(044) 391-51-92
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары,
тренинги, вебинары ...

Все семинары ...         
(полный план-график)

 : загальний по сайтуКурсы валют на PROext

Дебет-Кредит № 06 (11.2.2008)
Суть справи :: Практика

Біологічні Активи: сутність та облік

З 01.01.2007 р. сільгосппідприємства почали вивчати та застосовувати новий стандарт бухобліку, що стосується безпосередньо їхньої основної діяльності, — П(С)БО 30. Їм на допомогу Мінфін затвердив Методрекомендації. І все одно у бухгалтерів сільськогосподарських підприємств часто виникають запитання.

Бухгалтерський облік

Відповідно до п. 4 П(С)БО 30, біологічним активом (далі — БА) є тварина або рослина, яка у процесі біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові БА, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди.

Основними умовами визнання БА або сільськогосподарської продукції є ймовірність отримання підприємством у майбутньому економічних вигід, пов’язаних з їх використанням, та можливість достовірної оцінки їхньої вартості.

Біологічний актив визнається запасом, якщо він не використовується у сільгоспдіяльності та утримується для продажу або напрям його використання підприємством не визначено. Якщо ж він використовується в іншій діяльності, ніж сільськогосподарська, та очікуваний строк його використання більший від одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік), то такий актив визнається основним засобом.

Також слід звернути увагу на п. 2.3 Методрекомендацій, де зазначено: БА, визнаний активом у результаті минулих подій, стосовно якого є ймовірність того, що підприємство не отримає у майбутньому економічні вигоди, пов’язані з його використанням, у звітному періоді активом не визнається, а його вартість відноситься до інших витрат операційної діяльності.

БА поділяються на поточні (рах. 21 «Поточні біологічні активи») та довгострокові (рах. 16 «Довгострокові біологічні активи»).

Поточні біологічні активи

Поточними вважаються БА, здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові БА, приносити в інший спосіб економічні вигоди протягом періоду, що не перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощуванні та відгодівлі.

Обліковують такі активи на рахунку 21 «Поточні біологічні активи». За характерними ознаками виокремлюють три групи БА, до яких відкрито субрахунки:

1) 211 — «Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю»;

2) 212 — «Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю»;

3) 213 — «Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю».

Запровадження цих рахунків, з одного боку, дає змогу відокремити процес виробництва у тваринництві від інвентарного обліку тварин, адже ці рахунки дають змогу накопичувати та систематизувати витрати на вирощування та відгодівлю тварин, стежити за зростанням їхньої живої маси. А з іншого боку — вести облік наявного поголів’я, його живої маси, зміни їхньої вартості протягом звітного періоду.

До складу поточних БА входять тварини на вирощуванні та відгодівлі, риба, птиця, звірі, кролі, сім’ї бджіл, худоба, відбракована з основного стада, тварини, прийняті від населення для реалізації, зернові, овочеві, технічні та кормові культури. За своєю економічною суттю тварини на вирощуванні та відгодівлі є незавершеним виробництвом для тваринництва, адже вони ростуть, збільшують свою вагу, переходять з однієї вікової групи до іншої. Водночас після досягнення ними певної ваги їх можна реалізувати м’ясокомбінатам, іншим заготівельним підприємствам та громадянам, перевести до основного стада. Певну роль у вибутті тварин відіграють їх падіж, вимушений забій, нестачі, крадіжки тощо. До поточних БА відносять також дорослих тварин, що утримуються підприємством для їх подальшого продажу протягом наступних 12 місяців. З огляду на це поточні БА з метою обліку відносять до запасів, визнання та облік яких регламентується П(С)БО 9.

У п. 4 Методрекомендацій зазначено всі складові визначення вартості БА (поточних та довгострокових), що надходять на підприємство, а також витрати, що не входять до первісної вартості БА, а одразу списуються на витрати поточного періоду. Зокрема, поточні БА, придбані за плату, оприбутковують за первісною вартістю, що складається з витрат, фактично понесених підприємством для їх одержання, куди входять:

1) ціна придбання за мінусом знижок, непрямих податків, крім випадків, коли вони не відшкодовуються підприємству;

2) суми ввізного мита;

3) витрати на транспортування;

4) інші витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням БА і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Первісна вартість безоплатно одержаних поточних БА визначається на рівні їхньої справедливої вартості з урахуванням витрат, безпосередньо пов’язаних із доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою. Водночас на справедливу вартість безоплатно отриманих поточних БА тваринництва збільшується інший операційний дохід (Д-т 212 К-т 710).

Первісною вартістю БА, одержаних у вигляді внеску до статутного капіталу с/г підприємства, є погоджена між засновниками (учасниками) їхня справедлива вартість з урахуванням витрат, безпосередньо пов’язаних із доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою (Д-т 212 К-т 46).

Витрати на доставку та інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням безоплатно отриманих та одержаних як внесок до статутного капіталу БА до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою, включаються до первісної вартості таких БА.

Не належать до первісної вартості, а включаються до витрат поточного періоду:

1) адміністративні та інші подібні витрати, які безпосередньо не пов’язані з придбанням і доставкою БА;

2) курсові різниці, які виникають у разі здійснення розрахунків з іноземними постачальниками за одержані БА;

3) витрати на збут;

4) вартість тари, придбаної разом з біологічним активом.

Первісною вартістю поточного БА тваринництва, отриманого в обмін на подібний (того самого виду та функціонального призначення) БА, є справедлива вартість переданого БА.

Первісною вартістю БА, придбаного в обмін (повний або частковий) на неподібний БА, є справедлива вартість переданого БА, збільшена (зменшена) на суму коштів чи їхніх еквівалентів, належних до сплати (отримання) за такою обмінною операцією.

Витрати, пов’язані з біологічними перетвореннями поточних БА, визначаються як витрати основної діяльності та відображаються за дебетом рах. 940 «Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю». Облік таких витрат ведуть за окремими об’єктами (окремі види БА або їхні групи) відповідно до П(С)БО 16.

Згідно з п. 17 П(С)БО 30, до складу витрат, пов’язаних з біологічними перетвореннями, належать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати1, загальновиробничі витрати.2

1 Перелічені витрати відображають за статтями калькулювання, перелік і склад яких встановлює підприємство.
2Загальновиробничі витрати рослинництва і тваринництва розподіляються на кожен об’єкт витрат з використанням бази розподілу, встановленої підприємством.

Поточні БА, отримані у результаті приплоду, обліковують за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. До таких витрат належить частина витрат на збут, безпосередньо пов’язаних з продажем БА та с/г продукції на активному ринку, зокрема комісійні винагороди продавцям, брокерам, а також непрямі податки, що сплачуються при реалізації цих активів. Транспортні та інші витрати на збут до витрат на місці продажу не належать.

Визначення справедливої вартості ґрунтується на цінах активного ринку. За наявності кількох активних ринків БА їхня оцінка базуться на даних того ринку, на якому підприємство передбачає продавати такі БА. Способи визначення справедливої вартості БА, у разі коли немає активного ринку, наведено на схемі.

Підприємство може самостійно визначити методику аналізу джерел інформації з метою встановлення справедливої вартості БА та/або сільгосппродукції.

Результати приплоду оформлюють актом на оприбуткування приплоду тварин за формою №пБА-3 (сільгоспоблік, ф. №пБА-3). Один примірник такого акта передається до бухгалтерії наступного дня після його складання (у день народження приплоду), що стає підставою для оприбуткування приплоду в бухгалтерських регістрах. В акті фіксуються прізвище, ім’я, по батькові працівника, за яким закріплені тварини, кличка або номер матки, кількість голів і маса отриманого приплоду, присвоєні їм інвентарні номери, грошова оцінка одержаного приплоду, підписи осіб, які підтверджують отримання приплоду. Мертвонароджені тварини мають бути зафіксовані окремо.

Для обліку приплоду звірів та кролів окремо для кожного виду та породи застосовують Нагромаджувальний акт на оприбуткування приплоду звірів за формою №пБА-7 (сільгосп­облік, ф. №пБА-7). Записи до такого акта вносять у міру одержання приплоду, але не пізніше останнього дня звітного місяця. До бухгалтерії акт передається першого числа наступного за звітним місяця. І цього самого дня відкривається новий акт. В акті зазначають кількість живих та мертвих об’єктів приплоду тварин. У бухгалтерському обліку оприбутковують лише живих.

Для оприбуткування виведеного поголів’я молодняку птиці використовують акт на вихід і сортування добового молодняку птиці ф. №пБА-5 (сільгоспоблік, ф. №пБА-5), що є підставою для приймання одержання (виведення) пташенят у результаті інкубації. На підставі кількості закладених на інкубацію яєць та виведених пташенят визначають відсоток виходу пташенят. В акті відображають якісні характеристики виведеного молодняку (кількість здорових, слабких та непридатних).

Усі акти подають до бухгалтерії разом зі звітами про рух тварин та птиці на фермі (сільгосп­облік, ф. №ЖН-17).

Приклад 1 Сільгосппідприємство (зареєстроване платником ПДВ) через підзвітну особу 15 червня 2007 року придбало двоє дорослих телят віком 3 місяці по 1800 грн (у т. ч. ПДВ — 300,00 грн) за кожну. Крім того 23 червня 2007 року підприємство отримало приплід (додатковий БА) у вигляді 3-х телят, одне з яких виявилося мертвим. Справедлива вартість народжених телят становить 120 грн, витрати на місці продажу — 42 грн.

Бухгалтерський облік цих операцій відображено у таблиці 1.

Таблиця 1

Відображення у бухгалтерському обліку придбання через підзвітну особу та приплоду телят

№ з/п
Операція
Дебет
Кредит
Сума, грн
1.
Оприбутковано 2 телиці через підзвітну особу
213
372
3000,00
2.
Відображено податковий кредит
641/ПДВ
372
600,00
3.
Оприбутковано приплід від продуктивних тварин (2 живих телят)
212
23
156,00*
*Активом визнаються тільки двоє живих щойно народжених телят (120 - 42) х 2 = 156,00 грн.

Документами, що засвідчуватимуть для бух­галтера збільшення вартості молодняку в результаті його росту, є Відомість зважування тварин ф. №ПТ-7 (сільгоспоблік, ф. №ПТ-7) та Розрахунок визначення приросту ф. №ПТ-8 (сільгоспоблік, ф. №ПТ-8). На підставі цих документів визначається приріст живої маси тварин конкретної облікової групи, що перебувала на вирощуванні та відгодівлі (нагулі) протягом звітного періоду у певної матеріально відповідальної особи. Приріст живої маси вважається сільгосппродукцією (див. додаток до П(С)БО 30), яка оцінюється при первісному визнанні приросту за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу.

Документами, що підтверджують вибуття тварин та птиці у бухобліку, є затверджені керівником акт на вибуття поточних БА тваринництва (забій, прирізка та падіж) за ф. №ПБА-6 (сільгоспоблік, ф. №ПБА-6) та обліковий лист забою і падежу худоби ф. №ПБА-8 (сільгоспоблік, ф. №ПБА-8). На кожен випадок забою тварин, знятих з відгодівлі чи нагулу, вимушеної прирізки, падежу чи загибелі від стихійного лиха або ж з інших причин комісія, затверджена керівником підприємства, складає акт за формою №ПБА-6. У ньому докладно записують: групу тварин чи вид птиці за інвентарними номерами та породою, стать, вік тварин, вгодованість, причину та діагноз або обставини вибуття тварин і птиці, а також можливе використання продукції.

Як зазначено у п. 2.24 Інструкції №7, інвентаризація молодняку тварин, худоби на відгодівлі, кролів, звірів, піддослідних тварин та птиці проводиться щомісяця; на птахофермах з промисловими методами виробництва — один раз на рік станом на 31 грудня звітного року; бджолосімей — не менше двох разів на рік (навесні — до 10 квітня та восени — до 1 жовтня).

В аналітичному обліку БА відображають у вартісному та кількісному виразі. Одиницею виміру БА є штуки, голови тощо.

Для окремих видів БА тваринництва (великої рогатої худоби, свиней тощо) передбачається додаткова характеристика — жива маса, якщо на дату балансу її можна достовірно визначити. БА рослинництва (зернові культури, цукрові буряки тощо) в аналітичному обліку мають і таке кількісне відображення, як одиниця площі, яку вони фактично займають.

Поточні БА знаходять своє відображення у рядку 110 ф. 1 «Баланс» на дату проміжної та річної фінансової звітності за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу.

Довгострокові біологічні активи

До довгострокових належать БА, здатні давати сільгосппродукцію та/або додаткові БА або в інший спосіб приносити економічні вигоди протягом періоду, що перевищує 12 місяців (або операційний цикл, у разі коли він більший за 12 місяців), та БА, що створюються протягом періоду, більшого, ніж один рік, за винятком тварин на вирощуванні та відгодівлі (незрілі ДБА).

Рахунки обліку

Облік довгострокових БА здійснюється за рах. 16 «Довгострокові біологічні активи», який має 6 субрахунків:

161 — «Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю»;

162 — «Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю»;

163 — «Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю»;

164 — «Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю»;

165 — «Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю»;

166 — «Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю».

До довгострокових БА належать робоча та продуктивна худоба, багаторічні насадження тощо.

До незрілих довгострокових БА належать БА, операційний цикл створення яких перевищує 12 місяців (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі), які у звітному періоді ще не здатні давати сільгосп­продукцію та/або додаткові БА необхідної якості. Це, зокрема, багаторічні насадження (сади, виноградники тощо), які не досягли пори плодоношення. Об’єктом бухобліку незрілих довгострокових БА є види багаторічних насаджень. Переводяться незрілі довгострокові БА до групи зрілих довгострокових БА згідно з листом Державного комітету з питань садівництва, виноградарства, виробничої промисловості від 24.02.97 р. №11/02-460.

До пори плодоношення такі насадження обліковують на рах. 165, 166, а після — на рах. 161, 162.

При досягненні насадженнями віку ефективного їх використання та зарахуванні їх до складу довгострокових БА рослинництва введення багаторічних насаджень в експлуатацію здійснює комісія, що призначається керівником. Це оформляється актом приймання багаторічних насаджень та передачі їх в експлуатацію ф. №ДБА-1 (сільгоспоблік, ф. №ДБА-1). Якщо акт складається при переведенні до відповідної групи зрілих довгострокових біологічних активів, їхня вартість переоцінюється до справедливої вартості, зменшеної на витрати на місці продажу, якщо такі витрати можна достовірно ідентифікувати. Якщо ж справедливу вартість визначити неможливо, а відповідно і неможливо визначити суму дооцінки/уцінки, то такі довгострокові БА оцінюються та обліковуються у порядку, визначеному в П(С)БО 7.

Передачу до складу довгострокових БА тваринництва за справедливою та первісною вартістю оформлюють на підставі акта за ф. №ДБА-2.

Приклад 2 Підприємство (платник ПДВ) 10 червня 2007 року придбало 4 свиноматки по 2400,00 грн (у т. ч. ПДВ — 400,00 грн) для їх подальшого перепродажу. Проте вже у жовтні 2007 року плани керівництва ферми змінилися і вирішено було залишити свиноматки для розплоду. Крім того, підприємство придбало у неплатника ПДВ та висадило 1000 молодих саджанців (по 15 грн кожен), які було доставлено стороннім транспортом (підписано акт на 1800 грн, у т. ч. ПДВ — 300,00 грн).

Бухгалтерський облік цих операцій відображено у таблиці 2.

Таблиця 2

Відображення в обліку придбання свиноматок та формування вартості довгострокових БА

№ з/п
Операція
Дебет
Кредит
Сума, грн
1.
Придбано 2 корови
164
631
11600,00
2.
Відображено податковий кредит на підставі податкової накладної
641/ПДВ
631
2320,00
3.
Нарахування амортизації на 31.12.2007 р.
940
134
644,44*
* 11600 х 50% : 36 місяців х 4 місяці до кінця 2007 року = 644,44 грн.

Амортизація довгострокових БА, облік яких ведеться на субрахунках 162 та 164, проводиться згідно з п. 22 — 30 П(С)БО 7 та відображається за кредитом рах. 134 «Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів».

Приклад 3 Підприємство у серпні 2007 року придбало 2 корови на суму 13920,00 грн (5400 та 6200, у т. ч. ПДВ — 2320,00 грн). Термін експлуатації становить 3 роки. Вартість, що амортизується, — 50% первісної вартості.

Відображення операції придбання та нарахування амортизації на 31.12.2007 р. відображено у таблиці 3.

Таблиця 3

Відображення в обліку придбання та амортизації довгострокового БА

№ з/п
Операція
Дебет
Кредит
Сума, грн
1.
Придбано 4 свиноматки для перепродажу
213
631
8000,00
2.
Відображено податковий кредит на підставі податкової накладної
641/ПДВ
631
1600,00
3.
Прийнято рішення про те, щоб залишити свиноматки для розплоду
164
213
8000,00
4.
Придбано саджанці
208
631
15000,00
155
208
5.
Віднесено транспортні витрати на вартість саджанців
155
685
1500,00
6.
Відображено податковий кредит за транс-портними послугами
641/ПДВ
685
300,00
7.
Відображено вартість незрілих довгострокових БА
166
155
16500,00

На дату проміжної та річної фінансової звітності довгострокові БА знаходять своє відображення у рядку 035 за справедливою (залишковою) вартістю, а сума зносу за такими активами — у рядку 037 ф. №1 «Баланс».

Податковий облік

Розподіл БА на поточні та довгострокові багато в чому визначає їх податковий облік.

Довгострокові БА у податковому обліку прирівнюються до ОФ з відповідними особливостями обліку (10% ліміт, податкова амортизація за ст. 8 Закону про прибуток).

Щодо відображення поточних БА у податковому обліку, то їх особливості прирівняні до особ­ливостей обліку запасів. Відповідно до цього розмежування актуальним є питання про те, як застосовувати норми п. 5. 9 Закону про прибуток щодо поточних БА при складанні декларації з податку на прибуток.

Класифікуючи БА як оборотний, ми зобов’язуємо себе виконати вимоги вищезазначеного п. 5.9, згідно з яким платник податку повинен вести податковий облік приросту (убутку) балансової вартості товарів (крім тих, що підлягають амортизації, та цінних паперів), сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів, запасів на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції, витрати на придбання та поліпшення (перетворення, зберігання) яких включаються до складу ВВ (за винятком отриманих безкоштовно). З метою застосування п. 5.9 Закону про прибуток поточні БА враховуються за вартістю їх придбання платником податку. Таким чином, залишок поточних БА на складах та в незавершеному виробництві підлягає перерахунку за п. 5.9 Закону про прибуток.

До речі, згідно абз. 7 п. 5.9 Закону про прибуток уцінка (дооцінка) БА, проведена за правилами бухобліку, не змінюватиме їх вартості з метою податкового обліку. Тобто можна зробити висновок, що подальша оцінка поточних БА за справедливою вартістю, як того вимагає П(С)БО 30, не впливатиме на податковий облік приросту (убутку) балансової вартості БА.

Нормативна база

П(С)БО 7 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. №92.

П(С)БО 9 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. №246.

П(С)БО 16 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318.

П(С)БО 30 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку «Біологічні активи», затверджене наказом Мінфіну України від 18.11.2005 р. №790.

Методрекомендації — Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку БА, затверджені наказом Мінфіну від 29.12.2006 р. №1315.

Інструкція №7 — Інструкція по обліку молодняка тварин, птиці та тварин на відгодівлі, затверджена наказом Мінсільгосппроду від 15.01.97 р. №7.

Юлія КЛОВСЬКА, «Дебет-Кредит», Надія ВАГАННаступна стаття:  На початок статті Штрафні санкції не застосовують, якщо поточні ПЗ сплачено вчасно, навіть за наявності податкового боргу Частковий перегляд статті (тільки початок)
Судова практика :: Практика
Позиція платника податків: Позивач своєчасно самостійно сплатив суми узгоджених ПЗ з ПДВ за серпень та вересень 2001 року, тому санкції за затримку сплати цих сум, попри наявність податкового боргу, що виник станом на 01.04.2001 р., застосовані бути не мо...

В рубриці: 


Коригуємо використане від’ємне значення Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (1.6.2015) :: Суть справи :: Практика
Від’ємне значення з ПДВ та його коригування — лідер запитань у бухгалтерів.
Поговоримо про такі ситуації, коли від’ємне значення, сформоване до 1
лютого, вже використано для погашення зобов’язань наступних періодів. ...

Ліки та ПДВ: аналіз оподаткування Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (1.6.2015) :: Суть справи :: Практика
Не є таємницею, що податки, які сплачують з реалізації ліків їх виробники,
імпортери, а також роздрібні продавці, формують ціну таких ліків, а отже —
лягають на плечі фізосіб, які ці ліки купують. Тому поновлення пільги з ПДВ
для деяких ліків ...

0.015122