(044) 391-51-92
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары,
тренинги, вебинары ...

Все семинары ...         
(полный план-график)

 : загальний по сайтуКурсы валют на PROext

Дебет-Кредит № 17 (28.4.2014)
Суть справи :: Практика

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua.

Додатковий капітал підприємства

У балансі додатковий капітал підприємства відображають у рядку 1410. Проте в НП(С)БО 1, яким затверджено поточну форму балансу №1, немає ані визначення цього поняття, ані вказівок щодо заповнення цього рядка. Отже, інформацію про те, які ж суми записують саме в рядку 1410, потрібно збирати фрагментарно, вдаючись до багатьох чинних нормативних документів.

Згідно з п. 2.17 П(С)БО 25, у рядку «Додатковий капітал» балансу форми №1-м показують суми дооцінки необоротних активів, вартість безоплатно отриманих підприємством від інших юридичних і фізичних осіб необоротних активів та інші види додаткового капіталу (без уточнення, що це за види).

Так, згідно з Інструкцією №291, рахунок 42 «Додатковий капітал» призначено для узагальнення інформації про суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їх номінальну вартість, а також про вартість необоротних активів, безоплатно отриманих підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу. Суми прибутку і збитків від реалізації акцій відображають на субрахунку 421 «Емісійний дохід». Тут же, згідно з п. 25 П(С)БО 13, показують витрати на випуск або придбання інструментів власного капіталу (простих акцій, часток та інших видів власного капіталу), а саме: витрати на оплату послуг сторонніх організацій за операціями, результатом яких є збільшення або зменшення величини власного капіталу підприємства. А безоплатно отримані необоротні активи фіксують на однойменному субрахунку 424.

Але, крім того, рахунок 42 має такі субрахунки:

— субрахунок 422 «Інший вкладений капітал», на якому відображають вкладений засновниками підприємств (крім акціонерних товариств) капітал, що перевищує статутний капітал, інші внески тощо без рішень про зміни розміру статутного капіталу. Це додаткові внески засновників/учасників підприємств, внесення яких, відповідно до ч. 4 ст. 82 ГКУ, може бути передбачено установчими документами підприємства (як, утім, можуть бути в них і не передбачені і внесені за рішенням зборів учасників/засновників);

— субрахунок 423 «Накопичених курсових різниці», на якому узагальнюється інформація про курсові різниці, які відображаються у складі власного капіталу та визнаються в іншому сукупному доході. Згідно з п. 8 П(С)БО 21, на цьому субрахунку відображають курсові різниці, що виникають унаслідок перерахунку зобов’язань засновників при формуванні статутного капіталу;

— субрахунок 425 «Інший додатковий капітал», на якому обліковуються інші види додаткового капіталу, які не відображаються на інших субрахунках рахунка 42, зокрема капітал у сумі вартості необоротних активів, отриманих за договором оренди цілісних майнових комплексів. Також, згідно з п. 30 П(С)БО 7, за дебетом цього субрахунка проходитиме сума нарахованої в загальному порядку амортизації об’єктів зовнішнього впорядкування і житлових будинків, що перебувають на балансах житлово-комунальних організацій, які належать до сфери управління органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, а також автомобільних доріг загального користування. Якщо такі об’єкти дооцінювалися, то в першу чергу зменшується капітал у дооцінках (рахунок 41), а якщо додаткового капіталу (суми кредитового сальдо на субрахунку 425) підприємства/організації забракне, то на залишок суми такої амортизації зменшується статутний капітал (субрахунок 401). Згідно з п. 12 П(С)БО 12, також на субрахунку 425 інвестори, які ведуть облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі, показують суми зміни загальної величини власного капіталу об’єкта інвестування за звітний період за рахунок чистого прибутку (збитку).

Розгляньмо проведення в найпоширеніших операціях, за яких виникає та використовується додатковий капітал підприємства (див. таблицю).

Таблиця

Бухгалтерські проведення з обліку додаткового капіталу

№ з/п
Опис господарської операції
Дебет
Кредит
Сума, грн
Дооцінка ОЗ.* Підприємство дооцінило об’єкт ОЗ, первісна вартість якого становить 10000 грн, до 17000 грн. Знос об’єкта ОЗ до дооцінки — 3000 грн. Коефіцієнт дооцінки — 17000 : (10000 - 3000) = 2,4286. Сума дооцінки первісної вартості — 10000 х 2,4286 - 10000 = 14286 грн. Сума дооцінки зносу — 3000 х 2,4286 - 3000 = 4286 грн
1.
Збільшено первісну вартість ОЗ на суму дооцінки
10
411
14286
2.
Збільшено суму зносу на суму дооцінки зносу
411
13
4286
Продаж дооціненого ОЗ. Підприємство ліквідовує раніше дооцінений об’єкт ОЗ. Сума перевищення проведених дооцінок над проведеними уцінками щодо цього об’єкта ОЗ становить 1000 грн. Дооцінена первісна вартість об’єкта ОЗ — 2500 грн. Дооцінений нарахований знос об’єкта ОЗ — 700 грн
1.
Списується сума нарахованого зносу
13
10
700
2.
Списується залишкова вартість об’єкта ОЗ (2500 — 700)
976
10
1800
3.
Списується сума перевищення дооцінок над уцінками**
411
441
1000
Безоплатне отримання ОЗ.Підприємство безоплатно отримало об’єкт ОЗ (верстат, який використовуватиметься у виробництві), справедлива вартість якого становить 10000 грн
1.
Оприбутковано безоплатно отриманий об’єкт ОЗ
10
424
10000
2.
Нараховано амортизацію за перший місяць експлуатації (сума умовна)
23
13
100
3.
Одночасно визнано дохід від безоплатного отримання об’єкта ОЗ у сумі нарахованої амортизації
424
745
100
Вкладений засновниками капітал, що перевищує розмір статутного капіталу.Збори учасників ТОВ постановили внести додатковий внесок у сумі 100000 грн, яка й була внесена на поточний рахунок учасниками підприємства
1.
На поточний рахунок зараховано суму додаткового внеску
311
422
100000
Перерахунок курсових різниць за зобов’язаннями засновників. Підприємство сформувало статутний капітал 50000 грн. Частина його, 2500 доларів США, має бути внесена, згідно з установчими документами, в іноземній валюті. На дату формування статутного капіталу курс НБУ до долара США був 8 грн/дол., на дату внесення внеску засновником — 10 грн/дол.
1.
Сформовано статутний капітал
46
40
50000
2.
Засновник вніс внесок до статутного капіталу в сумі 2500 дол. США. Додатна курсова різниця становить 2500 х (10 - 8) = 5000 грн
312
312
46
423
20000
5000
* При уцінці ОЗ роблять зворотні проведення: Д-т 423 К-т 10 і Д-т 13 К-т 423 відповідно.
** Відповідно до п. 21 П(С)БО 7.

Нормативна база

  • Інструкція №291 — Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. №291.
  • НП(С)БО 1 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну України від 07.02.2013 р. №73.
  • П(С)БО 7 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. №92.
  • П(С)БО 12 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затверджене наказом Мінфіну України від 26.04.2000 р. №91.
  • П(С)БО 13 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти», затверджене наказом Мінфіну України від 30.11.2001 р. №559.
  • П(С)БО 21 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджене наказом Мінфіну України від 10.08.2000 р. №193.
  • П(С)БО 25 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт», затверджене наказом Мінфіну України від 07.02.2013 р. №73.

Ганна БИКОВА, «Дебет-Кредит»Наступна стаття:  На початок статті Зміни щодо деяких податків та зборів Частковий перегляд статті (тільки початок)
Суть справи :: Практика
У попередніх матеріалах поточного номера ішлося про основні податки, яких стосуються зміни, внесені Законом України від 27.03.2014 р. №1166-VII. А зараз ми розповімо про інші податки та збори, які теж зазнали змін. Практично всі ці зміни набирають чинност...

В рубриці: 


Відступлення права вимоги «єдиннику» Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (1.6.2015) :: Суть справи :: Практика
ТОВ на загальній системі хоче відступити право вимоги боргу в 10 тис. грн.
Відступає ТОВ на єдиному податку. Варіантів два: відступлення за 3 тис.
гривень або відступлення безоплатно. Який варіант є вигіднішим з погляду
оподаткування? Коли вин...

ПДФО по справедливості Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (1.6.2015) :: Суть справи :: Практика
ВРУ продовжує змінювати оподаткування фізосіб, ставлячи за мету
«вибілювання» доходів населення й одночасне зниження податкового
навантаження. Черговий Закон України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо справедливого оподатку...

0.015951