Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#30 '2001: Документи для роботи - Нові документи

2. Порядок направлення органами державної податкової служби України податкових повідомлень платникам податків

Затверджений наказом ДПАУ від 21.06.2001 р. №253
Зареєстрований у Мін'юсті України 06.07.2001 р. за №567/5758

Чинний з 01.10.2001 р.

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" 1(далі - Закон).

1.2. Відповідно до цього Порядку органи державної податкової служби України направляють платникам податків податкові повідомлення.

2. Визначення термінів

У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

2.1. платники податків - юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також фізичні особи, які мають статус суб'єктів підприємницької діяльності чи не мають такого статусу, на яких, згідно з законами, покладено обов'язок утримувати та/або сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), пеню та штрафні санкції;

2.2. податкове зобов'язання - зобов'язання платника податків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів у порядку та у строки, визначені Законом або іншими законами України;

2.3. пеня - плата у вигляді процентів, нарахованих на суму податкового боргу (без урахування пені), що справляється з платника податків у зв'язку з несвоєчасним погашенням податкового зобов'язання;

2.4. штрафна (фінансова) санкція (штраф) - плата у фіксованій сумі або у вигляді відсотків від суми податкового зобов'язання (без урахування пені та штрафних санкцій), яка справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним правил оподаткування, визначених відповідними законами;

2.5. податкове повідомлення - письмове повідомлення контролюючого органу про обов'язок платника податків сплатити суму податкового зобов'язання, визначену контролюючим органом у випадках, передбачених Законом;

2.6. Рішення - Рішення про застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій, донарахованих сум податків, зборів (обов'язкових платежів) та пені за порушення податкового та іншого законодавства або Рішення про застосування та стягнення сум штрафних санкцій за порушення граничних строків сплати узгодженого податкового зобов'язання;

2.7. податковий орган - орган державної податкової служби України;

2.8. узгоджене податкове зобов'язання: а) податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податків у податковій декларації, вважається узгодженим з дня подання такої податкової декларації; б) податкове зобов'язання платника податків, нараховане податковим органом, вважається узгодженим у день отримання платником податку податкового повідомлення (за винятком випадків, коли платник податків звертається до податкового органу зі скаргою про перегляд рішення, якщо вважає, що податковий орган неправильно визначив суму податкового зобов'язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству з питань оподаткування або виходить за межі його компетенції, установленої законом); в) податкове зобов'язання платника податків, нараховане податковим органом (у разі коли такий платник податків звертається до податкового органу зі скаргою про перегляд рішення, якщо вважає, що податковий орган неправильно визначив суму податкового зобов'язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству з питань оподаткування або виходить за межі його компетенції, установленої законом), вважається узгодженим у день закінчення процедури адміністративного оскарження.

3. Порядок складання податковими органами податкових повідомлень

3.1. Податковий орган здійснює розрахунок суми податкового зобов'язання у таких випадках:

а) якщо платник податків не подає у встановлені строки податкову декларацію;

б) якщо дані документальних перевірок результатів діяльності платника податків свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов'язань, заявлених у податкових деклараціях;

в) якщо податковий орган виявляє арифметичні або методологічні помилки у поданій платником податків податковій декларації, які призвели до заниження або завищення суми податкового зобов'язання;

г) якщо, згідно з законами з питань оподаткування, особою, відповідальною за нарахування окремого податку або збору (обов'язкового платежу), є податковий орган.

3.2. У випадках, що зазначені в пункті 3.1 цього Порядку, структурний підрозділ, що здійснює розрахунок суми (донараховує суму) податкового зобов'язання, складає податкове повідомлення за формою згідно з додатком 1 для платників податків - юридичних осіб (форма "Ю") або за формою згідно з додатком 2 для платників податків - фізичних осіб (форма "Ф").

3.3. Податкове повідомлення складається щодо кожного окремого податку, збору (обов'язкового платежу). Якщо, згідно із законами з питань оподаткування, передбачено декілька строків сплати нарахованого податковим органом податкового зобов'язання, то суми, які необхідно сплатити, та відповідні терміни сплати проставляються в окремих рядках податкового повідомлення.

3.4. Податкове повідомлення має містити повну суму податкового зобов'язання, нараховану платнику податків за актом документальної перевірки, та штрафних санкцій за їх наявності та визначену в Рішенні або розраховану в інших документах, передбачених чинним законодавством. Якщо Рішення містить розраховану суму податкового зобов'язання за декількома податками, то податковим органом складається відповідна кількість податкових повідомлень.

3.5. До податкового повідомлення додається розрахунок податкового зобов'язання (штрафних (фінансових) санкцій), якщо надання такого розрахунку передбачено чинним законодавством.

4. Порядок надсилання (вручення) податковими органами податкових повідомлень платникам податків

4.1. Структурний підрозділ, який склав податкове повідомлення, вносить його до реєстру податкових повідомлень, направлених юридичним особам - платникам податків (додаток 3), або реєстру податкових повідомлень, направлених фізичним особам - платникам податків (додаток 4), які ведуться в цілому в податковому органі в електронному вигляді щодо окремих платників податків.

4.2. Відповідальним за достовірність інформації про податкове повідомлення у реєстрі податкових повідомлень є структурний підрозділ, який склав таке податкове повідомлення. Відповідальним за збереження інформації у реєстрах податкових повідомлень є структурний підрозділ, на який покладено функції із супроводження та збереження баз даних.

4.3. При складанні податкового повідомлення йому присвоюються та вносяться до реєстру податкових повідомлень:

а) до графи 1 порядковий номер за певний рік;

б) до графи 2 дата складання.

Номер податкового повідомлення складається з двох частин: через дріб проставляються порядковий номер податкового повідомлення та код структурного підрозділу, який його склав.

4.4. Після складання того самого дня податкове повідомлення передається структурному підрозділу, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, для надсилання (вручення) платнику податків. У разі складання податкового повідомлення (податкових повідомлень) на підставі прийнятого Рішення таке податкове повідомлення (податкові повідомлення) передається разом з вищезазначеним Рішенням.

4.5. Структурний підрозділ, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції податкового органу, у день отримання податкового повідомлення від структурного підрозділу, що його склав, надсилає (вручає) податкове повідомлення платнику податків, при цьому корінець податкового повідомлення залишається в податковому органі.

4.6. Податкове повідомлення вважається надісланим (врученим) юридичній особі, якщо його передано посадовій особі такої юридичної особи під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення.

4.7. Податкове повідомлення вважається надісланим (врученим) фізичній особі, якщо його вручено особисто такій фізичній особі або її законному представникові чи надіслано листом на її адресу за місцем проживання або останнього відомого її місцезнаходження з повідомленням про вручення.

4.8. У разі коли податковий орган або пошта не може вручити платнику податків податкове повідомлення у зв'язку з незнаходженням посадових осіб, їх відмовою прийняти податкове повідомлення, незнаходженням фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків, то працівник структурного підрозділу, в якому складено таке податкове повідомлення, на підставі інформації від структурного підрозділу, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, в день надходження до податкового органу такої інформації оформлює відповідний акт, у якому вказує причину, яка призвела до неможливості вручення податкового повідомлення.

Зазначений акт підшивається до справи платника податків. Того самого дня структурний підрозділ, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, розміщує податкове повідомлення на дошці податкових оголошень (повідомлень), встановленій на вільному для огляду місці біля входу до приміщення податкового органу. При цьому день розміщення такого податкового повідомлення на дошці податкових оголошень (повідомлень), зафіксований в акті про причини неможливості його вручення платнику податків, вважається днем його вручення.

5. Порядок обліку в податкових органах податкових повідомлень, отриманих платниками податків

5.1. Після вручення (отримання інформації про вручення) податкового повідомлення платнику податків або його розміщення на дошці податкових оголошень (повідомлень) структурний підрозділ, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, передає корінець такого податкового повідомлення з відміткою про вручення структурному підрозділу, який його склав.

5.2. Структурний підрозділ, який склав таке податкове повідомлення, у день отримання корінця податкового повідомлення вносить відповідні дані до реєстру податкових повідомлень та підшиває корінець податкового повідомлення до справи платника податків (передає корінець податкового повідомлення для підшиття до справи платника податків структурному підрозділу, в якого зберігається така справа).

5.3. У разі подання платником податків скарги щодо визначеного в податковому повідомленні податкового зобов'язання з дотриманням вимог Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби,2 затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 02.03.2001 р. №82 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.03.2001 р. за №238/5429, структурний підрозділ, який склав таке податкове повідомлення, у день отримання скарги (інформації про подання повторної скарги) вносить відповідні дані до реєстру податкових повідомлень.

Після закінчення розгляду скарги структурний підрозділ, який склав таке податкове повідомлення, підшиває другий примірник вмотивованого рішення за скаргою платника податків або рішення про податковий компроміс до справи платника податків поряд з корінцем податкового повідомлення, що оскаржувалося, та:

а) у разі часткового скасування раніше прийнятого рішення про нарахування суми податкового зобов'язання складає та надсилає платнику податків, згідно із зазначеним Порядком, нове податкове повідомлення, при цьому раніше надіслане податкове повідомлення вважається відкликаним;

б) у разі збільшення податковим органом суми податкового зобов'язання за результатами розгляду скарги платника податків складає та направляє платнику податків, згідно із зазначеним Порядком, окреме податкове повідомлення на суму збільшення податкового зобов'язання, при цьому раніше надіслане податкове повідомлення не відкликається.

Аналогічні дії здійснюються у разі подання платником податків повторної скарги.

5.4. Після закінчення процедури адміністративного оскарження суми узгоджених податкових зобов'язань в автоматичному режимі переносяться з реєстру податкових повідомлень та нараховуються датою останнього дня граничного строку сплати до карток особових рахунків платників податків, які ведуться в органах державної податкової служби згідно з Інструкцією про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, яка затверджена наказом Державної податкової адміністрації України 02.04.99 р. №174 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 13.05.99 р. за №304/3597.

Одночасно структурним підрозділам обліку і звітності передаються паперові виписки з реєстру податкових повідомлень, до яких включається інформація щодо сум узгоджених податкових зобов'язань, які переносяться до карток особових рахунків за день. Зазначені виписки передаються окремо від кожного структурного підрозділу, що виписує податкові повідомлення, за підписом керівника такого структурного підрозділу.

6. Порядок відкликання податкових повідомлень

6.1. Податкове повідомлення вважається відкликаним, якщо:

а) сума податкового зобов'язання, а також штрафних санкцій (за їх наявності) самостійно погашається платником податків;

б) податковий орган скасовує або змінює раніше прийняте рішення про нарахування суми податкового зобов'язання (штрафних санкцій) внаслідок їх адміністративного оскарження;

в) рішення податкового органу про нарахування суми податкового зобов'язання скасовується чи змінюється судом (арбітражним судом);

г) стосовно визначеного податкового зобов'язання досягається податковий компроміс, про що зазначається у відповідному рішенні про податковий компроміс.

6.2. У випадках, визначених підпунктом "а" пункту 6.1 цього Порядку, податкове повідомлення вважається відкликаним у день, протягом якого відбулося погашення суми податкового зобов'язання (штрафних санкцій).

6.3. У випадках, визначених підпунктом "б" пункту 6.1 цього Порядку, податкове повідомлення вважається відкликаним з дня прийняття податковим органом рішення про скасування або зміну раніше нарахованої суми податкового зобов'язання (штрафних санкцій).

6.4. У випадках, визначених підпунктом "в" пункту 6.1 цього Порядку, податкове повідомлення вважається відкликаним у день отримання платником податків відповідного рішення суду (арбітражного суду).

6.5. У випадках, визначених підпунктом "г" пункту 6.1 цього Порядку, податкове повідомлення вважається відкликаним від дня отримання платником податків нового податкового повідомлення, що містить нову суму податкового зобов'язання.

6.6. Якщо нарахована сума податкового зобов'язання (штрафних санкцій) зменшується внаслідок її адміністративного оскарження, то раніше надіслане податкове повідомлення вважається відкликаним від дня отримання платником податків нового податкового повідомлення, що містить нову суму податкового зобов'язання.

6.7. Якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків не надсилається платнику податків протягом двадцятиденного строку або протягом строку, продовженого за рішенням керівника податкового органу (або його заступника), то податкове повідомлення вважається відкликаним з дня, наступного за останнім днем зазначеного строку.

Якщо рішення про продовження строків розгляду скарги не було надіслано платнику податків до закінчення двадцятиденного строку, зазначеного в абзаці першому цього пункту, то податкове повідомлення вважається відкликаним з дня, наступного за останнім днем зазначеного двадцятиденного строку.

Заступник начальника Головного управління обліку і звітності В.НІКОЛАЙЧЕНКО


Примітки:

1 Закон України від 21.12.2000 р. №2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" див. у "ДК" №10/2001.

2 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби див. у "ДК" №14/2001.


Додатки:

1. Податкове повідомлення

Додаток 1 до Порядку направлення органами державної податкової служби України податкових повідомлень платниками податків

Форма «Ю»
(PDF - 26 K)

2. Податкове повідомлення

Додаток 2 до Порядку направлення органами державної податкової служби України податкових повідомлень платниками податків

Форма «Ф»
(PDF - 24,4 K)

3. Реєстр податкових повідомлень, направлених платниками податків - юридичним особам

Додаток 3 до Порядку направлення органами державної податкової служби України податкових повідомлень платниками податків

(PDF - 24,3 K)

4. Реєстр податкових повідомлень, направлених платниками податків - фізичним особам

Додаток 4 до Порядку направлення органами державної податкової служби України податкових повідомлень платниками податків

(PDF - 24,3 K)

 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua