Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#20 '2001: Документи для роботи - Нові документи

7. Зміни та доповнення до Iнструкції про прибутковий податок з громадян

Лист ДПА України від 23.02.2001 р. №2297/7/16-0115-8

Затверджені наказом ДПАУ від 05.04.2001 р. №150. Зареєстровані в Мін’юсті України 24.04.2001 р. за №364/5555
Чинні з 04.05.2001 р.

Коментар ДК:


СУТТЄВО

Вартість навчання, оплачена юридичною особою, з якою громадяни перебувають у трудових відносинах, тепер є особистим доходом громадян. Підприємцям слід подавати декларацію до 10 травня — за I квартал, 9 серпня — за перше півріччя, 9 листопада — за 9 місяців, 9 лютого наступного року — за звітний рік.

Довідки ф. №2 слід надсилати не протягом 30 календарних днів з дня виплати доходу, а за цілий місяць їх треба надіслати протягом 20 днів, наступних за останнім днем звітного місяця. Раніше звичайні громадяни були зобов’язані до 1 березня наступного року подати (надіслати) до податкового органу за місцем проживання декларацію за ф. №1, тепер цей строк продовжено до 1 квітня.


1. У пункті 5:

у підпункті 5.1 останні два абзаци вилучити; доповнити підпункт 5.1 абзацом такого змісту:

“допомога на поховання, у тому числі яка надається за рахунок юридичних або фізичних осіб”;

у підпункті 5.21 абзац третій вилучити.

2. Підпункт 6.6 пункту 6 доповнити словами: “відповідно до Постанови Верховної Ради України від 25.04.96 р. №146/96-ВР “Про деякі питання сплати прибуткового податку з громадян”.

3. У пункті 9 в абзаці третьому слова “1 лютого” замінити на слова “1 березня”; слова “до 15 лютого” замінити на слова “у строки, визначені законом (протягом 60 календарних днів за останнім календарним днем звітного (податкового) року)”.

4. У пункті 12:

в абзаці першому слова “не пізніше 30 днів після виплати” замінити на слова “у строки, визначені законом для місячного звітного періоду, на який припадає виплата (протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця, тобто не пізніше 20 числа наступного місяця)”;

в абзаці другому слова “до 1 березня” замінити на слова “у строки, визначені законом (до 1 квітня)”;

абзац восьмий доповнити реченням такого змісту: “Додатково нараховані за остаточними розрахунками суми податку підлягають сплаті не пізніше одного місяця з дня одержання повідомлення податкового органу, а зайво сплачені суми податку підлягають поверненню платнику податку не пізніше одного місяця після проведення остаточного перерахунку або зараховуються в рахунок майбутніх платежів за його заявою”.

5. У пункті 14:

перше речення першого абзацу підпункту 14.4 викласти в такій редакції:

“Громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю, щокварталу подають податковому органу декларації наростаючим підсумком з початку року в строки, визначені законом (протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, тобто не пізніше: 10 травня — за I квартал, 9 серпня — за перше півріччя, 9 листопада — за 9 місяців, 9 лютого наступного року — за звітний рік)”;

у першому реченні другого абзацу підпункту 14.4 слова “5-денний строк після закінчення місяця з дня” замінити на слова “строки, визначені законом, для місячного звітного періоду, на який припадає дата”; після слів “джерела доходу” доповнити перше речення словами “(протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця, тобто не пізніше 20 числа наступного місяця)”;

третє речення другого абзацу підпункту 14.4 викласти в такій редакції: “У разі припинення існування джерела доходу протягом року сума одержаних доходів включається до складу декларації за наслідками такого календарного року, яка подається податковому органу у строки, визначені законом (протягом 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) року)”.

6. У пункті 18:

в абзаці другому слова “15-денний строк після закінчення кварталу” замінити на слова “строки, визначені законом (протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу і згідно з порядком, викладеним у першому абзаці підпункту 14.4 пункту 14)”;

в абзаці третьому слова “до 1 лютого наступного року” замінити на слова “у строки, визначені законом (протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) року і згідно з порядком, викладеним у першому абзаці підпункту 14.4 пункту 14)”.

7. Пункт 21 викласти в такій редакції:

“21. Відповідальність за порушення норм Декрету Кабінету Міністрів України “Про прибутковий податок з громадян”.

21.1. Відповідальність платників податку за порушення норм Декрету Кабінету Міністрів України “Про прибутковий податок з громадян” визначається відповідно до чинного законодавства.

21.2. За прострочення встановлених строків сплати податку справляється пеня у розмірах, визначених законом (статтею 16 Закону України від 21 грудня №2181-III “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та цільовими фондами”)”.

8. У пункті 22 слова “Законом “Про державну податкову службу” замінити на слова “чинним законодавством”.

Начальник Головного управління оподаткування фізичних осіб С. Лєкар

Коментар ДК:

Довідки ф. №2 за цілий місяць треба надіслати протягом 20 днів, наступних за останнім днем звітного місяця. Вартість навчання, оплачена юридичною особою, з якою громадяни перебувають у трудових відносинах, тепер є особистим доходом громадян

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua