Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#22 '2001: Документи для роботи - Нові документи

Повернутись до документу

18. Порядок звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування

Додаток 1 до Порядку. Довідка

Додаток 2 до Порядку. Заява про повернення сум податку на доходи із джерелом їх походження з України


Додаток 1 до Порядку

Довідка

Residence Certificate

Повна назва (прізвище) нерезидента (іноземною мовою)

Non-resident’s name (in foreign language) _____________________________________________________________

Адреса

Address ________________________________________________________________________________________

Країна

Country ________________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код нерезидента у країні, з якою укладено міжнародний договір

Non-resident’s identification code in the country with which the International Treaty has been concluded | | | | | | | | | | | | |

Цим підтверджується, що пред’явник цієї довідки дійсно є резидентом

Hereby confirmed that the declarant of this certificate is an actual resident

у розумінні договору про уникнення подвійного оподаткування між Україною (Урядом України) та

within the meaning of the Double Taxation treaty between Ukraine (the Government of Ukraine) and

_______________________________________________________________________________________________
(назва країни) (name of the country)

Назва компетентного органу

Name of the competent authority ________________________________________________

Дата і місце заповнення

Date and place of filling in the certificate __________________________________________

Посада та прізвище уповноваженої особи _______________________________________      М. П.

Position and name of the authorized person  _______________________________________      Stamp

Підпис

Signature ____________________


Додаток 2 до Порядку

(лицьовий бік)

До державної податкової інспекції у ______________________________________________________________

Відмітка про отримання ____________________________________
(дата, підпис посадової особи)

Примірник _________________

Заява про повернення сум податку на доходи із джерелом їх походження з України

I. Повна назва (прізвище) нерезидента (українською мовою)
                                   
                                   
Повна назва (прізвище) нерезидента (іноземною мовою)
                                   
                                   
Країна, з якою укладено міжнародний договір
Ідентифікаційний код нерезидента у країні, з якою укладено міжнародний договір            
II. У разі коли заява заповнюється і подається за дорученням нерезидента посадовою (уповноваженою) особою:
повна назва (прізвище) посадової (уповноваженої) особи
адреса, номер телефону
ідентифікаційний номер згідно з ДРФО           для фізичних осіб
ідентифікаційний номер згідно з ЄДРПОУ       для юридичних осіб
III. Відомості про джерело доходів:
повна назва (прізвище) особи, яка виплатила доходи
адреса, номер телефону
ідентифікаційний номер згідно з ДРФО           для фізичних осіб
ідентифікаційний номер згідно з ЄДРПОУ       для юридичних осіб
сума отриманого доходу                      
сума утриманого податку відповідно до законодавства             ставка податку   %
сума податку за міжнародним договором             ставка податку   %
сума податку, яка підлягає поверненню                      
Додаток: на ________ арк. Зворотний бік
IV. Суму, яка підлягає поверненню, прошу перерахувати:
назва банку                              
рахунок                              
МФО                              

Заявляю, що:

зазначені доходи не пов’язані з діяльністю на території України через постійне представництво (постійну базу);

я (отримувач) маю (є) фактичне право на ці доходи.

Цим підтверджую достовірність зазначених даних.

Нерезидент (посадова (уповноважена) особа нерезидента) ___________________________________________
(посада, прізвище)

Підпис ___________________ Дата _________ М. П.

 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua