Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#18 '2001: Документи для роботи - Нові документи

18. Положення про порядок навчання та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

Затверджене наказом Мінекономіки України від 17.03.2001 р. №57. Зареєстроване в Мін'юсті України 03.04.2001 р. за №302/5493
Чинне з 14.04.2001 р.


СУТТЄВО

Визначена процедура отримання освіти за спеціальністю "Арбітражний керуючий" (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор). Iспити (з економіки підприємств) провадять письмово або усно (визначає екзаменаційна комісія). Білет містить 3 запитання.

Оцінку виставляють за дворівневою шкалою "склав/не склав". Оформлення свідоцтва здійснює навчальний заклад, на базі якого працювала екзаменаційна комісія. Працювати арбітражним керуючим досить вигідно, адже його заробітна плата не може бути меншою за директорську і права у нього такі самі.


Це Положення розроблено відповідно до статті 2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"* та визначає порядок навчання та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

1. Загальні положення

1.1. Навчання арбітражних керуючих здійснюється відповідно до Переліку питань, за яким проводиться навчання арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) (додаток 1).

1.2. Навчання здійснюється на договірних умовах між навчальним закладом та фізичною особою, яка претендує на право здійснення функцій арбітражного керуючого.

1.3. Навчальні заклади, з якими укладено договори про навчання та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) (додаток 2), можуть здійснювати безкоштовне навчання представників Міністерства економіки України та підпорядкованих йому територіальних органів (далі - регіональні управління).

1.4. Навчання арбітражних керуючих проводять навчальні заклади, які здійснюють свою діяльність відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. №228 "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів", від 12 лютого 1996 р. №200 "Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів" та які уклали відповідні договори про навчання та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих з Міністерством економіки України.

1.5. Перелік навчальних закладів, яким надано право здійснювати навчання, публікується в друкованих виданнях та на зовнішній WEB-сторінці Міністерства економіки України.**

1.6. Навчальний заклад подає до Міністерства економіки України інформацію про дату іспиту в тижневий термін після формування навчальної групи.

1.7. За підсумками навчання навчальний заклад видає відповідне свідоцтво (додаток 3).

1.8. Навчальний заклад, який здійснює навчання, веде реєстрацію виданих свідоцтв.

2. Підготовка та підвищення кваліфікації

2.1. Підготовка осіб, які претендують на право здійснення функцій арбітражного керуючого, проводиться з метою підвищення відповідного рівня їх знань.

2.2. Для перевірки рівня знань осіб, які претендують на право здійснення функцій арбітражного керуючого, створюються екзаменаційні комісії (у кількості не менше п'яти чоловік), до складу яких входять представники Міністерства економіки України (його регіональних управлінь), арбітражних судів, державної госпрозрахункової установи Агентства з питань банкрутства та інших державних органів (за їх згодою).

Крім того, до складу екзаменаційних комісій можуть залучатися представники інших закладів освіти, установ та організацій, арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори), які працювали за відповідним фахом (за їх згодою).

2.3. Організація роботи екзаменаційних комісій здійснюється на базі навчальних закладів, які уклали договір про навчання та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих з Міністерством економіки України.

2.4. Склад працівників Міністерства економіки України, які беруть участь у роботі екзаменаційних комісій, затверджується наказом.

2.5. Персональний склад членів екзаменаційних комісій погоджується управлінням з питань власності та банкрутства Міністерства економіки України.

2.6. Екзаменаційна комісія виконує такі функції:

призначає місце, дату та час проведення іспиту;

приймає рішення про допущення до складання іспиту;

у разі недопущення до складання іспиту, надає письмове повідомлення з обгрунтуванням причин;

визначає форму проведення іспиту;

визначає кількість питань у білеті;

проводить іспит претендентів;

затверджує результати іспиту.

2.7. Навчальний заклад, на базі якого організовується робота екзаменаційної комісії, виконує такі функції:

приймає, перевіряє та готує до розгляду екзаменаційної комісії документи осіб, які претендують на отримання кваліфікаційного свідоцтва;

розробляє перелік екзаменаційних питань;

розробляє екзаменаційні білети;

розробляє екзаменаційні тести;

за згодою управління з питань власності та банкрутства Міністерства економіки України залучає до складу екзаменаційної комісії представників арбітражних судів, державної госпрозрахункової установи Агентства з питань банкрутства та інших державних органів, закладів освіти, установ та організацій, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), які працюють за відповідним фахом (за їх згодою).

2.8. Для участі в іспиті претендент подає:

копію документа про вищу освіту;

копію документа, що підтверджує особу (подається особисто).

2.9. Якщо необхідні документи, перелічені в пункті 2.8, відсутні, претендент до іспиту не допускається. При усуненні недоліків претендент має право повторно подати документи до екзаменаційної комісії.

2.10. Iспит проводиться в присутності не менше трьох членів екзаменаційної комісії. Iспит може проводитися в усній або письмовій формі, а також у формі письмового тестування. Форма проведення іспиту визначається екзаменаційною комісією.

2.11. Для проведення іспиту у формі письмового тестування екзаменаційна комісія не пізніше ніж за два тижні до дати іспиту подає на погодження до Міністерства економіки України форми тестів.

2.12. Члени екзаменаційної комісії перед початком іспиту роз'яснюють претендентам правила та вимоги щодо його проведення.

2.13. Екзаменаційна комісія проводить іспит претендентів. У разі необхідності, екзаменаційна комісія може проводити додаткову співбесіду.

2.14. Iспит претендентів проводиться в такому порядку: кожен з них отримує білет, який містить не менше трьох питань у межах навчальної програми. Завдання полягає у наданні вичерпних відповідей на поставлені в білеті запитання, а також, за потреби, на додаткові запитання.

2.15. При проведенні іспиту в усній формі кожного претендента екзаменують не менше двох членів екзаменаційної комісії.

2.16. Оцінка результатів іспиту здійснюється за системою "склав/не склав".

2.17. Рішення, прийняті екзаменаційною комісією за результатами її роботи, оформлюються протоколом екзаменаційної комісії. Рішення приймається більшістю голосів. Якщо однакова кількість голосів - голос голови або заступника голови комісії є ухвальним.

2.18. Екзаменаційна комісія складає протокол у двох примірниках, який підписується всіма членами екзаменаційної комісії, що приймали іспит, засвідчується підписом керівника та печаткою навчального закладу, на базі якого організовано роботу екзаменаційної комісії. Перший примірник зазначеного протоколу передається до Міністерства економіки України, другий зберігається навчальним закладом протягом трьох років від дати їх оформлення.

2.19. Протокол екзаменаційної комісії повинен містити рішення про затвердження:

списку осіб, які брали участь в іспиті;

результатів іспиту та співбесіди;

результатів іспиту в цілому.

2.20. Оформлення свідоцтва здійснює навчальний заклад, на базі якого організовано роботу екзаменаційної комісії.

2.21. Навчальний заклад, на базі якого організовано роботу екзаменаційної комісії, веде реєстрацію виданих свідоцтв. У тижневий термін після проведення іспиту навчальний заклад подає до Міністерства економіки України інформацію про фахівців, яким було видано свідоцтва.

3. Контроль за видачею свідоцтв

3.1. Контроль за видачею фахівцям свідоцтв здійснюється Міністерством економіки України, яке веде загальну реєстрацію виданих свідоцтв, що обов'язково включає такі відомості про фахівця:

прізвище, ім'я та по батькові;

місце роботи та посада;

домашня адреса, паспортні дані, номер телефону (за наявності);

номер та дата видачі свідоцтва;

місце навчання;

де і коли складав іспит.

3.2. Підвищення кваліфікації проводиться у разі якщо фахівець протягом трьох років після отримання свідоцтва не здійснював діяльності за відповідним фахом.

3.3. Підвищення кваліфікації фахівців проводиться у порядку, встановленому цим Положенням.

Заступник керівника департаменту структурної політики I. КОВАЛЕНКО

Примітки:

* Закон України від 14.05.92 р. №2343-XII "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у новій редакції див. у "ГК" №37,38/99 або у спецдодатку до "ДК" №16/2000 для передплатників "Все про підприємництво".

** Наразі офіційний сайт Міністерства економіки не містить цього переліку навчальних закладів.


Додатки до Положення про порядок навчання та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

Додаток 1. Перелік питань, за яким проводиться навчання арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

Додаток 2. Зразок договору №____ про навчання та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

Додаток 3. Свідоцтво №_____ арбітражного керуючого

 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua