Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 31 (31.7.2006)
МСФЗ :: МСФЗ

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Урядові гранти на придбання основних засобів

Облік коштів цільового фінансування взагалі і пов’язаного з придбанням об’єктів основних засобів зокрема регулюється у національному обліку П(С)БО 18 «Дохід». Але чи завжди освоєну частину цільового фінансування є сенс відображати у доходах — відповідь на це запитання ми знаходимо у IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance. Міжнародний стандарт пропонує дуже цікаве рішення, і про це варто поговорити.

Первісна вартість об’єкта основних засобів може бути зменшена на суму отриманих державних грантів (§28 IAS 16)1, якщо таке фінансування пов’я­зане з придбанням саме цього об’єкта. Облік придбання основних засобів за рахунок урядових грантів регулюється окремими параграфами IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance. «Government grants are assistance by government in the form of transfers of resources to an enterprise in return for past or future compliance with certain conditions relating to the operating activities of the enterprise»2, — так сформульовано визначення цього терміна у цьому стандарті. IAS 20 (§24 — §27 IAS 20) дозволяє обліковувати урядові гранти одним із двох способів:

1) відображати гранти у доходах майбутніх періодів і надалі визнавати цю суму в доходах відповідних періодів протягом терміну використання придбаних за рахунок цих коштів активів3;

2) на величину отриманого гранту зменшити вартість прид­баних за рахунок цих коштів активів при первісному їх (активів) визнанні4.

1 У першоджерелі сказано: «балансова вартість». Очевидно, мається на увазі валова балансова вартість, тобто без вирахування зношення та втрат від знецінення. У термінах П(С)БО це називається первісною вартістю.

2 «Державні гранти — це державна допомога у формі передачі компанії ресурсів в обмін на дотримання у минулому чи майбутньому певних умов, пов’язаних з операційною діяльністю компанії».

3 За певних обставин сума гранту може бути повністю визнана доходом в одному звітному періоді. Але такі обставини, як правило, не стосуються обліку основних засобів.

4 Отже, у разі якщо урядовий грант надається у сумі, яка дорівнює вартості активів, що придбаваються на ці кошти, вартість такого активу зменшується до нуля або до мінімально можливої суми.

Перший із зазначених способів не можна назвати принципово новим — приблизно так вести облік цільового фінансування (державного і не тільки) та цільових надходжень диктують національні П(С)БО. При цьому немає значення, що рахунок витрат майбутніх періодів ми не застосовуємо — для відображення такого роду доходів чинним Планом рахунків передбачено інший рахунок. Набагато цікавішим є другий спосіб, адже нічого подібного у нашій обліковій методології немає. Утім розглянемо обидва способи за порядком.

Приклад 1 Облік грантів у доходах

Компанія медичного профілю отримала урядовий грант у сумі 50 тис. грн на придбання діагностичного обладнання загальною вартістю 300 тис. грн. Очікуваний термін експлуатації обладнання — 5 років.

За умовою прикладу див. таблиці 1.1 і 1.2.

Приклад 2 Облік грантів у вартості придбаного активу

Умови див. у попередньому прикладі.

За умовою прикладу див. таблиці 2.1 і 2.2 на с. 38.

Розглянуті приклади демонструють облік надходження та використання так званого grants related to assets, що його IAS 20 визначає таким формулюванням: «Grants related to assets are government grants whose primary condition is that an enterprise qualifying for them should purchase, construct or otherwise acquire long-term assets»1 (§3). Тобто під активами у цьому контексті слід розуміти саме довгострокові активи, до яких, як відомо, належать і основні засоби. Крім грантів, що належать до активів, IAS 20 виокремлює grants related to income, які визначаються дуже просто: «Grants related to income are government grants other than those related to assets»2 (§3). Тобто якщо на кошти грантора придбаваються не довгострокові активи, а поточні, то такі гранти, оскільки ці кошти вкладаються в оборот, відносять до доходів. Облік цього виду державних грантів розглянемо окремо3.

1 «Гранти, що належать до активів, — це державні гранти, основна умова надання яких компанії полягає у тому, що ця компанія повинна купити, побудувати або придбати довгострокові активи».

2 «Гранти, що належать до доходу, — це державні гранти, що не належать до активів».

3 І після того, як перейдемо до теми «Запаси».

Урядові гранти, отримані в іншій формі, ніж грошова, IAS 20 визначає як non-monetary government grants. Це можуть бути будь-які ресурси, що надаються компаніям, але очевидно (§23 IAS 20), що найчастіше під цим розуміють передачу земельних ділянок. Проте, незалежно від того, якого роду актив передається як грант, оцінюється він, як правило, за справедливою вартістю. Допускається й альтернативний підхід — оцінка отриманого як грант негрошового активу за номіналом (nomi­nal amount).

Активи, до яких належать гранти, що надаються, — чи то вони надані у грошовій формі, чи то у негрошовій, — можуть виявитися і такими, що не амортизуються. Наприклад, земельна ділянка. У подібних випадках гранти відображають у доходах протягом терміну, який встановлюється на розсуд грантоотримувача. Зазвичай визнання таких доходів зв’язується з відповідними витратами, що розподіляються за звітними періодами на систематичній та раціональній основі. Визнання державних грантів як доходу у момент їх отримання, оскільки це не відповідає принципу нарахування1, може бути прийнятним лише в одному випадку: якщо бази для їх розподілу за наступними звітними періодами немає (§16 IAS 20).

1 Державні гранти повинні признаватися у доходах тих періодів, що й відповідні витрати, які вони повинні компенсувати (§12 IAS 20).

Визнання доходів за грантами, що належать до активів, які не амортизуються, — якщо їх отримання пов’язане з виконанням певних зобов’язань, — має відбуватися у тих періодах, в яких виникають витрати, спрямовані на виконання таких зобов’язань. Так, якщо грант у вигляді земельної ділянки надано за умови, що на ньому буде зведено будівлю, є підстава визнавати доходи протягом терміну експлуатації будівлі (§18 IAS 20).

Повернення урядових грантів

Якщо грант, що належить до активів, доводиться повертати (зокрема, це може статися, якщо обставини не дозволили виконати умови договору, пов’язані з освоєнням цих коштів), то сума повернення додається до балансової вартості активу, якщо раніше грант цю вартість зменшив. Разом з тим амортизацію, яка була б нарахована на той час, якби грант не був наданий, при поверненні гранту слід визнати негайно (§32 IAS 20). Логіка проста: зі збільшенням балансової вартості активу з’являються підстави для перерахунку накопиченої амортизації.

Приклад 3  Компанія медичного профілю отримала урядовий грант у сумі 50,0 тис. грн на придбання діагностичного обладнання загальною вартістю 300,0 тис. грн. Очікуваний термін експлуатації обладнання — 5 років (проведення у цій частині див. у прикладі вище).

За умовами договору компанія повинна використовувати це обладнання для періодичного обслуговування певної групи осіб з метою профілактики профзахворювань. Але через 2 роки компанія з якихось причин визнала це невигідним і припинила обслуговування цього контингенту. Оскільки у такий спосіб умови договору були порушені, грант підлягає поверненню.

За цей час накопичена амортизація, обчислена виходячи з 250,0 тис. грн, становить 5,8 тис. грн. Але, якби гранту не було, й амортизація нараховувалася виходячи з 300,0 тис. грн, ця сума становила б 7,0 тис. грн. Отже, різницю 1,2 тис. грн при поверненні гранту слід донарахувати.

За умовою прикладу див. таблиці 3.1 і 3.2.

Отже, застосування в обліку методу, згідно з яким на величину отриманого гранту зменшується вартість придбаного на ці кошти активу, забезпечує дотримання дуже важливого принципу: уникати оцінок, що завищують активи та витрати і занижують зобов’язання та доходи1.

У цьому випадку, якщо не скористатися зазначеним методом, доходи завищуються за рахунок амортизації, що періодично нараховується на ту частину вартості активу, яку, у зв’язку з тим, що її покриває грант, слід було б вирахувати з його (активу) загальної вартості. У §27 IAS 20 так прямо і сказано: «The grant is recognised as income over the life of а depreciable asset by way of а reduced depreciation charge»2.

1 Див. Закон про бухоблік, принцип обачності.

2 «Грант визнається доходом протягом терміну експлуатації активу, що амортизується, шляхом зменшення величини амортизації, що нараховується, і відноситься до витрат кожного періоду».

У цьому й полягає сенс пропонованого IAS 20 альтернативного методу оцінки: ту частину вартості об’єкта, придбаного за рахунок гранту, вираховувати з загальної вартості такого активу аж до нульового її значення, якщо грант його вартість покриває повністю. Внаслідок чого зменшується або повністю нівелюється база для нарахування амортизації як чинника, що в такому разі завищує доходи.

Здавалося б, чому метод зменшення вартості активів не називається IAS 20 як єдиний, а висувається лише як альтернативний іншому методу — методу визнання грантів у доходах.

На думку автора, це можна пояснити тим, що скористатися методом зменшення вартості можуть тільки підприємства, які не мають наміру відновлювати придбаний (частково або повністю) за рахунок гранту актив після остаточного його зношення і вибуття.

У всіх інших випадках все-таки є сенс накопичувати амортвідрахування. Немає значення, що підприємство на придбання активу не витрачалося, — важливо, що після вибуття дарованого об’єкта на придбання йому заміни витрачатися все-таки доведеться.

Римма ГрачоваНаступна стаття:  На початок статті Зверніть увагу Частковий перегляд статті (тільки початок)
Життя :: МСФЗ
Підвищено вимоги до забезпечення іпотечних сертифікатів ! Небанківським фінустановам Держкомфінпослуг внесла зміни до Положення, що визначає основні засади емісії іпотечних сертифікатів. Тепер здійснення наступної емісії іпотечних сертифікатів до...

В рубриці: 


Резерви та умовні зобов’язання Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 38 (23.9.2013) :: МСФЗ :: МСФЗ
Зобов’язання підприємств мають різну природу: заборгованість перед постачальниками товарно-матеріальних цінностей, зобов’язання з виплати заробітної плати працівникам, заборгованість за кредитами тощо. Як правило, підприємство точно знає величину ...

Облік податку на прибуток у МСФЗ Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 25-26 (24.6.2013) :: МСФЗ :: МСФЗ
Передбачену в МСФЗ практику обліку та відображення у фінансовій звітності податку на прибуток критикують і користувачі, і укладачі звітності. Перші, як правило, наголошують, що інформація про відстрочені податки не є релевантною для оцінки перспектив діял...

0.015162