Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#30 '2001: Документи для роботи - Нові документи

17. Додатки до листа ДПАУ від 27.06.2001 р. №8631/7/23-3117 «Про впровадження норм наказу ДПА України від 01.12.2000 р. №614»

Зміни та доповнення до Положення про форму та зміст розрахункових документів

Додаток 1

1. У Положенні про форму та зміст розрахункових документів, затвердженому наказом ДПА України від 01.12.2000 р. №614 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05.02.2001 р. за №105/5296:

1.1. Розділ 1 доповнити абзацом такого змісту:

"Сфера призначення -- умови проведення розрахункових операцій, які встановлені у даному Положенні для окремих форм розрахункових документів".

1.2. Пункт 2.1 розділу 2 після слів "одного з обов'язкових реквізитів" доповнити словами "а також недотримання сфери призначення".

1.3. У пункті 2.2 розділу 2 цифру "7" замінити на цифру "8".

1.4. Пункт 2.6 розділу 2 доповнити словами "якщо інший порядок виготовлення не встановлений даним Положенням".

1.5. У пункті 5.1 розділу 5 слово "розрахунків" замінити на слова "розрахункових операцій".

1.6. У пункті 6.1 розділу 6, пункті 7.1 розділу 7, пункті 8.1 розділу 8 слова і цифри "п. 2.6 Положення" замінити словами "порядку, затвердженого Міністерством транспорту України та погодженого з Державною податковою адміністрацією України".

1.7. У пункті 9.1 розділу 9 слова і цифри "п. 2.6 Положення" замінити словами "порядку, затвердженого Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України та погодженого з Державною податковою адміністрацією України".

1.8. Після розділу 11 ввести новий розділ 12 такого змісту:

"12. Спрощена розрахункова квитанція

12.1. Спрощена розрахункова квитанція - це розрахунковий документ, бланк якого виготовлений друкарським способом, а окремі реквізити заповнюються від руки або шляхом проштамповування при реєстрації розрахункових операцій, якщо відповідно до чинного законодавства розрахунки проводяться без застосування реєстратора розрахункових операцій:

за продані товари (надані послуги), якщо загальна сума розрахунку не перевищує 0,3 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

при продажу квитків тривалого користування (на декаду і триваліший період) на проїзд у міському або приміському пасажирському транспорті, якщо такі квитки є документами суворого обліку;

при видачі коштів у разі приймання від населення вторинної сировини (крім металобрухту).

Форма №РК-2 спрощеної розрахункової квитанції наведена в додатку 8.

12.2. Спрощена розрахункова квитанція складається з двох частин - корінця та відривної частини.

12.3. Відривна частина спрощеної розрахункової квитанції повинна містити обов'язкові реквізити:

серію (чотири літери) та номер (шість цифр), нанесені при виготовленні бланка квитанції;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер за ДРФО фізичної особи, перед яким написані (надруковані) великі літери "ІД";

напис "Всього" та загальну вартість усіх товарів (послуг), оплачених за однією спрощеною розрахунковою квитанцією (загальну суму виданих коштів).

12.4. Корінець спрощеної розрахункової квитанції повинен містити обов'язкові реквізити:

серію (чотири літери) та номер (шість цифр), які нанесені при виготовленні бланка квитанції та збігаються з серією та номером відривної частини;

напис "Всього" та загальну вартість усіх товарів (послуг), оплачених за однією спрощеною розрахунковою квитанцією (загальну суму виданих коштів).

12.5. При виготовленні бланка спрощеної розрахункової квитанції додатково до серії та номера можуть наноситися друкарським способом інші обов'язкові реквізити".

1.9. Розділ 12 Положення вважати розділом 13.

  1. Доповнити Положення додатком 8 такого змісту:

Додаток 8
до Положення про форму та зміст розрахункових документів

Спрощена розрахункова квитанція

Форма №РК-2

АААА №000000 АААА №000000 ІД <код (номер)>
Всього ________ <сума> _______ Всього ________ <сума> _______
АААА №000001 АААА №000001 ІД <код (номер)>
Всього ________ <сума> _______ Всього ________ <сума> _______
АААА №000002 АААА №000002 ІД <код (номер)>
Всього ________ <сума> _______ Всього ________ <сума> _______
АААА №000003 АААА №000003 ІД <код (номер)>
Всього ________ <сума> _______ Всього ________ <сума> _______
АААА №000004 АААА №000004 ІД <код (номер)>
Всього ________ <сума> _______ Всього ________ <сума> _______
АААА №000005 АААА №000005 ІД <код (номер)>
Всього ________ <сума> _______ Всього ________ <сума> _______
АААА №000006 АААА №000006 ІД <код (номер)>
Всього ________ <сума> _______ Всього ________ <сума> _______
АААА №000007 АААА №000007 ІД <код (номер)>
Всього ________ <сума> _______ Всього ________ <сума> _______
АААА №000008 АААА №000008 ІД <код (номер)>
Всього ________ <сума> _______ Всього ________ <сума> _______
АААА №000009 АААА №000009 ІД <код (номер)>
Всього ________ <сума> _______ Всього ________ <сума> _______
АААА №000010 АААА №000010 ІД <код (номер)>
Всього ________ <сума> _______ Всього ________ <сума> _______

Примітка. На одній сторінці розрахункової книжки може розміщатися довільна кількість спрощених розрахункових квитанцій згідно з наведеною нижче схемою за умови забезпечення місця для записування суми розрахунку, а також чіткого позначення серій та номерів спрощених розрахункових квитанцій.

Зміни та доповнення до Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок

Додаток 2

1. У Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, затвердженому наказом ДПА України від 01.12.2000 р. №614 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05.02.2001 р. за №106/5297:

1.1. Пункт 2.1 розділу 2 доповнити абзацом такого змісту:

"Українське державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта" може реєструвати книги ОРО за місцем розташування відокремлених безбалансових виробничих підрозділів, які мають окремі поточні рахунки у місцевих відділеннях банків, як для власних потреб цих підрозділів, так і для підпорядкованих їм відділень поштового зв'язку".

1.2. У пункті 3.2 розділу 3 після слів "пронумерованих розрахункових квитанцій" додати слова "або спрощених розрахункових квитанцій", після слів "та реєстраційної сторінки" - слова "при цьому серії та номери спрощених розрахункових квитанцій, зареєстрованих окремим СПД, не повинні повторюватися у межах розрядності серій та номерів".

1.3. Пункт 3.3 розділу 3 доповнити частиною другою такого змісту:

"Перед реєстрацією розрахункової книжки, яка складається зі спрощених розрахункових квитанцій, СПД повинен забезпечити:

відсутність у розрахунковій книжці квитанцій із серіями та номерами, що повторюються, згідно з вимогами пункту 3.2 цього розділу;

відповідне заповнення реєстраційної сторінки, яка може розміщатися на останньому аркуші разом з квитанціями;

заповнення у всіх спрощених розрахункових квитанціях реквізиту "Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (номер за ДРФО)";

встановлення на засобі кріплення розрахункової книжки паперової пломби таким чином, щоб унеможливити порушення засобу кріплення без порушення цієї пломби".

1.4. Пункт 3.4 розділу 3 доповнити реченням такого змісту: "До порядкового номера розрахункової книжки, що складається зі спрощених розрахункових квитанцій, додається літера "с".

1.5. У пункті 3.5 розділу 3 після слів "кількість бланків" додати слова "а у разі реєстрації розрахункової книжки, що складається зі спрощених розрахункових квитанцій, скріплює паперову пломбу печаткою органу ДПС та підписом керівника або його заступника".

1.6. Друге речення пункту 9.2 розділу 9 доповнити словами "крім спрощеної розрахункової квитанції".

1.7. Пункт 9.5 розділу 9 доповнити реченням такого змісту: "У разі виписування спрощеної розрахункової квитанції такі дані можна вказувати на зворотному боці відривної частини квитанції".

1.8. Останній абзац пункту 9.6 розділу 9 доповнити реченням такого змісту: "При цьому відривна частина квитанції погашається шляхом перекреслювання по діагоналі".

2. У додатку 1 до Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, затвердженого наказом ДПА України від 01.12.2000 р. №614 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2001 р. за №106/5297, з розділу 1 та 2 Книги облікових форм вилучити колонку "Орган ДПС, де книга ОРО буде на обліку".

3. У додатку 5 до Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, затвердженого наказом ДПА України від 01.12.2000 р. №614 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2001 р. за №106/5297:

3.1. На титульній сторінці форми книги обліку розрахункових операцій для рухомого складу підприємств електротранспорту після слів "для використання в" додати слова "рухомому складі", а слова "(тип та інвентарний номер транспортної одиниці)" та рядок для записування цих даних вилучити.

3.2. У корінці квитково-облікового аркуша з другого рядка виключити слова та позначення "Інв. №____", додати окремий рядок "Кондуктор _______, таб. №____".

3.3. У відривній частині квитково-облікового аркуша слова "Інвент. №" замінити на слово "депо".

3.4. У Порядку використання та заповнення Книги обліку розрахункових операцій для рухомого складу підприємств електротранспорту:

у пункті 2 слова "інвентарний номер транспортного засобу" замінити на слова "назва депо";

у пункті 3 слова "інвентарний номер транспортного засобу" замінити на слова "прізвище та ініціали кондуктора (водія), його табельний номер".

Зміни та доповнення до Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги)

Додаток 3

1. У Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженому наказом ДПА України від 01.12.2000 р. №614 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05.02.2001 р. за №107/5298:

1.1. Пункт 2.2 розділу 2 доповнити абзацом такого змісту:

"Українське державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта" може реєструвати РРО за місцем розташування відокремлених безбалансових виробничих підрозділів, які мають окремі поточні рахунки у місцевих відділеннях банків, як для власних потреб цих підрозділів, так і для підпорядкованих їм відділень поштового зв'язку".


 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua