Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#22 '2001: Документи для роботи - Нові документи

28. Зміни і доповнення до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість

Затверджені наказом ДПАУ від 18.04.2001 р. №170. Зареєстровані в Мін’юсті України 14.05.2001 р. за №412/5603

Опублікований в "УК" 09.06.2000 р.

Чинні з 25.05.2001 р.

СУТТЄВО

До Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість внесено зміни у зв’язку з прийняттям Закону України від 21.12.2000 р. №2181-III “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”.

Зміни стосуються строків подання декларацій, порядку заповнення окремих рядків податкової декларації та перевірки податкових декларацій у податковому органі.

За добровільним рішенням платник податку може подати до податкової інспекції за місцем реєстрації податкову декларацію в електронній формі за умови реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Порядок доповнено положеннями, які стосуються самостійного виявлення платником помилки, що міститься у раніше поданій ним податковій декларації, та подання ним уточненої декларації.До форми податкової декларації включено спеціальне поле для службових відміток про тип декларації.

Прохання до всіх платників податку на додану вартість використовувати нові форми податкової декларації з вкладки (закріпленої скобами) до цього числа “Документів для роботи”, а не з бланків звітності, які надійшли разом з цим числом “ДК”.


1. Пункт 1.1 розділу 1 доповнити словами “та пунктом 4.1 статті 4 Закону України від 21.12.2000 р. №2181-III “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”* (надалі — Закон-1)”.

2. У розділі 2:

назву розділу викласти в такій редакції:

“2. Податкові (звітні) періоди та строки подання декларації”;

пункт 2.1 виключити;

у зв’язку із змінами вважати пункти 2.2 — 2.6 пунктами 2.1 — 2.5;

підпункт 2.1.3 пункту 2.1 виключити;

у пункті 2.2 виключити слова “станом на 01.08.97 р.”;

доповнити розділ 2 пунктами 2.6 та 2.7 такого змісту:

“2.6. Відповідно до підпункту 4.1.4 статті 4 Закону-1 для подання декларації встановлюються такі строки.

2.6.1. Якщо податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю, — декларація подається до державної податкової інспекції (адміністрації) за місцезнаходженням платника протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

2.6.2. Якщо податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу, — декларація подається до державної податкової інспекції (адміністрації) за місцезнаходженням платника протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

2.6.3. Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковим робочий день.

2.7. Керівником податкової інспекції (адміністрації) або його заступником за письмовим запитом платника граничні строки для подання податкової декларації можуть бути продовжені за правилами і на підставах, встановлених пунктом 15.4 статті 15 Закону-1 (наказ ДПА України від 19.03.2001 р. №113 “Про затвердження Порядку застосування норм пункту 15.4 статті 15 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”,** зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.03.2001 р. за №284/5475)”.

3. У розділі 3:

пункт 3.1 після слова “декларації” доповнити словами “на паперовому носії”;

доповнити пункт 3.1 абзацами другим та третім такого змісту:

“За добровільним рішенням платник податку може подати до державної податкової інспекції (адміністрації) за місцем реєстрації податкову декларацію в електронній формі за умови реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Декларація може бути надіслана до податкової інспекції (адміністрації) за місцем реєстрації платника поштою з повідомленням про вручення не пізніше ніж за 10 днів (дата відправлення на поштовому штемпелі) до закінчення граничного терміну, установленого для подання декларації”;

викласти пункт 3.4 в такій редакції:

“3.4. Платник податку самостійно обчислює суму податкового зобов’язання, яку зазначає в декларації. Дані, наведені в декларації, мають відповідати даним бухгалтерського обліку платника та даним книг податкового обліку, достовірність даних підтверджується: підписом платника, якщо платник — фізична особа, в інших випадках (особа, яка визначена як платник податку на додану вартість, крім фізичних осіб) — підписами відповідальних посадових осіб (директора, головного бухгалтера) та печаткою, а в разі подання декларації в електронній формі — електронним підписом підзвітних осіб, зареєстрованим у порядку, визначеному законодавством”.

4. У розділі 4:

у пункті 4.1 цифри 2.1 замінити цифрами 2.6;

доповнити розділ 4 пунктами 4.4 та 4.5 такого змісту:

“4.4. Якщо платником самостійно виявлено помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, то такий платник зобов’язаний подати нову податкову декларацію, що містить виправлені показники (уточнену декларацію).

4.4.1. Якщо за результатами подання уточненої податкової декларації виникає потреба повернення надміру сплаченого податку на додану вартість або його відшкодування, то разом з такою уточненою декларацією платником має бути подана заява на повернення надміру сплаченого або невідшкодованого податку з дотриманням граничних строків її подання, установлених пунктом 15.3 Закону-1.

Якщо строк подання такої заяви закінчився, то уточнена декларація також не подається.

4.4.2. Не може бути зменшена сума податкових зобов’язань, яка не була сплачена до бюджету в минулі звітні періоди у зв’язку з повним або частковим списанням податкового боргу.

4.4.3. До уточненої декларації додається Довідка про суми ПДВ, які збільшують або зменшують податкові зобов’язання звітного періоду в результаті виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередні звітні періоди. Форма Довідки визначена в додатку 3 до Порядку заповнення і подання податкової декларації з податку на додану вартість.

До кожної уточненої декларації подається окрема Довідка.

4.4.4. Якщо в зв’язку з виправленням помилки, допущеної у попередні звітні періоди, визначено заниження податкового зобов’язання (заповнюється рядок 3 Довідки), то платник самостійно нараховує та сплачує штраф у розмірі 10% суми такого зобов’язання. Сума штрафу вказується в рядку 6 Довідки.

4.4.5. Якщо в результаті виправлення помилки, допущеної у попередні звітні періоди, визначено суму ПДВ, яка зменшує податкові зобов’язання (заповнюється рядок 4 Довідки), то така сума прирівнюється до суми бюджетного відшкодування тільки в тому випадку, якщо в уточненій декларації та/або в декларації того звітного періоду, за який виправляється помилка, заповнено рядок 21 (рядок 23б в декларації за формою, що була дійсна до внесення змін, затверджених наказом ДПА України від 02.11.2000 р. №568).

При цьому розмір суми бюджетного відшкодування визначається в такому порядку:

а) якщо в декларації того звітного періоду, за який виправляється помилка, заповнено рядок 20 (рядок 23а в декларації за формою, що була дійсна до внесення змін, затверджених наказом ДПА України від 02.11.2000 р. №568), а в уточненій декларації заповнено рядок 21, то сума бюджетного відшкодування дорівнює значенню рядка 21 уточненої декларації, різниця між значенням рядка 4 Довідки і рядка 21 уточненої декларації вважається сумою зайво внесених платежів;

б) якщо і в уточненій декларації, і в декларації того звітного періоду, за який виправляється помилка, заповнено рядок 21 (рядок 23б в декларації за формою, що була дійсна до внесення змін, затверджених наказом ДПА України від 02.11.2000 р. №568), то сума бюджетного відшкодування дорівнює значенню рядка 4 Довідки.

У кожному випадку порядок проведення бюджетного відшкодування (значення рядків 23 — 25) визначається за даними уточненої декларації.

4.4.6. У разі подання платником декларації за скороченою формою сума ПДВ, визначена в рядку 4 Довідки, переноситься до рядка 22 скороченої декларації звітного періоду, у якому проводиться виправлення помилки.

4.5. Податкове зобов’язання, самостійно визначене платником податку, вважається узгодженим з дня подання податкової декларації до державної податкової інспекції (адміністрації) за місцем реєстрації і не може бути оскаржене платником в адміністративному або судовому порядку”.

5. У розділі 5:

доповнити пункт 5.1 після останнього абзацу текстом такого змісту:

“У спеціальному полі для службових відміток про тип декларації, яке розміщене у верхній частині першої сторінки декларації (за повною чи за скороченою формою) праворуч від відмітки про одержання, у другій колонці вказується позначка (Х) у рядку спеціального поля, яке відповідає типу декларації. Перша колонка спеціального поля містить службовий код типу декларації, який використовується при її автоматичній обробці, третя колонка містить назву типу декларації.

Зразок спеціального поля:

01 Загальна декларація

02 Уточнена декларація

03 Договір про спільну діяльність від ______ №________

04

05 Спеціальні режими оподаткування

051 Декларація переробного підприємства (пункт 11.21 Закону)

052 Сільськогосподарська декларація (пункт 11.21 Закону)

053 Сільськогосподарська декларація (пункт 11.29 Закону)

054 Декларація технопарку (пункт 11.12 Закону)

055

Приклад заповнення:

1) для декларації, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом у загальновстановленому порядку (за повною чи за скороченою формою):

01 Х Загальна декларація

02 Уточнена декларація

03 Договір про спільну діяльність від ______ №________

04

05 Спеціальні режими оподаткування

051 Декларація переробного підприємства (пункт 11.21 Закону)

052 Сільськогосподарська декларація (пункт 11.21 Закону)

053 Сільськогосподарська декларація (пункт 11.29 Закону)

054 Декларація технопарку (пункт 11.12 Закону)

055

2) для уточненої декларації:

01 Загальна декларація

02 Х Уточнена декларація

03 Договір про спільну діяльність від ______ №________

04

05 Спеціальні режими оподаткування

051 Декларація переробного підприємства (пункт 11.21 Закону)

052 Сільськогосподарська декларація (пункт 11.21 Закону)

053 Сільськогосподарська декларація (пункт 11.29 Закону)

054 Декларація технопарку (пункт 11.12 Закону)

055

3) для декларації сільськогосподарського товаровиробника, за якою не здійснюються розрахунки з бюджетом:

01 Загальна декларація

02 Уточнена декларація

03 Договір про спільну діяльність від ______ №________

04

05 Спеціальні режими оподаткування

051 Декларація переробного підприємства (пункт 11.21 Закону)

052 Сільськогосподарська декларація (пункт 11.21 Закону)

053 Х Сільськогосподарська декларація (пункт 11.29 Закону)

054 Декларація технопарку (пункт 11.12 Закону)

055

Доповнити пункт 5.6 четвертим абзацом такого змісту:

“До цього рядка не включається сума податку, яка збільшує або зменшує суму податкового зобов’язання в результаті самостійного виправлення платником помилки, що міститься в раніше поданій податковій декларації”;

доповнити пункт 5.8 четвертим абзацом такого змісту:

“До цього рядка не включається сума податку, яка збільшує або зменшує суму податкового кредиту в результаті самостійного виправлення платником помилки, що міститься в раніше поданій податковій декларації”;

доповнити розділ 5 підпунктом 5.12.1 такого змісту:

“5.12.1. У рядках 23.1.1, 23.1.2, 23.2, 23.3, 24.1.1, 24.1.2, 24.2, 24.3, 25.1.1, 25.1.2, 25.2, 25.3 у відсотках указується розподіл суми, задекларованої до відшкодування залежно від термінів та напрямів проведення відшкодування.

Якщо платник бажає спрямувати суму бюджетного відшкодування на погашення кількох видів платежів, які зараховуються до державного бюджету, то в рядках 23.1.2, 24.1.2, 25.1.2 замість розділу бюджетної класифікації необхідно вказати “перелік додається” та додати до декларації довідку довільної форми, у якій вказати в кожному із вказаних рядків, який відсоток суми бюджетного відшкодування зараховується в рахунок платежів до державного бюджету за кожним з розділів бюджетної класифікації.

Довідка має бути підтверджена підписом платника, якщо платник — фізична особа, чи печаткою та підписами відповідальних посадових осіб (директора, головного бухгалтера) — в інших випадках (особа, яка визначена як платник податку на додану вартість, крім фізичних осіб)”.

6. У розділі 7:

пункт 7.1 викласти в такій редакції:

“7.1. Податкові декларації приймаються без попередньої перевірки зазначених у них показників. Після реєстрації в підрозділі державної податкової інспекції (адміністрації), яким здійснюється приймання звітності, у день реєстрації податкові декларації передаються до обліку, де дані щодо нарахування чи відшкодування податку на додану вартість, визначені платником, заносяться до особового рахунка платника”;

пункт 7.3 після слів “проводиться її арифметична” доповнити словами “та методологічна”; слова “суми податку, заявленої платником у декларації” замінити словами “суми податкового зобов’язання, заявленого платником у декларації до сплати в бюджет чи до відшкодування з бюджету”;

абзаци перший та другий пункту 7.4 викласти в такій редакції:

“Якщо під час такої перевірки виявлено арифметичні або методологічні помилки в поданій платником податковій декларації, які призвели до заниження або завищення податкового зобов’язання, то податковий орган самостійно визначає суму податкового зобов’язання, належного до сплати в бюджет чи відшкодування з бюджету. За результатами перевірки робиться відповідний запис у пункті 4 розділу IV податкової декларації та складається Довідка про попередню перевірку податкової декларації з податку на додану вартість за формою, визначеною в додатку 2 до цього Порядку.

Якщо платником у поданій декларації допущені арифметичні або методологічні помилки, що призвели до заниження суми податку, належної до сплати, то податковий орган самостійно здійснює перерахунок такої суми податку, нараховує штрафні санкції у встановленому порядку і повідомляє платника про суму донарахувань та штрафів, належних до сплати”;

абзац четвертий пункту 7.4 доповнити словами “та податкове повідомлення, в якому зазначаються підстава для такого нарахування, посилання на норму Закону, відповідно до якої була донарахована сума податку, сума штрафних санкцій, граничні строки їх погашення, а також попередження про наслідки їх несплати в установлений строк та граничні строки, передбачені Законом-1 для їх оскарження”;

в абзаці п’ятому пункту 7.4 слова “та Розпорядження” замінити словами “Розпорядження та податкове повідомлення”;

пункт 7.5 викласти в такій редакції:

“7.5. Донарахована сума податку та штрафних санкцій, нарахована за результатами перевірки, підлягає внесенню до бюджету в строки, встановлені чинним законодавством”;

доповнити розділ 7 пунктом 7.6 такого змісту:

“7.6. У випадках апеляційного узгодження суми податкового зобов’язання платник податків зобов’язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом десяти календарних днів, наступних за днем такого узгодження”.

7. Доповнити Порядок заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість новими розділами 8 та 9 такого змісту:

8. Застосування штрафних санкцій

8.1. Платник ПДВ, що не подає податкову декларацію у строки, визначені цим Порядком, або допускає затримку строків її подання, несе відповідальність у порядку, передбаченому статтею 17 Закону-1 (Наказ ДПА України від 17.03.2001 р. №110 “Про затвердження Інструкції про порядок застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.03.2001 р. за №268/5459).

8.2. Якщо за результатами попередньої перевірки податкової звітності платника виявлено арифметичні або методологічні помилки у визначенні суми податку, які призвели до заниження або завищення податкового зобов’язання, внаслідок чого податковим органом самостійно визначено суму податку, належного до сплати в бюджет, чи зменшено суму податку, належну до відшкодування з бюджету, то до такого платника застосовується штраф у розмірі і в порядку, передбачених статтею 17 Закону-1 (наказ ДПА України від 17.03.2001 р. №110 “Про затвердження Інструкції про порядок застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби”).***

9. Зміна форм податкової звітності

9.1. Форми податкової декларації з податку на додану вартість, зареєстровані в установленому порядку в Міністерстві юстиції України, відповідають нормам та змісту податку на додану вартість.

9.2. Внесення змін до форм податкової звітності з податку на додану вартість здійснюється у разі законодавчої зміни правил оподаткування, які запроваджують інший, ніж той, що діяв до їх прийняття, порядок відображення у звітності сум податкових зобов’язань і податкового кредиту та обчислення сум податкових зобов’язань платника перед бюджетом чи порядку обчислення і надання бюджетного відшкодування.

9.3. Якщо після зміни правил оподаткування, обумовленої пунктом 9.2 цього Порядку, центральним податковим органом не внесені зміни до форми податкової звітності і якщо платник вважає, що не змінена форма податкової звітності збільшує або зменшує його податкові зобов’язання всупереч унесеним змінам до правил оподаткування, то він має право подати податкову декларацію з податку на додану вартість за іншою формою разом із поясненням мотивів її складення”.

Заступник начальника Головного управління — начальник організаційно-методичного управління Л. Косміна

Примітки:

* Закон України від 21.12.2000 р. №2181-III “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” див. у “ДК” №10/2001.

** Наказ ДПАУ від 19.03.2001 р. №113 “Про затвердження Порядку застосування норм пункту 15.4 статті 15 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” див. у “ДК” №16/2001.

*** Наказ ДПАУ від 17.03.2001 р. №110 “Про затвердження Iнструкції про порядок застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби” див. у “ДК” №16/2001.

 
© 2001 "Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua Webmaster: web_dk@gc.com.ua