Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#18 '2001: Документи для роботи - Нові документи

6. Зміни та доповнення до Положення про Реєстр платників податку на додану вартість

Затверджені наказом ДПАУ від 20.03.2001 р. №117. Зареєстровані в Мін'юсті України 10.04.2001 р. за №327/5518
Чинні з 21.04.2001 р.

Коментар "ДК"


СУТТЄВО

Приведено у відповідність до чинного законодавства процедуру зняття з реєстрації платника ПДВ та анулювання Свідоцтва платника ПДВ.


1. У пунктах 10 та 11 цифри та слова "1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити на цифри та слова "3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

2. У пункті 12 замінити слова та цифри "частиною першою статті 14 Указу" на слова та цифри "пунктом 2.1 статті 2 Закону".

3. Пункт 13 викласти в такій редакції:

"13. Реєстрація платника податку на додану вартість здійснюється за заявою особи, що підпадає під визначення платника податку згідно зі статтею 2 Закону або що вважає за доцільне зареєструватись як платник податку.

Реєстраційна заява має бути подана (надіслана) до органу державної податкової служби згідно з додатком 1 до Положення (форма №1-Р) не пізніше двадцятого календарного дня, що настає за останнім днем дванадцятимісячного періоду, зазначеного в пункті 2.1 Закону, а для осіб, що підпадають під визначення пункту 2.3 Закону, - не пізніше ніж за десять календарних днів до початку здійснення підприємницької діяльності з торгівлі за готівку.

До заяви додається платіжний документ про сплату встановленої суми за Свідоцтво".

4. Пункт 15 доповнити таким абзацом:

"В обох випадках у лівій верхній частині Свідоцтва робиться спеціальний запис "Свідоцтво дійсне до" і зазначається дата закінчення дії договору про спільну діяльність чи дата закінчення угоди про розподіл продукції".

5. Пункт 25 викласти в такій редакції:

"25. Свідоцтво про реєстрацію діє до дати його анулювання, яке відбувається у випадках, передбачених законодавством. Одночасно з анулюванням Свідоцтва органи державної податкової служби здійснюють виключення платника податку на додану вартість з Реєстру.

25.1. Виключення платника податку на додану вартість з Реєстру та анулювання Свідоцтва здійснюються за заявою платника податків у таких випадках:

якщо зареєстрована протягом 24 поточних календарних місяців як платник податку особа мала за останні 12 поточних календарних місяців оподатковувані обсяги продажу товарів (робіт, послуг) менші, ніж 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

якщо зареєстрована як платник податку особа припиняє діяльність згідно з рішенням про ліквідацію такого платника податку;

при переході платника податку на додану вартість - юридичної особи на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності за єдиним податком за ставкою 10 відсотків або коли фізична особа, яка до переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності була платником податку на додану вартість, після переходу до неї прийняла рішення про те, що вона не є платником податку на додану вартість;

у разі придбання спеціальних торгових патентів платником податку, який займається виключно такими видами підприємницької діяльності, для здійснення яких він придбав спеціальні торгові патенти (пункт 1 та пункт 4 статті 7-1 Закону України від 23.03.96 р. №98/96-ВР "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (далі - Закон 2);

закінчення терміну дії договору про спільну діяльність чи терміну дії угоди про розподіл продукції;

в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

Для виключення з Реєстру платник податку на додану вартість подає до органу державної податкової служби за місцем реєстрації заяву про виключення з Реєстру платника податку на додану вартість за ф. №3-Р (додаток 3 до Положення), Свідоцтво про реєстрацію та всі його завірені копії. Орган державної податкової служби в 10-денний термін розглядає зазначену заяву.

У разі відсутності підстав для виключення платника податку на додану вартість з Реєстру платнику надається письмове пояснення (відмова у виключенні) та повертається Свідоцтво разом із завіреними копіями.

За наявності підстав для виключення платника податку на додану вартість з Реєстру орган державної податкової служби виключає його з Реєстру:

на дату подання заяви, якщо не визначений граничний термін дії Свідоцтва або дата втрати особою статусу платника податку на додану вартість, або коли є підстави для виключення до закінчення терміну дії Свідоцтва;

на дату закінчення терміну дії Свідоцтва чи за день до втрати особою статусу платника податку на додану вартість в інших випадках.

Якщо органом державної податкової служби на підставі заяви суб'єкта малого підприємництва, що зареєстрований платником податку на додану вартість, прийнято рішення, що особа з певного звітного періоду переходить на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності і при цьому не буде платником податку на додану вартість відповідно до абзацу другого статті 6 Указу 2, але цей звітний період ще не настав, то на Свідоцтві та всіх його завірених копіях у лівій верхній частині робиться спеціальний запис:

"Свідоцтво дійсне до "дата останнього дня звітного періоду, що передує переходу платника на сплату єдиного податку",

запис зроблено "дата".

Запис завіряється підписом керівника органу державної податкової служби та печаткою. Свідоцтво та копії з такою відміткою повертаються платнику при видачі документів, що підтверджують право платника на застосування спрощеної системи оподаткування, починаючи з певного звітного періоду.

Після закінчення терміну дії Свідоцтва з такою відміткою воно та його копії здаються суб'єктом малого підприємництва до органу державної податкової служби разом із заявою про скасування реєстрації платника податку на додану вартість.

Після цього орган державної податкової служби виключає особу з Реєстру останнім днем звітного періоду, що передує переходу платника податків на обрані ним умови сплати єдиного податку при застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

25.2. Виключення платника податку на додану вартість з Реєстру та анулювання Свідоцтва відбуваються також у таких випадках:

якщо відповідним законодавчим актом встановлено, що особа, яка має Свідоцтво, не є платником податку на додану вартість і не має права на збереження статусу платника податку на додану вартість, у тому числі і з причин застосування спрощеної системи оподаткування чи придбання спеціальних торгових патентів такою особою;

затвердження арбітражним судом ліквідаційного балансу суб'єкта підприємницької діяльності - банкрута та прийняття рішення про його ліквідацію, про що є відповідна ухвала суду (арбітражного суду);

прийняття судом (арбітражним судом) рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, про що є відповідне рішення суду (арбітражного суду), чи скасування державної реєстрації органом державної реєстрації, про що є повідомлення органу державної реєстрації;

ліквідації платника податку (виключення із ЄДРПОУ), про що є повідомлення Держкомстату чи ліквідаційна картка Держкомстату;

смерті фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, про що є інформація органів реєстрації актів громадянського стану;

закінчення дії угоди про розподіл продукції чи договору про спільну діяльність.

У цих випадках датою виключення із Реєстру є відповідна дата прийняття рішення чи події.

У разі неможливості вилучення Свідоцтва чи відмови платника в поверненні Свідоцтва за наявності обставин та документів, що перелічені в цьому пункті, орган державної податкової служби виключає платника податку на додану вартість з Реєстру на підставі акта про анулювання Свідоцтва платника податку на додану вартість, що затверджений керівником органу державної податкової служби.

Копії документів, що стали підставою для анулювання Свідоцтва, повинні бути долучені до акта. Акт про анулювання Свідоцтва зберігається в реєстраційній частині облікової справи платника податків, копія акта надсилається особі, що виключена з реєстру, ліквідаційній комісії, власнику, уповноваженій (довіреній) особі тощо".

6. У тексті Положення та в усіх додатках до нього слова "податковий орган" замінити словами "орган державної податкової служби" у відповідних відмінках.

7. Доповнити пунктом 9 Реєстраційну заяву платника податку на додану вартість (додаток 3, форма №1-Р):

" 9. Дата виникнення податкового зобов'язання:

"___" _______________ 200_ р.

(Заповнюється лише особами, у яких виникло зобов'язання зі сплати податку на додану вартість)".

8. Викласти в новій редакції Заяву про виключення з Реєстру платника податку на додану вартість (додаток 3, форма №3-Р), що додається.

Начальник Головного управління обліку та державних реєстрів платників податків Н. СЕРДЮК

Додаток 3 до Положення про Реєстр
платників податку на додану вартість

Форма №3-Р

(у редакції наказу Державної податкової
адміністрації України від 20 березня 2001 р. №117)

Заява про виключення з Реєстру платника податку на додану вартість

1. Назва органу державної податкової служби ___________________________________

2. Iнформація про платника ___________________________________________________

Iндивідуальний податковий номер платника ____________________________________

Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб, філій) ___________________________________

Назва або прізвище, ім'я та по батькові платника _______________________________

3. Причини виключення з реєстру

Абз. другий ст. 9.6 Закону - обсяги продажу товарів (робіт, послуг) менші, ніж 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і становлять за останні 12 місяців в гривнях __________________.

Абз. третій ст. 9.6 Закону - ліквідація

Абз. другий ст. 6 Указу 2 - застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності

П. 1 та п. 4 ст. 7-1 Закону 2 - придбання спеціальних торгових патентів

Закінчення терміну дії договору про спільну діяльність чи терміну дії угоди про розподіл продукції

Iнше

4. До заяви додається

Свідоцтво про реєстрацію ___________________________

Копії Свідоцтва про реєстрацію в кількості _____________

М. П.

___________________ ___________________ ___________________

(П. I. Б) (підпис) (дата)

5. Iнформація про вилучення з реєстру

Прізвище, ім'я, по батькові відповідального за виключення з Реєстру платника податку на додану вартість ______________________________________________________________

Підпис ____________________ Дата ________________

Прізвище, ім'я, по батькові працівника, який вводив дані про платника до автоматизованої системи _____________________________________________________________________

Підпис ____________________ Дата _________________


Коментар ДК:

Приведено у відповідність до чинного законодавства процедуру зняття з реєстрації платника ПДВ та анулювання Свідоцтва платника ПДВ

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua