Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик

#18 '2001: Документи для роботи - Нові документи

11. Про кореспонденцію рахунків

Наказ Мінфіну України від 28.03.2001 р. №143

Зареєстрований у Мін'юсті України 11.04.2001 р. за №335/5526
Чинний з 22.04.2001 р.


СУТТЄВО

Безоплатна передача зарахованих на баланс до 2000 року об'єктів права державної власності у комунальну власність, а також об'єктів права комунальної власності у державну власність відображається за кредитом рахунків обліку цих активів (первісна або переоцінена вартість) і дебетом рахунків 13 "Знос необоротних активів" (сума зносу) та 97 "Iнші витрати" (залишкова вартість).

Водночас залишкова вартість об'єктів відображається за кредитом субрахунка 746 "Iнші доходи від звичайної діяльності" і дебетом: субрахунка 425 "Iнший додатковий капітал" - господарськими товариствами, створеними у процесі приватизації (корпоратизації), до статутних фондів яких не увійшла вартість зазначених об'єктів; рахунка 40 "Статутний капітал" - державними підприємствами й організаціями.

Витрати на утримання безоплатно переданих об'єктів житлового фонду та інших об'єктів соціальної інфраструктури відображається за дебетом субрахунка 949 "Iнші витрати операційної діяльності" і кредитом рахунка 31 "Рахунки в банках".


Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 26 серпня 1999 року №1081/99, наказую:

Установити таку кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку.

1. Сума дооцінки (індексації) об'єктів основних засобів, що була відображена у фінансовій звітності станом на 30 червня 2000 року в статті "Iнший додатковий капітал" (рядок 330 форми №1) або в статті "Додатковий капітал" (рядок 320 форми №1-м), у разі вибуття таких об'єктів до зазначеної дати включається відповідно до пункту 21 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби",* затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. №92 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 р. за №288/4509, до статті "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" фінансової звітності (рядок 350 форми №1 або форми №1-м) обліковими записами за дебетом субрахунка 423 "Дооцінка активів" і кредитом рахунка 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".

2. Безоплатна передача зарахованих на баланс до 2000 року об'єктів права державної власності у комунальну власність, а також об'єктів права комунальної власності у державну власність (нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно, житловий фонд та інші об'єкти соціальної інфраструктури), що здійснюється відповідно до Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", відображається за кредитом рахунків обліку цих активів (первісна або переоцінена вартість) і дебетом рахунків 13 "Знос необоротних активів" (сума зносу) та 97 "Iнші витрати" (залишкова вартість).

Водночас, відповідно до пунктів 21 і 30 Положення, наведеного в пункті 1 цього наказу, залишкова вартість об'єктів, що передаватимуться згідно із зазначеним законом України безоплатно, відображається за кредитом субрахунка 746 "Iнші доходи від звичайної діяльності" і дебетом: субрахунка 425 "Iнший додатковий капітал" - господарськими товариствами, створеними у процесі приватизації (корпоратизації), до статутних фондів яких не увійшла вартість зазначених об'єктів; рахунка 40 "Статутний капітал" - державними підприємствами й організаціями.

Залишкова вартість об'єктів, що передані згідно із зазначеним законом України безоплатно до набрання чинності цим наказом, відображається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 1999 р. №137 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 р. за №392/3685, за кредитом рахунка 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" і дебетом субрахунка 425 "Iнший додатковий капітал" або рахунка 40 "Статутний капітал" відповідно.

3. Сума пайової участі підприємства у фінансуванні видатків, пов'язаних з утриманням безоплатно переданих об'єктів житлового фонду та інших об'єктів соціальної інфраструктури, що здійснюється відповідно до статті 4-2 закону України, зазначеного у пункті 2 цього наказу, з урахуванням Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. №318 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 р. за №27/4248, відображається за дебетом субрахунка 949 "Iнші витрати операційної діяльності" і кредитом рахунка 31 "Рахунки в банках".

Заступник міністра В. РЕГУРЕЦЬКИЙ

Примітки:

* Наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. №92 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" див. у "ДК" №23/2000.

 
© 2001 "Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua Webmaster: web_dk@gc.com.ua