Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 39 (25.9.2006)
Суть справи :: Бухгалтерський облік

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Вивчаємо МСФЗ: Вибуття та списання основних засобів

Фінансовий результат (прибуток або збиток) від вибуття основних засобів визначається як різниця між чистими надходженнями (якщо такі відбулися) і балансовою вартістю об’єкта, що вибув (§71 IAS 16). Під чистими надходженнями слід розуміти номінальну виручку від продажу, тобто суму, обумовлену договором, без урахування відсотків за відстрочення й інших доплат понад це. Різниця між номінальною сумою компенсації та сумою, що фактично надійшла (або сумою, що підлягає отриманню за фактом), враховується як відсотки, на окремому рахунку доходів (§72 IAS 16). Здавалося б, нового мало. Проте є нюанси, які у національних П(С)БО не обумовлюються. Про це — стаття.

Припинення визнання ОЗ (списання з балансу)

Визнання балансової вартості об’єкта основних засобів припиняється при його вибутті або коли жодних вигід від його подальшої експлуатації або вибуття не очікується (§67)1.

Якщо вибуває об’єкт, який був конструктивною частиною іншого об’єкта,2 і його балансову вартість визначити неможливо (наприклад, тому що він не амортизувався окремо), то замінена частина може бути списана за первісною вартістю тієї частини, яка призначена її замінити (§70). Замінена частина списується з балансу незалежно від того, чи амортизувалася вона окремо.

1 Тут і далі посилання даються на параграфи IAS 16 «Property, Plant and Equipment» в редакції грудня 2003 р., що набрала чинності з 01.01.2005 р.

2 Див. статтю цієї самої серії «Заміна деталей і регулярні техогляди», «ДК» №24/2006, с. 44.

Доходи і витрати (і як результат — прибутки і збитки) визнаються в обов’язковому порядку, за винятком окремих випадків продажу зі зворотною орендою, обумовлених у §59 — §61 IAS 17 Leases (§68). Зокрема, якщо ціна продажу на умовах зворотної оренди нижча від балансової вартості активу, що продається таким чином, то фінансовий результат на момент здійснення операції визнається обов’язково, за винятком випадків, коли втрати передбачається компенсувати за рахунок майбутніх орендних платежів, встановлених нижче за рівень ринкових. В останньому випадку втрати від продажу зі зворотною орендою враховуються як відкладений збиток і списуються на збитки у міру надходження орендних платежів та пропорційно до цих платежів. Виручка від продажу визнається виходячи з критеріїв IAS 18 Revenue, а доходи від вибуття шляхом продажу на умовах зворотної оренди — IAS 17 Leases (§69). Операції передачі/отримання активів в оренду розглянемо в окремій статті1.

1 Надзвичайно рідкісний випадок, але для прикладу, щоб він не виглядав громіздким, саме такий випадок і є найбільш відповідним.

Вибуття переоцінених об’єктів ОЗ

Кредитове сальдо на відповідному рахунку капіталу (Резерв переоцінки), що утворилося у зв’язку з переоцінкою певного об’єкта основних засобів, при його вибутті списується безпосередньо на рахунок нерозподіленого прибутку (§41).

Приклад 1 Списання переоцінених ОЗ при продажу.

Первісна (валова балансова) вартість об’єкта, що підлягає дооцінці, 25,0 тис. грн. Сума накопиченої до переоцінки амортизації становить 10,0 тис. грн. Чиста балансова (амортизована, залишкова) вартість, таким чином, дорівнює 15,0 тис. грн.

Об’єкт дооцінено до 18,0 тис. грн

у частині чистої балансової (залишкової, амортизованої) вартості і в частині амортизації — до 12,0 тис. грн (пропорційний спосіб дооцінки).

Після дооцінки об’єкт був проданий за 22,0 тис. грн.2

За умовами прикладу див. таблиці 1.1 та 1.2.

При виведенні об’єкта основ­них засобів з експлуатації, як з метою продажу (див. приклад), так і для ліквідації, резерв, що накопичився під час переоцінок, переноситься на рахунок нерозподіленого прибутку в повному обсязі. Проте і під час експлуатації об’єкта (тобто коли не йдеться про його вибуття) певна частина резерву, що належить до цього об’єкта, може переноситися на рахунок нерозподіленого прибутку. У такому разі перенесенню піддається сума, визначена як різниця між сумою амортизації, розрахованої виходячи з переоціненої балансової вартості об’єкта, і сумою амортизації, розрахованої виходячи з його вартості до переоцінки (§41).

Таким чином, розмір коштів резерву, які щороку переносяться на рахунок нерозподіленого прибутку, дорівнює приросту (за рахунок переоцінки) абсолютної величини амортизації, яка щороку нараховується.

Приклад 2 Вартість об’єкта основних засобів до переоцінки — 120, 0 тис. грн. Після дооцінки вона становить 160,0 тис. грн. Приріст вартості (40,0 тис. грн) в обліку відображено як резерв під майбутні переоцінки.

Ставка щорічної амортизації — 5%. Амортизація нараховується прямолінійним способом і ліквідаційної вартості об’єкт не має1. Тобто, якщо до переоцінки сума щорічної амортизації дорівнювала 6,0 тис. грн, то після переоцінки ця сума становила вже 8,0 тис. грн на рік. Таким чином, приріст вартості у сумі 2,0тис. грн, як різниця між новою і старою величиною амортвідрахувань, може щороку переноситися з рахунка резерву на рахунок нерозподіленого прибутку. У концепції П(С)БО це робиться таким самим проведенням, як і перенесення всієї суми резерву при вибутті об’єкта: Д-т 423 К-т 441 (див. приклад вище).

Компенсація, що отримується від інших осіб у зв’язку зі знеціненням (§65, §66)

Якщо після знецінення, втрати, ліквідації або передачі об’єкта на сторону з’являється підстава для отримання компенсації його вартості, сума очікуваної компенсації визнається доходом поточного періоду (§65) і відображається у дебіторській заборгованості.

Приклад 3 На ділянці, де розміщена будівля/споруда, що належить підприємству, рішенням уряду призначено будувати дорогу. В цьому випадку об’єкт зноситься, а його власникові призначається відповідна компенсація.

Первісна (валова балансова) вартість будівлі, що підлягає знесенню, — 500,0 тис. грн. Сума накопиченої до переоцінки амортизації становить 200,0 тис. грн. Чиста балансова (амортизована, залишкова) вартість, таким чином, — 300,0 тис. грн. За оцінками професійних оцінювачів, чиста балансова вартість будівлі повин­на дорівнювати 200,0 тис. грн, тобто на 100,0 тис. грн менше від чистої балансової вартості до переоцінки, і виходячи з цього компенсація призначена у сумі 200,0 тис. грн. Раніше цей об’єкт переоцінці не піддавався.

За умовами прикладу див. таблиці 3.1 та 3.2.

У цьому прикладі ми допускаємо, що роботи з ліквідації (знесення будівлі) виконує державна організація — ініціатор будівництва дороги. Складніший випадок — коли виконання таких робіт покладається на власника об’єкта, що ліквідовується, з подальшим відшкодуванням йому понесених витрат.

Приклад 4 До умов попереднього прикладу додамо витрати на ліквідацію (знесення) будівлі, які згодом повинні компенсуватися разом з її вартістю. Припустімо, сума витрат на ліквідацію загалом становить 25,0 тис. грн.

За умовами прикладу див. таблиці 4.1 та 4.2.

Знецінення, втрата, вибут­тя об’єктів основних засобів, нарахування/отримання компенсації, а також будь-які придбання, що заміщають їх, — усе це різні економічні події, окремі господарські операції, що підлягають відокремленому обліку (§66). При цьому операції знецінення проводяться відповідно до IAS 36, а решта операцій, зокрема припинення визнання (списання при виведенні з використання або вибутті на сторону) — згідно з IAS 16. Цим самим стандартом (IAS 16) визначається первісна вартість замісних об’єктів (відновлених, придбаних, побудованих або споруджених як заміна вибулих).

Отже, якщо відбувається заміна одного об’єкта іншим, то вибуття старого об’єкта відображається відповідно до того, з якою метою він вибуває, а оприбуткування нового — відповідно до того, яким чином він отримувався: купівля, безоплатне отримання, капітальне будівництво чи будь-який інший спосіб.

Приклад 5 Продаж автомобіля наприкінці терміну експлуатації.

Таксомоторний парк придбав новий автомобіль замість того, що вибуває з експлуатації. Згідно з прийнятою обліковою політикою, заміна автомобілів у цьому таксопарку здійснюється кожні три роки. Отже, три роки — це термін експлуатації, і протягом цього терміну на частину вартості автомобіля, яка визнана амортизовуваною, нараховується амортизація.

Первісна вартість автомобіля, що вибуває, дорівнює 30,0 тис. грн, а його ліквідаційна вартість — 18,0 тис. грн, накопичена амортизація — 12,0 тис. грн (30,0 - 18,0). Автомобіль вирішено продати за 20,0 тис. грн. Отже, прибуток від продажу становить 2,0 тис. грн.

Ціна купівлі нового автомобіля — 35,0 тис. грн.

За умовами прикладу див. таблиці 5.1 та 5.2.

Немає потреби показувати інші приклади вибуття і надходження при заміні одних об’єктів іншими. Абсолютно зрозуміло, що, яким би шляхом не вибував старий об’єкт і яким би не отримувався замість нього новий, у відображенні цих операцій немає нічого незвичайного. Так, якщо об’єкт продається на сторону, його вибуття відображається як продаж, якщо демонтується і ліквідовується — відповідно як демонтаж і ліквідація. Усе, що придбавається натомість, в обліку є звичайною операцією придбання, залежно від того, яким чином об’єкт отримувався. При цьому немає значення, в якій черговості ці операції відбулися. Якщо новий об’єкт отримується (будується, споруджується) раніше, ніж списується старий, — в обліку ці події відображаються відповідно, за датами, позначеними у первинних документах.

Що стосується грошової компенсації за втрачений або знецінений об’єкт, то, як уже згадувалося вище, відшкодування відображається у доходах поточного періоду і дебіторської заборгованості за фактом визнан­ня, коли з’являються підстави його чекати.

У разі якщо платіж відкладається і при цьому передбачається його дисконтування протягом терміну очікування, то різниця між номінальною (первісно нарахованою за договором) сумою компенсації і потім фактично отриманим грошовим еквівалентом відображається окремо, як відсоток; причому в період очікування сума нарахованого до отримання платежу дисконтується (див. IAS 18 §11). Дисконтування (нарахування визначеного відсотка) проводиться протягом усього терміну очікування, залежно від ринкових коливань процентних ставок.

Приклад 6 Продаж автомобіля наприкінці терміну експлуатації (з відсотками за відстрочення платежу).

Первісна вартість автомобіля дорівнює 30,0 тис. грн, накопичена амортизація — 14,0 тис. грн. Після закінчення терміну експлуатації цей автомобіль, амортизований до ліквідаційної вартості 16,0 тис. грн, виставлено на продаж за ціною 18,0 тис. грн або 19,0 тис. грн, якщо оплата відбудеться через один рік. У будь-якому разі виручка на самому початку, за фактом передачі автомобіля покупцеві, відображається у розмірі 18,0 тис. грн, а прибуток, відповідно, — 2,0 тис. грн. Далі, протягом року, нараховується процентний дохід. Припиняється його нарахування за фактом надходження оплати, тобто якщо оплата в повному обсязі надійшла раніше обумовленого терміну (у нашому прикладі — 1 року), процентний дохід становитиме суму, яка нижча від первісно обумовленої договором. А в нашому прикладі ми допускаємо, що оплата надійшла рівно через рік, тобто 19,0 тис. грн (18,0 +1,0).

За умовами прикладу див. таблиці 6.1 та 6.2.

Таблиця 1.1

Проведення у концепції МСФЗ
Операція/Рахунок
Д-т
К-т
1. Дооцінка об’єкта ОЗ    
Основні засоби
5000
 
Амортизація  
2000
Резерв переоцінки (приріст капіталу від переоцінки)  
3000
2. Продаж переоціненого об’єкта    
Грошові кошти
22000
 
Амортизація
12000
 
Основні засоби  
30000
Прибуток від продажу об’єкта  
4000
Резерв переоцінки
3000
 
Нерозподілений прибуток  
3000
Разом оборотів
42000
42000

Таблиця 1.2

Проведення у концепції П(С)БО
Операція
Д-т
К-т
Сума
Дооцінка об’єкта ОЗ:      
1. Приріст вартості об’єкта ОЗ
10
423
5000
2. Приріст накопиченої амортизації
423
131
2000
Продаж переоціненого об’єкта      
3. Пред’явлено рахунок покупцеві
361
742
22000
4. Об’єкт списано в реалізацію      
- у частині чистої балансової вартості
972
10
18000
- у частині амортизації
131
10
12000
5. Нараховано дохід від продажу об’єкта
742
793
22000
6. Вартість проданого об’єкта списано на зменшення доходів від реалізації
793
972
18000
7. Списано резерв переоцінки, що відноситься до проданого об’єкта ОЗ
423
441
3000
8. Нараховано прибуток від продажу*
793
441
4000
9. Надходження грошей на поточний рахунок
311
361
22000
*Проведення з нарахування прибутку зроблено тут умовно, для прикладу. На практиці прибуток від кожної окремо взятої операції не нараховується. Зазвичай це робиться після закінчення звітного періоду в підсумковій сумі за всіма оборотами, показаними за рахунком 79 протягом періоду, причому вже після нарахування податку на прибуток, не раніше.

Таблиця 3.1

Проведення у концепції МСФЗ
Операція/Рахунок
Д-т
К-т
1. Уцінка будівлі    
Основні засоби  
300000
Амортизація
200000
 
Позареалізаційні витрати.
100000
 
2. Вибуття будівлі і компенсація вартості    
Дебіторська заборгованість
200000
 
Основні засоби  
200000
Грошові кошти
200000
 
Дебіторська заборгованість  
200000
Разом оборотів
700000
700000

Таблиця 3.2

Проведення у концепції П(С)БО
Операція
Д-т
К-т
Сума
1. Зменшення вартості будівлі за рахунок накопиченої амортизації
131
103
200000
2. Зменшення вартості будівлі за рахунок інших джерел (поточні витрати, адже переоцінці об’єкт піддається вперше)
975
103
100000
3. Вибуття будівлі (списання з балансу)
993
103
200000
4. Нарахування компенсації до отримання
375
751
200000
5. Надзвичайні доходи
751
794
200000
6. Списання надзвичайних витрат на зменшення відповідних доходів
794
993
200000
7. Надходження компенсації на рахунок
311
375
200000

Таблиця 4.1

Проведення у концепції МСФЗ
Операція/Рахунок
Д-т
К-т
1. Уцінка будівлі    
Основні засоби  
300000
Амортизація
200000
 
Позареалізаційні витрати.
100000
 
2. Ліквідація (знесення) будівлі    
Витрати на ліквідацію (за елементами)*
25000
 
Зобов’язання з виплати зарплати  
25000**
Зобов’язання перед страховими організаціями  
Зобов’язання з оплати послуг сторонніх організацій  
Амортизація (об’єктів ОЗ, використаних при ліквідації будівлі)  
.... (та ін. зобов’язання, що виникли у зв’язку з ліквідацією будівлі)  
3. Вибуття будівлі, компенсація вартості будівлі і витрат на її ліквідацію    
Дебіторська заборгованість
225000
 
Основні засоби  
200000
Компенсація витрат на ліквідацію  
25000
Грошові кошти
225000
 
Дебіторська заборгованість  
225000
Разом оборотів
775000
775000
* Тут мається на увазі безліч різних рахунків, що представляють елементи витрат: заробітна плата виконавців, страхові відрахування, амортизація обладнання, використаного під час ліквідації, тощо.

** У прикладі наведено загальну суму витрат, проте читачеві має бути зрозуміло, що й за амортизацією, і за кожним видом зобов’язань, з яких складаються витрати, проводиться окрема сума.

Таблиця 4.2

Проведення у концепції П(С)БО
Операція
Д-т
К-т
Сума
1. Зменшення вартості будівлі за рахунок накопиченої амортизації
131
103
200000
2. Зменшення вартості будівлі за рахунок інших джерел (поточні витрати, адже переоцінці об’єкт піддається вперше)
975
103
100000
3. Витрати на ліквідацію:    
25000
- заробітна плата
976
661
- страхові збори, пов’язані з цією зарплатою
976
65
- послуги сторонніх організацій
976
377
- амортизація об’єктів ОЗ, використаних при ліквідації будівлі
976
131
4. Вибуття будівлі (списання з балансу)
993
103
200000
5. Нарахування компенсації до отримання
375
751
225000
6. Надзвичайні доходи
751
794
225000
7. Списання витрат на зменшення відповідних доходів:      
- у частині надзвичайних витрат
794
993
200000
- у частині витрат на ліквідацію будівлі
794
976
25000
8. Надходження компенсації на рахунок
311
375
225000

Таблиця 5.1

Проведення у концепції МСФЗ
Операція/Рахунок
Д-т
К-т
1. Продаж автомобіля    
Дебіторська заборгованість (або грошові кошти, якщо оплата відбувається негайно)
20000
 
Амортизація
12000
 
Основні засоби  
30000
Прибуток від продажу об’єкта  
2000
2. Купівля нового автомобіля    
Капітальні інвестиції
35000
 
Зобов’язання (за фактом отримання рахунка до оплати або оформлення купівлі у кредит)  
35000
3. Введення в експлуатацію    
Капітальні інвестиції (придбано автомобіль)  
35000
Основні засоби
35000
 
Разом оборотів
102000
102000

Таблиця 5.2

Проведення у концепції П(С)БО
Операція
Д-т
К-т
Сума
Продаж автомобіля:      
1. Пред’явлено рахунок покупцеві
361
742
20000
2. Об’єкт списано в реалізацію:      
- у частині чистої балансової вартості
972
105
18000
- у частині амортизації
131
105
12000
3. Нараховано дохід від продажу об’єкта
742
793
20000
4. Вартість проданого об’єкта списано на зменшення доходів від реалізації
793
972
18000
Купівля нового автомобіля      
5. Отримано рахунок до оплати
152
631
35000
6. Придбаний автомобіль введено в експлуатацію
105
152
35000

Таблиця 6.1

Проведення у концепції МСФЗ
Операція/Рахунок
Д-т
К-т
1. Продаж автомобіля    
Дебіторська заборгованість (або грошові кошти, якщо оплата відбувається негайно)
18000
 
Амортизація
14000
 
Основні засоби  
30000
Прибуток від продажу об’єкта  
2000
Дебіторська заборгованість за відсотками за відстрочення платежу
Нараховується щомісячно
 
Процентний дохід  
Нараховується щомісяця
Грошові кошти
19000
 
Дебіторська заборгованість  
18000
Процентний дохід  
1000
Разом оборотів
32000
32000

Таблиця 6.2

Проведення у концепції П(С)БО
Операція
Д-т
К-т
Сума
Продаж автомобіля:      
1. Пред’явлено рахунок покупцеві
361
742
18000
2. Об’єкт списано в реалізацію:      
- у частині чистої балансової вартості
972
105
16000
- у частині амортизації
131
105
14000
3. Нараховано дохід від продажу об’єкта
742
793
18000
4. Нараховано процентний дохід
373
732
Нараховується щомісячно
5. Вартість проданого об’єкта списано на зменшення доходів від реалізації
793
972
16000
6. Надійшла оплата:      
- у частині виручки від реалізації
311
361
18000
- у частині процентного доходу
311
373
1000

На закінчення слід було б прояснити, що мається на увазі під словами з §68: «Gains shall not be classified as revenue».1 Ключ до розуміння знаходимо у вступній частині IAS 18 Revenue: «Income encompasses both revenue and gains. Revenue is income that arises in the course of ordinary activities of an enterprise and is referred to by а variety of different names including sales, fees, interest, dividends and royalties».2 Звідси випливає, що дохід від вибуття (об’єкта основних засобів, зокрема) не повинен враховуватися в операційній виручці, яку приносить основна діяльність. Доходи від вибуття (Gains on disposal) — це доходи позареалізаційні, що називається — інші. Виручка (Revenue) разом з іншими доходами (Gains) становить той самий Дохід (Income), який показується в Income statement, — Звіті, відомому як Звіт про прибутки і збитки. При цьому для Revenue і для Gains у Звіті відводяться різні рядки. Саме так і слід розуміти слова §68 IAS 16: «Gains shall not be classified as revenue».

1 Забороняється класифікувати дохід як виручку.

2 Дохід включає як виручку компанії, так і інші доходи. Виручка компанії — це надходження коштів від звичайних видів діяльності, які називаються по-різному, зокрема, продажами, винагородами, відсотками, дивідендами та ліцензійними платежами.

Римма ГрачоваНаступна стаття:  На початок статті Зверніть увагу Частковий перегляд статті (тільки початок)
Життя :: Бухгалтерський облік
Змінено Порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій ! Суб’єктам валютно-обмінних операцій Національний банк вніс зміни до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України. Внесено зміни...

В рубриці: 


Питання обліку запасів Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Бухгалтерський облік
З початку 2015 р. сума податку на прибуток визначається на підставі даних
бухгалтерського обліку. У зв’язку з цим податківці отримали право перевіряти
правильність ведення бухобліку, правильність та повноту визначення доходів,
витрат та фінанс...

Продаж автомобіля фізособі Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Бухгалтерський облік
Звичайна господарська операція: юрособа продає легковий автомобіль —
основний засіб — фізособі. Але у зв’язку з цією операцією у бухгалтерів
виникає чимало запитань, особливо в світлі постійних змін законодавства.
Відповіді на багато запитань ...

0.017672