Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 22 (2.6.2008)
МСФЗ :: МСФЗ

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Облік облігацій у інвестора

Облігація (Bond) є документальним свідченням, яке містить у собі формальне зобов’язання компанії-емітента повернути утримувачу інвестовану суму після закінчення певного терміну і протягом цього терміну виплачувати йому відсотки. Відповідно, на балансі емітента облігації значаться як фінансові зобов’язання, на балансі інвестора — як фінансові активи.

Облігації, як і решта боргових ЦП, після їх первісного визнання фінансовими активами не завжди належать до категорії (b), а тільки у тому випадку, якщо компанія-інвестор має намір утримувати їх до погашення. Якщо ж у планах компанії їх продати, то облігації належать до категорії (a) або (d) — залежно від того, як скоро вона має намір це зробити. Відповідно, застосовується й інший підхід до оцінки. Проте у наших сьогоднішніх планах — розглянути найпоширеніший варіант: коли облігації утримуються до погашення, тобто обліковуються за амортизованою вартістю як такі, що належать до категорії (b).

Щодо фінансових зобов’язань, то їх подальша оцінка вкладається у дві категорії: (a) і (b). Причому до категорії (a) належать зобов’язання, [пере]оцінка яких за справедливою вартістю відображається у прибутках і збитках (за аналогією до категорії (a) для фінансових активів), до категорії (b) — решта. Облігації на балансі їх емітента обліковуються за амортизованою вартістю із застосуванням ефективної ставки відсотка (§47 IAS 39), а це означає, що віднести до категорії (a) їх не можна, тож вони належать до категорії (b).

Таким чином, і у інвестора, якщо той утримує облігації до погашення, і в емітента, якщо у того щодо власних облігацій немає інших планів, крім платити утримувачам відсотки і вчасно погасити, облігації обліковуються як інструменти, що належать до категорії (b).

Облігації на балансі інвестора й емітента

Боргові цінні папери, — а до таких належать і облігації, — придбаваються за справедливою (поточною ринковою) вартістю. Справедлива вартість облігації на момент її розміщення на ринку практично ніколи не дорівнює номіналу: вона або перевищує його, у разі коли оголошений емітентом відсоток виявляється вищим за ринкову ставку, або, — якщо, навпаки, ринкова процентна ставка перевищує оголошений відсоток, — нижча на певну величину. Величина перевищення ринкової вартості облігації над її номіналом — це премія, що сплачується емітенту. Величина, на яку її вартість під час продажу знижується, — це знижка (дисконт), що надається інвестору.

Премія/дисконт — це та частина справедливої вартості облігацій, які до погашення повинні сягнути нульового значення, тобто амортизуватися. Звідси логіка оцінки таких паперів на балансі утримувача (інвестора): спочатку їх визнають за справедливою вартістю, а відтак, протягом усього терміну до погашення, ця вартість амортизується, і тому їх оцінка на кожну подальшу дату балансу вже не може дорівнювати справедливій вартості, на цей момент вона є амортизованою вартістю.1 Так само, за амортизованою вартістю (Amortised cost), у емітента обліковуються зобов’язання за цими облігаціями (§47 IAS 39).

1 Частково, якщо йдеться про проміжну дату, або повністю — якщо про дату погашення.

Приклад 1 Компанія А емітувала облігації номіналом 1,0 тис. грн за штуку, зі ставкою 10%. Термін обігу 5 років.

Якщо за час, що минув від випуску до розміщення, ринкові ставки на аналогічні ЦП зросли, компанія продає свої облігації зі знижкою (дисконтом). Наприклад, по 0,95 тис. грн за штуку. Надалі ця різниця амортизується, і на дату погашення вартість облігацій сягає номіналу — 1,0 тис. грн.

Якщо за час, що минув від випуску до розміщення, ринкові ставки на аналогічні ЦП знизилися, компанія продає свої облігації з премією. Наприклад, по 1,05 тис. грн за штуку. Надалі ця різниця амортизується, і на дату погашення вартість облігацій сягає номіналу — 1,0 тис. грн.

Амортизація дисконту полягає ось у чому: сума дисконту, як така, що впливає на суму щорічних витрат емітента на оплату відсотків за облігаціями (збільшує ці витрати), повинна розподілятися на весь період обігу облігацій, тобто спрямовуватися на збільшення витрат на виплати відсотків утримувачам. У результаті такого списання сума дисконту рік у рік зменшується, тимчасом, як поточна вартість облігацій (номінальна мінус дисконт), відповідно, збільшується. У зв’язку з цим амортизація дисконту протягом цього періоду повинна розподілитися так, щоб на дату погашення облігацій їхня поточна вартість дорівнювала номінальній, тобто сума дисконту за ними сягнула нульового значення.

Амортизація премій полягає ось у чому: сума цих премій, як таких, що впливають на суму щорічних витрат емітента на виплату відсотків за облігаціями (зменшують ці витрати), повинна розподілятися на весь період обігу цих облігацій, тобто спрямовуватися на покриття витрат на виплату відсотків утримувачам. У результаті такого списання сума премій рік у рік зменшується, зменшуючи, відповідно, поточну вартість облігацій. У зв’язку з цим амортизація премії протягом усього періоду повинна розподілитися так, щоб на дату погашення облігацій їхня поточна вартість дорівнювала номінальній, тобто сума премій за ними сягнула нульового значення.

Розраховують амортизацію премії/дисконту методом ефективної ставки відсотка (Effective interest method).

Величина перевищення ринкової вартості облігації над її номіналом — це премія, що сплачується емітенту. Величина, на яку її вартість під час продажу знижується, — це знижка (дисконт), що надається інвестору.

Ефективна ставка відсотка

Метод ефективної ставки відсотка (Effective interest method) визначено §9 IAS 39 як спосіб розрахунку вартості, що амортизується, фінансового інструменту і нарахування протягом певного періоду процентного доходу (для фінансових активів) або витрат на виплату відсотків (для фінансових зобов’язань).

Під ефективною ставкою відсотка (Effective interest rate), згідно з тим самим параграфом, слід розуміти ставку, що забезпечує точне дисконтування очікуваної у майбутньому суми виплат або надходжень за фінансовим інструментом аж до настання терміну його погашення. Власне ці загальні визначення означають те саме, що й було сказано вище про амортизацію премії/дисконту.

По суті, ефективна ставка відсотка — це внутрішня норма прибутковості фінансового інструменту (Internal Rate of Return), й обчислюється вона тією самою, вельми громіздкою («багатоповерховою») формулою, бо, крім номінального відсотка, у ній враховано й інші чинники, що впливають на величину платежів позичальника,2 тож немає сенсу спинятися на обчисленнях докладно, для цього є Exel.3 Що залишилося сказати по суті, то це те, що власне ефект цієї ставки у тому, що вона забезпечує підтримання пропорційного співвідношення між величиною відсотків за період і величиною непогашеної вартості інструменту (активу або зобов’язання). Сума відсотків за період дорівнює добутку ефективної ставки відсотка на залишок непогашеної суми.

Ефективна ставка відсотка — це постійна для кожного звітного періоду норма фінансового доходу або витрати. Така ставка дозволяє рівномірно розподіляти ці суми на непогашену частину вартості фінансового інструменту протягом усього терміну його обігу, і таким чином забезпечується можливість переходу від поточної суми до майбутньої при заданих значеннях цих сум.

Облігації на балансі емітента

Облігації на балансі емітента — це фінансові зобов’язання, як правило, довгострокові. Фінансові зобов’язання, як і фінансові активи, при первісному визнанні оцінюються за справедливою вартістю плюс витрати за операцією4, прямо пов’язані з їх придбанням або випуском (§43 IAS 39). Надалі фінансові зобов’язання (крім тих, що у §47 IAS 39 перераховані як виняток) обліковуються за амортизованою вартістю, тобто за мінусом виплаченої на цей момент частини і з урахуванням дисконту на частину, що залишилася.

Зверніть увагу: витрати за операцією включаються до первісної вартості всіх фінансових активів і зобов’язань, крім тих, які за класифікацією IAS 39 належать до категорії (a)5, тобто крім фінансових активів/зобов’язань, які оцінюються за справедливою вартістю і переоцінка яких відображається у прибутках та збитках.

Переважна частина фінансових зобов’язань спочатку оцінюється за справедливою вартістю, надалі — за дисконтованою (амортизованою) вартістю, тобто за мінусом виплаченої на цей момент частини і з урахуванням дисконту на частину, що залишилася.

У нижченаведених прикладах витрати за операцією навмисне ігноруються. Не тільки заради спрощення прикладів, а й унаслідок неоднозначності питання обліку витрат за операцією, що потребує окремої уваги. Не все так просто в обліку витрат за операцією, як здається на перший погляд, тож наразі відкладемо цю тему. Обмежимося лише зауваженням: в обліку облігацій витрати за операцією у кінцевому підсумку стають, залежно від обставин, або частиною дисконту, або сумою, що покриває премію (повністю або частково).

Приклад 2 Облік облігацій, проданих із дисконтом.

Компанія для залучення позикового капіталу випустила облігації номіналом 100 грн у кількості 1000 штук з терміном погашення три роки. Процентна ставка за облігаціями становить 10% річних (припустімо, вона ж і є ефективна). Облігації продано за ціною 95 грн за штуку6 (див. таблиці 1, 2).

2 Комісійні та інші платежі, які разом із відсотками стягуються з позичальника на користь кредитора.

3 В англомовній версії це функція XIRR.

4 Нагадуємо, що до витрат за операцією (transaction costs) належать платежі третім особам, тобто особам, які хоча й допомагають здійснити заплановану операцію, але не є в ній ані покупцем, ані продавцем.

5 Увага: це однаково стосується як активів, так і зобов’язань. Фінансові активи з метою подальшої оцінки поділяються на чотири категорії (а, b, с і d), а фінансові зобов’язання — на дві (а і b).

6 Тут і далі (знову-таки, заради спрощення) застосовуються прямолінійний метод амортизації премії/дисконту і прямолінійний метод нарахування відсотків. Насправді ці величини не є постійними.

Таблиця 1

Проведення у концепції МСФЗ (до прикладу 2)

Операція/Рахунок
Дебет
Кредит
1. Отримано гроші від продажу облігацій    
Грошові кошти
95000
 
Зобов’язання за облігаціями  
100000
Дисконт
5000
 
2. Нараховано відсотки до виплати утримувачам облігацій (після закінчення кожного року, протягом трьох років)    
Фінансові витрати
30000
(по 10000 щороку)
 
Зобов’язання з виплати відсотків  
30000
(по 10000 щороку)
3. Виплачено відсотки утримувачам (щороку, належними частинами)    
Зобов’язання з виплати відсотків
30000
 
Грошові кошти  
30000
4. Нараховано амортизацію дисконту    
Фінансові витрати
5000
 
Дисконт  
5000
5. Фінансові витрати переносяться на зменшення фінансових результатів    
Прибутки і збитки
35000
 
Фінансові витрати  
35000
6. Погашення облігацій    
Зобов’язання за облігаціями
100000
 
Грошові кошти  
100000
Разом оборотів:
300000
300000

Таблиця 2

Проведення у концепції П(С)БО (до прикладу 2)

Операція
Дебет
Кредит
Сума
1. Отримано гроші від продажу облігацій
311
521
95000
2. Відображено дисконт за проданими облігаціями
523
521
5000
3. Нараховано відсотки до виплати утримувачам облігацій (після закінчення кожного року, протягом трьох років)
952
684
30000
(по 10000 щороку)
4. Виплачено відсотки утримувачам (щороку, належними частинами)
684
311
30000
5. Нараховано амортизацію дисконту (це нарахування щороку, протягом трьох років, збільшує витрати на оплату відсотків)
952
523
5000
6. Витрати на оплату відсотків (до складу яких щороку входить і амортизована частина дисконту) переносяться на зменшення фінансових результатів діяльності, з якою був пов’язаний випуск цих облігацій
79
952
35000
7. Погашення облігацій
521
311
100000

Облігації, щойно вони передаються інвесторам (і в міру такої передачі, тобто продажу), в емітента знаходять відображення у пасиві балансу за рядком 450 «Інші довгострокові фінансові зобов’язання». Відповідно, в інвестора вони відображаються за рядком 045 «Інші фінансові інвестиції».

Приклад 3 Облік облігацій, проданих із пре-мією.

Компанія для залучення позикового капіталу випустила облігації номіналом 100 грн у кількості 1000 штук із терміном погашення три роки. Процентна ставка за облігаціями становить 10% річних (припустімо, вона ж і є ефективна). Облігації продано за ціною 105 грн за штуку (див. таблиці 3, 4).

Таблиця 3

Проведення у концепції МСФЗ (до прикладу 3)

Операція/Рахунок
Дебет
Кредит
1. Отримано гроші від продажу облігацій    
Грошові кошти
105000
 
Зобов’язання за облігаціями  
100000
Премія  
5000
2. Нараховано відсотки до виплати утримувачам облігацій (після закінчення кожного року, протягом трьох років)    
Фінансові витрати
30000
(по 10000 щороку)
 
Зобов’язання з виплати відсотків  
30000
(по 10000 щороку)
3. Виплачено відсотки утримувачам (щороку, належними частинами)    
Зобов’язання з виплати відсотків
30000
 
Грошові кошти  
30000
4. Виплачено відсотки утримувачам облігацій (після закінчення кожного року, протягом трьох років)    
Зобов’язання з виплати відсотків
30000
 
Грошові кошти  
30000
5. Розподіл фінансових витрат за джерелами    
Фінансові витрати  
30000
Премія
5000
 
Прибутки і збитки
25000
 
6. Погашення облігацій    
Зобов’язання за облігаціями
100000
 
Грошові кошти  
100000
Разом оборотів:
325000
325000

Таблиця 4

Проведення у концепції П(С)БО (до прикладу 3)

Операція
Дебет
Кредит
Сума
1. Отримано гроші від продажу облігацій
311
521
105000
2. Відображено премію за проданими облігаціями
521
522
5000
3. Нараховано відсотки до виплати утримувачам облігацій (після закінчення кожного року, протягом трьох років)
952
684
30000
(по 10000 щороку)
4. Виплачено відсотки утримувачам (щороку, належними частинами), а фінансові витрати переносяться:
684
311
30000
4.1. На рахунок премії
522
952
5000
4.2. На рахунок результатів тієї діяльності, з якою був пов’язаний випуск цих облігацій
79
952
25000
5. Погашення облігацій
521
311
100000

Облігації на балансі інвестора

Облігації на балансі інвестора — це фінансові активи, як правило, довгострокові. Для того щоб облігації, які утримуються на балансі інвестора, були оцінені за їхньою поточною вартістю (подібно до того, як за поточною вартістю показуються зобов’язання перед утримувачами облігацій на балансі емітента), треба виконати розрахунок амортизації премії (якщо початкова ціна придбаних облігацій була вища від номінальної) або розрахунок амортизації дисконту (якщо їхня початкова ціна нижча за номінал). І, відповідно, наприкінці кожного періоду слід:

— збільшувати вартість придбаних облігацій на суму амортизації дисконту з одночасним віднесенням цієї суми на збільшення доходів;

або

— зменшувати її на суму амортизації премії з одночасним віднесенням цієї суми на витрати.

Одночасно нараховуються відсотки до отримання.

Приклад 4 Облік облігацій, придбаних із дисконтом.

Компанія придбала облігації, термін погашення яких — через два роки, за 27,6 тис. грн при номінальній вартості 30,0 тис. грн, тобто з дисконтом 2,4 тис. грн. Процентна ставка за облігаціями становить 5% річних (припустімо, вона ж і є ефективна) (див. таблиці 5, 6).

Таблиця 5

Проведення у концепції МСФЗ (до прикладу 4)

Операція/Рахунок
Дебет
Кредит
1. Купівля облігацій з дисконтом    
Довгострокові фінансові інвестиції
27600
 
Грошові кошти  
27600
Після закінчення першого року:    
2. Нараховано амортизацію дисконту за перший рік (сума умовна*)    
Довгострокові фінансові інвестиції
1000
 
Прибутки і збитки  
1000
3. Нараховано відсотки за облігаціями до отримання за перший рік    
Відсотки до отримання (дебіторська заборгованість емітента)
1500
 
Прибутки і збитки  
1500
4. Отримано відсотки за облігаціями    
Грошові кошти
1500
 
Відсотки до отримання  
1500
Ще через рік, на дату погашення:    
5. Нараховано амортизацію дисконту за другий рік    
Довгострокові фінансові інвестиції
1400
 
Прибутки і збитки  
1400
6. Нараховано відсотки за облігаціями до отримання за другий рік    
Відсотки до отримання (дебіторська заборгованість емітента)
1500
 
Прибутки і збитки  
1500
7. Отримано відсотки за облігаціями    
Грошові кошти
1500
 
Відсотки до отримання  
1500
8. Погашено облігації    
Грошові кошти
30000
 
Довгострокові фінансові інвестиції  
30000
Разом оборотів:
66000
66000
* Уявімо, що здійснено відповідний розрахунок. У цьому випадку для прикладу це не істотно.

Таблиця 6

Проведення у концепції П(С)БО (до прикладу 4)

Операція
Дебет
Кредит
Сума
1. Купівля облігацій з дисконтом
142 (143)
311
27600
Після закінчення першого року:      
2. Нараховано амортизацію дисконту за перший рік (сума умовна)
142 (143)
733
1000
3. Нараховано відсотки за облігаціями до отримання за перший рік
373
732
1500
4. Отримано відсотки за облігаціями
311
373
1500
Ще через рік, на дату погашення:      
5. Нараховано амортизацію дисконту за другий рік
142 (143)
733
1400
6. Нараховано відсотки за облігаціями до отримання за другий рік
373
732
1500
7. Отримано відсотки за облігаціями
311
373
1500
8. Погашено облігації
311
142 (143)
30000

Підкреслимо: облігації завжди погашаються за номіналом — вартістю, якої сягають облігації до моменту їх погашення за допомогою амортизації дисконту. Аналогічно і з облігаціями, що придбаваються з премією.

Приклад 5 Облік облігацій, придбаних із премією.

Компанія придбала облігації, термін погашення яких — через два роки, за 32,4 тис. грн при номінальній вартості 30,0 тис. грн, тобто з премією 2,4 тис. грн. Процентна ставка за облігаціями становить 5% річних (припустімо, вона ж і є ефективна) (див. таблиці 7, 8).

Таблиця 7

Проведення у концепції МСФЗ (до прикладу 5)

Операція/Рахунок
Дебет
Кредит
1. Купівля облігацій з премією    
Довгострокові фінансові інвестиції
32400
 
Грошові кошти  
32400
Після закінчення першого року:    
2. Нараховано амортизацію премії за перший рік (сума умовна*)    
Прибутки і збитки
1000
 
Довгострокові фінансові інвестиції  
1000
3. Нараховано відсотки за облігаціями до отримання за перший рік    
Відсотки до отримання (дебіторська заборгованість емітента)
1500
 
Прибутки і збитки  
1500
4. Отримано відсотки за облігаціями    
Грошові кошти
1500
 
Відсотки до отримання  
1500
Ще через рік, на дату погашення:    
5. Нараховано амортизацію дисконту за другий рік    
Прибутки і збитки
1400
 
Довгострокові фінансові інвестиції  
1400
6. Нараховано відсотки за облігаціями до отримання за другий рік    
Відсотки до отримання (дебіторська заборгованість емітента)
1500
 
Прибутки і збитки  
1500
7. Отримано відсотки за облігаціями    
Грошові кошти
1500
 
Відсотки до отримання  
1500
8. Погашені облігації    
Грошові кошти
30000
 
Довгострокові фінансові інвестиції  
30000
Разом оборотів:
70800
70800
* Уявімо, що здійснено відповідний розрахунок. У цьому випадку для прикладу це не істотно.

Таблиця 8

Проведення у концепції П(С)БО (до прикладу 5)

Операція
Дебет
Кредит
Сума
1. Купівля облігацій із премією
142 (143)
311
32400
Після закінчення першого року:      
2. Нараховано амортизацію премії за перший рік (сума умовна)
952
142 (143)
1000
3. Нараховано відсотки за облігаціями до отримання за перший рік
373
732
1500
4. Отримано відсотки за облігаціями
311
373
1500
Ще через рік, на дату погашення:      
5. Нараховано амортизацію премії за другий рік
952
142 (143)
1400
6. Нараховано відсотки за облігаціями до отримання за другий рік
373
732
1500
7. Отримано відсотки за облігаціями
311
373
1500
8. Погашено облігації
311
142 (143)
30000

Так, відповідно до МСФЗ (і П(С)БО), дисконт/премія протягом терміну обігу облігацій амортизується, тобто розподіляється і списується.

Списання з балансу фінансових активів (до яких належать і облігації, що утримуються на балансі інвестора) здійснюється на дату, коли або закінчується термін договірних прав на грошові потоки за цими активами, або ці права передаються третій стороні. Списання з балансу фінансових зобов’язань (до яких належать і облігаційні позики на балансі емітента) здійснюється на дату їх погашення, анулювання або скасування (у т. ч. і після закінчення терміну дії). У термінах IAS/IFRS списання з балансу активів або зобов’язань називається припиненням їх визнання (derecognition).

* * *

У практиці національного обліку, на жаль, немає прямих аналогів таким стандартам, як IAS 32, IAS 39 і IFRS 7. Так, П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» — це стандарт, що регулює облік лише фінансових активів. Про облік фінансових зобов’язань можна дещо знайти у П(С)БО 13 «Фінансові інструменти», але зрозуміти, що йдеться саме про них, дуже важко. З цієї причини ми не будемо проводити жодних паралелей у питанні обліку облігацій. Та все-таки, попри всі незрозумілості, не можна сказати, що національний порядок обліку і відображення у фінансовій звітності тих фінансових активів і фінансових зобов’язань, про які йшлося у статті, чимось особливо відрізняється від міжнародного. У методиці — практично нічим.

Римма ГрачоваНаступна стаття:  На початок статті Що нового Частковий перегляд статті (тільки початок)
Життя :: МСФЗ
Встановлено нові мінімальні розміри допомоги по безробіттю
Хто належить до посадових осіб емітента
Інформація про майно, що реалізується державними виконавцями, доступна всім...

В рубриці: 


Резерви та умовні зобов’язання Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 38 (23.9.2013) :: МСФЗ :: МСФЗ
Зобов’язання підприємств мають різну природу: заборгованість перед постачальниками товарно-матеріальних цінностей, зобов’язання з виплати заробітної плати працівникам, заборгованість за кредитами тощо. Як правило, підприємство точно знає величину ...

Облік податку на прибуток у МСФЗ Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 25-26 (24.6.2013) :: МСФЗ :: МСФЗ
Передбачену в МСФЗ практику обліку та відображення у фінансовій звітності податку на прибуток критикують і користувачі, і укладачі звітності. Перші, як правило, наголошують, що інформація про відстрочені податки не є релевантною для оцінки перспектив діял...

0.017569