Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Довідник причин, з яких податкова звітність не вважається податковою декларацією

Наказ ДПСУ від 14.06.2012 р. №516

Додаток 6
до Методичних рекомендацій щодо приймання
та комп'ютерної обробки податкової звітності
 платників податків в ОДПС України

Довідник причин, з яких податкова звітність не вважається податковою декларацією

Код причини Опис причини відмови Законодавча підстава
1 2 3
101 Не зазначено обов'язкового реквізиту: тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий); звітний (податковий) період; звітний (податковий) період, що уточнюється; повне найменування; код ЄДРПОУ; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта; місцезнаходження платника податків; найменування органу державної податкової служби (або дата заповнення — залежно від форми); ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток посадових осіб платника податків; оригінали підписів платника податку — фізичної особи та/або посадових осіб платника податку, засвідчені печаткою платника податку (за наявності); відмітка про звітування за спеціальним режимом; код виду економічної діяльності (КВЕД); код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ; індивідуальний податковий номер та номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість згідно з даними реєстру платників податку на додану вартість за звітний (податковий) період П. 48.3. ст. 48. Податкова декларація повинна містити такі обов'язкові реквізити: тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий); звітний (податковий) період, за який подається податкова декларація; звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого розрахунку); повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами; код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); місцезнаходження (місце проживання) платника податків; найменування органу державної податкової служби, до якого подається звітність; дата подання звіту (або дата заповнення залежно від форми); ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток посадових осіб платника податків; підписи платника податку фізичної особи та/або посадових осіб платника податку, визначених цим Кодексом, засвідчені печаткою платника податку (за наявності). 48.4. У окремих випадках, коли це відповідає сутності податку або збору та є необхідним для його адміністрування, форма податкової декларації додатково може містити такі обов'язкові реквізити: відмітка про звітування за спеціальним режимом; код виду економічної діяльності (КВЕД); код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ; індивідуальний податковий номер та номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість згідно з даними реєстру платників податку на додану вартість за звітний (податковий) період
102 Заповнено та подано звітність не в повному обсязі (подання декларації без обов'язкових додатків, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних або наявність додатків без декларації) абз. 3 п. 46.1 ст. 46 гл. 2 розділу II ПКУ — Додатки до податкової декларації є невід'ємною частиною. У разі подання платником податків до органу державної податкової служби податкової декларації, заповненої з порушенням вимог пунктів 48.3 та 48.4 статті 48 цього Кодексу та пп. 49.11.1 п. 49 ПКУ, — у разі отримання податкової декларації, надісланої поштою або засобами електронного зв'язку; пп. 49.11.2 — у разі отримання такої податкової декларації особисто від платника податку або його представника
103 Подання нечинної форми податкової декларації 48.1. Податкова декларація складається за формою, затвердженою в порядку, визначеному положеннями пункту 46.5 статті 46 цього Кодексу та чинному на час її подання.
104 Подання звітності не платниками цього податку (звітний період не настав, реєстрацію анульовано) 49.18. Податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює: 49.18.1. календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків) — протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця; 49.18.2. календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя); 49.18.3. календарному року, крім випадків, передбачених підпунктами 49.18.4 та 49.18.5 цього пункту, — протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року; 49.18.4. календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб — до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розділом IV цього Кодексу; 49.18.5. календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб — підприємців — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. 49.19. Якщо податкова декларація за квартал, півріччя, три квартали або рік розраховується наростаючим підсумком на підставі показників базових податкових періодів, з яких складаються такі квартал, півріччя, три квартали або рік (без урахування авансових внесків), згідно з відповідним розділом цього Кодексу, зазначена податкова декларація подається у строки, визначені пунктом 49.18 цієї статті для такого базового звітного (податкового) періоду. для ПДВ п. 202.1 ст. 202 гл. 12 розділу II ПКУ а) якщо особа реєструється як платник податку з іншого дня, ніж перший день календарного місяця, першим звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця; б) якщо податкова реєстрація особи анулюється в інший день, ніж останній день календарного місяця, то останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається з першого дня такого місяця та закінчується днем такого анулювання. Для податку на прибуток 152.9.2. у разі якщо особа ставиться на облік органом державної податкової служби як платник податку в середині податкового періоду, перший звітний податковий період розпочинається з дати, на яку припадає початок такого обліку, і закінчується останнім календарним днем наступного податкового періоду
105 Подання уточнюючого розрахунку у разі відсутності декларації у звітному (податковому) періоді, за який виправляються помилки п. 49.2 та п. 50.1 ст. 49, 50 гл. 2 розділу II ПКУ, 49.2. Платник податків зобов'язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є, відповідно до цього Кодексу незалежно від того, чи провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді. 50.1. У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 цього Кодексу) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім митної декларації або обмежень, визначених цією статтею), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку. Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені. Платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний, за винятком випадків, установлених пунктом 50.2 цієї статті: а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку; б) або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання, збільшену на суму штрафу у розмірі п'яти відсотків від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов'язання з цього податку
106 Подання уточнюючого розрахунку до граничного терміну подання податкової декларації абз. 6 п. 50.1 ст. 50 гл. 2 розділу II ПКУ. Якщо після подачі декларації за звітний період платник податків подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний період, то штрафи, визначені у цьому пункті, не застосовуються
107 Подання уточнюючого розрахунку, період уточнення в якому більший ніж строк давності п. 102.1 ст. 102 гл. 9 розділу II ПКУ. Контролюючий орган, крім випадків, визначених пунктом 102.2 цієї статті, має право самостійно визначити суму грошових зобов'язань платника податків у випадках, визначених цим Кодексом, не пізніше закінчення 1095 дня, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації та/або граничного строку сплати грошових зобов'язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, — за днем її фактичного подання. Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суму грошових зобов'язань, платник податків вважається вільним від такого грошового зобов'язання, а спір стосовно такої декларації та/або податкового повідомлення не підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку
108 Заповнено та подано звітність не в повному обсязі (подання декларації без оригіналу митних декларацій (примірники декларанта) на паперових носіях) Для ПДВ — п. 200.8 ст. 200 розділу V ПКУ. До декларації додаються розрахунок суми бюджетного відшкодування, а також оригінали митних декларацій (примірників декларанта), що підтверджують вивезення товарів (супутніх послуг) за межі митної території України
109 Подання звітності платниками податків, що належать до великих та середніх підприємств, на паперових носіях п. 49.4 ст. 49 розділ II. Платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації до органу державної податкової служби в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством
110 Подання платником ПДВ податкової звітності з ПДВ, що не відповідає звітному періоду, встановленому для кожного конкретного платника п. 202.2 ст. 202 розділу V ПКУ. Платники податку, які відповідно до підпункту «б» пункту 154.6 статті 154 цього Кодексу мають право на застосування нульової ставки податку на прибуток, на період з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2016 року можуть вибрати квартальний податковий період. Заява про вибір квартального податкового періоду подається податковому органу разом з декларацією за наслідками останнього податкового періоду календарного року. При цьому квартальний податковий період починає застосовуватися з першого податкового періоду наступного календарного року. 298.2.1. Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб'єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до органу державної податкової служби заяву
111 Подання уточнюючих розрахунків в період проведення перевірки 50.2. Платник податків під час проведення документальних планових та позапланових виїзних перевірок не має права подавати уточнюючі розрахунки до поданих ним раніше податкових декларацій за будь-який звітний (податковий) період з відповідного податку і збору, який перевіряється контролюючим органом
40 Кожна попередня звітність, що подана до граничного терміну подання звітності і була прийнята ОДПС Автоматичне (за наявності технічної можливості) проставляння статусу «до відома», за виключенням декларації з акцизного податку з імпортованими товарами (послугами) один раз на місяць п. 223.2 ст. 223 ПКУ
41 Помилка оператора Статус «до відома»
501 Подання платниками податкової звітності, яка не відповідає обраному режиму оподаткування Для ПДВ — п. 209.6 та 209.18 ст. 209 розділу V та п. 1 підрозділу 2 розділу XX ПКУ платники податку, які застосовують спеціальні режими оподаткування та подають декларації (скорочена), (спеціальна), (переробного підприємства). Для податку на прибуток п. 2.1, 7.11 ЗУ № 334/94, ст. 133, п. 153.14, ст. 157 ПКУ <...>
502 Подання платниками податку звітності до інспекції, в якій він не обліковується (крім ПДВ) п. 49.1 ст. 49 розділ II. Податкова декларація подається за звітний період в установлені цим Кодексом строки органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків
 На початок 
0.007806