Нове число Дебет-Кредит
 на русском Український бухгалтерський тижневик
#42'2004: Школа бухгалтера << >>

Зміст уроку - Всі уроки школи - Этот урок на русском

Школа бухгалтера. Урок 17-2004 (жовтень 2004)

Практика

Нелегко бути маленьким

Наше знайомство з порядком використання регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами (далі - МП) ми продовжуємо розглядом спрощеної форми бухгалтерського обліку 1. Дана форма обліку, відповідно до вимог наказу Мінфіну від 25 червня 2003 р. за № 422, припускає використання наступних регістрів: Відомостей №№ 1-м; 2-м; 3-м (уже знайомої нам за простою формою обліку, при веденні якої вона так само використовується (див. "ШБ" № 15/2004); 4-м і 5-м, а також "Оборотно-сальдову відомість".

Відомість 1-м

Дана відомість має два розділи: Розділ І "Облік готівки і грошових документів (рахунок 30)" і Розділ ІІ "Облік коштів та їх еквівалентів (рахунок 31)". У першому розділі відображаються операції з готівковими коштами і грошовими документами, тобто з тими активами, облік яких відображається відповідно до вимог спрощеного Плану рахунків для малих підприємств на рахунку 30 "Каса", відповідно, по дебету і кредиту даного рахунка. А в другому розділі - операції з коштами, що знаходяться на рахунках у банках, в дорозі, а так само з еквівалентами коштів, тобто з активами, облік яких відповідно до того ж Плану рахунків відображається на рахунку 31 "Рахунки в банках". Мале підприємство, якщо це доцільно, може по рахунках 30 і 31 відкрити окремі субрахунки для відокремленого обліку кожного виду активів (коштів) 2. Наприклад, субрахунок 301 "Готівка в касі" і субрахунок 302 "Грошові документи". У цьому випадку по кожному окремому субрахунку повинна вестися окрема Відомість 1-м. Якщо мале підприємство має валютний рахунок, то по такому рахунку в обов'язковому порядку відкривається окремий субрахунок по рахунку 31 і відкривається не одна, а відразу дві Відомості 1-м 3, в яких відображаються операції по такому валютному рахунку. В одній з них - операції в гривнях, а в другий - ці ж операції, але у відповідній валюті. Виходить, що кількість Відомостей 1-м повинна відповідати кількості субрахунків 30 і 31 рахунка, а по валютних касах або рахунках у банках - у два рази більше. Для того щоб можна було легко ідентифікувати кожну з Відомостей 1-м з відповідним рахунком або субрахунком, у Методичних рекомендаціях пропонується вказувати в графі 3 відомості, по якому рахунку вона складена.

Інформація до Відомості 1-м може заноситися безпосередньо з первинних документів або зі зведених облікових документів. Наприклад, із прибуткових і видаткових касових документів або зі звіту касира (дивися нижче приклад № 1), із платіжних доручень, вимог, чеків і т.д. чи з виписки банку. Все залежить від того, наскільки велика кількість здійснюваних малим підприємством операцій і які задачі ставляться перед бухгалтерським обліком даного підприємства. Заноситься інформація до Відомості у вигляді бухгалтерських проводок. Відомість 1-м, так само як і всі інші регістри обліку для малих підприємств, ведеться щомісячно, і записи в ній здійснюються в хронологічному порядку. Крім бухгалтерських проводок у Відомості 1-м рекомендується вказувати сальдо на початок і кінець місяця 4. Окремого рядка або графи для зазначення сальдо у Відомості 1-м не передбачено. Тому його вказують в окремому рядку, записавши в графі 3, на яку дату в даному рядку вказується сальдо, а в графі 4 чи 5 - безпосередньо суму сальдо (дивися приклад заповнення Відомості 1-м в окремому файлі (gif, 140 kB). Після того, як Відомість 1-м буде цілком оформлена і підписана, бухгалтеру необхідно звірити вказане в ній сальдо на кінець місяця з реальними залишками активів, відображених у цій відомості. Наприклад, необхідно звірити залишок коштів у касі із сумою сальдо, зазначеною у Відомості 1-м по субрахунку, по якому відображаються операції, що здійснюються по цій касі.

А тепер розглянемо порядок оформлення Відомості 1-м на прикладі.

Приклад 1

Операції по касі.

Припустимо, що 01 вересня 2004 р. по касі МП "Титан" були здійснені наступні операції:

1. Надійшла до каси від приватної особи (покупця) Василенко Г.П. оплата за отриману ним готову продукцію МП "Титан" у сумі 240,00 грн. (у тому числі ПДВ). Надходження коштів до каси оформлено прибутковим касовим ордером № 114.

2. Виручка, отримана за реалізацію готової продукції ,в сумі 240,00 грн. видана за видатковим касовим ордером № 156 касиру Тихомировій Н.Н. для зарахування її в банк на поточний рахунок підприємства.

3. До каси МП "Титан" за прибутковим касовим ордером № 115 надійшли отримані касиром Тихомирової Н.Н. з каси банку за чеком № 109237 готівкові кошти в сумі 12000,00 грн., призначені для видачі працівникам МП заробітної плати та у підзвіт.

4. Для видачі заробітної плати працівникам МП "Титан" були виписані три платіжні відомості: № 1/09 на суму 600,00 грн., № 2/09 на суму 400,00 грн. і № 3/09 на суму 9000,00 грн. Усі працівники, зазначені у відомості № 3/09 як одержувачі заробітної плати, протягом 01 вересня одержали належні їм по даній відомості кошти. У зв'язку з цим касиром Тихомировою Н.Н. дана відомість була "закрита" і сума виданої по ній заробітної плати відображена в касовій книзі. Відомості № 1/09 і № 2/09 на кінець дня 01 вересня ще не були "закриті" через те, що не всі працівники, зазначені в ній, були присутні в цей день на роботі і тому не змогли одержати належну їм заробітну плату. А оскільки відомості № 1/09 і № 2/09 не були "закриті", то вони і не відображені в звіті касира (отже, і у Відомості 1-м) за дане число.

5. За розпорядженням керівника МП "Титан" видані в підзвіт начальнику відділу постачання Куц С.П. готівкові кошти в сумі 1200,00 грн. Дана видача оформлена ВКО № 157.

6. За розпорядженням керівника МП "Титан" видані в підзвіт експедитору Юмашеву І.О. готівкові кошти в сумі 800,00 грн. Дана видача оформлена ВКО № 158.

7. Прибутковим касовим ордером № 116 оформлене повернення коштів у сумі 85,00 грн., раніше виданих у підзвіт Куц С.П., як невикористаних за призначенням.

8. Повернуті до каси кошти, раніше видані в підзвіт у сумі 85,00 грн., видані за видатковим касовим ордером № 159 касиру Тихомировій Н.Н. для зарахування їх у банк, на поточний рахунок підприємства.

По закінченні дня касиром Тихомировою Н.Н., було складено касовий звіт (заповнено касову книгу, копія якої і є звітом касира (зразок заповнення касової книги (звіту касира) дивися нижче)) з додатком усіх зазначених у ньому (у звіті) документів, і передано в бухгалтерію. Працівник бухгалтерії, на якого покладено контроль за здійсненням касових операцій і відображенням їх в облікових регістрах, після перевірки звіту касира і за умови відсутності в ньому помилок і виправлень приймає його, розписується в касовій книзі, що залишається в касира як підтвердження того, що звіт і всі додані до нього документи прийняті, і заносить дані звіту до Розділу І Відомості 1-м. Дані до Розділу І Відомості 1-м можуть бути занесені безпосередньо з первинних касових документів, доданих до звіту, або підсумковими цифрами зі звіту. Ці два варіанти заповнення ми і навели в окремому файлі (gif, 140 kB).

Операції по поточному рахунку.

Припустимо, що 01 вересня 2004 р. по поточному рахунку МП "Титан" були здійснені наступні операції:

1. Отримано з каси підприємства 240,00 грн.

2. Видано в касу підприємства 12000,00 грн. за чеком № 109237 на виплату заробітної плати (10000,00 грн.) і коштів у підзвіт (2000,00 грн.).

3. Зроблено перерахування до Пенсійного фонду утримань і відрахувань із заробітної плати працівників МП "Титан" у сумі 4200,00 грн.

4. Перераховано податок з доходу працівників МП "Титан" у сумі 213,00 грн.

5. Перераховано до Фонду соціального страхування відрахування із заробітної плати працівників МП "Титан" у сумі 104,00 грн.

6. Перераховано до Фонду безробіття відрахування із заробітної плати працівників МП "Титан" у сумі 52,00 грн.

7. Перераховано ТОВ "Фокстрот" аванс за сировину в сумі 1800,00 грн. ( у тому числі ПДВ).

8. Отримано від МП "Графіті" оплату за відвантажену їм продукцію в сумі 3600,00 грн. (у тому числі ПДВ).

9. Отримано з каси підприємства 85,00 грн.

1 З простою формою бухгалтерського обліку ми познайомилися в №№ 15/2004 і 16/2004.

2 Якщо мале підприємство має кілька поточних рахунків в одному чи декількох банках або крім поточного рахунка ще і рахунок розрахункової чекової книжки або акредитивний рахунок, то відкриття по кожному з цих рахунків окремого субрахунку по 31 рахунку не тільки доцільно, а просто необхідно.

3 Точніше буде сказати: не дві окремі Відомості 1-м, а тільки два окремих екземпляри її другого розділу.

4 Сальдо на кінець місяця визначається шляхом додавання та віднімання відповідних оборотів за місяць до сальдо на початок місяця. Наприклад, по касі до сальдо на початок місяця необхідно додати підсумок оборотів по дебету (графа 13 Відомості 1-м) і відняти підсумок оборотів по кредиту (графа 26 Відомості 1-м).

Андрій Первухін


Зміст уроку

<<

>>

© 2004
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua