(044) 391-51-90 (92)
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары :
Все семинары ...         
(полный план-график) : загальний по сайтуКурсы валют на PROext
Межбанковские курсы валют

Дебет-Кредит № 21 (24.5.2010)
Суть справи :: Бухгалтерський облік

Надходження ОЗ на підприємство

Тема основних засобів майже так само невичерпна, як і саме життя. Саме з їх придбання у більшості випадків починається серйозна діяльність підприємства — вони є основою будь-якого виробництва. І шляхи їх надходження можуть бути різними.

Основні засоби (далі — ОЗ) на підприємство можуть надходити по-різному. Зокрема, їх можна купити (за національну або іноземну валюту), придбати за кредитні кошти, отримати на умовах товарного кредиту або за бартером. Надходжен ня необоротних активів на підприємство за своїм змістом є інвестуванням, а бухгалтерський і податковий обліки таких операцій мають свої особливості. У цьому матеріалі розглянемо придбання основних засобів.

Визначення терміна

Основні засоби — це матеріальні активи, які утримуються підприємством для використання їх у виробництві або поставці товарів, наданні послуг, наданні в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, при цьому очікуваний строк корисного використання таких активів більший одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Бухгалтерський облік

Нагадаємо, що одиницею обліку є об’єкт ОЗ, зарахований на баланс за первісною вартістю, яка включає, зокрема, суми, сплачені постачальникам та підрядникам, реєстраційні збори, державне мито, здійснені у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт ОЗ, витрати на транспортування тощо (пункти 7, 8 П(С)БО 7)1. Крім того, свої особливості мають біологічні активи, що за своїм змістом також є об’єктами ОЗ. Однак їх облік регулюється окремим П(С)БО 30 «Біологічні активи». Предметом нашого розгляду є необоротні активи, облік яких регламентує саме П(С)БО 7.

Відповідно до положень Інструкції №291 і Методрекомендацій №561 витрати на придбання (створення, будівництво) об’єкта ОЗ обліковуються на відповідних субрахунках рахунка 15 «Капітальні інвестиції». Придбавши ОЗ, підприємство повинне ввести його в експлуатацію, щоб мати змогу використовувати у госпдіяльності. А введення ОЗ в експлуатацію відображається за дебетом субрахунків рахунка 10 «Основні засоби» і кредитом рахунка 15. Для бухобліку надходження ОЗ Мінфін рекомендує (відповідно до вказівок Методрекомендацій №561) проведення, подані у таблиці 1.

Таблиця 1

Кореспонденція рахунків бухобліку придбання ОЗ

Зміст господарських операцій
Кореспонденція рахунків
Д-т
К-т
Придбання устаткування, що не потребує монтажу
ПК з ПДВ з придбання устаткування
Зарахування об’єкта до складу ОЗ після введення в експлуатацію
15
64/ПДВ
10
63
63
15
Придбання устаткування, що потребують монтажу
ПК з ПДВ з придбання устаткування
Передача устаткування до монтажу
Зарахування об’єкта до складу ОЗ після введення в експлуатацію
205
641/ПДВ
15
10
63
63
205
15
Витрати на будівництво підрядним способом (проектні та будівельно-монтажні роботи) за рахунками проектних і підрядних організацій
ПК з ПДВ за рахунками проектних і підрядних організацій
Зарахування об’єкта до складу ОЗ після введення в експлуатацію
15
641/ПДВ
10
63
63
15
Витрати на будівництво господарським способом
Матеріали
Послуги допоміжних виробництв (машин і механізмів)
Оплата праці працівників, зайнятих у будівництві
Відрахування на соціальні заходи
Послуги машин і механізмів, виконаних сторонніми організаціями на об’єкті будівництва
ПК з ПДВ за рахунками за послуги машин і механізмів, виконаних сторонніми організаціями
Зарахування об’єкта до складу ОЗ після введення в експлуатацію
15
15
15
15
15
641/ПДВ
10
205
23
66
65
685
685
15
Отримання від засновників (учасників) ОЗ як внеску до статутного капіталу (СК)
10
46
Оприбуткування раніше не врахованих ОЗ на баланс*
10
746
Переведення до ОЗ помилково не зарахованих МШП, які знаходяться на складі
112
22
Безоплатно отримані ОЗ
Відображення вартості таких ОЗ
Витрати на транспортування та монтаж
ПК з ПДВ за рахунками транспортних і монтажних організацій
Зарахування витрат на транспортування і монтаж до первісної вартості таких ОЗ
10
15
641/ПДВ
10
424
685
685
15
Витрати на поліпшення (реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання) ОЗ
ПК з ПДВ за такими витратами
15
641/ПДВ
63
63
* Ці проведення наведено у Методрекомендаціях №561, але вони не відповідають положенням нструкції №291. Мінфін не вбачає у цій невідповідності вагомої причини. Але, зрештою, вони є лише рекомендаціями, тож, на нашу думку, у кожному конкретному випадку бухгалтер може застосувати також інші проведення, що не суперечать нструкції №291 (питання обліку ОЗ, отриманих безоплатно, буде розглянуто у наступному матеріалі).

Відповідно до п. 10 Ме тодрекомендацій №561, підставою для зарахування на баланс ОЗ є акт приймання-передачі (введення в експлуатацію) основних засобів. Отримані ОЗ розподіляються за групами, які визначаються відповідно до Класифікатора ДК 013-972, за відповідними субрахунками (згідно з Інструкцією №291). Підприємство може розширювати зазначену класифікацію, поділяючи у групах (підгрупах) ОЗ на власні, орендовані і такі, що перебувають в експлуатації, запасі, оренді, ремонті, на модернізації тощо.

Податковий облік

Податок на прибуток

З погляду оподаткування ми маємо справу із основними фондами (далі — ОФ). За пп. 8.2.1 Закону про прибуток ос новними фондами є матеріальні цінності, які призначені для використання у госпдіяльності платника податку протягом періоду, що перевищує 365 к. д. з дати введення в експлуатацію, та вартість яких перевищує 1000 грн і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом3. Законом про прибуток встановлено чотири групи ОФ, при цьому у групі 1 облік придбаних ОФ ведеться пооб’єктно, а у групах 2, 3, 4 — за сукупною вартістю відповідної групи. Відповідно до п. 8.4 Закону про прибуток витрати на придбання або самостійне виготовлення ОФ, з урахуванням транспортних, страхових та інших платежів у зв’язку з їх придбанням, збільшують балансову вартість (далі — БВ) відповідної групи ОФ — без ПДВ, якщо підприємство є платником ПДВ. Щодо деяких обов’язкових платежів, які здійснюються при переході права власності і передбачені Законом про систему оподаткування (наприклад, збір до Пенсійного фонду при придбанні об’єктів нерухомості або легкових авто): з одного боку, вони є витратами на придбання ОФ, а з іншого, — є валовими (згідно з пп. 5.2.5 цього Закону). Тут є певна законодавча неврегульованість. На нашу думку, під час оподаткування таких платежів слід усе ж таки керуватися пп. 5.2.5 Закону і відносити їх до ВВ. ДПАУ також схиляється до такої думки (наприклад, лист ДПАУ від 19.12.2006 р. №23881/7/15-0317, див. «ДК» №3-4/2007).

1 Якщо приймається рішення щодо продажу придбаних ОЗ, які вже введені в експлуатацію, то їх облік ведеться із застосуванням положень П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність». Якщо ОЗ придбаваються з метою продажу, то вони обліковуються як товари згідно з П(С)БО 9 «Запаси».

2 Державний класифікатор України «Класифікація основних фондів ДК 013-97». Чинний з 01.01.98 р.

3 Витрати на придбання будь-яких матеріальних цінностей, вартість яких не перевищує 1000 грн, призначених для використання у госпдіяльності, включаються до складу ВВ у загальному порядку із застосуванням п. 5.9 цього Закону.

При формуванні витрат на придбання ОФ, які за пп. 8.1.2 Закону про прибуток підлягають амортизації, слід мати на увазі, що вони не повинні перевищувати рівня звичайних цін, якщо придбані у пов’язаних осіб (пп. 7.4.2 Закону) або у неплатника податку на прибуток (чи платника за іншою ставкою, ніж 25%, крім страховиків).

Звертаємо увагу ще на один нюанс (абз. 3 пп. 5.3.3 цього Закону): якщо платник податку на прибуток є платником ПДВ та паралельно з операціями, які обкладаються ПДВ, здійснює операції, що звільнені від обкладення або не є об’єктом обкладення цим податком, то сума «вхідного» ПДВ, сплачена при придбанні ОФ, включається до БВ таких ОФ у періоді їх придбання виходячи із коефіцієнта розподілу1. У подальшому така сума не коригується і податкові зобов’язання (далі — ПЗ) не нараховуються.

1 Цей коефіцієнт визначається співвідношенням оподатковуваних і звільнених від оподаткування операцій.

Ще одне зауваження. Згідно з п. 1 Перехідних положень Закону №1957 «норми амортизаційних відрахувань, зазначені у статті 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» для основних фондів груп 1, 2 і 3, застосовуються щодо витрат, понесених (нарахованих) платником податку після 1 січня 2004 року у зв’язку з придбанням або спорудженням нових основних фондів груп 1, 2 і 3, а також витрат на поліпшення таких нових основних фондів.

Амортизація витрат, понесених (нарахованих) платником податку у зв’язку з придбанням, спорудженням та поліпшенням основних фондів груп 1, 2 і 3 до 1 січня 2004 року, здійснюється за нормами амортизації, що діяли до 1 січня 2004 року. При цьому для цілей податкового обліку платники податку зобов’язані вести окремий облік витрат, понесених у зв’язку з придбанням, спорудженням та/або поліпшенням основних фондів, що здійснюються після 1 січня 2004 року». Отже, з огляду на ці положення платники податку на прибуток починаючи з 1 січня 2004 року замість 4 груп ОФ можуть мати усі 7 залежно від норм амортизації.

У таблиці 2 наведено розподіл ОФ за групами відповідно до цього Закону.

Таблиця 2

Групи ОФ і норми податкової амортизації відповідно до Закону про прибуток

Групи ОФ
Склад груп
Норма квартальної амортизації (%)
Для старих придбаних ОФ
Для нових споруджених ОФ
Група 1 Будівлі, споруди, їхні структурні компоненти та передавальні пристрої, у тому числі житлові будинки та їхні частини (квартири і місця загального користування), вартість капітального поліпшення землі
1,25
2
Група 2 Автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього; меблі; побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та приладдя до них
6,25
10
Група 3 Будь-які інші основні фонди, не включені до груп 1, 2 і 4
3,75
6
Група 4 Електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, комп’ютерні програми, телефони (у тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів (предметів)
-
15

Щодо дати збільшення БВ Закон про прибуток не дає прямої відповіді. З одного боку, за пп. 8.1.2 Закону про прибуток амортизації підлягають витрати на придбання ОФ, а з іншого, — у пп. 8.3.2 Закону формула для розрахунку БВ груп 2, 3, 4 ОФ (окремого об’єкта групи 1) містить показник П(а-1), який дорівнює сумі витрат на придбання ОФ, що підлягають амортизації, протягом кварталу, що передував розрахунковому. Звернемо увагу також на пп. 8.3.5 цього Закону (щодо обліку балансової вартості ОФ груп 2, 3 і 4), в якому йдеться про сукупну БВ відповідної групи незалежно від часу введення в експлуатацію таких ОФ. Погляд ДПАУ з цього приводу інший: нарахування амортизації для об’єктів групи 1 починається з наступного кварталу після введення їх в експлуатацію, а для ОФ груп 2, 3 та 4 — з кварталу, наступного за кварталом оприбуткування матеріальних цінностей, що входять до складу цих груп незалежно від фактичного здійснення розрахунків за них1. Їхні аргументи — вже згаданий пп. 8.3.5 Закону про прибуток і «непричетність» правила першої події (за пп. 11.2.1 Закону) до дати збільшення БВ груп ОФ. Тому, на нашу думку, при визначенні цієї дати доцільно збільшити БВ відповідної групи датою отримання об’єкта ОФ, а нараховувати амортизацію вже з наступного кварталу після введення в експлуатацію. Вирішувати вам!

1 Листи ДПАУ від 21.04.2003 р. №3859/6/15-1116 («Документи для роботи» №23/2003), від 04.07.2008 р. №13412/7/15-0217 (див. «ДК» №31/2008), від 09.10.2008 р. №20630/7/15-0217 (див. «ДК» №44/2008).

Ще один цікавий випадок — здійснення покупцем попередньої оплати за ОФ в одному податковому періоді, а отримання ОФ — у наступному. Це питання законом також чітко не прописане. На нашу думку, у покупця перерахування перед оплати за ОФ (як перша подія) не спричинить податкових наслідків, тобто не потрапить до ВВ (бо придбання ОФ сюди не відноситься), а збільшення БВ відповідної групи відбудеться за датою придбання ОФ. Тож давайте не поспішати, — адже останнє слово за вами, любі бухгалтери!

Під час придбання легкового авто покупець сплачує:

— збір до Пенсійного фонду України у розмірі 3% від договірної вартості легковика. Цей платіж слід включати до валових витрат періоду (лист ДПАУ від 19.12.2006 р. №23881/7/15-0317, «ДК» №3-4/2007);

— податок із власників транспортних засобів, який також включається до ВВ.

Податок на додану вартість

Відповідно до пп. 7.4.1 Закону про ПДВ сума ПДВ, сплачена (нарахована) підприємством — платником ПДВ при придбанні (спорудженні, будівництві) ОФ, які планується використовувати для оподатковуваних операцій у межах госпдіяльності, включається до податкового кредиту (далі — ПК) у тому звітному періоді, в якому відбулась перша подія. ПК звітного періоду визначається виходячи із договірної ціни ОФ за умови, що вона відрізняється від звичайної ціни не більше ніж на 20%. Право на нарахування ПК, за наявності правильно оформленої податкової накладної, виникає незалежно від того, чи почали такі товари (послуги) та ОФ використовуватися в оподатковуваних операціях у межах госпдіяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду. До ПК не включаються суми ПДВ, сплачені (нараховані) покупцем щодо ОФ, не призначених для використання в оподатковуваних (відповідно до ст. 3 цього Закону) або звільнених від оподаткування (згідно зі ст. 5 та п. 11.44 Закону) операціях.

Якщо підприємство придбаває легкове авто як об’єкт ОФ (крім таксомоторів), то слід мати на увазі, що суми ПДВ, сплачені (нараховані) покупцем щодо такого авто, за абз. 2 пп. 7.4.2 Закону про ПДВ не включаються до ПК. Цей абзац дозволяє зазначену суму ПДВ відносити до ВВ. Але цей момент залишається неврегульованим із самого початку, адже зміни до Закону про прибуток так і не були прийняті. ДПАУ неодноразово і по-різному коментувала цю проблему у своїх листах:

  • від 20.06.2006 р. №6975/5/16-1516 — формування ПК для таксомоторів;
  • від 01.12.2006 р. №22466/7/31-0017 — «вхідна» сума ПДВ не включається ні до ПК, ні до ВВ, ні до БВ групи 2 ОФ, а погашається платником податку за рахунок інших джерел;
  • від 05.11.2008 р. №22622/7/16-1517-21, від 04.12.2009 р. №27084/7/16-1517 (п. ІІ.2) (див. також «ДК» №1/2010) — якщо надалі придбаний легковик продається, то до ПК можна віднести ту частину суми ПДВ, яка відповідає незамортизованій частині вартості, але не вище від рівня звичайної ціни, що склалася на момент такого продажу. Однак це не передбачене Законом про ПДВ. І хоча позиція ДПАУ виглядає досить лояльною, такий підхід не є цілком правомірним. І якщо його дотримуватись, можуть бути проблеми. Тож якщо ваша думка щодо оподаткування цієї операції відрізняється від думки податківців, викладеної у листах, рекомендуємо бути уважними!

На захист платників маємо два досить переконливі листи:

1) лист Комітету ВР з питань фінансів і банківської діяльності від 02.03.2007 р. №06-10/10-199 (див. «ДК» №16/2007) — виходячи із правила конфлікту інтересів (вже згаданий пп. 4.4.1 Закону №2181) з урахуванням позитивної судової практики (до законодавчого врегулювання) є допустимим включення до ВВ сум ПДВ, сплачених при придбанні легкових авто (крім таксомоторів);

2) ухвала ВАСУ від 03.02.2009 р. №К-6951/07 — суми ПДВ, сплачені під час придбання легкового авто, включати до ВВ.

Якщо ОФ використовуються в оподатковуваних операціях частково, то відповідно до пп. 7.4.3 Закону про ПДВ до суми ПК включається та частка податку, яка відповідає частці використання ОФ в оподатковуваних операціях звітного періоду.

Приклад ПП «Леман» придбало виробниче обладнання (група 4 ОФ) на суму 240000 грн (з ПДВ) на умовах часткової передоплати й оплатило транс портній організації доставку 6000 грн (з ПДВ). Бухгалтерський та податковий облік наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

Бухгалтерський і податковий облік придбання виробничого обладнання у ПП «Леман»

№ з/п
Зміст операції
Бухгалтерський облік
Сума, грн
Податковий облік
Д-т
К-т
ВД
ВВ
БВ гр.4 ОФ
1.
Здійснено часткову оплату за виробниче обладнання
371
311
60000
-
-
-*
2.
ПК за оплатою
641/ПДВ
644
10000
-
-
-
3.
Здійснено передоплату за доставку обладнання
371
311
6000
-
-
-*
4.
ПК за оплатою
641/ПДВ
644
1000
-
-
-
5.
Відображено в обліку послуги з доставки обладнання
152
644
631
631
5000
1000
-
-
-
-
-
-
6.
Отримано виробниче обладнання
152
631
200000
-
-
205000
7.
ПК за отриманням
641/ПДВ
644
631
631
30000
10000
-
-
-
-
-
-
8.
Сплачено залишок коштів за обладнання
631
311
180000
-
-
-
9.
Здійснено закриття заборгованості за отримане обладнання
631
371
60000
-
-
-
10.
Здійснено закриття заборгованості за доставку обладнання
631
371
6000
-
-
-
11.
Виробниче обладнання введено в екс плуатацію на підставі акта
104
152
205000
-
-
-
* БВ групи 4 збільшується на початок розрахункового кварталу, наступного за тим, в якому придбано виробниче обладнання.

Імпорт ОЗ

Бухгалтерський облік

Сума авансу (передоплати) в іноземній валюті, сплачена постачальнику-нерезиденту для придбання ОЗ1, формує первісну вартість об’єкта ОЗ за курсом НБУ на дату перерахування (п. 6 П(С)БО 21). При здійсненні авансових платежів в інвалюті частинами вартість одержаних ОЗ визнається за сумою авансових платежів із застосуванням валютних курсів за черговістю здійснення проплат. Якщо першою подією є отримання ОЗ, то їх первісна вартість визначається за курсом НБУ на дату поставки (тобто оформлення ВМД). При цьому утворюється монетарна заборгованість, яку слід перераховувати на кожну дату балансу та на дату її погашення. Отримані різниці включаються або до інших доходів (зниження курсу) на рахунку 744, або до витрат звітного періоду (зростання курсу) на рахунку 974 (п. 8 П(С)БО 21).

1 Які є немонетарним активом.

Важливим моментом, що істотно впливає на оподаткування імпорту ОФ, є курсові різниці, що виникають при зміні курсу НБУ. Розглянемо їх докладніше.

Податок на прибуток

Відповідно до пп. 7.3.2 Закону про прибуток валові витрати покупця, нараховані (понесені) в інвалюті у звітному періоді щодо придбання імпортованих товарів (робіт, послуг), визначаються у сумі, що дорівнює балансовій вартості такої інвалюти, визначеної згідно з положеннями підпунктів 7.3.1, 7.3.4, 7.3.6, і не підлягають перерахуванню у зв’язку зі зміною курсу НБУ протягом такого звітного періоду. Як бачимо, цей підпункт Закону стосується товарів і не містить жодних інших положень, які б регулювали податковий облік придбання ОФ за інвалюту. Тому у цьому випадку ОФ, що придбаваються, з метою оподаткування за аналогією можна прирівняти до товарів. Але, з іншого боку, чимало бухгалтерів використовують курс НБУ на дату ВМД. І таким чином балансова вартість витраченої на придбання об’єкта ОФ валюти сформує БВ об’єкта ОФ і збільшує БВ відповідної групи ОФ. Курсові різниці, що можуть виникати у таких операціях, можна охарактеризувати так:

— якщо перша подія — передоплата за ОФ, то БВ витраченої інвалюти відома. Отже, витрати на придбання відомі;

— якщо спочатку оприбутковано ОФ, а в іншому податковому періоді відбувається оплата, то БВ інвалюти на момент оприбуткування точно визначити неможливо. І законодавством це питання залишається неврегульованим. На нашу думку, у цьому випадку можна збільшити БВ відповідної групи на вартість об’єкта ОФ, відображену у ВМД, виходячи з курсу НБУ на дату її оформлення. І надалі вартість ОФ не перераховувати, тобто не коригувати. Але вибір за вами! Сміливці можуть коригувати БВ оприбуткованих ОФ на кожну дату перерахування коштів нерезиденту аж до повного розрахунку.

Податок на додану вартість

Імпорт ОФ є оподатковуваною операцією за ставкою 20% (пп. 3.1.2 Закону про ПДВ). Базою оподаткування є договірна (контракт на) вартість таких ОФ, але не менша від митної вартості, зазначеної у ввізній ВМД1. Визначена вартість перераховується за курсом НБУ, який діяв на кінець операційного дня, що передує дню, в якому ОФ вперше підпадає під режим митного контролю відповідно до митного законодавства. За пп. 7.3.8 Закону про ПДВ авансова оплата вартості імпортованих ОФ не змінює значення ПК платника-імпортера. При цьому саме ВМД є документом, що дає право на ПК (пп. 7.2.7 Закону про ПДВ) і підтверджує сплату податку митним органам під час розмитнення2 (рядок 12.1 декларації з ПДВ). Тож ця сума підлягає бюджетному відшкодуванню у порядку, визначеному п. 7.7 Закону.

1 З урахуванням витрат на транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження та страхування до пункту перетину митного кордону України, сплати брокерських, агентських, комісійних та інших видів винагород, пов’язаних з імпортом таких товарів, плати за використання об’єктів інтелектуальної власності, що належать до таких товарів, акцизних зборів, ввізного мита, а також інших податків, зборів (обов’язкових платежів), за винятком податку на додану вартість, що включаються у ціну товарів (робіт, послуг) згідно з законами України з питань оподаткування.

2 За пп. 7.3.6 Закону про ПДВ датою виникнення податкових зобов’язань є дата подання ВМД, в якій зазначено суму ПДВ, яка підлягає сплаті на митниці, а датою сплати (за пп. 7.5.2 Закону) — дата оплати таких ПЗ.

І ще одне істотне зауваження — при імпорті товарів діє ст. 2 Закону від 23.09.94 р. №185 «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», якою встановлено строк 180 днів для розрахунків за такими операціями (перевищення цього строку призводить до накладення фінсанкцій).

Нормативна база

  • Закон про систему оподаткування — Закон України від 25.06.91 р. №1251-ХІІ «Про систему оподаткування».
  • Закон №1957 — Закон України від 01.07.2004 р. №1957-ІV «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».
  • П(С)БО 7 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 27.04.2000 р. №92.
  • П(С)БО 21 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджене наказом Мінфіну від 10.08.2000 р. №193.
  • Інструкція №291 — Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.99 р. №291.
  • Методрекомендації №561 — Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. №561.

Наталія Куцміда, «Дебет-Кредит»Наступна стаття:  На початок статті Нові роз’яснення Пенсійного фонду Частковий перегляд статті (тільки початок)
Життя :: Бухгалтерський облік
Пенсійний фонд України видав три роз’яснювальні листи щодо окремих питань обкладення страховими внесками деяких категорій виплат, пов’язаних з оплатою праці. Розглянемо їхні основні положення....

В рубриці: 


Питання обліку запасів Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Бухгалтерський облік
З початку 2015 р. сума податку на прибуток визначається на підставі даних
бухгалтерського обліку. У зв’язку з цим податківці отримали право перевіряти
правильність ведення бухобліку, правильність та повноту визначення доходів,
витрат та фінанс...

Продаж автомобіля фізособі Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Бухгалтерський облік
Звичайна господарська операція: юрособа продає легковий автомобіль —
основний засіб — фізособі. Але у зв’язку з цією операцією у бухгалтерів
виникає чимало запитань, особливо в світлі постійних змін законодавства.
Відповіді на багато запитань ...

0.015168