Нове число Дебет-Кредит
 на русском Український бухгалтерський тижневик
#14'2004: Школа бухгалтера << >>

Зміст уроку - Всі уроки школи - Этот урок на русском

Школа бухгалтера. Урок 6-2004 (квітень 2004)

Бухгалтерський облік

Облік в бюджетних установах

Продовження. Початок див. "ШБ" № 48/2003 р., 1, 2, 3, 4, 5/2004 р.


Ніщо не зникає безвісти, й основні засоби також. Те, що вже непридатне до експлуатації, переходить в іншу якість, наприклад, у якість будівельних матеріалів, запасних частин, навчальних посібників, металобрухту, нарешті. І все це теж цінності, що вимагають обліку.


Облік необоротних активів

Ліквідація необоротних активів

На минулому уроці ми приступили до розгляду теми списання необоротних активів і назвали три причини, з яких вони можуть бути списані з балансу установи - це продаж, ліквідація і передача іншим бюджетним установам. Розглянувши порядок здійснення продажу необоротних активів (дивися "ШБ" № 5/2004 р.), переходимо до порядку їхньої ліквідації.

Ми з'ясували, що відповідно до вимог Інструкції № 142/181 необоротний актив може бути списаний у випадку, якщо він:

1) не придатний до подальшої експлуатації (з технічних причин);

2) не може бути проданий;

3) фактично відсутній (у процесі інвентаризації виявлена його нестача1).

Ще раз підкреслюємо, що наявність за даними бухгалтерського обліку стовідсоткового нарахованого зносу не є підставою для списання необоротного активу. Якщо сума нарахованого зносу відповідає первісній вартості необоротного активу, але він знаходиться в робочому стані і виконує свої функції - його списувати не можна. По даному необоротному активу припиняється нарахування зносу, але він залишається в експлуатації. У той же час необоротний актив, по якому не нарахований стовідсотковий знос, так само не може бути списаний2.

Підставою для списання3 необоротного активу може бути тільки наявність:

1) стовідсоткового фізичного або морального зносу і, як наслідок, неможливість нормальної роботи необоротного активу (виконання ним своїх основних функцій якісно й у повному обсязі);

2) поломки внаслідок аварії, стихійного лиха тощо, яку неможливо або недоцільно (з технічних, економічних і т.д. причин) усувати;

Тому, перш ніж приступити до списання необоротного активу, необхідно визначити, чи є підстави для його списання. Таке визначення дають, як правило, фахівці (інженерно-технічні працівники) установи ще до початку роботи комісії. Саме з їх ініціативи і починає роботу постійно діюча комісія4, в обов'язки якої входить підтвердження або спростування висновків фахівців щодо неможливості подальшої експлуатації необоротного активу. Постійно діюча комісія щорічно5 призначається керівником установи6. Відповідно до вимог Інструкції № 142/181 до складу комісії обов'язково повинні бути включені:

- керівник або його заступник7;

- головний бухгалтер або його заступник8;

- матеріально відповідальна особа9;

- інші посадові особи установи10.

Крім цього, до складу комісії повинні включаться працівники відповідних Державних інспекцій зі списання необоротних активів, що знаходяться під наглядом (контролем) таких інспекцій11.

Якщо комісія не підтверджує висновки фахівців про неможливість подальшого використання (експлуатації) необоротного активу, то він не списується і залишається в експлуатації12, а робота комісії на цьому припиняється. Якщо ж комісія підтвердить висновки фахівців про неможливість відновлення і подальшого використання необоротного активу, то вона продовжує свою роботу і повинна виконати наступне:

1-й етап - установлення причини, що призвела до фактично наявного стану об'єкта, і визначення осіб, винних у цьому (якщо вони є)13;

2-й етап - установлення можливості подальшого використання вузлів, деталей і матеріалів, отриманих у результаті списання необоротного активу і здійснення їхньої оцінки14;

3-й етап - здійснення контролю за вилученням зі списаного об'єкта придатних до подальшого використання вузлів, деталей і матеріалів, а також непридатних до подальшого використання вузлів деталей і матеріалів, що містять дорогоцінні метали, і оприбуткування їх на склад.

У випадку, якщо в процесі здійснення першого етапу роботи комісії їй вдається установити особу, з вини якої необоротний актив зробився непридатним, то розмір заподіяного збитку, що належить до відшкодування даною особою, визначається відповідно до вимог ПКМУ № 116. Не звільняються від відповідальності, відповідно до законодавства, і посадові особи, що порушили порядок збереження необоротних активів або відносилися до них безгосподарно. Якщо ж винна особа не встановлена, то всі витрати, пов'язані зі списанням об'єкта, здійснюються за рахунок установи.

На другому етапі головна роль приділяється інженерно-технічним працівникам, що повинні визначити можливість використання вузлів, деталей та матеріалів, що входять до складу ліквідованого об'єкту, а також те, в якій якості вони можуть бути використані. Наприклад, при списанні автомобіля дається технічна характеристика всіх його агрегатів і деталей і можливості їхнього подальшого використання після демонтажу. Крім цього визначаються деталі і вузли, що містять дорогоцінні і кольорові метали.

Після того, як перелік вузлів, деталей і матеріалів, придатних до подальшого використання, складений (далі - перелік), переходити до їх демонтажу (вилученню) з ліквідованого об'єкта можна тільки після складання відповідного акта і затвердження його у встановленому порядку (дивися нижче). В такий спосіб виходить, що після підписання комісією акта списання об'єкта необоротних активів її робота на цьому не закінчується. Вона повинна після затвердження акта зібратися знову і проконтролювати вилучення з ліквідованого необоротного активу вузлів, деталей і матеріалів відповідно до переліку. При цьому всі здобуті вузли, деталі і матеріали повинні бути оприбутковані на склад. На підставі прибуткових документів складу бухгалтерія відображає їх на відповідних рахунках бухгалтерського обліку. Після цього вилучаються вузли і деталі, що мають дорогоцінні метали, і відповідно до Наказу № 54 передаються відповідним установам, що здійснюють прийом і переробку дорогоцінних металів. Наступними витягаються (відокремлюються) вузли і деталі, що мають кольорові метали, що так само як і вузли і деталі з чорного металу, що залишилися, здаються відповідним установам, що збирають і переробляють кольорові і чорні метали. Документи, що підтверджують здачу дорогоцінних, кольорових і чорних металів, повинні додаватися до акта списання необоротного активу і відображатися в розрахунках результатів його списання (дивися акт ОЗ-3 (бюджет) "Акт про списання основних засобів" у "ШБ" № 48/2003 р.).

У випадку, якщо необоротний актив, що списується, передбачається надалі продати, то комісія має право визначити вартість його реалізації з урахуванням справедливої вартості на аналогічні необоротні активи, первісної вартості об'єкта, що списується та його фактичного фізичного і морального15 зносу.

У своїй роботі комісія повинна враховувати дані бухгалтерського обліку і технічної документації. Наприклад, у документах на списання необоротних активів повинна вказуватися їхня первісна вартість і сума зносу.

По закінченні своєї роботи комісія складає акт ОЗ-3 (бюджет) "Акт про списання основних засобів" (див. "ШБ" № 48/2003 р.), ОЗ-4 (бюджет) "Акт про списання автотранспортних засобів" (див. "ШБ" № 48/2003 р.), якщо здійснюється списання автотранспорту, або ОЗ-5 (бюджет) "Акт про списання з балансу бюджетних установ і організації вилученої з бібліотеки літератури" (див. "ШБ" № 1/2004 р.). Акти на списання складаються в двох екземплярах і затверджуються керівником установи16. Якщо в комерційних структурах цього вже досить для списання необоротного активу, то в бюджетних установах необхідно ще одержати дозвіл керівника вищестоящої організації або головного розпорядника бюджетних коштів (це залежить від вартості необоротного активу і причин його списання (дивися таблицю 1 і 2))17 і тільки після цього можна приступати до ліквідації (розбирання) об'єкта.

Таблиця 1

Дозвіл на списання необоротних активів, непридатних для подальшого використання, морально застарілих, фізично зношених, ушкоджених у наслідок аварії або стихійного лиха (за винятком тих, що виявлені в процесі інвентаризації як відсутні)

З балансу установ, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету
З балансу установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів
Вартість за одиницю (комплект), грн.
Хто має право надавати дозвіл на списання
Вартість за одиницю (комплект), грн.
Хто має право надавати дозвіл на списання
До 5000,00 Керівники установ До 2500,00 Керівники установ
От 5000,00 до 10000,00 Керівники вищестоящих установ От 2500,00 до 5000,00 Керівники вищестоящих установ
Понад 10000,00 Центральній орган виконавчої влади або інший розпорядник бюджетних коштів Понад 5000,00 Місцева держадміністрація або відповідне рішення органів місцевого самоврядування в межах, що визначені законодавством

Таблиця 2

Дозвіл на списання необоротних активів, виявлених у процесі інвентаризації як відсутні, понад норми природного збитку, витрат від псування, стихійних лих (повені, пожежі й ін.), а так само коли конкретні винуватці не встановлені (витрати від нерозкритих крадіжок і ін.)18

Сума матеріальних цінностей, що доводиться на кожний випадок (грн.)
Хто має право давати дозвіл на списання
До 2500,00 Керівники установ
Від 2500,00 до 5000,00 Керівники вищестоящих установ
Понад 5000,00 Центральний орган виконавчої влади або інший головний розпорядник бюджетних засобів, голова місцевої державної адміністрації

Приклад 1

ДП "Будсервіз" здійснило списання компресорної установки (придбаної за рахунок коштів спільного фонду) через її повний фізичний знос. Первісна вартість установки - 28900,00 грн. Сума нарахованого зносу за весь термін її експлуатації - 28400,00 грн. У результаті ліквідації установки були отримані: запасні частини на суму 650,00 грн.; деталі, що мають дорогоцінний метал (срібло), на суму 42,00 грн. (здані ЗАТ "Південний завод"); деталі з чорного металу на суму 28,00 грн. (здані ДП "Дніпровторчермет"). Дана операція відобразиться в бухгалтерському обліку ДП "Будсервіз" у такий спосіб (див. табл. 3).

Таблиця 3

№ з/п
Зміст операції
Бухгалтерський облік
Сума, грн.
Дт
Кт
1
Списано залишкову вартість компресорної установки
401
104
500,00
2
Списано суму нарахованого зносу компресорної установки
131
104
28400,00
3
Оприбутковано запасні частини, отримані в результаті списання компресорної установки
238
701
650,00
4
Оприбутковано деталі, що мають дорогоцінні метали
239
701
42,00
5
Частка доходу у розмірі 50% віднесена до доходів бюджету19
701
642
21,00
6
Оприбутковано деталі з чорного металу
239
701
28,00
7
Передано деталі, що мають дорогоцінні метали, ЗАТ "Південний завод"
364
239
42,00
8
Здано деталі з чорного металу ДП "Дніпровторчормет"
364
239
28
9
Надійшла оплата від ЗАТ "Південний завод"
311
364
42,00
10
Надійшла оплата від ДП "Дніпровторчормет"
311
364
28,00
11
Перераховано кошти до бюджету
642
311
21,00

1 Що з основними засобами вкрай рідко, але все-таки трапляється.

2 Якщо тільки він не зіпсований внаслідок аварії, стихійного лиха, не є морально застарілим, фізично зношеним або виявлений у процесі інвентаризації як відсутній.

3 У відношенні будинків можна назвати ще кілька причин - це змушений знос у зв'язку з переплануванням самого будинку або відповідної території, руйнування його в результаті атмосферних впливів і тривалої експлуатації.

4 Постійно діюча комісія не здійснює списання музейних цінностей і матеріальних цінностей, що мають спеціальне призначення. Здійснити таке списання має право комісія, спеціально створена окремим наказом керівника.

5 Або в міру необхідності, наприклад , в результаті зміни штатного розкладу і звільнення працівників, що входили до складу комісії.

6 Права такої постійно діючої комісії в плані визначення непридатності до подальшої експлуатації необоротного активу за рішенням керівника можуть бути передані до щорічної інвентаризаційної комісії.

7 Як правило, на нього і покладається обов'язок керувати роботою комісії.

8 Якщо в штатному розкладі установи не передбачена посада головного бухгалтера, то до складу комісії повинен бути включений працівник установи, на якого покладені обов'язки з ведення бухгалтерського обліку. Якщо установа знаходиться на обслуговуванні централізованої бухгалтерії, то до складу комісії включається керівник облікової групи централізованої бухгалтерії, що здійснює облік необоротних активів даної бюджетної установи.

9 У даному випадку мова йде про матеріально-відповідальну особу, у підзвіті якої знаходиться необоротний актив, що підлягає списанню.

10 Оскільки комісія є постійно діюча, то її склад формується таким чином, щоб вона могла почати свою роботу в будь-який час. При цьому враховується, що працівники установи, що входять до її складу, можуть певний час перебуває у відпустці, відрядженні або з якої іншої причини бути відсутніми на роботі і не мати можливості брати участь у роботі комісії. Тому вона формується як би з "резервом". Крім цього, при формуванні комісії враховується необхідність наявності в ній певних фахівців (інженерів, технологів, механіків тощо), які могли б дати кваліфіковану оцінку стану, причин виходу з ладу (поломки) і можливого подальшого використання необоротних активів.

11 Наприклад, при списанні автомобілів, пасажирських і вантажних літаків, річкових і морських судів, призначених для вантажо- або пасажиро- перевезень і т.д.

12 Можливо, за рекомендацією комісії необоротний актив піддається ремонту, відновленню і т.д.

13 Якщо об'єкт прийшов у стан, непридатний для подальшої експлуатації в результаті природних процесів (наприклад, фізичного або морального зносу) або надзвичайних подій, яких неможливо було запобігти (стихійного лиха), то винних у цьому випадку немає і не може бути.

14 За їхньою оцінкою складається додатково окремий акт.

15 Дане право комісії не поширюється на будинки (у т.ч. приміщення), споруди, транспортні засоби і цілком зношені необоротні активи. Вартість реалізації зазначених необоротних активів визначається експертним шляхом (експертом).

16 При списанні необоротних активів, що вийшли з ладу через аварію, до зазначених актів повинний бути прикладений ще один акт, а точніше копія акту про аварію з указівкою причин, що її викликали, і заходів, застосованих до винних осіб, що її допустили.

17 Дозвіл на списання комп'ютерів з балансу установи, що знаходиться на утриманні державного або місцевого бюджету, для подальшої передачі їх на баланс розпорядника бюджетних коштів дається керівником установи незалежно від їхньої вартості за одиницю (комплект).

18 Списання з балансу здійснюється тільки після ретельної перевірки дійсної відсутності винних осіб і здійснення необхідних заходів для недопущення повторення подібних фактів.

19 Відповідно до п. 20 ст. 2 Держбюджету-2004 п'ятдесят відсотків коштів, отриманих установою за срібло, яке здано у вигляді лому та відходів, перераховується до бюджету.

Далі буде

Дмитро Грицай


Нормативна база

1. План рахунків - Наказ ГУ ДКУ "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ" № 114 від 10.12.1999 р.

2. Інструкція № 61 - Наказ ДКУ № 61 від 10.07.2000 р. "Про затвердження Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ".

3. Бюджетний кодекс - "Бюджетний Кодекс України" від 21.06.2001 р. № 2542-III.

4. Інструкція № 64 - Наказ ДКУ № 64 від 17.07.00 р. "Про затвердження Інструкції з обліку основних засобів і інших необоротних активів бюджетних установ".

5. Наказ № 125/70 - Наказ ДКУ і Державного комітету статистики України № 125/70 від 02.12.97 р. "Про затвердження типових форм з обліку і списання основних засобів, що належать установам і організаціям, що містяться за рахунок державного або місцевого бюджетів і інструкції з їхнього складання".

6. Положення № 1477 - Наказ Фонду державного майна № 1477 від 30.06.1999 р. про затвердження "Положення про порядок відчуження основних засобів, що є державною власністю".

7. Інструкція № 142/181 - Наказ Державного казначейства України від 10.08.2001 р. № 142/181 "Про затвердження Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ".

8. ПКМУ № 116 - Постанова КМУ від 22.01.1996 р. № 116 "Про затвердження Порядку визначення розміру збитку від крадіжки, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей".

9. Наказ № 54 - Наказ/Положення/Перелік Мінфіну / Мінекономіки / Держресурсів / Нацбанку / Держріддрагмет від 23.06.1994 р. № 54/11/161/91/15 "Про затвердження положень " Про порядок прийому і переробки відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, а так само про порядок розрахунку зі здавачами за прийняті від них дорогоцінні метали і дорогоцінні камні у вигляді відходів і брухту" і "ПРО порядок збору і здачі відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів"".

10. Держбюджет-2004 - Закон України від 27.11.2003 р. № 1344-IV "Про Держбюджет України на 2004 рік".


Зміст уроку
<< >>
© 2004
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua