Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#31 '2001: Документи для роботи - Нові документи

11. Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби України податкових вимог платникам податків

Наказ ДПАУ від 03.07.2001 р. №266

Коментар ДК:

Зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 липня 2001 р. за №595/5786

Чинний з 27.07.2001 р.

З метою забезпечення впровадження статті 6 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" наказую:

1. Затвердити Порядок направлення органами державної податкової служби України податкових вимог платникам податків (додається).

2. Установити, що Порядок направлення органами державної податкової служби України податкових вимог платникам податків набирає чинності з 01.10.2001 р.

3. Начальнику Головного управління обліку і звітності Парпализі А.Г. подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Функції із супроводження порядку направлення органами державної податкової служби України податкових вимог платникам податків надалі покласти на начальника Головного управління стягнення податкової заборгованості Ріжка І.М.

5. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у 5-денний термін після державної реєстрації цього наказу забезпечити тиражування наказу та надсилання державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Кальніченка І.В.

Голова М. АЗАРОВ


Порядок направлення органами державної податкової служби України податкових вимог платникам податків

Затверджений наказом Державної податкової адміністрації України 03.07.2001 р. №266.
Зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 липня 2001 р. за №595/5786

Чинний з 01.10.2001 р.

СУТТЄВО:

Затверджено форми податкових вимог для юридичних та фізичних осіб, які надсилатимуться платникам податків з 1 жовтня 2001 року у разі невчасної сплати узгодженого податкового зобов'язання.

Перша податкова вимога формується податковим органом не пізніше п'ятого робочого дня після закінчення граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов'язання. Друга податкова вимога - через 30 днів після несплати боргу за першою податковою вимогою.

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" 1(далі - Закон).

1.2. Відповідно до цього Порядку органи державної податкової служби України направляють платникам податків податкові вимоги.

2. Визначення термінів

У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

2.1. платники податків - юридичні особи, їхні філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також фізичні особи, які мають статус суб'єктів підприємницької діяльності чи не мають такого статусу, на яких згідно із законами покладено обов'язок утримувати та/або сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), пеню та штрафні санкції;

2.2. податкове зобов'язання - зобов'язання платника податків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів у порядку та у строки, визначені Законом або іншими законами України;

2.3. податковий борг (недоїмка) - податкове зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), узгоджене платником податків або встановлене судом (арбітражним судом), але не сплачене в установлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого податкового зобов'язання;

2.4. пеня - плата у вигляді процентів, нарахованих на суму податкового боргу (без урахування пені), що справляється з платника податків у зв'язку з несвоєчасним погашенням податкового зобов'язання;

2.5. штрафна (фінансова) санкція (штраф) - плата у фіксованій сумі або у вигляді відсотків від суми податкового зобов'язання (без урахування пені та штрафних санкцій), яка справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним правил оподаткування, визначених відповідними законами;

2.6. активи платника податків - кошти, матеріальні та нематеріальні цінності, що належать юридичній або фізичній особі за правом власності або повного господарського відання;

2.7. податкова вимога - письмова вимога податкового органу до платника податків погасити суму податкового боргу;

2.8. податкова декларація, розрахунок (далі - податкова декларація) - документ, що подається платником податків до контролюючого органу у строки та за формою, установленими законодавством, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податку, збору (обов'язкового платежу);

2.9. контролюючий орган - державний орган, який у межах своєї компетенції, визначеної законодавством, здійснює контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування податків і зборів (обов'язкових платежів) та погашенням податкових зобов'язань чи податкового боргу. Вичерпний перелік контролюючих органів визначається статтею 2 Закону;

2.10. податковий орган - орган державної податкової служби України;

2.11. податкова застава - спосіб забезпечення податкового зобов'язання платника податків, не погашеного у строк. Податкова застава виникає у силу закону. У силу податкової застави орган стягнення має першочергове право у разі невиконання забезпеченого податковою заставою податкового зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого майна перед іншими кредиторами у порядку, встановленому Законом;

2.12. узгоджене податкове зобов'язання:

а) податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податків у податковій декларації, вважається узгодженим з дня подання такої податкової декларації;

б) податкове зобов'язання платника податків, нараховане контролюючим органом, уважається узгодженим у день отримання платником податку податкового повідомлення2 (за винятком випадків, коли платник податків звертається до контролюючого органу зі скаргою про перегляд рішення, якщо вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму податкового зобов'язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству з питань оподаткування або виходить за межі його компетенції, установленої законом);

в) податкове зобов'язання платника податків, нараховане контролюючим органом (якщо такий платник податків звертається до контролюючого органу зі скаргою про перегляд рішення, якщо вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму податкового зобов'язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству з питань оподаткування або виходить за межі його компетенції, установленої законом), уважається узгодженим у день закінчення процедури адміністративного оскарження.

3. Умови формування податковими органами податкових вимог

3.1. Податкові вимоги формуються виключно за узгодженими сумами податкових зобов'язань несплачених платником податків в установлені строки.

3.2. Податкові вимоги формуються за несплаченими платником податків в установлені строки сумами податкових зобов'язань, узгоджених:

а) податковим органом;

б) іншими контролюючими органами.

3.3. Податкові вимоги формуються також у випадках, коли платник податків самостійно подав декларацію, але не погасив суму податкових зобов'язань у встановлені строки, без попереднього направлення (вручення) податкового повідомлення.

4. Порядок формування податковими органами податкових вимог

4.1. Податкові вимоги формуються:

а) в автоматичному режимі на підставі облікових даних з карток особових рахунків платників податків, які ведуться в органах державної податкової служби згідно з Інструкцією про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, затвердженою наказом Державної податкової адміністрації України від 2 квітня 1999 року №174 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 13 травня 1999 року за №304/3597;

б) на підставі подання іншого контролюючого органу про здійснення заходів з погашення податкового боргу, а також розрахунку його розміру, які надсилаються таким контролюючим органом до відповідного податкового органу.

Форма подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків від інших контролюючих органів затверджуються Кабінетом Міністрів України.

4.2. Податкова вимога повинна містити, крім відомостей, передбачених абзацами 2 та 3 цього пункту, загальну суму податкового боргу та суми податкового боргу за кожним окремим податком, збором (обов'язковим платежем).

Перша податкова вимога містить повідомлення про факт узгодження податкового зобов'язання та виникнення права податкової застави на активи платника податків, обов'язок погасити суму податкового боргу та можливі наслідки його непогашення.

Друга податкова вимога додатково до відомостей, викладених у першій податковій вимозі, може містити повідомлення про дату та час проведення опису активів платника податків, що перебувають у податковій заставі, а також дату та час проведення публічних торгів з їх продажу.

4.3. Перша податкова вимога формується структурним підрозділом стягнення податкової заборгованості податкового органу не пізніше п'ятого робочого дня після закінчення граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов'язання (отримання відповідного подання від іншого контролюючого органу) за формою згідно з додатком 1 (для платників податків - юридичних осіб) або за формою згідно з додатком 2 (для платників податків - фізичних осіб).

4.4. Якщо платник податків не погасив у повному обсязі суму податкового боргу протягом 30 календарних днів від дня направлення (вручення) йому першої податкової вимоги, структурний підрозділ стягнення податкової заборгованості не пізніше п'ятого робочого дня, починаючи з останнього з зазначених 30 календарних днів, формує другу податкову вимогу за формою згідно з додатком 3 (для платників податків - юридичних осіб) або за формою згідно з додатком 4 (для платників податків - фізичних осіб). Якщо друга податкова вимога формується на підставі подання іншого контролюючого органу, - то не пізніше п'ятого робочого дня від дня отримання відповідної інформації про непогашення суми податкового боргу.

4.5. Якщо сума податкового боргу самостійно повністю погашається платником податків до виставлення другої податкової вимоги, то друга податкова вимога не формується та не виставляється.

4.6. Якщо у платника податків, якому було надіслано першу податкову вимогу, виникає новий податковий борг, то друга податкова вимога формується на суму консолідованого боргу. При цьому окрема податкова вимога щодо такого нового податкового боргу не формується та не виставляється.

Консолідованим уважається борг, визначений у першій податковій вимозі, збільшений на суму нового податкового боргу, що виник до виставлення другої податкової вимоги.

5. Порядок надсилання (вручення) податковими органами податкових вимог платникам податків

5.1. Структурний підрозділ стягнення податкової заборгованості веде реєстри виданих податкових вимог в електронному вигляді щодо окремих платників податків.

5.2. Відповідальним за збереження інформації у реєстрах податкових вимог є структурний підрозділ, на який покладено функції із супроводження та збереження баз даних.

5.3. При формуванні податкової вимоги їй автоматично присвоюються порядковий номер вимоги за певний рік, номер податкової вимоги згідно з вимогами статті 6 Закону (1 або 2) та її порядковий номер.

Номер податкової вимоги складається з двох частин: через дріб проставляються номер податкової вимоги згідно з вимогами статті 6 Закону (1 або 2) та її порядковий номер.

5.4. Після формування податкової вимоги та внесення відповідних даних до реєстру в той самий день податкова вимога передається структурному підрозділу, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, для надсилання платнику податків.

5.5. Структурний підрозділ, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції податкового органу в день отримання податкової вимоги від структурного підрозділу стягнення податкової заборгованості, надсилає (вручає) податкову вимогу платнику податків, при цьому корінець податкової вимоги залишається в податковому органі.

5.6. Податкова вимога вважається надісланою (врученою) юридичній особі, якщо її передано посадовій особі такої юридичної особи під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення.

5.7. Податкова вимога вважається надісланою (врученою) фізичній особі, якщо її вручено особисто такій фізичній особі або її законному представникові чи надіслано листом на її адресу за місцем проживання або останнього відомого місця її знаходження з повідомленням про вручення.

5.8. Якщо податковий орган або пошта не може вручити платнику податків податкову вимогу у зв'язку з незнаходженням посадових осіб, їх відмовою прийняти податкове повідомлення, незнаходженням фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків, то працівник структурного підрозділу стягнення податкової заборгованості на підставі інформації від структурного підрозділу, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, в день надходження до податкового органу такої інформації оформлює відповідний акт, у якому вказує причину, яка призвела до неможливості вручення податкової вимоги. У той самий день структурний підрозділ, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, розміщує податкову вимогу на дошці податкових оголошень (повідомлень), установленій на вільному для огляду місці біля входу до приміщення податкового органу. При цьому день розміщення такої податкової вимоги на дошці податкових оголошень (повідомлень), зафіксований в акті про причини неможливості її вручення платнику податків, уважається днем його вручення.

6. Порядок обліку в податкових органах податкових вимог, отриманих платниками податків

6.1. Після вручення (отримання інформації про вручення) податкової вимоги платнику податків або її розміщення на дошці податкових оголошень (повідомлень) структурний підрозділ, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, передає корінець такої податкової вимоги з відміткою про вручення структурному підрозділу стягнення податкової заборгованості.

6.2. Структурний підрозділ стягнення податкової заборгованості вносить відповідні дані до реєстру податкових вимог, підшиває корінець податкової вимоги до справи платника податків та:

а) якщо рішення контролюючого органу про нарахування суми податкового зобов'язання (пені, штрафних санкцій) або стягнення податкового боргу скасовується чи змінюється судом (арбітражним судом), то підшиває примірник (копію) рішення суду (арбітражного суду) до справи платника податків поряд з корінцем податкової вимоги, щодо якого відбувався судовий розгляд;

б) у разі прийняття податковим органом рішення про розстрочення або відстрочення податкового боргу підшиває примірник (копію) такого рішення до справи платника податків поряд з корінцем відповідної податкової вимоги;

в) у разі прийняття податковим органом рішення про визнання податкового боргу безнадійним підшиває примірник (копію) такого рішення до справи платника податків поряд з корінцем відповідної податкової вимоги.

7. Порядок відкликання податкових вимог

7.1. Податкова вимога вважається відкликаною, якщо:

а) сума податкового боргу, а також пеня та штрафні (фінансові) санкції (за їх наявності), самостійно погашається платником податків;

б) контролюючий орган скасовує або змінює раніше прийняте рішення про нарахування суми податкового зобов'язання (пені і штрафних санкцій) або податкового боргу внаслідок їх адміністративного оскарження;

в) рішення контролюючого органу про нарахування суми податкового зобов'язання (пені, штрафних санкцій) або стягнення податкового боргу скасовується чи змінюється судом (арбітражним судом);

г) податковий борг розстрочується або відстрочується, і про це зазначається у відповідному рішенні про розстрочення або відстрочення;

р) податковий борг визнається безнадійним.

7.2. У випадках, визначених підпунктом "а" пункту 7.1 цього Порядку, податкова вимога вважається відкликаною у день, протягом якого відбулося погашення суми податкового боргу.

7.3. У випадках, визначених підпунктом "б" пункту 7.1 цього Порядку, податкова вимога вважається відкликаною з дня прийняття контролюючим органом рішення про скасування або зміну раніше нарахованої суми податкового зобов'язання (пені і штрафних санкцій) або податкового боргу.

7.4. У випадках, визначених підпунктом "в" пункту 7.1 цього Порядку, податкова вимога вважається відкликаною у день отримання платником податків відповідного рішення суду (арбітражного суду).

При цьому у випадках, коли рішення суду (арбітражного суду) стосуються податкового боргу, який виник у результаті несплати платником податків податкового зобов'язання, узгодженого з іншим контролюючим органом, такий контролюючий орган зобов'язаний надати податковому органу інформацію про скасування або зміну суми нарахованого податкового зобов'язання у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

7.5. У випадках, визначених підпунктом "г" пункту 7.1 цього Порядку, податкова вимога вважається відкликаною у день прийняття податковим органом рішення про розстрочення або відстрочення податкового боргу.

7.6. У випадках, визначених підпунктом "р" пункту 7.1 цього Порядку, податкова вимога вважається відкликаною у день прийняття податковим органом рішення про визнання податкового боргу безнадійним.

Заступник начальника Головного управління обліку і звітності В. НІКОЛАЙЧЕНКО


Примітки:

1 Закон України від 21.12.2000 р. №2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" див. у "ДК" №10/2001.

2 Порядок направлення органами державної податкової служби України податкових повідомлень платникам податків, затверджений наказом ДПА України від 21.06.2001 р. №253, див. у "ДК" №30/2001.


Форма "Ю1"

Додаток 1 до Порядку направлення органами державної податкової служби України податкових вимог платникам податків
(PDF - 25.2K)

Форма "Ф1"

Додаток 2 до Порядку направлення органами державної податкової служби України податкових вимог платникам податків
(PDF - 20.1K)

Форма "Ю2"

Додаток 3 до Порядку направлення органами державної податкової служби України податкових вимог платникам податків
(PDF - 25.1K)

Форма "Ф2"

Додаток 4 до Порядку направлення органами державної податкової служби України податкових вимог платникам податків
(PDF - 20.1K)


Коментар ДК:

Податкові вимоги надсилатимуться платникам податків з 1 жовтня 2001 року у разі невчасної сплати узгодженого податкового зобов'язання

 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua