Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#23 '2001: Документи для роботи - Нові документи

1. Про затвердження Порядку надання податкових роз’яснень

Постанова КМУ від 16.05.2001 р. №494

Опублікована в“УК” 23.05.2001 р.

Чинна з 16.05.2001 р.

Відповідно до підпункту 4.4.2 статті 4 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”,* Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання податкових роз’яснень (додається).

2. Міністерству фінансів передбачати починаючи з 2002 року під час формування показників проекту Державного бюджету України на відповідний рік видатки контролюючим органам на оприлюднення роз’яснень щодо застосування норм податкового законодавства та форм податкового обліку чи обов’язкової податкової звітності.

Перший віце-прем’єр-міністр України Ю. ЄХАНУРОВ

Примітки:

* Закон України від 21.12.2000 р. №2181-III “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” див. у “ДК” №10/2001.


Витяг із Закону України від 21.12.2000 р. №2181-III “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”

4.4. Конфлікт інтересів та податкові роз’яснення

4.4.1. Конфлікт інтересів

У разі коли норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення у межах апеляційного узгодження приймається на користь платника податків.

4.4.2. Податкові роз’яснення:

а) роз’яснення окремих положень податкового законодавства надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, виходячи із положень підпункту 4.4.1 цього пункту, принципів оподаткування, викладених у Законі України “Про систему оподаткування”, та економічного змісту податку, збору (обов’язкового платежу), який розглядається;

б) якщо законом з питань оподаткування податком, збором (обов’язковим платежем) обов’язки з роз’яснення окремих його положень покладено на інші державні органи, такі роз’яснення надаються із дотриманням правил, визначених у підпункті “а” підпункту 4.4.2 цього пункту;

в) якщо податкові роз’яснення, надані згідно з підпунктом “а” підпункту 4.4.2 цього пункту, суперечать податковим роз’ясненням, наданим згідно із підпунктом “б” підпункту 4.4.2 цього пункту, пріоритет мають роз’яснення, надані згідно із підпунктом “а” підпункту 4.4.2 цього пункту;

г) податкове роз’яснення є оприлюдненням офіційного розуміння окремих положень податкового законодавства уповноваженими на це контролюючими органами, яке використовується при обгрунтуванні їх рішень під час проведення апеляційних процедур. Податкове роз’яснення не має сили нормативно-правового акта;

д) не може бути притягнуто до відповідальності платника податків, що діяв відповідно до податкового роз’яснення, лише на підставі того, що у майбутньому таке податкове роз’яснення було змінене або скасоване. При цьому при оцінці доказів судом (арбітражним судом), наданих органом стягнення, податкові роз’яснення не мають пріоритету над іншими доказами або іншими експертними оцінками;

е) усі податкові роз’яснення, що мають загальний характер або стосуються значного числа платників податків, підлягають оприлюдненню із дотриманням правил комерційної або банківської таємниці. Порядок виконання цього правила визначається Кабінетом Міністрів України.

Платник податків має право безоплатно отримати будь-яке податкове роз’яснення, у тому числі надане іншому платнику податків з питання, що розглядається (із дотриманням правил комерційної або банківської таємниці), у строки, передбачені для надання відповіді на звернення громадян до органів державної влади, встановлені законом;

є) центральний податковий орган зобов’язаний видавати та оприлюднювати письмові роз’яснення норм законодавства, які стосуються всіх аспектів оподаткування окремим податком, збором (обов’язковим платежем) у спосіб, доступний для ознайомлення з ними більшості їх платників.

При введенні нового податку, збору (обов’язкового платежу) або прийнятті змін до порядку справляння існуючих центральний податковий орган зобов’язаний роз’яснити їх платникам особливості такого справляння, використовуючи засоби масової інформації або інші доступні для таких платників способи доступу до зазначеної інформації, включаючи візити працівників контролюючих органів (не пов’язані із здійсненням податкових перевірок) до платників податків і зборів (обов’язкових платежів) з метою роз’яснення положень нового порядку.

При плануванні змін або доповнень до діючих податкових законодавчих актів у поточному або наступному бюджетному році мають бути заплановані видатки відповідного бюджету, пов’язані з оприлюдненням та застосуванням таких норм у поточному або наступному бюджетному році;

ж) центральний податковий орган зобов’язаний підготувати письмові правила користування податковими роз’ясненнями працівниками податкових органів. Такі правила мають бути деталізованими, містити конкретні приклади застосування окремого податку, збору (обов’язкового платежу) при виникненні ситуацій, що регулюються цивільним або зобов’язальним правом, та не допускати подвійних тлумачень;

з) якщо внаслідок запровадження нового податку, збору (обов’язкового платежу) або зміни правил оподаткування змінюються форми податкового обліку чи обов’язкової податкової звітності, центральний податковий орган зобов’язаний безоплатно оприлюднити такі нові форми обліку чи звітності. Забороняється використання бланків суворої звітності чи обліку як форм податкового обліку чи звітності, якщо інше прямо не встановлено законом з питань окремого податку, збору (обов’язкового платежу).

Форми обов’язкової податкової звітності (податкові декларації чи податкові розрахунки), визначені центральним податковим органом, повинні відповідати нормам та змісту відповідного податку, збору (обов’язкового платежу).

Платник податків має право подати податковий звіт за іншою формою, якщо він вважає, що форма податкової звітності, визначена центральним податковим органом, збільшує або зменшує його податкові зобов’язання, всупереч нормам закону з такого податку, збору (обов’язкового платежу). Такий звіт за іншою формою подається разом із поясненням мотивів його складення.

Податкова звітність може бути надана за добровільним рішенням платника податків податковому органу в електронній формі, за умови реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством;

и) податкові роз’яснення можуть надаватися виключно центральним податковим органом України. Будь-які відповіді на запити платника податків, які надаються іншими податковими органами або контролюючими органами, а не центральним податковим органом, повинні виходити зі змісту роз’яснень, наданих центральним податковим органом, а за відсутності останніх — мають сприйматися платниками податків як рекомендації.

Якщо норми роз’яснень центрального податкового органу суперечать нормам відповідей інших податкових органів (інших контролюючих органів), для дотримання положень підпункту “д” підпункту 4.4.2 цього пункту пріоритет мають норми роз’яснень центрального податкового органу;

і) платник податків може оскаржити до суду (арбітражного суду) рішення контролюючого органу або органу стягнення щодо видання інструкцій чи податкових роз’яснень (у тому числі форм обов’язкової податкової звітності, далі — податкових роз’яснень), які, за висновком такого платника податків, суперечать нормам або змісту відповідного податку, збору (обов’язкового платежу).

Визнання судом (арбітражним судом) інструкції або податкового роз’яснення податкового органу (незалежно від їх реєстрації у Міністерстві юстиції України) недійсними є підставою для використання зазначеного рішення всіма платниками податків з моменту прийняття такого судового рішення, а також для відповідної зміни положень інструкцій чи роз’яснень контролюючих органів з цього питання.

Зазначене рішення суду (арбітражного суду) набирає чинності з моменту його прийняття та повинно бути оприлюднене за рахунок сторони, що програла спір (була визнана винною), протягом 30 календарних днів з моменту прийняття такого судового рішення.

Норми абзацу першого підпункту “і” підпункту 4.4.2 цього пункту не поширюються на випадки, коли суд (арбітражний суд) приймає рішення щодо застосування податкових чи регулятивних (адміністративних) пільг, встановлених законодавством, що втратило чинність, яке може поширюватися виключно на платників податків — позивачів протягом строку дії такого законодавства, яке втратило чинність.

У разі коли суд (арбітражний суд) прийняв рішення щодо продовження таких пільг до моменту набрання чинності цим Законом, такі пільги поширюються на правові відносини (у тому числі податкові), які діяли до моменту набрання чинності цим Законом.

 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua