Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 49 (4.12.2006)
МСФЗ :: МСФЗ

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Вивчаємо МСФЗ: Обліковуємо інвестиційне майно

Облік інвестиційного майна регулюється IAS 40 Investment Property. Нічого подібного у нашому національному обліку немає: ні спеціального П(С)БО, ні навіть рахунка для того, щоб обліковувати такі активи. Проте це зовсім не означає, що у нас не може бути активів, які ми періодично здаємо в оренду, або активів, які придбаваємо з метою отримання прибутку від перепродажу після приросту їх ринкової вартості.

Поняття інвестиційного майна

Під інвестиційним майном (Investment property), згідно з §5 IAS 401, слід розуміти майно, що перебуває у компанії на правах власності або фінансового лізингу й утримується з метою одержання інвестиційних доходів: орендних платежів або доходів від приросту капіталу, втіленого у такому майні, але:

(а) не з метою використання у виробничих або адміністративних процесах, що відбуваються на власному підприємстві;

(b) не як товар для продажу.

До обліку об’єктів (чи то власних, чи то отриманих за договором фінансового лізингу), які експлуатуються у власному виробництві або використовуються в управлінських/адміністративних процесах, застосовується IAS 16 Property, Plant and Equipment, і в контексті IAS 40 їх прийнято називати owner-occupied property2 (див. §5 IAS 40). Тому грошові потоки, що генеруються об’єктами, які кваліфікуються як інвестиційне майно, можуть і повинні розглядатися окремо від потоків, що генеруються рештою об’єктів (§7 IAS 40).

1 Тут і далі посилання даються на IAS 40 Investment Property в редакції грудня 2003 р., що набрала чинності з 01.01.2005 р.

2 Майно, зайняте власником.

Приклад 1 Компанія є власником фізкультурно-оздоровчого комплексу, в будинку якого є приміщення, що його компанія здає іншій організації в оренду під офіс. У такому разі фізкультурно-оздоровчий комплекс у частині, переданій в оренду, кваліфікується як investment property, а в решті — як owner-occupied property. Кожна з двох названих частин обліковується відокремлено. Одна — згідно з IAS 40, інша — згідно з IAS 16. Відповідно і доходи/витрати, пов’язані з кожною з цих частин, обліковують відокремлено.

Якщо частини об’єкта, що використовуються з різною метою (одна — як investment property, інша — як owner-occupied property), не можуть бути продані або передані в оренду незалежно одна від одної, то об’єкт загалом може бути кваліфікований як investment property лише тоді, коли інша частина (owner-occupied property) визнається неістотною. Наведемо приклад, протилежний до попереднього.

Приклад 2 Компанія, будучи власником фізкультурно-оздоровчого комплексу, здає його в оренду іншій компанії, і лише одне з приміщень, незначне за площею, залишено та використовується під власний офіс. У такому разі фізкультурно-оздоровчий комплекс цілком може бути визнаний investment property і, відповідно, обліковуватися згідно з IAS 40.

Та все-таки вирішення подібних питань потребує професійного міркування. Зокрема це стосується з’ясування того, наскільки значною (відповідно до принципу істотності1) є для цієї компанії та чи інша частина об’єкта, щоб відокремлювати її від цілого.

Визнання в обліку і первісна оцінка

Як і решта активів, інвестиційне майно визнається активом лише у тому разі, якщо

(а) є вірогідність отримання економічних вигід від його використання, і

(b) його вартість піддається достовірній оцінці (§16 IAS 40).

Це обов’язкова умова для первісного визнання.

Первісна вартість об’єкта, що належить до інвестиційного майна, складається з первісних витрат на його придбання і витрат, безпосередньо з придбанням пов’язаних. Витрати оцінюються на момент їх визнання. Крім того, до витрат, первісно понесених у зв’язку з придбанням, можуть бути додані витрати, понесені у зв’язку з приростом вартості інвестиційного майна, його частковим заміщенням та обслуговуванням (§17 IAS 40). Проте це не означає, що сюди включаються витрати на пов­сякденне обслуговування такого майна (§18 IAS 40).

Приклад 3 Компанія є власником багатоквартирного будинку, і до її обов’язків входять прибирання, поточний ремонт і технічне обслуговування приміщень загального користування. Отже, витрати на прибирання, поточний ремонт і техобслуговування обліковують у складі витрат, безпосередньо пов’язаних з орендними доходами. Згодом ті й інші відображають у Звіті про фінансові результати.

Під приростом вартості слід розуміти роботи з поліпшення якісних характеристик об’єкта: модернізацію, реконструкцію і решту процесів, за винятком поточного ремонту, бо витрати на нього відносяться до витрат поточного періоду і не збільшують вартості об’єкта. Що стосується заміщення, то мається на увазі заміна старих деталей новими, тобто при цьому вартість заміненої деталі віднімається від вартості об’єкта, а вартість нової — додається.

Приклад 4 У багатоквартирному будинку, власником якого є компанія, потребує заміни система охоронної сигналізації. Вартість заміни — 20,0 тис. грн. Вартість старої системи, включеної до вартості багатоквартирного будинку, — 8,0 тис. грн. Отже, після заміни старої системи новою балансова вартість будинку збільшилася на 12,0 тис. грн.2

1 Див. §29 — §31 IAS 1 Presentation of Financial Statements у редакції грудня 2003 р., що набрала чинності з 01.01.2005 р.

2 Схеми проведень, що відображають операції заміни деталей і періодичного техогляду викладено у статті «Заміна деталей і техогляди». Див. «ДК» № 24, с. 44.

Вартість побудованого (спорудженого) об’єкта, що відноситься до інвестиційного майна, вважається сформованою на дату завершення будівництва або реконструкції. До завершення будівництва (а отже, до остаточно сформованої вартості) до обліку таких об’єктів застосовують IAS 16 Property, Plant and Equipment.

У період придбання/будів­н­ицтва (тобто у період формування первісної вартості) об’єктів, що, як передбачається, повинні використовуватися як інвестиційне майно, застосовують IAS 16; і лише після введення в експлуатацію (до моменту початку його використання як інвестиційного майна) до них починають застосовувати IAS 40 (див. §5). Проте слід пам’ятати, що у цей період (поки накопичуються витрати і формується первісна вартість майбутнього об’єкта інвестиційного майна) такий об’єкт, оскільки він не є завершеним, обліковують на рахунку капітальних інвестицій (не на рахунку основних засобів).

Аналогічні вимоги і до обліку об’єктів основних засобів, що реконструюються, якщо реконструкція проводиться з метою переведення об’єкта з категорії основних засобів до категорії інвестиційного майна.

Приклад 5 Будинок заводського гуртожитку вирішено реконструювати під готель. Таким чином, з моменту початку реконструкції будівлю перестають обліковувати за рахунком основних засобів і переводять на рахунок капітальних інвестицій до завершення робіт з реконструкції. Відтак, з настанням дати введення в експлуатацію цієї будівлі вже в новому призначенні її переводять з рахунка капітальних інвестицій на рахунок інвестиційного майна і, відповідно, її облік виводиться з-під дії IAS 16, оскільки з цієї миті її облік повинен регулювати IAS 40.

Подальша оцінка Investment property

Коли побудований (споруджений) або придбаний будь-яким іншим шляхом об’єкт визнається інвестиційним майном та отримує первісну оцінку, надалі він оцінюється тим способом, який прийнято компанією для решти вже наявних об’єктів Investment property. IAS 41 пропонується обрати лише один із двох способів:

1) за справедливою вартістю (див. §33 — §55);

2) за собівартістю (див. §56).

Це дві моделі обліку (див. таблицю 1), що належать до подальшої оцінки об’єктів інвестиційного майна (§30 — §32 IAS 40), незалежно від способу його придбання: чи то він придбаний на стороні, чи то побудований, споруджений тощо.

Модель обліку за справедливою вартістю (Fair value model) полягає у тому, що після первісного визнання об’єкта інвестиційного майна і відображення його за вартістю у сумі, що склалася з первісних витрат, він оцінюється за поточною ринковою вартістю, і прибутки/збитки, що виникають при цьому, від зміни балансової вартості відносяться на фінансовий результат.

Модель обліку за собівартістю (Cost model) передбачає відображення об’єктів інвестиційного майна відповідно до IAS 16 Property, Plant and Equipment за первісною вартістю за мінусом накопиченої амортизації і збитків від знецінення (якщо такі були визнані згідно з IAS 36 Impairment of Assets1), що є перевищенням балансової вартості активу над його відшкодовуваною сумою.2

1 У редакції березня 2004, що набрала чинності з 01.04.2004 р.

2 Див. «ДК» № .35, с. 36.

Обрану модель подальшої оцінки компанія зобов’язана застосовувати стосовно всіх об’єктів інвестиційного майна, що є на балансі (§30 IAS 40). Зміна моделі обліку (і зокрема моделі обліку інвестиційної власності) розглядається як зміна облікової політики.

У виняткових випадках (див. §53 IAS 40), коли у момент прий­няття об’єкта інвестиційного майна до обліку його справедливу вартість достовірно визначити неможливо (активного ринку немає, а дані альтернативних оцінок недостатньо надійні), допускається облік такого об’єкта за Cost model, тимчасом, як решта об’єктів інвестиційного майна оцінені за Fair value model. При цьому ліквідаційна вартість об’єкта інвестиційної нерухомості, для якого зроблено виняток, визнається такою, що дорівнює нулю.

Слід звернути увагу на головне, чим відрізняється облік інвестиційного майна за справедливою вартістю (Fair value model) від обліку основ­них засобів за переоціненою вартістю (Revaluation model)1. Принципова відмінність у тому, що revaluation model, яка застосовується до обліку основних засобів, передбачає відображення приросту вартості переоцінюваних об’єктів на рахунок резерву переоцінки, а згідно з fair value model, що застосовується до обліку інвестиційного майна, різниці, які виникають, відносяться на фінансовий результат. При цьому до об’єктів інвестиційного майна, облік яких ведеться за fair value model, IAS 36 Impairment of Assets не застосовується, адже положення цього стандарту в цьому випадку вважаються виконаними автоматично. Отже, і амортизація на вартість об’єктів інвестиційної власності, оцінених таким чином, не нараховується (див. таблицю 1 ).

Приклад 6 Компанія придбала земельну ділянку з розрахунку на те, що через певний час ціна землі зросте і її можна буде продати з прибутком. У зв’язку з цими намірами ділянка визнана активом, що відноситься до Investment property. На придбання ділянки витрачено 15,0 тис. грн, що і становить її первісну вартість (витрати на придбання, включаючи купівлю, оформлення документів і все, з чого за §11 і §§16 — 22 IAS 16 формується historical cost).

Через півроку ринкова вартість ділянки зросла до 17,0 тис. грн. Отже, якщо у подальшій оцінці інвестиційного майна застосовується Fair value model, приріст вартості ділянки 2,0 тис. грн повинен знайти відображення на рахунку прибутків і збитків; якщо ж застосовується Cost model, — приріст на цю суму відображається на рахунку переоціночного резерву.

Варіант 1. Коли застосовується Fair value model (див. таблиці 2 і 3 ).

Варіант 2. Коли застосовується Cost model (див. таблиці 4 і 5).

Якщо вже ми заговорили про землю (і, враховуючи те, що у контексті IAS 16 Property, Plant and Equipment цей вид активів спеціально не розглядали), є сенс спинитися ненадовго на складових її вартості. Первісна вартість земельної ділянки може складатися з: ціни купівлі (включаючи невідшкодовувані податки і мита), витрат на очищення території (видалення зай­вих споруд тощо), винагород юристам і комісійних агентам з нерухомості. При цьому витрати на огорожу, освітлення, дорожнє покриття й інші види впорядкування придбаної ділянки відносять на окремий рахунок «Об’єкти з впорядкування території» з огляду на обмеженість терміну служби таких об’єктів (на відміну від землі). В окремих випадках, якщо ділянку планується експлуатувати протягом обмеженого періоду часу, до її первісної вартості включають передбачувані витрати на ліквідацію наслідків ведення господарської діяльності на цій ділянці (відновлення екологічного балансу довкілля тощо). За статтею основних засобів обліковують лише ділянки, не призначені для продажу або здачі в оренду. Якщо ж земля отримується з метою здачі в оренду або для подальшого перепродажу, ця покупка кваліфікується як інвестиційний об’єкт і підлягає обліку в порядку, передбаченому IAS 40. Витрати, понесені у зв’язку з утриманням таких ділянок, зазвичай капіталізуються, адже пов’язуються з майбутнім доходом (від продажу землі), а не з доходами поточними.

Перекласифікація

Переведення об’єкта (наприклад об’єкта основних засобів) до категорії інвестиційної власності або, навпаки, виведення з її складу здійснюється лише у разі зміни способу його експлуатації, зумовленого певними подіями, перерахованими у §57 IAS 40 (див. таблицю 6).

Якщо об’єкт переводиться з категорії запасів до категорії інвестиційного майна і при цьому подальший його облік має проводитися за справедливою вартістю, різницю між знайденою справедливою вартістю і попе­реднім значенням його балансової вартості слід відносити на фінансовий результат (§63 IAS 40). Так само після закінчення будівниц­тва об’єкта, призначеного виступати як інвестиційне майно, що оцінюється за справедливою вартістю, різниця, яка виникає станом на цю дату, між справедливою вартістю об’єкта і поперед­нім значенням його балансової вартості відноситься на фінансовий результат (§65 IAS 40).

Якщо об’єкт інвестиційного майна, що обліковується за справедливою вартістю, переводиться до категорії основних засобів (у контексті IAS 40 це означає переведення з investment property до owner-occupied property) або до товарної категорії, його справедлива вартість на момент переходу береться за собівартість ( IAS 40).

Приклад 7 Компанія має автозаправну станцію і здає її в оренду. До оцінки цього об’кта (так само як і інших об’єктів ІМ), згідно з прийнятою у компанії обліковою політикою, застосовується Fair value model. На сьогодні АЗС оцінено в 160,0 тис. грн. Термін дії орендного договору добігає кінця, і компанія приймає рішення самостійно зайнятися цим видом бізнесу. Отже, при переведенні АЗС після закінчення терміну дії орендного договору до категорії основних засобів цей об’єкт буде прийнято в облік за тією самою оцінкою — 160,0 грн. Різниця лише у тому, що до переведення це називалося справедливою вартістю, а вже на дату переведення до складу основних засобів — собівартістю (історичною вартістю).

Згодом, оскільки облік цього об’єкта регулюватиметься IAS 16, принаймні доки він залишається owner-occupied property, до його оцінки може застосовуватися або Cost model, або Revaluation model, — залежно від того, яка оцінка відповідає внутрішній обліковій політиці компанії.

І так далі. Усі активи, будучи вже в іншій якості, повин­ні оцінюватися відповідно до того, як оцінюються активи цієї категорії. Так, якщо об’єкт інвестиційної власності був переведений до категорії основних засобів, то подальша (після переведення, але не у момент переведення) його оцінка повинна здійснюватися згідно з IAS 16, якщо об’єкт був переведений до категорії запасів — згідно з IAS 2. І навпаки: активи, переведені до категорії інвестиційної власності, будуть обліковуватися так, як диктує IAS 40.

Вибуття Investment property

Вибуття об’єкта інвестиційного майна, згідно з §66 — §67 IAS 40, відбувається за допомогою:

— продажу на сторону;

— передачі у фінансову оренду;

— припинення експлуатації у зв’язку з втратою можливості отримання економічних вигід від його експлуатації.

Прибуток/збиток як результат операції вибуття об’єкта інвестиційного майна визначається як різниця між чистими надходженнями (доходами-нетто) і балансовою вартістю вибулого об’єкта (§69 IAS 40). В обліку вибуття Investment property відображається так само, як вибуття будь-яких інших необоротних матеріальних активів. Приклади відображення були показані в іншій статті цієї серії.1

У бухгалтерському балансі об’єкти Investment property повинні відображатися у розділі необоротних активів окремою статтею. Треба сказати, такої статті в офіційно затвердженій формі №1 не передбачено, тому (а також тому, що окремого стандарту, який би подібно до IAS 40 регулював облік інвестиційного майна, у національному обліку не передбачено) вартість такого майна ми відображаємо у складі основних засобів. Але для підприємств, зобов’язаних подавати фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів, все-таки повинен бути передбачений окремий рядок, як і для біологічних активів. Уже хоча б тому, що основ­ні засоби (не все, а лише те, що за міжнародною термінологією належать до Property, Plant and Equipment), біологічні активи й інвестиційне майно різняться за способами оцінки (див. таблицю 7).

* * *

Цією статтею ми завершуємо розділ, присвячений обліку необоротних матеріальних активів, таких як: Property, Plant and Equipment, Biological assets, Investment Property. У національному обліку всі ці активи об’єднуються під назвою «Основні засоби». Тепер ми знаємо, що такий узагальнений підхід не відповідає міжнародним стандартам. Активи, способи оцінки яких різняться між собою, повинні обліковуватися окремо і, відповідно, окремо показуватися у фінансовій звітності. Це один із найцікавіших моментів міжнародного обліку. Але не єдиний. Як ми вже встигли у цьому переконатися, таких моментів безліч, і кожен (без перебільшення) — відкриття. Автор обіцяє, що наступний розділ, — а це серія, присвячена обліку запасів, — принесе відкриттів не менше.

1 Про те, як обліковують збитки від знецінення, викладено у статті «Знецінення активів». Див. «ДК» № 35

2 Див. «ДК» №39

Таблиця 1

Основні характеристики моделей обліку Investment property
Fair value model
Cost model
Первісна оцінка У сумі витрат, що фактично склалися після придбання (згідно з IAS 16). У сумі витрат, що фактично склалися після придбання (згідно з IAS 16).
Подальша оцінка За справедливою вартістю (згідно з IAS 40). Цю оцінку застосовують до всіх об’єктів інвестиційного майна за винятком випадків, описаних у § 53 IAS 40 (коли справедливу вартість встановити з достатньою мірою достовірності неможливо). У тих виняткових випадках застосовують Cost model, і при цьому ліквідаційна вартість приймається такою, що дорівнює нулю За первісною вартістю за мінусом накопиченої амортизації і збитків від знецінення (згідно з IAS 16). Цю оцінку, якщо вона була обрана, застосовують до всіх без винятку об’єктів інвестиційного майна
Амортизація Не нараховується Нараховується
Знецінення IAS 36 не застосовується, тому що положення цього стандарту у цьому випадку вважаються виконаними автоматично IAS 36 застосовується разом із IAS 16
Відображення змін вартості Прибуток/збиток від зміни справедливій вартості позначається безпосередньо на фінансових результатах, тобто впливає на показники Звіту про прибутки і збитки Приріст/зниження вартості переоцінюваних об’єктів відображається на рахунку резерву переоцінки як приріст вартості майна, тобто збільшує валюту балансу

Таблиця 2

Проведення у концепції МСФО (до прикладу 6)
Операція/Рахунок
Д-т
К-т
1. Придбання земельної ділянки    
Капітальні інвестиції
15000
 
Грошові кошти*  
15000
2. Визнання придбаної ділянки інвестиційним майном    
нвестиційне майно (земельна ділянка)
15000
 
Капітальні інвестиції  
15000
Через півроку:    
3. Приріст вартості земельної ділянки    
нвестиційне майно (земельна ділянка)
2000
 
Прибуток від приросту вартості активів  
2000
Разом оборотів
32000
32000
* Звичайно, можливим є проведення і через рахунок зобов’язань (розрахунки з постачальниками), як це прийнято у нашому національному обліку. Якщо акт на купівлю землі компанія отримує раніше, ніж перераховує гроші, то рахунок зобов’язань перед продавцем бере участь у такій схемі проведень обов’язково.

Таблиця 3

Проведення у концепції П(С)БО (до прикладу 6)
Операція
Д-т
К-т
Сума
1. Придбання земельної ділянки
153
631
15000
2. Визнання придбаної ділянки інвестиційним майном
18*
153
15000
Через півроку:      
3. Приріст вартості земельної ділянки
18
746
2000
4. Визнання доходів у фінансових результатах (після закінчення звітного періоду, перед складанням звітності)
746
793
2000
* Оскільки спеціальний рахунок для обліку інвестиційного майна чинним Планом рахунків не передбачено, домовимося застосовувати з цією метою рахунок 18 «нші необоротні активи».

Таблиця 4

Проведення у концепції МСФО (до прикладу 6)
Операція/Рахунок
Д-т
К-т
1. Придбання земельної ділянки    
Капітальні інвестиції
15000
 
Грошові кошти*  
15000
2. Визнання придбаної ділянки інвестиційним майном    
нвестиційне майно (земельна ділянка)
15000
 
Капітальні інвестиції  
15000
Через півроку:    
3. Приріст вартості земельної ділянки    
нвестиційне майно (земельна ділянка)
2000
 
Резерв переоцінки  
2000
Разом оборотів
32000
32000
* Див. примітку до аналогічної проводки у попередньому прикладі.

Таблиця 5

Проведення у концепції П(С)БО (до прикладу 6)
Операція
Д-т
К-т
Сума
1. Придбання земельної ділянки
153
631
15000
2. Визнання придбаної ділянки інвестиційним майном
18*
153
15000
Через півроку:      
3. Приріст вартості земельної ділянки
18
423
2000
* Оскільки спеціальний рахунок для обліку інвестиційного майна чинним Планом рахунків не передбачено, домовимося застосовувати для цієї мети рахунок 18 «Iнші необоротні активи».

Таблица 6

Типові операції, пов’язані з перекласифікацією Investment property (згідно з §57 IAS 40)
Подія, що зумовила перекласифікацію
Операція, що потребує відображення на рахунках
Переведення з рахунка на рахунок
Компанія прийняла рішення зайняти об’єкт М під власні виробничі або адміністративні потреби Об’єкт переводиться з категорії investment property до категорії owner-occupied property Д-т 10 К-т 18
Об’єкт, що використовувася як М, вирішено продати, але вже в іншому вигляді. У зв’язку зі зміною способу використання об’єкта проводиться його реконструкція Об’єкт переводиться з категорії investment property до категорії inventories.

Примітка. Якщо приймається рішення про продаж об’єкта без зміни його призначення, то такий об’єкт не переводиться до категорії запасів (товарів), а далі обліковується у складі інвестиційного майна (§58 IAS 40) або відображається як вибуваюче інвестиційне майно згідно з IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations

Д-т 28 К-т 18
Завершується період, протягом якого об’єкт [ОЗ] міг експлуатуватися з власною виробничою або адміністративною метою Об’єкт переводиться з категорії owner-occupied property до категорії investment property Д-т 18 К-т 10
Об’єкт передається третій стороні за договором операційної оренди (очевидно, це стосується і запасів, щодо яких прийнято рішення надавати послуги прокату) Об’єкт переводиться з категорії inventories до категорії investment property Д-т 18 К-т 20, 28
Завершується стадія будівництва об’єкта М Об’єкт переводиться з категорії капітальних інвестицій до категорії investment property Д-т 18 К-т 151

Таблица 7

Види оцінок, що застосовуються до матеріальних активів
Види матеріальних активів
Відображення в обліку і звітності
Стандарт, яким регулюється оцінка
Property, Plant and Equipment За собівартістю (Cost model) або за переоціненою вартістю (Revaluation model). За мінусом нарахованої надалі амортизації та накопичених збитків від знецінення. IAS 16 у редакції грудня 2003 р.
Biological assets За справедливою вартістю за мінусом очікуваних витрат на місці можливого продажу (Fair value less estimated point-of-sale costs). IAS 41 «Agriculture» у редакції 01.01.2001 р.
Investment Property За справедливою вартістю (Fair value model) або за собівартістю (Cost model). IAS 40 у редакції грудня 2003 р.
Inventories За найменшою з двох оцінок: собівартості або чистою продажною ціною (at the lower of cost and net realisable value). IAS 2 у редакції грудня 2003 р.

Що ми вже писали про МСФЗ

З «ДК» №20 ми розпочали серію публікацій, присвячених МСФЗ. Стежте за всіма номерами «ДК»:

 • Облік і звітність за МСФЗ: для кого, навіщо і для чого? — «ДК» №20
 • Облік основних фондів за МСФЗ — «ДК» №20
 • Облік операцій обміну — «ДК» №22
 • Заміна деталей і техогляди — «ДК» №24
 • Переоцінка активів — «ДК» №26
 • Очікувані витрати щодо виведення основних засобів з експлуатації — «ДК» №27
 • Придбання основних засобів за кредитні кошти — «ДК» №29
 • Урядові гранти на придбання основних засобів — «ДК» №31
 • Придбання основних засобів за акції власної емісії — «ДК» №32
 • Знецінення активів: IAS 36 «Impairment of assets» — «ДК» №35
 • Активи, що утримуються для продажу — «ДК» №37
 • Вибуття та списання основних засобів — «ДК» №39
 • Оренда основних засобів — «ДК» №42
 • Порівнюємо основні засоби у МФСБ і в П(С)БО — «ДК» №44
 • Біологічні активи в IAS 41 і П(С)БО 30 — «ДК» №47

Римма ГрачоваНаступна стаття:  На початок статті Сплата аліментів працівником добровільно Частковий перегляд статті (тільки початок)
Суть справи :: МСФЗ
Працівник виявив бажання самостійно виплачувати аліменти із заробітної плати. Як правильно зробити? І чи можемо взагалі це робити?
Аліменти можуть виплачуватися працівником в добровільному порядку. На підставі ст. 189 Сімейного кодексу України алі мент...

В рубриці: 


Резерви та умовні зобов’язання Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 38 (23.9.2013) :: МСФЗ :: МСФЗ
Зобов’язання підприємств мають різну природу: заборгованість перед постачальниками товарно-матеріальних цінностей, зобов’язання з виплати заробітної плати працівникам, заборгованість за кредитами тощо. Як правило, підприємство точно знає величину ...

Облік податку на прибуток у МСФЗ Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 25-26 (24.6.2013) :: МСФЗ :: МСФЗ
Передбачену в МСФЗ практику обліку та відображення у фінансовій звітності податку на прибуток критикують і користувачі, і укладачі звітності. Перші, як правило, наголошують, що інформація про відстрочені податки не є релевантною для оцінки перспектив діял...

0.01077