Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#31 '2001: Документи для роботи - Нові документи

10. Порядок проведення органами державної служби зайнятості списання та розстрочення боргів зі збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття

Погоджено постановою правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 22 травня 2001 р. №38

Коментар ДК:

В Мін'юсті не зареєстрований


СУТТЄВО:

Для списання (розстрочення) боргів зі збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття необхідно отримати погодження в податковій. На суми списаного або розстроченого боргу зменшується загальна сума у графі 13 Розрахункової відомості "Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за платниками".

1. Цей Порядок розроблений відповідно до статті 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" 1і регулює питання проведення органами державної служби зайнятості (далі - центрами зайнятості) списання та розстрочення боргу зі збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття (далі - борг) у зв'язку з відміною картотеки.

2. Державна податкова адміністрація України на виконання статті 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" розробила Положення про списання та розстрочення податкового боргу платників податків у зв'язку з відміною картотеки2, затверджене наказом Державної податкової адміністрації від 01.03.2001 р. №81 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27.03.2001 р. за №281/5472.

Цим Положенням передбачено, що списання та розстрочення податкового боргу органами державної податкової служби здійснюється щодо тих податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, які включаються до бюджетів відповідних рівнів, а також щодо інших платежів, визначених іншими законами.

У зв'язку з тим, що Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття є правонаступником державного фонду сприяння зайнятості населення, а на час накопичення боргу (до 1 січня 2001 року) діяли відповідні норми законів України "Про систему оподаткування" та "Про збір на обов'язкове соціальне страхування", за якими збір на обов'язкове соціальне страхування (в тому числі збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття) включався до переліку загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів), кошти державного фонду сприяння зайнятості населення входили до складу Державного бюджету України, та у зв'язку з тим, що відповідно до Указу Президента України від 23 липня 1998 року №817/98 "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності" служба зайнятості не була включена до переліку державних органів, які мають право здійснювати планові перевірки та контроль за станом перерахування платниками коштів збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття, функцію контролю було покладено на податкові органи, списання та розстрочення боргів треба проводити центрам зайнятості разом з податковими органами.

3. Визначення сум боргу зі сплати збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття, що підлягають списанню та/або розстроченню, здійснюється за даними первинного обліку розрахунків з платниками збору до фонду сприяння зайнятості населення (платниками страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття).

4. Списанню підлягають:

- сума боргу (крім пені та штрафних санкцій), що виник станом на 31 грудня 1999 року включно і залишився не сплаченим на день набрання чинності статтею 18 Закону (станом на 21 лютого 2001 року);

- пеня, нарахована на борг, який виник станом на 1 січня 2001 року, і залишилася не сплаченою на день набрання чинності статтею 18 Закону (станом на 21 лютого 2001 року);

- пеня, яка була нарахована на борг, який виник станом на 1 січня 2001 року, за період з дня набрання чинності статтею 18 Закону (станом на 21 лютого 2001 року) до дня прийняття рішення про списання та залишилася не сплаченою.

5. Суми боргу, які були розстрочені (реструктуризовані) відповідно до чинного законодавства до дня набрання чинності статтею 18 Закону (до 21 лютого 2001 року) і залишились не сплаченими на вказану дату, підлягають списанню та/або розстроченню.

Якщо платники страхових внесків самостійно виявляють податкові зобов'язання, що виникли у податкових періодах, попередніх до податкового періоду, на який припадає набрання чинності статтею 18 Закону (до 21 лютого 2001 року), то податкові зобов'язання (включаючи пеню) підлягають списанню або розстроченню згідно з цим Порядком залежно від часу їх виникнення.

6. Суми списаного боргу відображаються у первинних документах обліку платників збору, в графі 5 "Списано заборгованості" Розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття3 та розшифровуються в пояснювальній записці до неї (по яких галузях народного господарства було проведено списання, на яку суму).

Суми списаного розстроченого (реструктуризованого відповідно до законодавства в 1999 та 2000 роках) боргу відображаються у первинних документах обліку платників збору в графі по сплаті реструктуризованої заборгованості, та на ці суми зменшується загальна сума по графі 13 "Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за платниками" Розрахункової відомості та відповідно по графі "реструктуризована заборгованість". Про списання раніше реструктуризованої заборгованості додається розшифрування в пояснювальній записці до Розрахункової відомості (відповідно до якого Закону було проведено реструктуризацію, на який період, по якій галузі народного господарства, на яку суму проведено списання).

Суми списаної пені відображаються в графі 6 "Списано пені" Розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та розшифровуються в пояснювальній записці до неї (по яких галузях народного господарства було проведено списання, на яку суму).

7. Списання боргу, пені та штрафних санкцій здійснюється на підставі рішення директора центру зайнятості (або його заступника) за місцем реєстрації платника та погоджується з податковим органом згідно з додатком 1 до цього Порядку*.

Про суми списаного боргу, пені та штрафних санкцій центри зайнятості направляють платникам повідомлення за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку*.

8. Борг (крім пені та штрафних санкцій), який виник у період з 1 січня 2000 року до 1 січня 2001 року і залишився не сплаченим на день набрання чинності статтею 18 Закону (станом на 21.02.2001 року), може бути за бажанням платника розстрочений на термін, що не перевищує 60 календарних місяців від місяця виникнення цього боргу, включаючи такий місяць.

9. Розстрочення здійснюється за рішенням центру зайнятості, де зареєстрований платник, відповідно до подання платником страхових внесків за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

Після одержання подання від платників страхових внесків центр зайнятості, де зареєстрований платник, здійснює в 10-денний термін перевірку правильності розрахунку сум, зазначених у поданні та належних до розстрочення і направляє платникам страхових внесків рішення про розстрочення за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку*.

На підставі прийнятого рішення про розстрочення центр зайнятості, де зареєстрований платник, у 10-денний термін укладає з платником страхових внесків договір про розстрочення за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку*.

10. Розстрочена сума боргу підлягає сплаті рівними частками у терміни, установлені Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" для квартального податкового періоду, з відстроченням першого платежу на строк, який визначається платником страхових внесків, але не може бути більшим від двох квартальних податкових періодів, наступних за квартальним періодом, у якому був укладений договір про розстрочення.

Розстрочення боргу надається під проценти, розраховані за період, що починається від місяця укладання договору про розстрочення та закінчується місяцем погашення розстроченого боргу, виходячи з облікової ставки Національного банку України, чинної на момент сплати чергового квартального платежу.

Зазначені проценти нараховуються платником страхових внесків, але не сплачуються і списуються у момент остаточного погашення розстроченого боргу, крім випадків, якщо юридична особа, яка має борг, визнається фіктивною відповідно до закону.

11. Узгоджена сума боргу заноситься у відповідну графу у первинних документах обліку платників страхових внесків відповідно до договору. Сума розстроченого боргу відображається в графі 13 "Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за платниками" та в графі "в тому числі: реструктуризована заборгованість" Розрахункової відомості. В пояснювальній записці до Розрахункової відомості ця сума розшифровується (по яких галузях народного господарства було проведено розстрочення та на яку суму).

12. Директор центру зайнятості, де зареєстрований платник, зобов'язаний прийняти рішення про дострокове розірвання договору про розстрочення та пред'явити до сплати нараховані на розстрочені суми боргу проценти, якщо платник страхових внесків:

- накопичує новий борг (не сплачує поточні платежі) або не сплачує чергову частку розстроченого боргу протягом двох податкових періодів, наступних за податковим періодом виникнення такого нового боргу або податковим періодом, за який сплачується чергова частка розстроченого боргу;

- ліквідується;

- виїжджає за кордон на постійне місце проживання (якщо платник страхових внесків є фізичною особою);

- визнається неплатоспроможним за зобов'язаннями, іншими, ніж податкові.

З дня дострокового розірвання договору про розстрочення платник страхових внесків зобов'язаний сплатити невнесену суму розстроченого боргу і суму нарахованих на неї процентів, яка була нарахована на фактично сплачену розстрочену суму.

З дня, наступного за днем розірвання договору про розстрочення, на розстрочені суми страхових внесків, що залишилися несплаченими, нараховується пеня у розмірах, передбачених чинним законодавством.

13. Борг, який на день набрання чинності статтею 18 Закону (станом на 21 лютого 2001 року) є предметом судового розгляду, підлягає списанню та/або розстроченню відповідно до цього Порядку. При цьому обов'язково направляється повідомлення до суду (арбітражного суду) про списані та/або розстрочені суми.

14. Норми цього Порядку не поширюються на борг, а також на нараховану на його суму пеню, якщо до дня набрання чинності статтею 18 Закону (станом на 21 лютого 2001 року) було розпочате кримінальне провадження щодо умисного ухилення осіб від сплати такого боргу. Якщо в майбутньому обвинувачення особи знімається або не підтримується судом, то вищезазначені суми можуть бути списані або розстрочені протягом 60 календарних днів з моменту зняття (непідтримання) такого обвинувачення.


Примітки:

1 Закон України від 21.12.2000 р. №2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" див. у "ДК" №10/2001.

2 Наказ ДПАУ від 01.03.2001 р. №81 "Про затвердження Положення про списання та розстрочення податкового боргу платників податків у зв'язку з відміною картотеки" див. у "ДК" №15/2001.

3 Наказ Мінпраці України від 18.12.2000 р. №339 "Про затвердження інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття" див. у "ДК" №6/2001.

* Не додаються


Подання про розстрочення боргу

Додаток 3 до Порядку проведення органами державної служби зайнятості списання та розстрочення боргів зі збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття
(PDF - 21.8 K)

Коментар ДК:

Для списання (розстрочення) боргів зі збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття необхідно отримати погодження в податковій інспекції

 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua