Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#18 '2001: Документи для роботи - Нові документи

20. Положення про державну госпрозрахункову установу "Агентство з питань банкрутства"

Наказ Держбуду України від 08.02.2001 р. №30

Затверджене наказом Мінекономіки України від 06.06.2000 р. №114

Коментар ДК:


СУТТЄВО

Міністерство економіки поклало свої функції у справах щодо банкрутства на госпрозрахункове Агентство з питань банкрутства. Визначено основні функції та права Агентства з питань банкрутства.


1. Агентство з питань банкрутства (далі - Агентство), що утворено відповідно до Указу Президента України від 15 грудня 1999 р. №1573 "Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади"* та постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2000 р. №691, є державною госпрозрахунковою установою, яка підпорядковується Міністерству економіки України.

2. Агентство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економіки України та цим Положенням.

3. Офіційне найменування Агентства:

українською мовою: Агентство з питань банкрутства;

російською мовою: Агентство по вопросам банкротства;

англійською мовою: AGENCY OF BANKRUPTCY.

4. Місцезнаходження Агентства: м. Київ, вул. Любченка, 15.

5. Основною метою Агентства є:

5.1. надання послуг у процесі провадження у справах про банкрутство відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

5.2. реалізація процедур банкрутства щодо неплатоспроможних підприємств та організацій, у тому числі державних підприємств і підприємств, у статутному фонді яких частка держави перевищує 25 відсотків.

6. Відповідно до мети своєї діяльності Агентство:

6.1. готує та подає до Міністерства економіки України пропозиції щодо вдосконалення організаційних, економічних та інших умов, необхідних для реалізації процедур відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами, одержує в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

6.2. узагальнює практику застосування законодавства з питань банкрутства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення, а також щодо створення умов для реалізації процедур відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами, подає їх на розгляд Міністерства економіки України;

6.3. подає пропозиції щодо призначення арбітражних керуючих;

6.4. на підставі укладених угод бере участь у досудовій санації та процедурі банкрутства, у тому числі шляхом виконання працівниками Агентства функцій арбітражних керуючих на всіх стадіях провадження справи про банкрутство, організовує торги майном підприємств, що ліквідуються;

6.5. створює та використовує інформаційну базу щодо неплатоспроможних підприємств та організацій; юридичних та фізичних осіб, що провадять експертну діяльність у сфері неспроможності (банкрутства) та фінансового оздоровлення; діяльності арбітражних керуючих;

6.6. здійснює в установленому порядку операції з цінними паперами (пакетами акцій підприємств);

6.7. виступає учасником арбітражного процесу у справах про банкрутство державних підприємств та організацій, а також, за рішенням арбітражного суду, розпорядником майна боржника і ліквідатором державних підприємств та організацій, визнаних у встановленому порядку банкрутами;

6.8. забезпечує реалізацію процедур банкрутства щодо відсутнього боржника;**

6.9. проводить навчання арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

6.10. організовує проведення семінарів;

6.11. надає юридичні, консультаційні, інформаційні та інші послуги підприємствам, установам, організаціям та громадянам;

6.12. провадить видавничу, посередницьку та інші види діяльності відповідно до мети, визначеної цим Положенням;

6.13. виконує інші функції, що не суперечать законодавству та цьому Положенню;

6.14. провадить на підставі відповідних ліцензій та дозволів, отриманих у встановленому порядку, діяльність, яка відповідно до законодавства підлягає ліцензуванню.

7. Засновником Агентства є держава в особі Міністерства економіки України.

8. Засновник:

8.1. закріплює за Агентством майно, необхідне для його діяльності;

8.2. видає Агентству замовлення на провадження ним діяльності згідно з пунктом 5 цього Положення та здійснює її фінансування, якщо воно проводиться за рахунок коштів державного бюджету;

8.3. установлює основні вимоги щодо планування, калькулювання собівартості, обліку і здійснення контролю за виконанням завдань (виконанням робіт, наданням послуг) за рахунок державних асигнувань, забезпечує в цій частині методичне керівництво діяльністю Агентства;

8.4. здійснює контроль за виконанням Агентством своїх завдань, збереженням та ефективним використанням закріпленого за ним майна, дотриманням установлених правил фінансової та господарської діяльності;

8.5. укладає та розриває контракт з головою Агентства;

8.6. дає згоду на створення філіалів та представництв Агентства і погоджує положення про них;

8.7. погоджує в установленому порядку призначення на посаду та звільнення з посад заступників голови Агентства, головного бухгалтера Агентства, керівників філіалів та представництв Агентства.

9. Агентство є юридичною особою з моменту державної реєстрації згідно із законодавством.

10. Агентство веде самостійний баланс, має рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, штампи.

Майно Агентства складається з основних фондів, обігових коштів та інших цінностей, вартість яких відображається на балансі Агентства.

Майно Агентства формується за рахунок майна, переданого йому засновником, доходів від госпрозрахункової діяльності Агентства, інших надходжень, не заборонених законодавством.

11. Майно Агентства є державною власністю і належить йому на праві повного господарського відання. Відчуження засобів виробництва, що є державною власністю і закріплені за Агентством, здійснюється за погодженням з Міністерством економіки України у порядку, в становленому законодавством.

12. Агентство має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові і немайнові права, нести зобов'язання, виступати позивачем та відповідачем у суді, арбітражному чи третейському суді, укладати мирові угоди, може брати участь в утворенні та діяльності промислово-фінансових груп, а також асоціацій, корпорацій, інших об'єднань підприємств.***

Агентство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з законодавством. Агентство не несе відповідальності за зобов'язаннями засновника, засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Агентства.

13. Агентство самостійно планує і провадить свою господарську діяльність відповідно до замовлень Міністерства економіки України, цивільно-правових угод, укладених з іншими підприємствами, установами та організаціями: реалізує майно, продукцію та надає послуги за цінами і тарифами, які встановлюються ним самостійно, відповідно до законодавства.

Агентство визначає напрями використання прибутку відповідно до цього Положення.

Для вирішення окремих питань господарської діяльності Агентство у разі потреби може утворювати експертні комісії (групи) та залучати до роботи в них на договірних засадах окремих фахівців, учених.

14. Прибуток Агентства, що залишається після проведення відрахувань до державного бюджету, інших обов'язкових платежів і відрахувань до фондів, утворюваних установою, - резервний (страховий) фонд, фонд розвитку, фонд матеріального заохочення тощо, може бути перерахований на позабюджетний рахунок засновника в установленому законодавством порядку.

Порядок утворення та використання резервного (страхового) та інших фондів визначається головою Агентства відповідно до законодавства.

15. Агентство очолює голова, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом Міністерства економіки України і здійснює свої повноваження на умовах, передбачених контрактом та цим Положенням.

16. Голова Агентства:

16.1. несе персональну відповідальність за виконання покладених на Агентство завдань;

16.2. самостійно вирішує всі питання господарської та фінансової діяльності Агентства (за винятком тих, що віднесені до компетенції засновника), відповідно до законодавства та цього Положення розпоряджається майном Агентства та його коштами;

16.3. представляє без доручення Агентство у відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями та громадянами;

16.4. укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;

16.5. призначає на посаду та звільняє з посади працівників Агентства. Призначення та звільнення з посади заступників голови Агентства, головного бухгалтера Агентства, керівників його філій та представництв проводиться за погодженням із засновником;

16.6. приймає рішення про заохочення, накладення матеріальних та дисциплінарних стягнень на працівників Агентства, керівників філіалів та представництв;

16.7. визначає та затверджує штатний розпис (структуру, чисельність працівників);

16.8. розподіляє обов'язки між заступниками голови Агентства;

16.9. приймає за погодженням із засновником рішення про створення дочірніх підприємств, філіалів та представництв;

16.10. визначає порядок взаємодії Агентства (його структурних підрозділів) з дочірніми підприємствами;

16.11. затверджує статути дочірніх підприємств, положення про філіали, представництва Агентства, у яких, зокрема, визначає повноваження їх керівників;

16.12. організовує та контролює діяльність дочірніх підприємств;

16.13. розглядає матеріали ревізій, перевірок, звіти дочірніх підприємств, філіалів, представництв та інших підрозділів Агентства, приймає щодо них відповідні рішення;

16.14. подає пропозиції до Міністерства економіки України щодо внесення змін і доповнень до цього Положення;

16.15. вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

16.16. подає засновнику щорічно звіт про результати діяльності Агентства.

17. Агентство веде бухгалтерський і оперативний облік, подає статистичну звітність згідно із законодавством.

18. Ліквідація чи реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Агентства проводиться за рішенням засновника або за рішенням суду в порядку, визначеному законодавством.


Примітки:

* Указ Президента України від 15.12.99 р. №1573 "Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади" див. у "ГК" №52/99.

** Закон України від 14.05.92 р. №2343-XII "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у новій редакції див. у "ГК" №37,38/99 або у спецдодатку до "ДК" №16/2000 для передплатників "Все про підприємництво".

*** Статтю "Декілька простих і ефективних схем санації підприємства" див. у "ДК" №45/2000


Коментар ДК:

Міністерство економіки поклало свої функції у справах щодо банкрутства на госпрозрахункове Агентство з питань банкрутства

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua