Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...
Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 25-26 (24.6.2013)
Суть справи :: Бухгалтерський облік

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua.

Амортизація філіями ОЗ, отриманих від ГП

Спробуємо розібратися от в якому питанні: чи амортизує філія основні засоби, отримані від головного підприємства, яке їх придбало? Адже суми амортизаційних відрахувань беруть участь у формуванні витрат з метою нарахування податку на прибуток. Проаналізуймо цю ситуацію у двох варіантах: якщо філія є самостійним платником податку на прибуток або якщо податок сплачує головне підприємство консолідовано.

Основні моменти

Підприємство, відповідно до норм ч. 4 ст. 64 ГКУ та ч. 3 ст. 95 ЦКУ, має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не мають статусу юридичної особи. Але оскільки у запитанні йдеться про філії, далі говоритимемо тільки про них. Філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філії наділяються майном юридичної особи, що їх створила. Відповідно під час передачі майна від головного підприємства філії переходу права власності не відбувається, операція здійснюється в межах однієї юридичної особи. Філія тільки наділяється майном, зокрема основними засобами, для провадження господарської діяльності. Отже, така передача не підпадає під операцію постачання і не відноситься до безоплатного отримання майна. Передача основних засобів головним підприємством філії є переміщенням ресурсів між підрозділами однієї юридичної особи (оскільки, як зазначено вище, згідно з ч. 3 ст. 95 ЦКУ філія не є юридичною особою). Отож навіть якщо головне підприємство і філія є окремими платниками податку на прибуток, навіть якщо філія має окремий баланс і самостійно веде бухгалтерський облік своєї діяльності, операція з передачі основних засобів між ними не змінить доходів та витрат обох сторін.

Відповідно до пп. 133.1.5 ПКУ, філії можуть бути самостійними платниками податку на прибуток з числа резидентів. Крім того, платник податку на прибуток — головне підприємство, що має у своєму складі філії, розташовані на території іншої, ніж такий платник податку, територіальної громади, може прийняти рішення щодо сплати консолідованого податку згідно з нормами п. 152.4 ПКУ. У цьому випадку філія не матиме статусу платника податку на прибуток. А податок на прибуток сплачує головне підприємство: за місцезнаходженням філії у частині, яка визначається за наслідками господарської діяльності філії, а також за місцезнаходженням самого головного підприємства, в сумі, зменшеній на суму податку, сплаченого за філію. Отже, платник податку на прибуток — головне підприємство самостійно обирає один із двох способів сплати податку на прибуток, а саме: сплачувати податок на прибуток консолідовано1 або надати право філії самій визначати та сплачувати суму податку та подавати відповідну податкову декларацію. Тому цілком може виникнути запитання: хто нараховує амортизацію придбаних головним підприємством основних засобів, які перебувають у філії? Адже амортизаційні суми відносяться до складу витрат, відповідно зменшують об’єкт оподаткування, і важливо визначити, хто зі сторін матиме на це право?

1 Вибір консолідованого порядку сплати податку на прибуток платник податку здійснює самостійно до 1 липня року, що передує звітному, про що повідомляються податкові органи за місцезнаходженням такого платника податку та його філій (п. 152.4 ПКУ).

Бухгалтерський облік

Відповідно до ч. 5 ст. 8 Закону про бухоблік, головне підприємство може самостійно виділяти на окремий баланс філії, які зобов’язані вести бухоблік власної діяльності, з подальшим включенням його показників до фінансової звітності головного підприємства. Звичайно, таке виділення не є обов’язковим, і якщо воно не відбувається, головне підприємство веде бухоблік діяльності філії одночасно з обліком власної діяльності.

Передача основних засобів головним підприємством відокремленому підрозділу здійснюється на підставі наказу керівника головного підприємства. Для оформлення внутрішнього переміщення основних засобів застосовується «Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів» (форма №ОЗ-11)). При оформленні внутрішнього переміщення основних засобів акт виписується у двох примірниках.

У бухобліку сторін облік за такою операцією ведеться на субрахунку 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки». Передача основних засобів від головного підприємства підрозділу, виділеному на окремий баланс, відображається за кредитом рахунка 10 (11) і дебетом субрахунку 683. Відповідно одержання основних засобів філією відображається зворотною кореспонденцією цих рахунків. Якщо ж філія не має окремого балансу і не веде бухоблік самостійно, така передача відображається тільки в аналітичному обліку головного підприємства (тобто відображається передача основних засобів з одного місця зберігання до іншого, а сума на рахунку 10 головного підприємства не змінюється).

За аналогією з П(С)БО 72 нарахування амортизації при визнанні об’єкта основним засобом (при зарахуванні на баланс) філії проводиться щомісяця. Пунктом 29 П(С)БО 7 передбачено, що амортизація починає нараховуватися з місяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт основних засобів став придатним для корисного використання3. На погляд автора, умову «став придатним для корисного використання» потрібно розуміти як визнання цього об’єкта активом при зарахуванні на окремий баланс філії. Тому амортизацію філія починає нараховувати з місяця, наступного за місяцем отримання об’єкта основних засобів від головного підприємства, коли основний засіб став придатним для корисного використання філією. Відповідно головне підприємство припиняє нараховувати таку амортизацію з місяця, наступного за місяцем передачі основних засобів на баланс філії.

1 Затверджено наказом Мінстату від 29.12.95 р. №352.

2 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 27.04.2000 р. №92. Згідно з п. 2 цього положення, воно поширюється тільки на юридичних осіб, до яких філія не належить. Але оскільки деякі філії мають право ведення окремого бухобліку, то їм доведеться користуватися для цього, зокрема, цим положенням (якщо обліковою політикою підприємства передбачено ведення бухобліку за національними стандартами).

3 Нарахування амортизації при застосуванні виробничого методу починається з дати, що настає за датою, на яку об’єкт основних засобів став придатним для корисного використання (п. 29 П(С)БО 7).

Нарахування філією амортизації ОЗ, одержаних від головного підприємства, відображається за дебетом витратного рахунка (залежно від напряму використання основних засобів) у кореспонденції з кредитом субрахунку 131 «Знос основних засобів».

Якщо філія не має окремого балансу і не веде бухоблік, амортизацію переданого філії основного засобу продовжує нараховувати головне підприємство. Проведення при цьому здійснюється аналогічно: дебет витратного рахунка (залежно від напряму використання основних засобів) у кореспонденції з кредитом 131 на суму нарахованої амортизації.

Податковий облік

При консолідованій сплаті податку на прибуток важливо визначити частку податку, яку слід сплатити за філію та головне підприємство. За п. 152.4 ПКУ, сума податку на прибуток філії за відповідний звітний період визначається розрахунково виходячи із загальної суми податку, нарахованого платником податку, розподіленого пропорційно до питомої ваги суми витрат філії такого платника податку у загальній сумі витрат цього платника податку. Отже, для розподілу суми консолідованого податку необхідно вести окремий облік витрат загалом по підприємству для складання консолідованої податкової декларації і визначення загальної (консолідованої) суми податку на прибуток та окремий облік витрат філії для визначення частки податку на прибуток, який має сплачуватися за філію. При цьому багато значить, хто має право на витрати у вигляді амортизаційних відрахувань основних засобів — філія чи головне підприємство.

Якщо податок на прибуток сплачується філією на загальних підставах, для визначення податкових зобов’язань з податку на прибуток йому слід вести облік витрат, які зменшують об’єкт оподаткування. Отже, знову ж таки філія повинна чітко знати, чи має вона право на податкові витрати за нарахованою амортизацією таких основних засобів.

Відповідно до норм п. 144.1 ПКУ, амортизації підлягають витрати на придбання, створення основних засобів для їх використання у госпдіяльності. Отож амортизація у податковому обліку може нараховуватися тільки особою, яка понесла такі витрати (головним підприємством). До витрат включаються всі витрати, понесені головним підприємством, від його імені і за його рахунок, незважаючи на той факт, що окремі з них прямо пов’язані з організацією госпдіяльності філії.

Щоправда, у листі ДПСУ від 11.11.2011 р. №5402/6/15-1215 (див. «ДК» №51-52/2011) повідомляється: «Право на нарахування амортизації має той платник податку на прибуток, яким фактично були понесені витрати на придбання основних засобів і у якого вони відображені на балансі». Але, на думку автора, п. 144.1 ПКУ висуває умови лише щодо понесення витрат на придбання (створення) та використання основного засобу у госпдіяльності. Тому те, як основний засіб відображається у бухобліку, на податковий облік сторін не впливає.

Зазначимо, що на практиці трапляється таке помилкове твердження: якщо філія і головне підприємство є окремими платниками податку на прибуток, то головне підприємство не використовує переданий філії основний засіб у власній госпдіяльності і, як наслідок, втрачає право на амортизаційні відрахування у податковому обліку. Але якщо врахувати, по-перше, визначення терміна «господарська діяльність» з пп. 14.1.36 ПКУ: «діяльність особи, що <...> проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи <...>», а по-друге, те, що філія не є юрособою, то можна стверджувати, що діяльність, яку здійснює філія, є безпосередньо госпдіяльністю головного підприємства. Філія лише виконує роль окремого платника податку.

Думка ДПСУ

Як відображається операція з передачі необоротних активів (ОЗ, нематеріальних активів тощо) між головним підприємством та відокремленими підрозділами (філіями) — самостійними платниками податку та як нараховується амортизація на такі об’єкти?

Якщо відокремлений підрозділ, що є самостійним платником податку на прибуток, здійснив витрати на придбання або виготовлення основних засобів (нематеріальних активів), то такий відокремлений підрозділ має право здійснювати нарахування амортизації на такі основні засоби (нематеріальні активи) за умови використання їх у власній господарській діяльності.

Якщо витрати на придбання або виготовлення необоротних активів понесені головним підприємством, то незалежно від використання зазначених основних фондів у господарській діяльності відокремленого підрозділу, нарахування амортизації здійснюватиметься головним підприємством.

Операція з безоплатної передачі основних засобів, нематеріальних активів від головного підприємства до відокремленого підрозділу не призводить до збільшення доходів та витрат як у головного підприємства, так і у відокремленого підрозділу.

Єдина база податкових знань, підкатегорія 110.09.01

Зверніть увагу, у ситуації, коли філією було придбано основні засоби з метою використання у господарській діяльності, витрати на придбання таких необоротних активів підлягають амортизації у філії. Це підтверджується нормами п. 144.1 ПКУ і думкою контролюючого органу.

Олена ВОДОП’ЯНОВА, «Дебет-Кредит»Наступна стаття:  На початок статті Безоплатна передача товару платником ЄП Частковий перегляд статті (тільки початок)
Суть справи :: Бухгалтерський облік
Підприємство — платник ПДВ на спрощеній системі оподаткування безоплатно передає 100 одиниць продукції іншому підприємству на загальній системі оподаткування. В акті передачі зазначено справедливу (звичайну) вартість товару, яка становить 120,00 грн за од...

В рубриці: 


Питання обліку запасів Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Бухгалтерський облік
З початку 2015 р. сума податку на прибуток визначається на підставі даних
бухгалтерського обліку. У зв’язку з цим податківці отримали право перевіряти
правильність ведення бухобліку, правильність та повноту визначення доходів,
витрат та фінанс...

Продаж автомобіля фізособі Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Бухгалтерський облік
Звичайна господарська операція: юрособа продає легковий автомобіль —
основний засіб — фізособі. Але у зв’язку з цією операцією у бухгалтерів
виникає чимало запитань, особливо в світлі постійних змін законодавства.
Відповіді на багато запитань ...

0.028789