Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 43 (22.10.2007)
МСФЗ :: МСФЗ

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Припинення визнання нематеріальних активів

Під час відображення в бухгалтерському обліку операцій, що означають припинення визнання Intangible Assets, керуються не лише IAS 38, але, залежно від причини вибуття, й іншими стандартами: IAS 17 або IFRS 5.

Визнання Intangible Asset припиняється (актив списується з балансу) у момент його вибуття або коли компанія визнає, що економічних вигід від його використання в майбутньому не передбачається (§112 IAS 38).

Фінансовий результат від вибуття Intangible Asset визначається як різниця між чистими надходженнями (якщо такі мають місце) і балансовою вартістю активу, що вибув (§113 IAS 38).

Що слід розуміти під чистими надходженнями, дізнаємося з §116 IAS 38: це номінальна виручка від продажу, тобто сума, обумовлена договором, без урахування відсотків за відстрочення та інших доплат понад те. Різниця між номінальною сумою компенсації і сумою, що фактично надійшла (або сумою, що належить до отримання за фактом), обліковується як відсотки, на окремому рахунку доходів (§116 IAS 38).

Тут так само слід було б з’ясувати, що мається на увазі у словах з §113 IAS 38: «Gains shall not be classified as revenue».1 Ключ до розуміння міститься у вступній частині IAS 18 «Revenue»: «Income encompasses both revenue and gains. Revenue is income that arises in the course of ordinary activities of an enterprise and is referred to by а variety of different names including sales, fees, interest, dividends and royalties».2 Звідси випливає, що дохід від вибуття (у нашому випадку йдеться, зокрема, про вибуття Intangible Assets) не повинен обліковуватися в операційній виручці, яку компанія отримує від основної діяльності. Доходи від вибуття (Gains on disposal) — це доходи позареалізаційні, що називається — інші. Виручка (Revenue) разом з іншими доходами (Gains) становить той самий Дохід (Income), який показується в Income statement, — Звіті, відомому як Звіт про прибутки і збитки. При цьому для Revenue і для Gains в Звіті відводяться різні рядки. Саме так і слід розуміти слова §113 IAS 38: «Gains shall not be classified as revenue».

1 Забороняється класифікувати дохід як виручку.

2 Дохід включає як виручку компанії, так і інші доходи.

Причиною вибуття нематеріальних активів може бути: закінчення терміну корисного використання (це стосується ліцензій, патентів, прав користування майном тощо), списання внаслідок непридатності, продаж на сторону, внесок до статутного капіталу дочірньої компанії та інші випадки, що не суперечать законодавству країни, на території якої компанія провадить свою діяльність. У §114 IAS 38 як про причини вибуття йдеться про передачу Intangible Asset у фінансову оренду і даріння.

Там же вказано, що доходи від вибуття Intangible Assets визнаються відповідно до IAS 18 «Revenue», а якщо йдеться про продаж зі зворотною орендою — виходячи з критеріїв IAS 17 «Leases». Зокрема (див. §59 — §61 IAS 17), якщо ціна продажу на умовах зворотної оренди нижча від балансової вартості активу, що продається таким чином, то фінансовий результат на момент здійснення операції визнається обов’язково, за винятком випадків, коли втрати передбачається компенсувати за рахунок майбутніх орендних платежів, встановлених нижче за рівень ринкових. В останньому випадку втрати від продажу зі зворотною орендою обліковуються як відкладений збиток і списуються на збитки у міру надходження орендних платежів і пропорційно до цих платежів.

У момент, коли Intangible Assets з певним терміном корисного використання визнаються такими, що підлягають вибуттю і належать до групи активів, які утримуються для продажу1, припиняється амортизація цих активів. Слід нагадати, що згідно з §89 IAS 38, амортизації підлягають лише Intangible Assets, що мають певний термін корисного використання. Нарахування амортизації припиняється на дату, визнану ранішою: на дату, коли актив включається до disposal group або на дату остаточного припинення визнання (§97 IAS 38).

1 Облік довгострокових активів, що утримуються для продажу, регулюється IFRS 5 «Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations».

Нематеріальні активи з необмеженим терміном корисного використання не амортизуються, а, згідно з §110 IAS 38, регулярно, не рідше одного разу на рік, тестуються на знецінення відповідно до IAS 36. Тестування (будь-яких активів, у тому числі і нематеріальних) на знецінення відбувається на рівні генеруючих одиниць — сукупності активів, пов’язаних невідокремлюваними один від одного, але відокремлюваними від решти активів грошовими потоками.

Активи, які передбачається продати в єдиній операції (§4 IFRS 5), обліковуються в єдиному комплексі і кваліфікуються як disposal group (група, що вибуває). Сюди ж, до групи активів, що вибуває, відносяться і пов’язані з такими активами зобов’язання. Активи, особливо нематеріальні, як правило, окремо не вибувають, їх вибуття відбувається у складі групи, тобто разом із генеруючою одиницею, до якої такий актив належить.

Генеруюча одиниця є найменшою групою активів, щодо якої можна відокремлено ідентифікувати грошові потоки (§6 IAS 36). Об’єкт, що виконує повний цикл виробництва певного продукту без участі інших об’єктів, визнається генеруючою одиницею; цех, що виконує повний цикл виробництва без участі інших підрозділів, визнається генеруючою одиницею. І в тому, і в іншому випадку виробнича одиниця є генератором доходів від продажу певного виду продукції; звідси назва — одиниця, що генерує грошові потоки, або скорочено — генеруюча одиниця (у П(С)БО 28 це позначено терміном «група, що генерує грошові потоки»).

Довгостроковий актив або група активів кваліфікуються як призначені для продажу (і, відповідно, переводяться до категорії disposal group і обліковуються на окремому рахунку), коли з’являються обгрунтовані очікування, що їх балансова вартість буде відшкодована будь-яким чином (найчастіше — за допомогою продажу на сторону), але не подальшою його експлуатацією (§6 IFRS 5). При цьому, згідно з очікуваннями, вибуття цих активів має відбутися в межах одного року від дати визнання їх такими, що підлягають вибуттю/продажу (§8 IFRS 5, якщо тільки продовження періоду вибуття не викликали об’єктивні обставини, які є непідконтрольними компанії (§9 IFRS 51). Залежно від цього їх, з моменту визнання такими, відносять до короткострокових активів або ж залишають серед довгострокових (§3 IFRS 5). Другий випадок, проте, не означає, що визнані призначеними для продажу довгострокові активи не переводять до окремої статті (на окремий рахунок).

Якщо очікується, що балансова вартість активів, що вибувають, буде компенсована іншими активами, отриманими в обмін, і якщо така операція визнається комерційно змістовною, то згідно з §10 IFRS 5, і в цьому випадку активи, що вибувають, до моменту вибуття рахуються на балансі як такі, що утримуються для продажу; а власне продаж (обмін) відображається в обліку в порядку, передбаченому IAS 38.

Якщо Intangible Asset обмінюється на аналогічний актив, то, позаяк така операція не має комерційного змісту, вартість отриманого активу оцінюється за вартістю переданого, і в результаті не виникає ні прибутку, ні збитку.

Приклад 1 Обмінна операція, що не має комерційного змісту.

Умова:

Компанія, що володіє франшизою, приймає рішення обміняти цей актив на аналогічний — іншу франшизу. Обмінна операція не має комерційного змісту і неможливо визначити справедливу вартість ні отриманого, ні переданого активу.

Валова балансова вартість переданої франшизи активу дорівнює 300,0 тис. грн, накопичена на дату обміну амортизація — 100,0 тис. грн. Відповідно, чиста балансова вартість становить суму 200,0 тис. грн.

У таких обставинах, згідно з §45 IAS 38, отриманий Intangible Asset оцінюється за балансовою вартістю переданого (див. таблиці 1, 2 на с. 36).

Схема відображення в обліку операцій вибуття нематеріальних активів є аналогічною до того, як це робиться в обліку основних засобів. Нижче наведено «безпредметний» приклад відображення операцій з продажу нематеріального активу. Який вид Intangible Assets мається на увазі — для цього випадку значення не має. А щоб приклад не здавався дуже простим, доповнимо його умовою відстрочення платежу.

Приклад 2 Продаж Intangible Asset на умовах відстрочення платежу.

Валова балансова вартість виставленого на продаж Intangible Asset дорівнює 300,0 тис. грн, накопичена на дату обміну амортизація — 100,0 тис. грн, чиста балансова вартість — 200,0 тис. грн. Продається Intangible Asset за ціною 250,0 тис. грн.

Продається Intangible Asset за ціною 250,0 тис. грн, або 260,0 тис. грн, якщо оплата надійде через один рік.

У будь-якому випадку виручка спочатку, за фактом передачі Intangible Asset покупцеві, відображається у розмірі 250,0 тис. грн, а прибуток, відповідно, 50,0 тис. грн. Далі, протягом року, нараховується процентний дохід. Припиняється його нарахування за фактом надходження оплати, тобто якщо оплата у повному обсязі надійшла раніше обумовленого терміну (у нашому прикладі 1 рік), процентний дохід становитиме суму, нижчу від спочатку обумовленої договором. У нашому прикладі ми припускаємо, що оплата надійшла рівно через рік, тобто 260,0 тис. грн (250,0 + 10,0) (див. таблиці 3, 4 на с. 37).

1 Див. також додаток «В» до цього стандарту «Продовження періоду, необхідного для завершення продажу».

Таблиця 1

Проведення у концепції МСФЗ
Операція/Рахунок
Дебет
Кредит
1. Обмін активами    
Intangible Asset (передана франшиза)  
300000
Амортизація
100000
 
Intangible Asset (прийнята франшиза)
200000
 
Разом оборотів:
300000
300000

Таблиця 2

Проведення у концепції П(С)БО
Операція
Дебет
Кредит
Сума
1. Вибуття франшизи      
а) у частині балансової вартості;
361
127
200000
б) у частині амортизованої вартості
133
127
100000
2. Надходження франшизи в обмін
127
631
200000
3. Розрахунки закриваються
631
361
200000

Таблиця 3

Проведення у концепції МСФЗ
Операція/Рахунок
Дебет
Кредит
1. Продаж Intangible Asset    
Дебіторська заборгованість
250000
 
Амортизація
100000
 
Intangible Asset  
300000
Прибуток від продажу  
50000
Дебіторська заборгованість за відсотками за відстрочення платежу
Нараховується щомісяця
 
Процентний дохід  
Нараховується щомісяця
2. Надходження оплати    
Грошові кошти
260000
 
Дебіторська заборгованість  
250000
Процентний дохід  
10000
Разом оборотів
610000
610000

Таблиця 4

Проведення у концепції П(С)БО
Операція
Дебет
Кредит
Сума
Продаж Intangible Asset:      
1. Пред’явлено рахунок покупцеві
361
742
250000
2. Списання в реалізацію      
- у частині чистої балансової вартості;
972
12
200000
- у частині амортизації
131
12
100000
3. Нараховано дохід від продажу активу
742
793
250000
4. Нараховано процентний дохід
373
732
Нараховується щомісяця
5. Вартість проданого активу списана на зменшення доходів від реалізації
793
972
200000
6. Надійшла оплата:      
- у частині виручки від реалізації;
311
361
250000
- у частині процентного доходу
311
373
10000

Що ми вже писали про МСФЗ

З «ДК» №20/2006 ми розпочали серію публікацій, присвячених МСФЗ. Стежте за всіма номерами «ДК»:

1 Облік і звітність за МСФЗ: для кого, навіщо і для чого? — «ДК» №20/2006, с. 40.

2 Облік основних фондів за МСФЗ — «ДК» №20/2006, с. 43.

3 Облік операцій обміну — «ДК» №22/2006, с. 44.

4 Заміна деталей і техогляди — «ДК» №24/2006, с. 44.

5 Переоцінка активів — «ДК» №26/2006, с. 44.

6 Очікувані витрати щодо виведення основних засобів з експлуатації — «ДК» №27/2006, с. 40.

7 Придбання основних засобів за кредитні кошти — «ДК» №29/2006, с. 38.

8 Урядові гранти на придбання основних засобів — «ДК» №31/2006, с. 36.

9 Придбання основних засобів за акції власної емісії — «ДК» №32/2006, с. 36.

10 Знецінення активів: IAS 36 «Impairment of assets» — «ДК» №35/2006, с. 36.

11 Активи, що утримуються для продажу — «ДК» №37/2006, с. 40.

12 Вибуття та списання основних засобів — «ДК» №39/2006, с. 44.

13 Оренда основних засобів — «ДК» №42/2006, с. 40.

14 Порівнюємо основні засоби у МФСЗ і в П(С)БО — «ДК» №44/2006, с. 35.

15 Біологічні активи в IAS 41 і П(С)БО 30 — «ДК» №47/2006, с. 37.

16 Обліковуємо інвестиційне майно — «ДК» №49/2006, с. 37.

17 Оцінка запасів згідно з IAS 2 Inventories — «ДК» №51/2006, с. 31.

18 Облік запасів за МСФЗ: витрати з придбання та переробки – «ДК» №7/2007, с. 39.

19 Облік за МСФЗ: побічна продукція – «ДК» №9/2007, с. 37.

20 Облік за МСФЗ: кредити і позики в обліку запасів – «ДК» №9/2007, с. 43.

21 Придбання запасів в обмін на акції власної емісії – «ДК» №13/2007, с. 25.

22 Облік за МСФЗ: оцінка запасів при вибутті — «ДК» №16/2007, с. 37.

23 Облік купівель-продажів і визнання запасів у витратах – «ДК» №22/2007, с. 27.

24 Облік сільгосппродукції на момент її збору — «ДК» №26/2007, с. 23.

25 Матеріальні активи за МСФЗ і П(С)БО — «ДК» №28/2007, с. 29.

26 Нематеріальні активи в бухгалтерському обліку — «ДК» №31/2007, с. 29.

27 Оцінка нематеріальних активів після первісного визнання — «ДК» №34/2007, с. 29.

28 Оцінка НА, придбаних за урядові гранти — «ДК» №36/2007, с. 29.

29 Ідентифікація нематеріальних активів і гудвілу — «ДК» №40/2007, с. 31.

Римма ГрачеваНаступна стаття:  На початок статті Облік нематеріальних активів за МСФЗ і П(С)БО Частковий перегляд статті (тільки початок)
МСФЗ :: МСФЗ
Працюючи над вивченням міжнародних стандартів фінансової звітності, ми щоразу помічали, як відрізняються від них національні П(С)БО, й іноді наголошували, наскільки істотні ці відмінності. Проте є і схожість. Підбиваючи підсумок за розділом...

В рубриці: 


Резерви та умовні зобов’язання Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 38 (23.9.2013) :: МСФЗ :: МСФЗ
Зобов’язання підприємств мають різну природу: заборгованість перед постачальниками товарно-матеріальних цінностей, зобов’язання з виплати заробітної плати працівникам, заборгованість за кредитами тощо. Як правило, підприємство точно знає величину ...

Облік податку на прибуток у МСФЗ Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 25-26 (24.6.2013) :: МСФЗ :: МСФЗ
Передбачену в МСФЗ практику обліку та відображення у фінансовій звітності податку на прибуток критикують і користувачі, і укладачі звітності. Перші, як правило, наголошують, що інформація про відстрочені податки не є релевантною для оцінки перспектив діял...

0.0114