Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#38'2001: Документи для роботи - Нові документи

Переглянути документ

20. ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ

Лист ДПАУ від 02.07.2001 р. №4394/6/2316

Коментар ДК:

ЗА ВІДСУТНОСТІ В ОБОХ КОНТРАГЕНТІВ ВАЛЮТНОЇ ЛІЦЕНЗІЇ ПОКАРАНІ БУДУТЬ ОБИДВА ПРАВОПОРУШНИКИ

Якщо Декретом КМУ від 19.02.93 р. №15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (далі - Декрет) передбачено отримання індивідуальної ліцензії для здійснення разової операції з валютними цінностями будь-якою із сторін, то, незалежно від того, чи буде передбачено обов'язкове отримання такої ліцензії однією із сторін договору, чи ні, відповідальність за неотримання ліцензії покладається на обидві сторони.

Згідно з Декретом, Національний банк України видає резидентам і нерезидентам індивідуальні ліцензії на здійснення разової валютної операції на період, необхідний для здійснення такої операції. Вичерпний перелік таких операцій містить пункт 4 статті 5 Декрету. У цій же статті зазначено, що одержання індивідуальної ліцензії однією із сторін валютної операції означає також дозвіл на її здійснення іншою стороною або третьою особою, яка має відношення до цієї операції, якщо інше не передбачено умовами індивідуальної ліцензії.

За порушення правил, встановлених пунктом 4 статті 5 Декрету, до резидентів і нерезидентів застосовуються штрафні санкції у сумі, еквівалентній сумі зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на день здійснення таких операцій.

Водночас у листі від 02.06.2000 р. №28-110/1941-3601 Нацбанк висловив думку, що індивідуальну ліцензію на здійснення валютної операції може отримати будь-яка сторона такої операції, у зв'язку з чим санкції за проведення вказаної операції без ліцензії можуть бути застосовані до обох сторін. Однак якщо договором передбачено отримамання індивідуальної ліцензії однією із сторін, то відповідальність у разі неотримання такої ліцензії повинна покладатися саме на цю сторону.

ДПА України з цього приводу висловила свою думку в листі від 07.03.2001 р. №1099/6/22-2315, в якому зазначила, що за відсутності ліцензії на здійснення разової валютної операції кожен з учасників такої операції порушить правила валютного регулювання і валютного контролю, встановлені зазначеним Декретом, зокрема статтями 5 та 7, і до них повинні бути застосовані міри покарання (фінансові санкції), передбачені статтею 16 Декрету.

Відповідальність, згідно зі статтею 16 цього Декрету, несе кожна із сторін операції з валютними цінностями, яка потребує ліцензії НБУ і яка здійснюється без неї виходячи з того, що нормами цієї статті застосування санкцій не ставиться в залежність від причин відсутності зазначених в учасників індивідуальних ліцензій, а також від наявності будь-яких договірних умов, у тому числі тих, якими обов'язок отримання ліцензії покладається на одну із сторін договору.

Якщо договором передбачено обов'язок отримання індивідуальної ліцензії однією із сторін, у разі її неотримання ця сторона за невиконання чи неналежне виконання договірних умов може нести відповідальність перед іншими учасниками договору у законодавчо встановленому порядку.

Виходячи із загального порядку укладення договорів, договір вважається укладеним, якщо між сторонами в належній формі досягнуто згоди за всіма істотними умовами. Істотними вважаються умови, які визнані такими за законом або є необхідними для такого виду договорів.

Серед договірних умов, крім істотних, є також і такі, що передбачаються у законі чи іншому нормативному акті і стають обов'язковими для сторін внаслідок факту укладення договору.

Від істотних їх відрізняє те, що вони не потребують окремого погодження і про них не обов'язково застерігати у тексті договору, оскільки такі умови відображаються у нормативно-правових актах, і сторони повинні керуватися ними незалежно від того, включені вони в договір чи ні.

Отже, якщо Декретом передбачено отримання індивідуальної ліцензії для здійснення разової операції з валютними цінностями будь-якою із сторін, то, незалежно від того, буде передбачений обов'язок отримати таку ліцензію однією із сторін договору чи ні в тексті договору, відповідальність за неотримання ліцензії несуть обидві сторони.

Наталія КАНАРЬОВА

 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua