Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#18 '2001: Документи для роботи - Нові документи

13. Про необхідність усунення порушень вимог Указу Президента України від 03.02.98 р. №79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності" Державним департаментом з нагляду за охороною праці

Рішення Держпідприємництва України від 28.12.2000 р. №17-101/12


СУТТЄВО

З 29 січня 2001 року дія Положення про порядок видачі дозволів Комітетом з нагляду за охороною праці України призупинена, тобто Держнаглядохоронпраці формально втратив можливість видавати дозволи на початок роботи підприємств.


На виконання Указу Президента України від 03.02.98 р. №79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності", здійснюючи аналіз нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади, з метою усунення надмірного та необгрунтованого державного втручання у підприємницьку діяльність, Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва встановив:

Комітет по нагляду за охороною праці України видав наказ від 04.06.99 р. №103, яким було затверджене Положення про порядок видачі дозволів Комітетом по нагляду за охороною праці України (далі - Положення).

Аналіз Положення виявив норми, які не узгоджуються із законодавством України і реалізація яких може призвести до порушення прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності, створення перешкод для розвитку підприємницької діяльності.

1. Згідно з підпунктом "д" пункту 2.1 Положення, Держнаглядохоронпраці видає дозволи на навчання працівників з питань охорони праці, підготовку та підвищення кваліфікації посадових осіб і спеціалістів з охорони праці в закладах освіти.

Відповідно до пункту 2.3 Положення, це Положення встановлює організаційно-правові основи та порядок видачі, в тому числі і дозволів на навчання працівників з питань охорони праці, підготовку та підвищення кваліфікації посадових осіб і спеціалістів з охорони праці в закладах освіти.

В пункті 2.5 Положення зазначається, що дозволи на навчання видаються:

навчальним закладам, у яких проводиться періодичне навчання з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів;

підприємствам і навчальним закладам, у яких проводиться підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації працівників за професіями, що залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки.

Крім того, відповідно до абзацу 3 пункту 3.13 Положення, термін дії дозволу на навчання з питань охорони праці повинен дорівнювати терміну дії ліцензії, що безпосередньо свідчить про видачу такого дозволу загальноосвітнім, професійно-технічним та вищим навчальним закладам, які здійснюють такий вид навчання.

Тобто відповідно до зазначених норм Положення дозвіл на навчання працівників з питань охорони праці, підготовку та підвищення кваліфікації посадових осіб і спеціалістів з охорони праці видається органами Держнаглядохоронпраці також загальноосвітнім, професійно-технічним та вищим навчальним закладам, що суперечить положенням Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 01.06.2000 р. №1775-III.*

Згідно з підпунктом 39 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", такий вид господарської діяльності, як надання освітніх послуг загальноосвітніми, професійно-технічними та вищими навчальними закладами, підлягає ліцензуванню.

Слід зазначити, що здійснення навчання працівників з питань охорони праці, підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб і спеціалістів з охорони праці є одним з видів освітніх послуг.

У частині третій статті 3 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" зазначається, що ліцензія є єдиним документом дозвільного характеру, який дає право на заняття певним видом господарської діяльності, що, відповідно до законодавства, підлягає обмеженню.

Оскільки діяльність з надання освітніх послуг загальноосвітніми, професійно-технічними та вищими навчальними закладами є видом господарської діяльності, що відповідно до законодавства підлягає обмеженню, єдиним документом дозвільного характеру, який дає право цим навчальним закладам на здійснення цієї діяльності, в тому числі на здійснення навчання працівників з питань охорони праці, підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб і спеціалістів з охорони праці, є лише ліцензія, а не дозвіл, що видається органами Держнаглядохоронпраці.

У Законі України "Про охорону праці", інших законах України також не передбачена необхідність одержання загальноосвітніми, професійно-технічними та вищими навчальними закладами дозволів на здійснення навчання з питань охорони праці від органів Держнаглядохоронпраці.

Також необхідно зазначити, що, відповідно до пункту 2 статті 24 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", до приведення законодавства у відповідність до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

Пропозиція:

а) Викласти підпункт "д" пункту 2.1 Положення в такій редакції:

"д) навчання працівників з питань охорони праці, підготовку та підвищення кваліфікації посадових осіб і спеціалістів з охорони праці (крім загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів);".

б) Привести у відповідність до законодавства пункт 2.5, підпункт "б" пункту 2.6, абзац 4 пункту 2.7 Положення, визначивши, що дозвіл на навчання працівників з питань охорони праці, підготовку та підвищення кваліфікації посадових осіб і спеціалістів з охорони праці не видається загальноосвітнім, професійно-технічним та вищим навчальним закладам.

в) Вилучити абзац 3 пункту 3.13 Положення та встановити термін дії дозволу на навчання працівників з питань охорони праці, підготовку та підвищення кваліфікації посадових осіб і спеціалістів з охорони праці.

2. В пункті 3.10 Положення зазначається, що Держнаглядохоронпраці та територіальні управління в процесі розгляду документів можуть зробити запит щодо додаткових матеріалів від заявника. У такому випадку термін розгляду встановлюється з дня надходження додаткових матеріалів.

Однак у пункті 3.10 Положення не вказується, щодо яких саме додаткових матеріалів може зробити запит Держнаглядохоронпраці та його територіальні управління.

Крім того, ще до моменту здійснення запиту до заявника щодо додаткових матеріалів органами Держнаглядохоронпраці, як правило, повинен бути проведений попередній аналіз заяви про одержання дозволу та документів, що додаються до неї відповідно до пунктів 3.1, 3.5 та 3.7.6 Положення.

Додаткові матеріали, для одержання яких робиться запит, можуть відображати лише окремі питання, пов'язані з оформленням конкретного дозволу.

Отже, у разі якщо за запитом орган Держнаглядохоронпраці одержав від заявника додаткові матеріали, термін розгляду заяви та документів, що додаються до неї, встановлюється з дня надходження зазначеної заяви і не повинен перевищувати 15 календарних днів (термін розгляду, визначений в пункті 3.9 Положення).

Встановлення терміну розгляду заяви про одержання дозволу та документів, що додаються до неї, з дня надходження додаткових матеріалів (у разі, якщо здійснений запит щодо таких додаткових матеріалів) є необгрунтованим та може призводити до штучного збільшення тривалості процедури видачі відповідного дозволу Держнаглядохоронпраці та його територіальними управліннями.

Пропозиція:

а) Вилучити абзац 2 пункту 3.10 Положення.

б) Визначити в Положенні перелік додаткових матеріалів, запит щодо одержання яких можуть робити Держнаглядохоронпраці та його територіальні управління.

3. Згідно з пунктом 3.11 Положення якщо підприємство реорганізовується або включає до свого статуту нові види діяльності, які згідно з діючими нормами і правилами з охорони праці потребують дозволу, то власник підприємства зобов'язаний звернутися до органів Держнаглядохоронпраці й отримати дозвіл згідно з цим Положенням.

Необхідно зазначити, що включення підприємством до свого статуту нових видів діяльності, які згідно з діючими нормами і правилами з охорони праці потребують дозволу Держнаглядохоронпраці, не означає того, що підприємство буде взагалі здійснювати ці види діяльності чи здійснювати їх безпосередньо з моменту включення цих видів до свого статуту.

Тобто власник підприємства повинен одержувати дозвіл Держнаглядохоронпраці на здійснення певних видів діяльності (наприклад проведення підривних робіт, виготовлення непромислових вибухових речовин на місцях робіт, навчання з питань охорони праці) лише перед запланованим початком їх фактичного здійснення, а не у разі включення цих видів діяльності до статуту підприємства.

Пропозиція:

Викласти пункт 3.11 Положення в такій редакції:

"3.11. Якщо підприємство реорганізовується, то власник підприємства зобов'язаний звернутися до органів Держнаглядохоронпраці й отримати дозвіл згідно з цим Положенням.".

4. В пункті 3.12 Положення вказується, що у разі зміни форми власності або назви підприємства власник зобов'язаний подати до органу Держнаглядохоронпраці змінені документи та заяву на переоформлення дозволу.

Однак у Положенні не встановлений порядок переоформлення дозволу органами Держнаглядохоронпраці, зокрема не визначений термін переоформлення дозволу.

Крім того, зі змісту пункту 3.12 Положення не є зрозумілим, які саме змінені документи необхідно подати заявникові до органів Держнаглядохоронпраці для переоформлення дозволу.

Пропозиція:

Встановити в Положенні порядок переоформлення дозволу, виданого органом Держнаглядохоронпраці, визначивши, зокрема, термін переоформлення дозволу та перелік документів, які додаються до заяви на переоформлення дозволу.

5. Відповідно до пункту 3.15 Положення, Держнаглядохоронпраці та територіальні управління мають право на відмову видати дозвіл; у такому разі власнику направляється обгрунтування відмови.

Однак у Положенні не визначені підстави для відмови у видачі дозволу Держнаглядохоронпраці та його територіальними управліннями. Це дає змогу посадовим особам органів Держнаглядохоронпраці на власний розсуд встановлювати підстави для відмови у видачі дозволу, що може призвести до необгрунтованих відмов у видачі дозволу.

Пропозиція:

Визначити в Положенні вичерпний та чіткий перелік підстав для відмови у видачі дозволу Держнаглядохоронпраці та його територіальними управліннями.

6. Відповідно до пункту 4.5 Положення, при встановленні порушень умов дії дозволу орган Держнаглядохоронпраці видає припис щодо усунення виявлених недоліків у зазначені терміни. Умови дії дозволу, виданого органами Держнаглядохоронпраці, можуть містити вимоги щодо додержання положень нормативних актів з питань охорони праці.

Разом з тим у пункті 4.6 Положення зазначається, що органи Держнаглядохоронпраці можуть скасувати виданий дозвіл за порушення власником підприємства чинних нормативних актів про охорону праці.

Оскільки в умовах дії дозволу можуть міститися вимоги щодо додержання положень нормативних актів з питань охорони праці, в більшості випадків органи Держнаглядохоронпраці, керуючись вимогами пунктів 4.5 та 4.6 Положення, мають можливість при виявленні одного й того ж порушення як видати припис про його усунення, так і скасувати виданий дозвіл.

Однак юридичні наслідки видання припису про усунення виявлених порушень та скасування виданого дозволу для суб'єкта господарювання є різними.

Тобто в Положенні чітко не визначено, в яких випадках органи Держнаглядохоронпраці видають приписи про усунення виявлених порушень, а в яких випадках скасовують видані дозволи.

У той же час є очевидним, що у випадках, коли порушення вимог нормативних актів з питань охорони праці не спричинило загибелі або тілесних ушкоджень працівників та населення, погіршення виробничого середовища від впливу небезпечних та шкідливих факторів виробничої діяльності, органи Держнаглядохоронпраці можуть видати припис про усунення цих порушень.

При цьому у разі якщо протягом визначеного в приписі часу виявлені порушення не були усунені, органи Держнаглядохоронпраці можуть скасувати виданий дозвіл.

Пропозиція:

Визначити в Положенні, в яких випадках органи Держнаглядохоронпраці видають припис про усунення виявлених порушень, а в яких випадках скасовують виданий дозвіл.

7. Слід зазначити, що в Положенні відсутні будь-які вказівки на те, що органи Держнаглядохоронпраці видають відповідні дозволи на безоплатній основі. Необхідність зазначеної вказівки саме в Положенні обумовлюється тим, що жодним нормативно-правовим актом також не визначено, що органи Держнаглядохоронпраці видають дозволи безоплатно.

Разом з тим відсутність у Положенні вказівки на те, що за видачу дозволів не справляється плата, може призвести до вимагання посадовими особами органів Держнаглядохоронпраці від заявників внесення такої плати.

Пропозиція:

Визначити в Положенні, що дозвіл видається на безоплатній основі.

На підставі вказаного вище можна зробити висновок, що Держнаглядохоронпраці при виданні Положення порушив вимогу статті 1 Указу Президента України від 03.02.98 р. №79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності", згідно з якою одним із заходів дерегулювання, здійснення якого визнається за необхідне, є забезпечення послідовності та стабільності нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності.

У зв'язку з виявленням положень, що не узгоджуються з положеннями законодавства України і реалізація яких може призвести до створення перешкод для розвитку підприємництва, Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва вирішив:

Запропонувати Державному департаменту з нагляду за охороною праці як правонаступникові Комітету по нагляду за охороною праці України в місячний термін внести зміни та доповнення до наказу Держнаглядохоронпраці від 04.06.99 р. №103 "Про затвердження Положення про порядок видачі дозволів Комітетом по нагляду за охороною праці України" з урахуванням поданих пропозицій та зауважень.

Рішення Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва щодо усунення обмежень, які стримують розвиток підприємницької діяльності, є обов'язковим для виконання.

Голова О. КУЖЕЛЬ

Примітки:

* Закон України від 01.06.2000 р. №1775-III "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" див. у "ДК" №30/2001.


Коментар ДК:

З 29 січня 2001 року дія Положення про порядок видачі дозволів Комітетом з нагляду за охороною праці України призупинена

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua