Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 07 (12.2.2007)
МСФЗ :: МСФЗ

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Облік запасів за МСФЗ: витрати з придбання та переробки

Витрати з придбання запасів і витрати з їх переробки — це, у перекладі традиційною для нас мовою, — витрати на закупівлю і витрати, які до них потім додаються для того, щоб із куп­лених матеріалів виготовити продукцію. Так, якщо сировина і матеріали на складі — це запаси, вартість яких склалася «на вході», то готова продукція і продукція у стадії НЗВ — це запаси, вартість яких формується «на виході». Приріст вартості — і є витрати з переробки. Нічого нового. Нові лише терміни. Інша річ, що «старі» «запаси» у контексті нових термінів по-новому виглядають.

Собівартість запасів в обо­в’язковому порядку повинна включати всі витрати на придбання, переробку, а також витрати, понесені у зв’язку з доставкою цих активів до місця їх використання і доведення до стану, в якому вони придатні для використання сьогодні (§10 IAS 2).

Витрати на придбання (Cost of purchase)

Витрати на придбання можуть складатися з: купівельної ціни, імпортних мит і інших невідшкодовуваних податків, витрат на транспортування, переробку й інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням. Торгові (оптові) знижки, надані постачальниками після оплати поставок, а також кошти, що повертаються постачальниками з інших причин, від підсумкової суми витрат на закупівлю віднімаються (§11 IAS 2).

Приклад 1 Зниження вартості запасів з урахуванням оптової знижки.

Компанія періодично отримує від свого постачальника оптову знижку у розмірі 3% від загальної вартості придбаних за певний період (припустімо, за рік) товарів (нехай це будуть матеріали для потреб власного виробництва). Вартість запасів, придбаних за минулий рік, становить суму 3500,0 тис. грн. Відповідно, знижка — 105,0 тис. грн (див. таблиці 1.1 і 1.2).

Треба зазначити, у П(С)БО 9 (на відміну від IAS 2) про жодні знижки не згадується. Національними стандартами передбачено знижки в обліку продавця (див. Інструкцію №291, рахунок 70), але нічого не сказано про те, як обліковувати ці знижки покупцеві. Ймовірно, як завжди — в «Інших операційних витратах». Що навряд чи можна назвати раціональним, бо такий підхід не дозволяє потім виконати якісний аналіз фінансово-господарської діяльності, адже собівартість продукції, що випускається, у такому разі виявиться завищеною. Причому рівно на стільки, на скільки й «Інший прибуток».

Витрати на переробку (Cost of conversion)

Це поняття, описане у §12 — §14, означає не що інше, як витрати на виробництво, виготовлення продукції із придбаних на стороні сировини, матеріалів, комплектуючих тощо. Іншими словами: всі витрати, які додаються до ціни купівлі виробничих запасів і завдяки яким ці запаси перетворюються спочатку на продукцію у стадії НЗВ, а потім на готову продукцію. Немає, певно, потреби нагадувати, що до таких витрат належать і зар­плата з відповідними страховими відрахуваннями, і послуги сторонніх організацій, і амортизація необоротних активів, використання яких з цією продукцією пов’язане тощо.

Але, перш ніж почати обробку/переробку куплених на стороні запасів, їх слід передати у виробництво (видати зі складу в цех). Тут настає момент, який у термінах П(С)БО 9 називається оцінкою вибуття запасів, а в термінах IAS 2 — способами розрахунку собівартості запасів (Cost Formulas) і методами визначення собівартості (Techniques for the Measurement of Cost) (див. таб­лицю 2).

Для всіх запасів, схожих за призначенням, компанія повин­на застосовувати один метод, незалежно від відмінностей у географічному розташуванні різних сегментів чи у податкових правилах (§25 — §26 IAS 2).

Приклад 2 Одна з компаній холдингу розташована в Європі, а інша — в Азії. Обидві виготовляють одну і ту саму продукцію. Якщо одна з цих компаній оцінюватиме свої запаси методом середньозваженої собівартості, а інша — методом FIFO, то консолідовану звітність так, щоб вона відповідала меті бухгалтерського обліку, скласти не вдасться.

До способів розрахунку і методів визначення собівартості (оцінки вибуття) ми ще повернемося, а тут продовжимо про витрати на переробку.

Витрати на переробку включають витрати, безпосередньо пов’язані з випуском певних видів (і одиниць) продукції. Це прямі витрати. Крім них, до витрат на переробку належать і накладні витрати, як постійні, так і змінні (§12 IAS 2). Постійні накладні витрати (Fixed production overheads) — це такі непрямі витрати, обсяг яких не залежить від обсягу випуску продукції. А змінні накладні витрати (Variable production overheads) перебувають у прямій1 залежності від змін в обсягах виробництва.

Розподіляються постійні накладні витрати виходячи з рівня нормального завантаження виробничих потужностей (§13 IAS 2). Нормальний рівень завантаження розраховується з урахуванням середнього очікуваного обсягу випуску продукції протягом кількох звітних періодів. При цьому беруться до уваги час запланованих простоїв (на заходи з технічного обслуговування, наприклад) і змінні накладні витрати, що стосуються фактичного використання виробничих потужностей. Низьке завантаження виробничих потужностей або вимушені (незаплановані) простої не враховуються при обчисленні норми розподілу таких (постійних накладних) витрат. А в період незвично високого рівня виробництва норма розподілу накладних витрат знижується, щоб запаси не виявилися оціненими вище за їхню собівартість.

Приклад 3

1. Щороку, в листопаді, компанія з виробництва молочних продуктів закриває цех первинної переробки сировини на профілактичний ремонт і санітарну обробку. Отже, щоб розрахувати нормальне завантаження потужностей, постійні накладні витрати треба розподілити на кількість днів протягом року, коли цех працює, але не на кількість календарних днів.

2. У цеху сталася пожежа, внаслідок чого виробництво було зупинено на два місяці. Ці обставини при розрахунку норми розподілу постійних накладних витрат не беруться до уваги, а фактично понесені за період вимушеного простою постійні накладні витрати належать до витрат звітного періоду.

3. У зв’язку з виконанням спеціального замовлення цех працював понаднормово без вихідних протягом двох місяців. Але, оскільки продукція за цим контрактом низькорентабельна, то при розрахунку норми розподілу накладних витрат на одиницю продукції недоцільно враховувати понаднормовий час.

Нерозподілені накладні витрати визнаються у тому періоді, в якому вони понесені (§13 IAS 2).

Змінні накладні витрати відносяться на кожну одиницю продукції, що випускається, виходячи з того, якою мірою той чи інший виробничий об’єкт був використаний для її випуску.

Приклад 4 Якість продукції у компанії контролюється спеціальним обладнанням, 1 година роботи якого коштує 200 грн. Отже, на витрати відноситься сума, обчислена як добуток годинної ставки і кількості годин, витрачених на контроль якості. Усього протягом періоду на контроль якості знадобилося 175 годин (див. таблиці 4.1, 4.2 ).

Приклад 5 Розрахунок собівартості запасів з урахуванням накладних витрат.

Є такі дані про продукцію, випущену протягом звітного року:

— матеріали, витрачені на виробництво 1 виробу, — 10 грн;

— заробітна плата працівників, зайнятих на виробництві (з розрахунку на одиницю), — 15 грн;

— постійні накладні витрати, разом — 300,0 тис. грн;

— адміністративні витрати, разом — 200,0 тис. грн;

— витрати на збут, разом — 100,0 тис. грн;

— залишок готової продукції на кінець року — 150,0 тис. одиниць.

Усього за рік випущено продукції 500,0 тис. одиниць. При цьому нормальний обсяг виробництва становить 600,0 тис. одиниць. (Фактичне зниження обсягу виробництва пояснюється незапланованими простоями, під час яких усувалися наслідки надзвичайних подій.)

Отже, загальна сума прямих і непрямих витрат на виробництво продукції, що залишилася на кінець періоду на складі буде такою, як показано в таблиці 5.

Оскільки адміністративні витрати і витрати на збут розподілу не підлягають (це витрати загальнокорпоративного характеру і до виробництва продукції безпосереднього відношення не мають), то відповідні суми (200,0 + 100,0) будуть віднесені до витрат звітного періоду.

Так само на витрати звітного періоду (а не на продукцію) буде віднесено і частину постійних накладних витрат, понесених у зв’язку з ліквідацією наслідків надзвичайних подій. Зазначимо, що якби розрахунок здійснювався виходячи з фактичного обсягу виробництва, сума накладних витрат була б вищою і сягнула 90,0 тис. грн. (300000 х 150000 : 500000). Різниця між цими сумами, що становить 15,0 тис. грн (90,0 - 75,0), — і є тією сумою нерозподілених постійних виробничих витрат, яка відноситься не на собівартість продукції, а до витрат того періоду, в якому вони понесені. Згідно з тим самим §13, фактичний обсяг виробництва (замість нормативного) може братися до розрахунку лише тоді, коли він приблизно відповідає потужності у нормальних умовах.

1 Або відносно прямій.

Таблиця 1.1

Проведення у концепції МСФЗ (до прикладу 1)
Операція/Рахунок
Дебет
Кредит
Варіант 1. Якщо знижка зараховується на зменшення зобов’язань перед постачальником    
Нарахування знижки після закінчення року    
Зобов’язання
105000
 
Виробничі запаси  
105000
Варіант 2. Якщо знижка надається постачальником у формі повернення грошових коштів    
Грошові кошти
105000
 
Виробничі запаси  
105000

Таблиця 1.2

Проведення у концепції П(С)БО (до прикладу 1)
Операція
Дебет
Кредит
Сума, грн
Варіант 1. Якщо знижка зараховується на зменшення зобов’язань перед постачальниками      
1. Нарахування знижки після закінчення року
631
201
105000
Варіант 2. Якщо знижка надається постачальником у формі повернення грошових коштів      
1. Нарахування знижки після закінчення року (на підставі договору або спеціального повідомлення від постачальника)
631

або

376
201
105000
2. Надходження грошей на рахунок
311
631

або

376
105000

Таблиця 2

Методи вибуття та розрахунку собівартості запасів
№ з/п
П(С)БО 9 «Запаси», п. 16
IAS 2 «Inventories» §21 - §27
Методи оцінки вибуття
Cost Formulas
1.
Ідентифікована собівартість відповідної одиниці   Specific identification of their individual costs
§23 - §24
2.
Середньозваженої собівартості   Weighted average cost formula
§25, §26
3.
Собівартості перших за часом надходжень (FIFO)   First-in, first-out (FIFO)
§25, §27
  Techniques for the Measurement of Cost (§21 - §22)  
4.
Нормативних витрат   Standard cost
§21
5.
Ціни продажу   Retail method
§22

Таблиця 4.1

Проведення у концепції МСФЗ (до прикладу 4)
Операція/Рахунок
Дебет
Кредит
1. Витрати з контролю якості відносяться на собівартість продукції    
Витрати на контроль якості
35000
 
Різні рахунки*  
35000
Запаси (готова продукція)
35000
 
Витрати на контроль якості  
35000
Разом оборотів:
70000
70000
* Маються на увазі рахунки, на яких нараховуються: зарплата, страхові збори, амортизація обладнання.

Таблиця 4.2

Проведення у концепції П(С)БО (до прикладу 4)
Операція
Дебет
Кредит
Сума, грн
1. Нараховуються витрати, пов’язані з виконанням робіт з контролю якості
23
Різні рахунки*
35000
2. Витрати, понесені у зв’язку з випуском продукції (у т. ч. і понесені у зв’язку з контролем якості), відносяться на собівартість готової продукції
26
23
Загальна сума витрат на продукцію
* Див. попередню примітку.

Таблиця 5

Витрати на виробництво продукції
Матеріали
10 х 150000
1500000
Зарплата працівників, зайнятих на виробництві
15 х 150000
2250000
Накладні виробничі витрати
300000 х 150000 600000
75000
Разом собівартість  
3825000

Що ми вже писали про МСФЗ

З «ДК» №20/2006 ми розпочали серію публікацій, присвячених МСФЗ. Стежте за всіма номерами «ДК»:

 • Облік і звітність за МСФЗ: для кого, навіщо і для чого? — «ДК» №20/2006, с.40.
 • Облік основних фондів за МСФЗ — «ДК» №20/2006, с.43.
 • Облік операцій обміну — «ДК» №22/2006, с.44.
 • Заміна деталей і техогляди — «ДК» №24/2006, с.44.
 • Переоцінка активів — «ДК» №26/2006, с.44.
 • Очікувані витрати щодо виведення основних засобів з експлуатації — «ДК» №27/2006, с.40.
 • Придбання основних засобів за кредитні кошти — «ДК» №29/2006, с.38.
 • Урядові гранти на придбання основних засобів — «ДК» №31/2006, с.36.
 • Придбання основних засобів за акції власної емісії — «ДК» №32/2006, с.36.
 • Знецінення активів: IAS 36 «Impairment of assets» — «ДК» №35/2006, с.36.
 • Активи, що утримуються для продажу — «ДК» №37/2006, с.40.
 • Вибуття та списання основних засобів — «ДК» №39/2006, с.44.
 • Оренда основних засобів — «ДК» №42/2006, с.40.
 • Порівнюємо основні засоби у МФСБ і в П(С)БО — «ДК» №44/2006, с.35.
 • Біологічні активи в IAS 41 і П(С)БО 30 — «ДК» №47/2006, с.37.
 • Обліковуємо інвестиційне майно — «ДК» №49/2006, с.37.
 • Оцінка запасів згідно з IAS 2 Inventories — «ДК» №51/2006, с.31.

Римма ГрачоваНаступна стаття:  На початок статті Зверніть увагу Частковий перегляд статті (тільки початок)
Життя :: МСФЗ
Впорядковано працевлаштування інвалідів ! Роботодавцям Відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (статей 19 і 20) усі СПД, які використовують най­ману працю (мають 8 і більше штатних працівників), зобов’яза...

В рубриці: 


Резерви та умовні зобов’язання Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 38 (23.9.2013) :: МСФЗ :: МСФЗ
Зобов’язання підприємств мають різну природу: заборгованість перед постачальниками товарно-матеріальних цінностей, зобов’язання з виплати заробітної плати працівникам, заборгованість за кредитами тощо. Як правило, підприємство точно знає величину ...

Облік податку на прибуток у МСФЗ Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 25-26 (24.6.2013) :: МСФЗ :: МСФЗ
Передбачену в МСФЗ практику обліку та відображення у фінансовій звітності податку на прибуток критикують і користувачі, і укладачі звітності. Перші, як правило, наголошують, що інформація про відстрочені податки не є релевантною для оцінки перспектив діял...

0.013068