Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 43 (22.10.2007)
МСФЗ :: МСФЗ

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Облік нематеріальних активів за МСФЗ і П(С)БО

Працюючи над вивченням міжнародних стандартів фінансової звітності, ми щоразу помічали, як відрізняються від них національні П(С)БО, й іноді наголошували, наскільки істотні ці відмінності. Проте є і схожість. Підбиваючи підсумок за розділом «Нематеріальні активи і гудвіл», є сенс розглянути ці відмінності і схожість більш наочно, у вигляді таблиці.

Перелік схожості і відмінностей не є вичерпним і не претендує на повноту висвітлення, позаяк у деталях (де міститься зрозуміло що) їх буде безліч.

Після аналізу схожості та відмінностей між П(С)БО IAS/IFRS, що стосуються обліку та відображення у фінансовій звітності нематеріальних активів і гудвілу, доводиться констатувати: П(С)БО 8 був виданий на базі старої редакції IAS 38 «Intangible Assets», а П(С)БО 19 — і взагалі на базі вже скасованого на сьогодні IAS 22 «Business Combinations», який був замінений IFRS 3 з аналогічною назвою. Нагадуємо, що нова редакція IAS 38 була прийнята 31.03.2004 р., а IFRS 3 набрав чинності з 01.01.2004 р. І, незважаючи на те, що редакція і П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», і П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» набагато новіша — до цих стандартів востаннє вносилися зміни 19.12.2006 р., — ті зміни, яких зазнав IAS 38 і які набрали чинності з виходом IFRS 3, ні в тому, ні в іншому національному П(С)БО враховані не були.

Перерахуємо найважливіше, що, на думку автора, слід зробити, щоб національні П(С)БО, які регулюють облік нематеріальних активів, максимально наблизити до міжнародних стандартів.

1. У П(С)БО 8 передбачити норму, що допускає ідентифікацію НА навіть у тому разі, якщо ці активи не є віддільними від компанії, але виникають з договірних та інших юридичних прав. Інакше суб’єкт, який придбаває підприємства в іншого суб’єкта, не матиме підстав визнавати нематеріальними активами не віддільні від цього бізнесу ліцензії, пов’язані з провадженням основ­ної діяльності, а також всілякі права на заняття певним видом діяльності та інші преференції, що надаються державою.

2. У П(С)БО 8 скасувати положення, що регулює правила амортизації нематеріальних активів, а в П(С)БО 19 — гудвілу. Амортизації повинні підлягати лише НА з обмеженим терміном корисного використання, всі решта, термін використання яких не обмежено або не визначено, амортизуватися не повинні. Те саме і з гудвілом, тому що термін корисного використання цього активу визначити неможливо. Але при цьому і гудвіл, і НА з необмеженим (невизначеним) терміном використання повинні регулярно піддаватися тестуванню на знецінення (можливо, для цього доведеться внести зміни і до П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів»).

3. У П(С)БО 8 передбачити спосіб обліку накопиченої амортизації, крім уже передбаченого пропорційного, і альтернативний спосіб (за прикладом передбачених у §80 IAS 38). Це значно полегшить облік операцій з переоцінки НА та розширить можливості керуватися в обліку професійною думкою.

4. Доповнити П(С)БО 8 альтернативним способом обліку урядових грантів (цільового бюджетного фінансування), що отримуються суб’єктами підприємницької діяльності на придбання/створення НА (за прикладом передбачених у §24 — §27 IAS 20), у зв’язку з чим розширити зміст П(С)БО 15 у частині обліку цільового фінансування та цільових надходжень.

5. Також, можливо (автор не наполягає), слід скасувати у національних стандартах поняття від’ємного гудвілу і замість поступового списання на доходи рекомендувати одноразове списання від’ємної величини, що утворилася при купівлі підприємства. Відповідно, скасувати і рахунок 192 «Від’ємний гудвіл». На думку автора, така рекомендація IFRS 3 є цілком логічною, адже ті вигоди, що їх покупець отримує при купівлі підприємства за ціною, нижчою від ринкової вартості його ідентифікованих активів, він (покупець) отримує негайно. Чому ж відображати їх у фінансовій звітності передбачається поступово, роками?

У перерахованих рекомендаціях автором не врахована лише одна умова — та, якою регулюється облік операцій з придбання підприємства. Міжнародні стандарти на сьогодні диктують облік таких операцій як купівлі (поглинання) — облік злиття (об’єднання інтересів) уже не допускається. Автору важко судити, добре це чи погано, бо це питання вже не бухгалтерське, а суто юридичне. Тож і вирішувати його правознавцям.

Схожість і відмінності в обліку Intangible Assets і goodwill
Предмет
Згідно з IAS/IFRS
Згідно з П(С)БО
Правила відображення
§§ IAS/ IFRS
Правила відображення
Пункт П(С)БО
Критерії визнання в обліку ідентифікованих Intangible Assets (далі - IA) Iдентифікований IA визнається, якщо є імовірність отримання економічних вигід від його використання та якщо його вартість можна достовірно оцінити. Iдентифікація IA допускається і в тому випадку, якщо ці активи не є відокремленими від компанії, але виникають з договірних та інших юридичних прав §21 IAS 38

§46b

IFRS 3

Нематеріальний актив (далі - НА) вважається ідентифікованим, тільки якщо він містить у собі економічні вигоди і є можливість його достовірно оцінити. Жодні винятки для визнання невідокремлених від компанії НА у П(С)БО не обумовлені П. 6 П(С)БО 8
Відображення витрат, якщо нематеріальний об’єкт не відповідає критеріям визнання IA Витрати, понесені у зв’язку з намірами володіти таким активом, визнаються у поточних витратах у міру їх виникнення §10 IAS 38 Аналогічно IAS 38 П. 6 П(С)БО 8
Критерії визнання IA, створених усередині компанії Передбачене розмежування двох стадій створення Intangible Asset: стадія досліджень (research phase) і стадія розробок (development phase). Якщо у процесі створення IA розподіл на дві стадії неможливий, то витрати, понесені під час провадження таких робіт, обліковуються так, ніби вони всі були понесені лише на стадії досліджень, тобто визнаються у поточних витратах §52 - §53 IAS 38 Незважаючи на відмінності у викладенні і нечітке виділення стадій створення НА у П(С)БО, національні вимоги до обліку таких операцій можна визнати аналогічними IAS 38 Це випливає з п. 7 і п. 9 П(С)БО 8
Визнання IA, що виникають як наслідок розробки Потрібні додаткові критерії визнання нематеріальних активів, отриманих внаслідок розробок всередині фірми §57 - §58 IAS 38 Аналогічні вимоги П(С)БО за своїм змістом повністю збігаються з переліком критеріїв, перерахованих в IAS 38, незважаючи на те, що кількість пунктів різниться П. 7 П(С)БО 8
Первісна оцінка IA За собівартістю (Cost) §24 IAS 38 До всіх придбаних на стороні (і створених усередині компанії) НА вимоги аналогічні тим, що вказані в IAS 38 Це випливає з п. 10 - п. 11 П(С)БО 8
Фінансові витрати, пов’язані з придбанням IA Відсотки за кредитами, пов’язаними з придбанням IA, визнаються у поточних витратах періодів, до яких вони належать. А якщо йдеться про придбання IA, що підпадають під критерії визнання їх кваліфікованими активами, відсотки обліковуються згідно з IAS 23 «Borrowing Costs» §32 IAS 38 Аналогічно IAS 38, з посиланням на П(С)БО 31 «Фінансові витрати» П. 11 П(С)БО 8
Оцінка IA після первісного визнання За собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації і накопичених збитків від знецінення (Cost Model) або за переоціненою вартістю, що є справедливою вартістю на дату переоцінки за вирахуванням накопиченої амортизації і накопичених збитків від знецінення (Revaluation model) §74 - §75 IAS 38 Чіткого викладення двох моделей у національних стандартах немає, але загалом зі змісту П(С)БО 8 випливає те саме Зокрема п. 19 - п. 24 П(С)БО 8
Амортизація IA Амортизації підлягають лише IA, що мають певний термін служби. IA, термін служби яких не обмежений, не амортизуються, але регулярно тестуються на знецінення відповідно до IAS 36. Нарахування амортизації припиняється на дату, яку визнано найбільш ранньою: на дату, коли актив включається до disposal group або на дату остаточного припинення визнання §89, §97, §110 IAS 38 Амортизація на вартість НА нараховується протягом терміну їх корисного використання, але цей термін не має перевищувати 20 років. Припиняється нарахування амортизації лише при вибутті НА П. 25 - п. 31 П(С)БО 8
Облік накопиченої амортизації у разі переоцінки IA Будь-яка накопичена амортизація на дату переоцінки або:

(а) обліковується способом пропорційної переоцінки, або

(в) списується остаточно

§80 IAS 38 Передбачено лише спосіб пропорційної переоцінки (його можна так назвати, дотримуючись термінології IAS) П. 19 - п. 21 П(С)БО 8
Облік урядових грантів, пов’язаних із придбанням IA Здійснюється одним з двох способів:

1) способом обліку грантів у доходах;

2) способом обліку грантів у вартості придбаного активу

§24 - §27 IAS 20 У П(С)БО про подібні підходи не йдеться. А обліку коштів цільового фінансування присвячені лише три пункти П(С)БО 15 «Дохід». Це п. 16, де вказуються критерії визнання коштів ЦФ доходом (аналогія з §7 і §8 IAS 20). I п. 17, де вказані критерії визнання пов’язаних з такими доходами витрат (аналогія з §12 IAS 20). А також п. 18, в якому йдеться про визнання таких доходів пропорційно до сум амортизації, нарахованої на вартість придбаних за рахунок цих коштів активів (аналогія з §17 IAS 20)
-
Облік операцій з об’єднання бізнесу Будь-яке об’єднання бізнесу обліковується тільки «методом купівлі» (Purchase Method) §14 IFRS 3 Під об’єднанням підприємств мається на увазі як купівля (поглинання), так і злиття (об’єднання інтере-сів). Відповідно операції обліковуються або «методом купівлі», або методом «об’єднання інтересів» П. 5 - 13 П(С)БО 19 (Придбання підприємства)

П. 14 - 17 (Злиття підприємств)

Собівартість ідентифікованих IA, придбаних внаслідок об’єднання компаній Собівартістю придбаних у такий спосіб IA визнається їх справедлива вартість §33 IAS 38 §36 IFRS 3 Аналогічно IAS 38 П. 8 П(С)БО 19
Визнання і подальша оцінка гудвілу Гудвіл визнається за фактичною вартістю (Costs) і надалі обліковується за фактичною вартістю за мінусом накопичених збитків від знецінення §51, §54

IFRS 3

Гудвіл визнається за фактичною (первісною) вартістю і далі обліковується протягом передбачуваного терміну корисного використання (але не більше 20 років) за фактичною вартістю за мінусом накопиченої амортизації. Якщо на кінець року гудвіл визнається знеціненим, то вся сума, що залишилася, списується до витрат П. 10 - п. 12 П(С)БО 19
Від’ємний гудвіл З 01.04.2004 р. такого поняття не існує, а виявлена від’ємна величина негайно визнається в доходах поточного (звітного) періоду §56 - §57

IFRS 3

Від’ємний гудвіл визнається й обліковується на рахунку 192 П. 13 П(С)БО 19
Амортизація гудвілу Амортизації гудвіл не підлягає, але так само, як не обмежені терміном служби IA, регулярно тестується на знецінення §37, §55 IFRS 3 Потрібно, щоб гудвіл протягом терміну його визнання на балансі (терміну корисної служби) систематично амортизувався П. 10 - п. 11 П(С)БО 19 (див. також розділ про розкриття інформації)

Римма ГРАЧОВАНаступна стаття:  На початок статті Що нового Частковий перегляд статті (тільки початок)
Життя :: МСФЗ
Як відшкодовуються витрати при щоденному поверненні працівника з відрядження? ! Роботодавцям, які направляють працівників у відрядження Направлення працівника у відрядження здійснюється за наказом (розпорядженням) керівника підприємства. На думк...

В рубриці: 


Резерви та умовні зобов’язання Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 38 (23.9.2013) :: МСФЗ :: МСФЗ
Зобов’язання підприємств мають різну природу: заборгованість перед постачальниками товарно-матеріальних цінностей, зобов’язання з виплати заробітної плати працівникам, заборгованість за кредитами тощо. Як правило, підприємство точно знає величину ...

Облік податку на прибуток у МСФЗ Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 25-26 (24.6.2013) :: МСФЗ :: МСФЗ
Передбачену в МСФЗ практику обліку та відображення у фінансовій звітності податку на прибуток критикують і користувачі, і укладачі звітності. Перші, як правило, наголошують, що інформація про відстрочені податки не є релевантною для оцінки перспектив діял...

0.013732