(044) 391-51-90 (92)
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары :
Все семинары ...         
(полный план-график) : загальний по сайтуКурсы валют на PROext
Межбанковские курсы валют

Дебет-Кредит № 51 (20.12.2010)
Суть справи :: Звітність

Баланс підприємства: теорія і практика

Баланс як фінансовий звіт відображає узагальнену, укрупнену, побудовану за стандартизованою формою інформацію про активи та зобов’язання на певний момент часу. Згідно зі ст. 13 Закону про бухоблік, баланс підприємства складається станом на кінець останнього дня звітного періоду (кварталу, півріччя, 9 місяців, року). Розглянемо як скласти баланс на 31.12.2010 р.1

Методологічні основи складання балансу підприємства регулює Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс».

Відповідно до п. 6 П(С)БО 2, у балансі відображаються активи, зобов’язання та власний капітал підприємства у тисячах гривень без десяткових знаків.

Річний баланс є звітністю, що показує фінансове становище підприємства на 31 грудня звітного року. Звітність за інші періоди є проміжною. Джерелом даних для заповнення звіту є оборотно-сальдова відомість на кінець звітного періоду. Під час підготовки балансу є важливим порівняння показників звітності між собою2.

Активи та пасиви відображаються в балансі за умови:

1) достовірної оцінки;

2) якщо є вірогідність отримання/зменшення економічної вигоди.

Розглянемо зміст Балансу як фінансової звітності підприємства за статтями (див. таблицю).

Таблиця

Заповнення балансу на основі даних бухгалтерського обліку підприємства

Назва рядка
Код рядка
Джерело інформації (з оборотно-сальдової відомості підприємства)
Актив    
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
залишкова вартість
010
Ряд. 011 — ряд. 012
первісна вартість
011
Сальдо Д-т 12
накопичена амортизація
012
Сальдо К-т 133 (вказується в дужках)
Незавершене будівництво
0201
Сальдо Д-т 15, а також Д-т 36 (вибирається за рах. 36 саме та частина авансів, яка іде на фінансування будівництва) Д-т 205 (вибираються за рах. 205 тільки ті запаси, що ідуть на потреби будівництва, адже на рах. 205 можуть бути і запаси, матеріали, що використовуватимуться у виробництві — для цього рядка береться саме те, що іде на будівництво)
Основні засоби:    
залишкова вартість
030
Ряд. 031 — ряд. 032
первісна вартість
031
Сальдо Д-т 10 і 11
знос
032
Сальдо К-т 131 і 132 (інформація наводиться в дужках)
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість
035
Сальдо Д-т 161, 163, 165 (ряд. 036 — ряд. 037, якщо облік ведеться за первісною вартістю)
первісна вартість
036
Сальдо Д-т 162, 164, 166
накопичена амортизація
037
Сальдо К-т 134 (інформація наводиться в дужках)
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
040
Сальдо Д-т 141
інші фінансові інвестиції
045
Сальдо Д-т 142, 143
Довгострокова дебіторська заборгованість
050
Сальдо Д-т 181, 182, 183
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості*
055
Сальдо Д-т 100 або ряд. 056 — ряд. 057, якщо облік ведеться за первісною вартістю
Первісна вартість інвестиційної нерухомості*
056
Сальдо Д-т 100
Знос інвестиційної нерухомості*
057
Сальдо К-т 135 (інформація наводиться в дужках)
Відстрочені податкові активи
060
Сальдо Д-т 17
Гудвіл*
065
Сальдо Д-т 19
Iнші необоротні активи
070
Сальдо Д-т 184
Усього за розділом I
080
Сума: ряд. 010 + ряд. 020 + ряд. 030 + ряд. 035 + ряд. 040 + ряд. 045 + ряд. 050 + ряд. 055 + ряд. 060 + ряд. 065 + ряд. 070
II. Оборотні активи    
Виробничі запаси
100
Сальдо Д-т 20 і 22
Поточні біологічні активи
110
Сальдо Д-т 21
Незавершене виробництво
120
Сальдо Д-т 23, 25
Готова продукція
130
Сальдо Д-т 26 і 27
Товари
140
Сальдо Д-т 28
Векселі одержані
150
Сальдо Д-т 34
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість
160
Ряд. 161 — ряд. 162
первісна вартість
161
Сальдо Д-т 36
резерв сумнівних боргів
162
Сальдо К-т 38 у частині резерву, сформованого під заборгованість у ряд. 162. Сума резерву сумнівних боргів наводиться у дужках
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом
170
Сальдо Д-т 641 і 642
за виданими авансами
180
Сальдо Д-т 371 (без урахування частини авансів, направлених на фінансування будівництва), якщо не ведеться виділення авансів, то аналізуємо рах. 631
з нарахованих доходів
190
Сальдо Д-т 373
із внутрішніх розрахунків
200
Сальдо Д-т 682 і 683
Iнша поточна дебіторська заборгованість
210
Сальдо Д-т 372, 374, 375, 376, 377, 63, 644, 685, 65 і 66
Поточні фінансові інвестиції
220
Сальдо Д-т 352
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті
230
Сальдо Д-т 301, 311, 313, 333, 351. Зауважимо, що кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року починаючи з дати балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, слід виключати зі складу оборотних активів та відображати як необоротні активи
у т. ч. в касі*
231
Сальдо Д-т 301
в іноземній валюті
240
Сальдо Д-т 302, 312, 314, 334, 351
Iнші оборотні активи
250
Сальдо Д-т 331, 332, 643
Усього за розділом II
260
Сума: ряд. 100 + ряд.110 + ряд. 120 + ряд. 130 + ряд. 140 + ряд. 150 + ряд. 160 + ряд. 170 + ряд. 180 + ряд. 190 + ряд. 200 + ряд. 210 + ряд. 220 + ряд. 230 + ряд. 240 + ряд. 250
III. Витрати майбутніх періодів
270
Сальдо Д-т 39
IV. Необоротні активи та групи вибуття*
275
Сальдо Д-т 286
Баланс
280
Сума: ряд. 080 + ряд. 260 + ряд. 270 + ряд. 275
Пасив    
I. Власний капітал    
Статутний капітал
300
Сальдо К-т 40
Пайовий капітал
310
Сальдо К-т 41
Додатковий вкладений капітал
320
Сальдо К-т 421 або 422
Iнший додатковий капітал
330
Сальдо К-т 423, 424 і 425
Резервний капітал
340
Сальдо К-т 43
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
350
Сальдо К-т 441 або Д-т 442. Сума непокритого збитку наводиться в дужках
Неоплачений капітал
360
Сальдо Д-т 46 (інформація наводиться в дужках)
Вилучений капітал
370
Сальдо Д-т 45 (інформація наводиться в дужках)
Усього за розділом I
380
Сума: ряд. 300 + ряд. 310 + ряд. 320 + ряд. 330 + ряд. 340 + ряд. 350 (- ряд. 350, якщо там знаходиться сума в дужках) - ряд. 360 - ряд. 370
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу
400
Сальдо К-т 471, 472 і 477
Iнші забезпечення
410
Сальдо К-т 473, 474 і 478
Сума страхових резервів*
415
Сальдо К-т 491, 492
Сума часток перестраховиків у страхових резервах*
416
Сальдо Д-т 493, 494 (наводиться у дужках)
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї*
417
Сальдо К-т 475
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї*
418
Сальдо К-т 476
Цільове фінансування
420
Сальдо К-т 48
Усього за розділом II
430
Сума: ряд. 400 + ряд. 410 + (ряд. 415 - ряд. 416) + ряд. 417 + ряд. 418 + ряд. 420
III. Довгострокові зобов’язання    
Довгострокові кредити банків
440
Сальдо К-т 501, 502, 503, 504
Iнші довгострокові фінансові зобов’язання
450
Сальдо К-т 505, 506 (у частині зобов’язань за процентними позиками), 51, 52
Відстрочені податкові зобов’язання
460
Сальдо К-т 54
Iнші довгострокові зобов’язання
470
Сальдо К-т 505 506 (у частині зобов’язань за безвідсотковими позиками), 53
Усього за розділом III
480
Сума: ряд. 440 + ряд. 450 + ряд. 460 + ряд. 470
IV. Поточні зобов’язання    
Короткострокові кредити банків
500
Сальдо К-т 31 (овердрафт), 60
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
510
Сальдо К-т 61
Векселі видані
520
Сальдо К-т 62
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
530
Сальдо К-т 63
Поточні зобов’язання за розрахунками:    
з одержаних авансів
540
Сальдо К-т 681, якщо не ведеться виділення авансів, тоді рах. 361
з бюджетом
550
Сальдо К-т 641 і 642
з позабюджетних платежів
560
Сальдо К-т 685 (у частині платежів до позабюджетних фондів)
зі страхування
570
Сальдо К-т 65
з оплати праці
580
Сальдо К-т 66
з учасниками
590
Сальдо К-т 67
із внутрішніх розрахунків
600
Сальдо К-т 682, 683
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу*
605
Вибірково беруться зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу (п. 60.1 П(С)БО 2)
Iнші поточні зобов’язання
610
К-т 681 (у частині заборгованості замовникам за будівельними контактами), а також сальдо К-т 372, 644, 684, 685 (крім платежів до позабюджетних фондів)
Усього за розділом IV
620
Сума: ряд. 500 + ряд. 510 + ряд. 520 + ряд. 530 + ряд. 540 + ряд. 550 + ряд. 560 + ряд. 570 + ряд. 580 + ряд. 590 + ряд. 600 + ряд. 605 + ряд. 610
V. Доходи майбутніх періодів
630
Сальдо К-т 69
Баланс
640
Сума: ряд. 380 + ряд. 430 + ряд. 480 + ряд. 620 + ряд. 630

У формі балансу графа 3 відображає дані на початок звітного року. Графа 4 показує дані на кінець звітного періоду. Звертаємо увагу, що графа 3 весь рік має містити однакові цифри — на початок звітного року, тобто сальдо на 1 січня звітного року. Якщо йдеться про новостворене підприємство, реєстрація якого мала місце протягом року, звітність такого підприємства за графою 3 міститиме прочерки, адже на 1 січня його ще не було створено.

У ситуації, коли мають місце виправлення за попередній рік і вони впливають на фінрезультати, то на початок звітного року мають бути відкориговані нерозподілений прибуток, статті активів та зобов’язань, які зазнали змін. Крім того, помилки, що впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку), відображаються в рядку 030 звіту про власний капітал (ф. №4). Підприємство також здійснює коригування статей фінансової звітності (активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат тощо) того року (років), на який (які) вплинули виправлені помилки3.

Коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року здійснюється навіть і за відсутності залишку нерозподіленого прибутку (наявності непокритих збитків). Таке виправлення потребує повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності4.

1 Це частина матеріалу щодо складання фінансової звітності за 2010 рік. Решту матеріалів передплатники отримають у складі книги «Звітність за 2010 рік», яка вийде 17 січня 2011 року.

2 Див. наказ Мінфіну від 22.12.2008 р. №1524 «Про затвердження Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності».

3 Див. лист Мінфіну від 13.01.2005 р. №31-04200-20-10/508.

4 Див. лист Мінфіну від 23.02.2010 р. №31-34000-20-10/3939.

Ліквідність балансу

Нерідко при економічному аналізі діяльності підприємства йдеться про ліквідність балансу підприємства. Ліквідність — це здатність підприємства розраховуватися за своїми фінансовими зобов’язаннями шляхом перетворення активів на гроші. У зв’язку з цим активи (майно підприємства) класифікуються за рівнем ліквідності.

Гроші вважаються абсолютно ліквідними активами, а необоротні активи — найменш ліквідними активами, оскільки їх реалізація і перетворення на гроші, як правило, найскладніші і потребують тривалого часу.

Поділ активів на оборотні і необоротні

Найбільш загальною класифікацією активів, що впливає на рівень ліквідності, є поділ активів на оборотні та необоротні.

У зв’язку з цим форма балансу як фінансового звіту передбачає в активі два найбільші розділи:

1) оборотні активи;

2) необоротні активи.

Під час складання балансу необхідно пам’ятати, що та чи інша його стаття обов’язково міститься у певному розділі балансу. Згідно з п. 4 П(С)БО 2, оборотними активами визнаються кошти та їх еквіваленти, не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом 12-ти місяців з дати балансу.

З огляду на це, у разі коли актив не призначений для реалізації чи споживання протягом 12-ти місяців з дати балансу, інформацію про такий актив слід розміщувати в розділі I — необоротні активи (статті «Довгострокова дебіторська заборгованість» або «Iнші необоротні активи» тощо). У разі недотримання цього правила підприємство наводить у звітності перекручені показники, завищуючи ліквідність балансу.

Так, наприклад, відповідно до п. 34 П(С)БО 2, кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року починаючи з дати балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, слід виключати зі складу оборотних активів та відображати як необоротні активи. Наприклад, підприємство тимчасово розмістило вільні кошти на термін більше року на депозитний рахунок. Отже, такі кошти слід відобразити не у складі оборотних активів, а у складі необоротних — за субрахунком 184 із відповідним включенням до рядка 070 балансу.

Розкриття статей балансу у примітках до звітності

Відповідно до п. 62 П(С)БО 2, оцінка та подальше розкриття окремих статей балансу у примітках до звітності здійснюються згідно з відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку:

1) П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» — абзац 6 пункту 19;

2) П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» — пункти 20, 21, 23;

3) П(С)БО 7 «Основні засоби» — підпункт 36.1 пункту 36;

4) П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» — підпункт 36.1 пункту 36;

5) П(С)БО 9 «Запаси» — абзац 7 пункту 29;

6) П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» — підпункт 13.1 пункту 13;

7) П(С)БО 11 «Зобов’язання» — пункти 20, 21, 22;

8) П(С)БО 16 «Витрати» — абзац 3 пункту 32.

Однак відповідно до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку у примітках до звітності має розкриватися інша інформація (додатково до тієї, що міститься у формі №5). Так, наприклад п. 36 П(С)БО 8 передбачає розкриття у примітках до звітності широкої інформації щодо наявних нематеріальних активів; пункти 20, 21 П(С)БО 11 передбачають розшифрування переліку і сум зобов’язань, включених до статей балансу «Iнші довгострокові зобов’язання», «Iнші поточні зобов’язання».

Ця додаткова інформація може бути числовою або словесною і підлягає розкриттю в пояснювальній записці як примітки до звітності.

У зв’язку з цим, наприклад, форма №5 річної фінансової звітності містить окремі розділи і показники, спеціально присвячені розкриттю певних статей балансу.

У розділах I та II форми №5 показуються рух і залишки відповідно нематеріальних активів та основних засобів протягом року (за видами). У розділах III і IV наводиться відповідно інформація щодо залишків незавершених капітальних інвестицій (розділ III) та фінансових інвестицій (розділ IV) на кінець року.

Розділи VI, VIII, IX форми №5 показують залишки відповідно коштів, запасів, дебіторської заборгованості за їх видами на кінець року. Розділ VII визначає рух і залишки забезпечень і резервів. Окремі показники балансу розшифровуються і в інших розділах форми №5.

Порядок заповнення форми балансу на підставі даних бухобліку наведено у таблиці. Всі рядки з позначкою «*» є вписуваними рядками відповідно до Роз’яснення Міністерства фінансів України від 28.12.2009 р. «Щодо форм річної фінансової звітності» (див. «ДК» №5/2010). Їх необхідно заповнювати лише тоді, коли є дані для заповнення. В іншому випадку вони у звітності не відображаються.

Юлія КЛОВСЬКА, «Дебет-Кредит», Олексій КРАВЧУК, к. ю. н., аудиторНаступна стаття:  На початок статті Тематичний посторінковий перелік публікацій за 4-й квартал 2010-го року Частковий перегляд статті (тільки початок)
Суть справи :: Звітність
Тематичний посторінковий перелік публікацій випусків поліграфічного видання бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит" (розділ "Суть справи") за 4-й квартал 2010-го року...

В рубриці: 


ЄСВ: мінімум чи факт? Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Звітність
Запровадження нової форми звіту з ЄСВ, а також останні роз’яснення від ДФСУ
знову потребують аналізу щодо нарахування та відображення у звітності
мінімального страхового внеску з ЄСВ роботодавцями, відповідно до ч. 5 ст. 8
Закону про ЄСВ. ...

Невраховані ПЗ з ПДВ минулого року Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Звітність
Платник ПДВ у травні 2015 року виявив помилку за звітний період травень 2014
року: за отриманим авансом у сумі 66 тис. грн від неплатника ПДВ не
визначено ПЗ з ПДВ. Як виправити помилку, враховуючи, що платник ПДВ має
від’ємне значення поперед...

0.013653