Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Документи для роботи № 46 (17.11.2003)
Бухоблік

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Наказ Мінфін від 30.9.2003 № 561

Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів

Коментар до документа див "ДК"

Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" наказую:

Затвердити Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, що додаються

Виконуючий обов’язки першого заступника міністра В. КОПИЛОВ

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів

СУТТЄВО. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів можуть використовуватися підприємствами, організаціями й іншими юридичними особами, їх філіями та іншими відокремленими підрозділами незалежно від форм власності і організаційно-правових форм (крім банків і бюджетних установ). Наведено класифікацію основних засобів, розписується облік їх надходження, а також облік основних засобів в оренді, облік амортизації, ремонту і поліпшення основних засобів, порядок проведення переоцінки, списання основних засобів і облік незавершених капітальних інвестицій. Додається докладна кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій з основними засобами.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів можуть застосовуватися підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами, їх філіями та іншими відокремленими на окремий баланс підрозділами (далі - підприємства) незалежно від форм власності і організаційно-правових форм (крім банків і бюджетних установ).

2. Основними засобами вважаються матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких становить більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

3. Бухгалтерський облік основних засобів повинен забезпечити:

своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку повної інформації про оцінку, переоцінку і надходження основних засобів, їх внутрішнє переміщення (зі складу в цех (відділ, дільницю), з цеху в цех тощо), вибуття (реалізація, ліквідація, безоплатна передача, нестача, псування тощо);

відображення даних про нарахування амортизації основних засобів за звітний період та їх зношення з початку корисного використання;

визначення витрат, пов’язаних з підтриманням основних засобів у робочому стані (технічні огляди, поточне обслуговування), їх ремонтом і поліпшенням;

визначення фінансових результатів від реалізації та іншого вибуття основних засобів;

інформацією для складання звітності про основні засоби і капітальні інвестиції.

4. Одиницею обліку основних засобів є окремий об’єкт. Окремим об’єктом основних засобів є: закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдями до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки у складі комплексу, а не самостійно; незавершені капітальні інвестиції; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється підприємством.

Якщо один об’єкт основних засобів складається з частин (компонентів), які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку окремим об’єктом основних засобів.

5. Господарські операції з будівництва, виготовлення, придбання, введення в експлуатацію, підтримання в робочому стані, поліпшення і вибуття основних засобів оформлюються підприємствами первинними документами, які розкривають інформацію про:

назву первинного документа, яка характеризує оформлену господарську операцію;

дату складання;

назву підприємства, від імені якого складено документ;

зміст, кількісні та вартісні показники обсягу господарської операції;

назву об’єкта основних засобів, його інвентарний номер, дату початку і місце експлуатації, термін корисного використання;

технічну характеристику (площа, обсяг, місткість, потужність тощо) та вартість об’єкта основних засобів, його переоцінку, ремонт, поліпшення та амортизацію;

посади осіб, які здійснювали господарську операцію та оформлення первинних документів з їх підписами;

перелік технічної документації, що передається (приймається) разом з об’єктом основних засобів, вид і кількість дорогоцінних металів, що містяться в об’єкті основних засобів;

походження коштів (власні, цільові), використаних для придбання, будівництва і поліпшення основних засобів, та про безоплатно одержані основні засоби;

особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у здійсненні господарської операції.

6. Узагальнення інформації про господарські операції з основними засобами може здійснюватися за Методичними рекомендаціями по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 року №356, Методичними рекомендаціями по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 25 червня 2003 року №422.

2. КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

7. Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за такими групами:

1. Основні засоби.

1.1. Земельні ділянки.

1.2. Капітальні витрати на поліпшення земель.

1.3. Будинки, споруди та передавальні пристрої.

1.4. Машини та обладнання.

1.5. Транспортні засоби.

1.6. Інструменти, прилади, інвентар (меблі).

1.7. Робоча і продуктивна худоба.

1.8. Багаторічні насадження.

1.9. Інші основні засоби.

2. Інші необоротні матеріальні активи.

2.1. Бібліотечні фонди.

2.2. Малоцінні необоротні матеріальні активи.

2.3. Тимчасові (нетитульні) споруди.

2.4. Природні ресурси.

2.5. Інвентарна тара.

2.6. Предмети прокату.

2.7. Інші необоротні матеріальні активи.

3. Незавершені капітальні інвестиції.

Підприємство може розширювати зазначену класифікацію, поділяючи у групах (підгрупах) основні засоби на власні, орендовані і такі, що перебувають в експлуатації, запасі, оренді, ремонті, на модернізації, реконструкції, добудові, частковій ліквідації тощо.

8. Для аналітичного обліку та забезпечення спостереження за використанням у місцях експлуатації основних засобів кожному об’єкту присвоюється інвентарний номер.

Якщо частина (компонент) основних засобів визнана підприємством окремим об’єктом основних засобів, то їй також присвоюється інвентарний номер.

Інвентарний номер закріплюється за об’єктом основних засобів на весь час його знаходження на даному підприємстві. Інвентарні номери об’єктів основних засобів, що вибули, не присвоюються іншим об’єктам основних засобів, які надійшли на підприємство, протягом періоду, який забезпечує виключення ідентифікування нових об’єктів з тими, що вибули (наприклад, протягом строків зберігання документів). Орендовані об’єкти основних засобів можуть залишатися з інвентарним номером орендодавця (якщо таких інвентарних номерів орендарем не присвоєно об’єктам основних засобів).

9. Дані про кожний інвентарний об’єкт основних засобів заносяться до інвентарної картки або іншого регістру аналітичного обліку основних засобів.

Інвентарні картки реєструються в опису інвентарних карток обліку основних засобів. Інвентарні картки в картотеці бухгалтерії розташовуються за групами основних засобів з виділенням окремої групи таких об’єктів, що тимчасово не експлуатуються (капітальний ремонт, реконструкція та інше поліпшення і консервація об’єктів).

3. ОБЛІК НАДХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

10. Підставою для зарахування на баланс основних засобів є акт приймання-передачі (введення в експлуатацію) основних засобів.

11. Основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю, яка складається з таких витрат:

суми, що сплачують постачальникам і підрядчикам за устаткування, інструмент, інвентар та інші необоротні активи, за виконані проектно-вишукувальні і будівельно-монтажні роботи (без непрямих податків);

реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобів;

суми ввізного мита;

суми непрямих податків у зв’язку з придбанням (будівництвом) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству);

витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;

витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження і пуск основних засобів;

інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Витрати на сплату відсотків за користування кредитом не включаються до первісної вартості основних засобів, придбаних (збудованих) повністю або частково за рахунок позикових коштів.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій з основними засобами наведена у додатку до цих Методичних рекомендацій.

12. Первісна вартість об’єктів основних засобів, зобов’язання за які визначені загальною сумою, визначається розподілом цієї суми пропорційно до справедливої вартості окремого об’єкта основних засобів.

Первісна вартість придбаних (побудованих) за рахунок бюджетних асигнувань основних засобів визначається без суми непрямих податків, яка відображається зменшенням цільового фінансування і цільових надходжень.

13. Первісною вартістю безоплатно отриманих основних засобів є їх справедлива вартість на дату отримання з урахуванням витрат, зазначених у пункті 11. На справедливу вартість безоплатно отриманих об’єктів основних засобів збільшується сальдо додаткового капіталу.

Первісною вартістю основних засобів, що внесені до статутного капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість з урахуванням витрат, зазначених у пункті 11. Погоджена засновниками (учасниками) вартість основних засобів відображається за дебетом рахунка обліку заборгованості засновників (учасників) підприємства за внесками до статутного капіталу в кореспонденції з рахунком обліку статутного капіталу. Одержання об’єктів основних засобів відображається за дебетом рахунка обліку основних засобів і погашенням (зменшенням) заборгованості засновників.

Витрати на доставку, установку, монтаж та інші витрати на забезпечення введення в експлуатацію таких основних засобів включаються до їх первісної вартості з відображенням в обліку капітальних інвестицій.

14. Первісною вартістю об’єктів, переведених до основних засобів з оборотних активів, товарів, готової продукції тощо, є їх собівартість, яка визначається згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року №246, і 16 "Витрати", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року №318.

15. Первісною вартістю об’єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний об’єкт, є залишкова вартість переданого об’єкта основних засобів. Якщо залишкова вартість переданого об’єкта перевищує його справедливу вартість, то первісною вартістю об’єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний об’єкт, є справедлива вартість переданого об’єкта з включенням різниці до витрат звітного періоду. Подібними об’єктами вважаються об’єкти, які мають однакове функціональне призначення та однакову справедливу вартість. Для визнання об’єктів, які мають однакове функціональне призначення, подібними різниця між справедливою вартістю об’єктів обміну не повинна перевищувати 10 відсотків.

Первісною вартістю об’єкта основних засобів, придбаного в обмін (або частковий обмін) на неподібний об’єкт, є справедлива вартість переданого об’єкта основних засобів, збільшена (зменшена) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що належить до сплати (отримання) за обмінною операцією.

16. Первісна вартість об’єкта основних засобів може змінюватися у разі його поліпшення, часткової ліквідації, переоцінки і зменшення корисності у порядку, викладеному у розділах 6, 7 і 8 цих Методичних рекомендацій.

17. Первісна вартість основних засобів, оцінених в іноземній валюті, визначається у грошовій одиниці України за курсом Національного банку України в порядку, встановленому Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 10 серпня 2000 року №193.


Наказ Мінфіну України від 10.08. 2000 р. №193 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів" див. у "ДК" №37/2000.

4. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ОРЕНДІ

18. Орендар відображає в бухгалтерському обліку одержаний у фінансову оренду об’єкт за первісною вартістю, яка визначається на початок строку оренди за найменшою з наступних оцінок: справедливою вартістю активу або теперішньою вартістю суми мінімальних орендних платежів.

19. Затрати орендаря на поліпшення об’єкта фінансової оренди, що визнаються ним капітальними інвестиціями за умовами, зазначеними у пункті 29 цих Методичних рекомендацій, відображаються за дебетом рахунка капітальних інвестицій із наступним збільшенням первісної вартості об’єкта фінансової оренди, якщо інше не передбачено орендною угодою.

20. Об’єкт операційної оренди відображається орендарем на позабалансовому рахунку обліку орендованих основних засобів за вартістю, вказаною в угоді про оренду.

21. Затрати орендаря на поліпшення об’єкта операційної оренди, що визнаються ним капітальними інвестиціями за умовами, зазначеними у пунктах 29 - 31 цих Методичних рекомендацій, відображаються орендарем за дебетом рахунка капітальних інвестицій. Такі затрати зараховуються до складу основних засобів як первісна вартість нового об’єкта підгрупи 2.7 класифікації основних засобів, наведеної в пункті 7 цих Методичних рекомендацій.

22. Орендоване майно цілісного майнового комплексу обліковується орендарем за вартістю, визначеною в акті передачі та договорі оренди.

Вартість орендованих у складі цілісних майнових комплексів основних засобів відображається за дебетом рахунка обліку основних засобів із зазначенням, що ці об’єкти є орендованими, і кредитом субрахунка обліку іншого додаткового капіталу.

5. ОБЛІК АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

23. Об’єктом амортизації є первісна або переоцінена вартість основних засобів (крім вартості землі і незавершених капітальних інвестицій), зменшена на їх ліквідаційну вартість.

Ліквідаційна вартість приймається в сумі, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) основних засобів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем (ліквідацією).

24. Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта, який встановлюється підприємством при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.

Строк корисного використання (експлуатації) - це очікуваний період часу, протягом якого основні засоби будуть використовуватися підприємством або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг). Строк корисного використання визначається підприємством самостійно з урахуванням його потужності (продуктивності), фізичного та морального зношення, правових або інших обмежень щодо строків використання об’єкта. За обсяг продукції (робіт, послуг), який буде виготовлено (виконано) підприємством з використанням об’єкта основних засобів, приймається запланований підприємством обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство планує виробити (виконати) з використанням цього об’єкта.

Строк корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигід від його використання.

25. Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням методів, визначених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року №92. Сума нарахованої амортизації відображається за дебетом рахунків обліку витрат діяльності, виробництва і капітальних інвестицій у кореспонденції з рахунком обліку зношення (амортизації) необоротних активів.


Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" див. у "ДК" №23/2000.

26. Нарахування амортизації проводиться щомісяця підприємством, на балансі якого відображено вартість об’єкта основних засобів.

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт основних засобів став придатним для корисного використання.

Місячна сума амортизації при застосуванні прямолінійного методу визначається діленням річної суми амортизації на 12.

Місячна сума амортизації при застосуванні методів зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості та кумулятивного визначається діленням суми амортизації за повний рік корисного використання на 12.

Річна (місячна) сума амортизації після зміни залишкової вартості об’єкта основних засобів в результаті їх переоцінки, часткової ліквідації, модернізації, модифікації, добудови, дообладнання, реконструкції тощо, зміни строку корисного використання (експлуатації) та методів нарахування амортизації визначається виходячи відповідно із нової залишкової вартості, нового строку корисного використання (експлуатації) та нового методу її нарахування з місяця, наступного за місяцем таких змін.

Розрахунок амортизаційних відрахувань додається до регістрів бухгалтерського обліку.

27. Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкта основних засобів, переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію. Нарахування амортизації поновлюється, починаючи з місяця, наступного за місяцем введення об’єкта в експлуатацію після реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації.

6. ОБЛІК РЕМОНТУ ТА ПОЛІПШЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

28. Приймання закінчених робіт з ремонту і поліпшення основних засобів (модернізація, добудова, реконструкція тощо) оформлюється актом приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів.

29. Рішення про характер і ознаки здійснюваних підприємством робіт, тобто, чи спрямовані вони на підвищення техніко-економічних можливостей (модернізація, модифікація, добудова, реконструкція) об’єкта, що приведе у майбутньому до збільшення економічних вигід, чи здійснюються вони для підтримання об’єкта в придатному для використання стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання, приймається керівником підприємства з урахуванням результатів аналізу існуючої ситуації та суттєвості таких витрат. Зокрема, заміна окремих важливих компонентів (частин) основних засобів (двигунів тощо) може бути відображена як заміна об’єкта основних засобів, якщо термін корисного використання такої частини відрізняється від терміну корисного використання основних засобів, до яких належить цей компонент. У цьому разі заміна такого компонента відображається капітальними інвестиціями у придбання нового об’єкта основних засобів і списанням заміненого об’єкта. Витрати на поліпшення основних засобів для відновлення майбутніх економічних вигід, очікуваних від їх використання, визнаються капітальними інвестиціями за умови, що балансова вартість активу не перевищує суми його очікуваного відшкодування.

Сумою очікуваного відшкодування вважається найбільша з двох оцінок: чиста вартість реалізації або теперішня вартість майбутніх чистих грошових надходжень від використання основних засобів, включаючи його ліквідаційну вартість.

30. Витрати на капітальний ремонт об’єктів основних засобів визнаються витратами звітного періоду. Такі витрати можуть бути визнані капітальними інвестиціями, якщо витрати на значний огляд і капітальний ремонт можуть бути ідентифіковані з окремою замортизованою частиною (компонентом) основних засобів. Витрати на ремонт можуть бути визнані капітальними інвестиціями, якщо ціна придбання активу вже відображає зобов’язання (необхідність) підприємства здійснити в майбутньому витрати для приведення активу до стану, в якому він придатний для використання. Наприклад, у разі придбання будівлі, яка потребує ремонту, витрати на ремонт приймаються на збільшення первісної вартості цієї будівлі до суми, яка може бути відшкодована від використання будівлі в майбутньому.

31. Вартість робіт, що приводять до збільшення очікуваних майбутніх вигід від об’єкта основних засобів, включається до капітальних інвестицій з майбутнім збільшенням первісної вартості основних засобів. Підставою для визнання капітальними інвестиціями витрат, пов’язаних з поліпшенням основних засобів, є зростання внаслідок цих витрат очікуваного терміну корисного використання об’єкта, кількості та/або якості продукції (робіт, послуг), яка виробляється (надається) цим об’єктом.

Прикладами такого поліпшення є:

а) модифікація, модернізація об’єкта основних засобів з метою подовження терміну його корисної експлуатації або збільшення його виробничої потужності;

б) заміна окремих частин устаткування для підвищення якості продукції (робіт, послуг);

в) впровадження ефективнішого технологічного процесу, що дозволить зменшити первісно оцінені виробничі витрати;

г) добудова (надбудова) будівлі, що збільшить кількість місць (площу) будівлі, обсяги та/або якість виконуваних робіт (послуг) чи умови їх виконання.

32. Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання (технічний огляд, технічне обслуговування, ремонт тощо), включаються до складу витрат звітного періоду.

33. У технічні паспорти, інвентарні картки або інші регістри аналітичного обліку відповідних об’єктів основних засобів заносяться дані про змінені техніко-економічні характеристики (вартість, потужність, площа тощо) у результаті їх поліпшення.

7. ПЕРЕОЦІНКА ТА ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

34. Підприємство може переоцінювати об’єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об’єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. У разі переоцінки об’єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об’єктів групи основних засобів, до якої належить цей об’єкт. Групою основних засобів вважається сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням та умовами використання об’єктів основних засобів.

Порогом суттєвості для проведення переоцінки або відображення зменшення корисності об’єктів основних засобів може прийматися величина, що дорівнює 1 відсотку чистого прибутку (збитку) підприємства, або величина, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню залишкової вартості об’єктів основних засобів від їх справедливої вартості.

Переоцінка основних засобів тієї групи, об’єкти якої вже зазнали переоцінки, надалі має проводитися з такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не відрізнялася від справедливої вартості.

Малоцінні необоротні активи і бібліотечні фонди не переоцінюються, якщо амортизація їх вартості здійснюється нарахуванням у першому місяці використання об’єкта в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, та решти 50 відсотків вартості, яка амортизується, у місяці їх вибуття (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом, або якщо амортизація їх вартості здійснюється нарахуванням у першому місяці використання об’єкта 100 відсотків його вартості.

35. Переоцінена первісна вартість та сума зношення об’єкта основних засобів визначається множенням відповідно первісної вартості і суми зношення об’єкта основних засобів на індекс переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об’єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість.

Сума дооцінки (уцінки) вартості і зношення об’єкта основних засобів визначається як різниця цих показників до і після застосування індексу переоцінки.

Якщо залишкова вартість об’єкта дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об’єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зношення об’єкта.

Дані про переоцінку (зміна вартості і зношення) відображаються у регістрах аналітичного обліку основних засобів (інвентарна картка обліку основних засобів, книга обліку основних засобів, Відомість обліку необоротних активів і зношення).

36. Сума дооцінки вартості і зношення основних засобів відображається збільшенням первісної (переоціненої) вартості і накопиченого зношення об’єкта основних засобів, а сума уцінки вартості і зношення - зменшенням первісної (переоціненої) вартості і накопиченого зношення. Різниця між сумою дооцінки вартості і сумою дооцінки зношення основних засобів зараховується на збільшення додаткового капіталу, а різниця між сумою уцінки вартості і сумою уцінки зношення включається до складу витрат.

Такий порядок відображення різниць між дооцінкою (уцінкою) вартості і зношення основних засобів не застосовується до результатів переоцінок, що викладені у пункті 37 цих Методичних рекомендацій.

37. У разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) дооцінки об’єкта основних засобів) перевищення суми попередніх уцінок залишкової вартості об’єкта і втрат від зменшення його корисності над сумою попередніх дооцінок (індексацій) його залишкової вартості і відновлення його корисності з дати зарахування на баланс підприємства цього об’єкта сума чергової (останньої) дооцінки, але не більше зазначеного перевищення, включається до складу інших доходів звітного періоду, а різниця (якщо сума чергової (останньої) дооцінки більше зазначеного перевищення) спрямовується на збільшення іншого додаткового капіталу.

У разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) уцінки об’єкта основних засобів) перевищення суми попередніх дооцінок (індексації) залишкової вартості об’єкта і відновлення його корисності над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об’єкта і втрат від зменшення його корисності з дати зарахування об’єкта на баланс підприємства сума чергової (останньої) уцінки, але не більше зазначеного перевищення, спрямовується на зменшення іншого додаткового капіталу, а різниця (якщо сума чергової (останньої) уцінки більша зазначеного перевищення) включається до витрат звітного періоду.

38. Перевищення сум попередніх дооцінок (індексацій) разом з сумою відновлення корисності над сумою зменшення корисності і попередніх уцінок залишкової вартості раніше переоцінених об’єктів основних засобів, що вибули, відображається за кредитом рахунка обліку нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу.

39. Якщо переоцінці (індексації) піддана вартість незавершених капітальних інвестицій, то сума дооцінки (індексації) та уцінки відображається у порядку, викладеному у розділі 7 цих Методичних рекомендацій (окрім визначення і відображення показників зношення).

8. ОБЛІК ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

40. Об’єкт основних засобів перестає визнаватися активом (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок продажу, ліквідації, безоплатної передачі, нестачі, остаточного псування або інших причин невідповідності критеріям визнання активом.

41. Для визначення непридатності основних засобів до використання, можливості їх використання іншими підприємствами, організаціями та установами, неефективності або недоцільності їх поліпшення (ремонту, модернізації тощо) та оформлення відповідних первинних документів керівником підприємства створюється постійно діюча комісія.

Постійно діюча комісія:

здійснює безпосередній огляд об’єкта, що підлягає списанню;

встановлює причини невідповідності критеріям активу;

визначає осіб, з вини яких відбулося передчасне вибуття основних засобів із експлуатації, вносить пропозиції щодо їх відповідальності;

визначає можливість продажу (передачі) об’єкта іншим підприємствам, організаціям та установам або використання окремих вузлів, деталей, матеріалів, що можуть бути одержані при демонтажі, розбиранні (ліквідації) основних засобів, встановлює їх кількість і вартість;

складає і підписує акти на списання основних засобів.

42. В актах на списання наводяться дані, що характеризують об’єкти основних засобів: рік виготовлення або будівництва об’єкта, дата його надходження на підприємство і початок експлуатації, первісна (переоцінена) вартість об’єкта, сума нарахованого зношення, передбачений і фактичний строк корисного використання, проведені ремонти, причини вибуття тощо.

У разі списання основних засобів, які вибувають у результаті аварії або стихійного лиха, до акта додається копія акта аварії і зазначаються обставини стихійного лиха.

Регістри аналітичного обліку основних засобів, що вибули, додаються до документів, якими оформлені факти вибуття основних засобів.

43. Складені комісією акти на списання основних засобів відображаються в бухгалтерському обліку після їх затвердження (погодження) посадовою особою (керівним органом), уповноваженою згідно законодавством (статутом підприємства) приймати рішення щодо розпорядження (відчуження, ліквідації) об’єктів основних засобів.

44. Деталі, вузли, агрегати та інші матеріали, отримані при розбиранні і демонтажі основних засобів, що ліквідуються, оприбутковуються з визнанням іншого доходу і зарахуванням на рахунки обліку матеріальних запасів, включаючи матеріальні цінності і деталі з вмістом матеріалів, які приймаються (збираються) спеціалізованими заготівельними (переробними) підприємствами.

45. Фінансовий результат від вибуття об’єктів основних засобів визначається вирахуванням з доходу від вибуття основних засобів їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов’язаних з вибуттям основних засобів.

46. У разі часткової ліквідації об’єкта основних засобів його первісна (переоцінена) вартість та зношення зменшуються відповідно на суму первісної (переоціненої) вартості та зношення ліквідованої частини об’єкта, а пропорційна ліквідованій частині сума сальдо з дооцінки (індексації) відображається зменшенням додаткового капіталу і збільшенням нерозподіленого прибутку.

47. Повернення орендодавцю орендованих у складі цілісного майнового комплексу основних засобів з оформленням орендодавцем і орендарем документів приймання-передачі відображається орендарем за кредитом рахунків обліку основних засобів (балансова вартість) і дебетом рахунків обліку зношення основних засобів (сума зношення) та додаткового капіталу (залишкова вартість). Повернення орендодавцю залишку невикористаних амортизаційних відрахувань на орендовані основні засоби орендар відображає зменшенням додаткового капіталу і грошових коштів (утворенням кредиторської заборгованості).

9. ОБЛІК НЕЗАВЕРШЕНИХ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

48. Затрати з будівництва (виготовлення), придбання і поліпшення об’єктів основних засобів з початку і до закінчення зазначених робіт та введення об’єктів в експлуатацію визнаються незавершеними капітальними інвестиціями (незавершеним будівництвом). Затрати на будівництво, виготовлення, придбання і поліпшення об’єктів (капітальні інвестиції) групуються за такими напрямками робіт (витрат):

проектно-вишукувальні роботи;

будівельні роботи;

роботи з монтажу устаткування;

придбання устаткування, що потребує монтажу;

придбання устаткування, що не потребує монтажу, інструментів та інвентарю;

інші капітальні роботи і затрати.

Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться у розрізі затрат на зазначені роботи (витрати) окремо за об’єктами інвестицій.

49. При підрядному способі виконання проектно-вишукувальних і будівельно-монтажних робіт вартість виконаних і оформлених в установленому порядку робіт відображається за дебетом рахунка обліку капітальних інвестицій у кореспонденції з рахунком обліку заборгованості підрядникам (будівельним, проектним організаціям).

При господарському способі виконання будівельно-монтажних робіт облік затрат забудовником ведеться на рахунку обліку капітальних інвестицій у кореспонденції з рахунками обліку виробничих запасів, послуг допоміжних виробництв, зношення основних засобів і розрахунків з кредиторами (по заробітній платі, відрахуваннях на соціальні заходи, за послуги машин і механізмів тощо). У такому ж порядку відображаються витрати на утримання підрозділів підприємства, що займаються організацією будівництва.

Вартість устаткування, яке забудовником придбане для монтажу, включається до дебету рахунка обліку капітальних інвестицій після його передачі для виконання монтажних робіт із встановлення устаткування на постійне місце майбутньої експлуатації з кредиту рахунка обліку виробничих запасів.

Якщо за умовами договору на будівництво забезпечення будівництва устаткуванням здійснюється підрядчиком, то забудовником вартість устаткування з витратами на монтаж відображається у складі капітальних інвестицій згідно з рахунками підрядчика.

50. Вартість устаткування, яке не потребує монтажу, та інших необоротних матеріальних активів, які придбаваються підприємством, відображається у складі капітальних інвестицій після надходження таких цінностей на місце призначення і оприбуткування.

51. До інших капітальних робіт і затрат включаються, зокрема, витрати з відведення земельних ділянок, вирощування багаторічних культур (садів, виноградників), формування основного стада, транспортування устаткування.

52. Капітальні інвестиції обліковуються у складі незавершеного будівництва до введення об’єктів основних засобів в експлуатацію.

Для зарахування закінчених будівництвом (монтажем) і прийнятих в експлуатацію об’єктів визначається їх інвентарна вартість за даними аналітичного обліку капітальних інвестицій. Інвентарна вартість списується з рахунка обліку капітальних інвестицій з оприбуткуванням первісної вартості об’єкта основних засобів в сумі зазначеної інвентарної вартості.

53. Затрати на придбання (створення, модернізацію) нематеріальних активів визнаються незавершеними капітальними інвестиціями до закінчення відповідних робіт і початку використання об’єкта нематеріальних активів із запланованою метою.

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку В. ПАРХОМЕНКО

Додаток
до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій з основними засобами

№ з/п
Зміст господарської операції
Кореспонденція рахунків
Дебет
Кредит
1. Облік капітальних інвестицій
1
Придбання устаткування, що потребує монтажу 205 "Будівельні матеріали" 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками"
2
Відображення суми податку на додану вартість (ПДВ) 641 "Розрахунки за податками" 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками"
3
Передача устаткування у монтаж 15 "Капітальні інвестиції" 205 "Будівельні матеріали"
4
Придбання устаткування, що не потребує монтажу, інструменту, інвентарю, меблів тощо 15 "Капітальні інвестиції" 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками"
5
Відображення сум ПДВ 641 "Розрахунки за податками" 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"
6
Відображення затрат на проектні, будівельно-монтажні роботи за рахунками підрядчиків і проектних організацій 15 "Капітальні інвестиції" 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками"
7
Відображення сум ПДВ у рахунках підрядчиків і проектних організацій 641 "Розрахунки за податками" 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками"
8
Затрати на транспортування і монтаж безоплатно отриманих основних засобів 15 "Капітальні інвестиції" 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"
9
Сума ПДВ в рахунках на послуги транспортування 641 "Розрахунки за податками" 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"
10
Витрати на будівництво об’єкта господарським способом:    
а)
матеріали 15 "Капітальні інвестиції" 205 "Будівельні матеріали"
б)
послуги допоміжних виробництв (машин, механізмів тощо) 15 "Капітальні інвестиції" 23 "Виробництво"
в)
оплата праці працівників, зайнятих у будівництві 15 "Капітальні інвестиції" 66 "Розрахунки з оплати праці"
г)
відрахування на соціальні заходи 15 "Капітальні інвестиції" 65 "Розрахунки за страхуванням"
11
Послуги машин і механізмів сторонніх організацій на об’єкті будівництва господарським способом 15 "Капітальні інвестиції" 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"
12
Відображення суми ПДВ у рахунку за послуги машин і механізмів 641 "Розрахунки за податками" 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"
13
Затрати на поліпшення, реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання об’єктів основних засобів 15 "Капітальні інвестиції" 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками"
14
Сума ПДВ 641 "Розрахунки за податками" 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками"
15
Затрати на реконструкцію і модернізацію об’єкта оренди (будівлі) 15 "Капітальні інвестиції" 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками"
16
Відображення ПДВ 641 "Розрахунки за податками" 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками"
2. Облік надходження основних засобів
17
Зарахування об’єктів капітальних інвестицій після введення в експлуатацію 10 "Основні засоби" 15 "Капітальні інвестиції"
18
Одержання від учасника (засновника) підприємства об’єкта основних засобів 10 "Основні засоби" 46 "Неоплачений капітал"
19
Відображення вартості безоплатно отриманих основних засобів 10 "Основні засоби" 424 "Безоплатно одержані необоротні активи"
20
Зарахування витрат на транспортування і монтаж до складу первісної вартості безоплатно отриманих основних засобів 10 "Основні засоби" 15 "Капітальні інвестиції"
21
Оприбуткування раніше не врахованих на балансі основних засобів 10 "Основні засоби" 746 "Інші доходи від звичайної діяльності"
22
Переведення помилково не зарахованих малоцінних і швидкозношуваних предметів, що знаходяться на складі, до складу основних засобів 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"
23
Включення до складу основних засобів предметів, які знаходяться в експлуатації та які помилково були зараховані до складу малоцінних і швидкозношуваних предметів 106 "Інструменти, прилади та інвентар" 74 "Інші доходи"
3. Облік амортизації основних засобів
24
Нарахована амортизація основних засобів:    
а)
об’єктів виробничого призначення, включаючи об’єкти, узяті у фінансову оренду 23 "Виробництво"

91 "Загальновиробничі витрати"

131 "Зношення основних засобів"
б)
об’єктів, переданих в операційну оренду 949 "Інші витрати операційної діяльності" 131 "Зношення основних засобів"
в)
об’єктів, що забезпечують збут продукції 93 "Витрати на збут" 131 "Зношення основних засобів"
г)
об’єктів загальногосподарського призначення 92 "Адміністративні витрати" 131 "Зношення основних засобів"
д)
об’єктів житлово-комунального призначення та соціально-культурного призначення 949 "Інші витрати операційної діяльності" 131 "Зношення основних засобів"
4. Облік ремонту та поліпшення основних засобів
25
Зарахування затрат після завершення робіт з поліпшення основних засобів на збільшення їх первісної вартості 10 "Основні засоби" 15 "Капітальні інвестиції"
26
Затрати із закінченої реконструкції (добудови) об’єкта:    
а)
операційної оренди 109 "Інші основні засоби" 15 "Капітальні інвестиції"
б)
фінансової оренди 103 "Будинки та споруди" 15 "Капітальні інвестиції"
27
Ремонт, технічний огляд і технічне обслуговування основних засобів 23 "Виробництво"

91 "Загальновиробничі витрати"

92 "Адміністративні витрати"

93 "Витрати на збут"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

20 "Виробничі запаси"

65 "Розрахунки за страхуванням"

66 "Розрахунки з оплати праці"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

5. Переоцінка та зменшення корисності основних засобів
28
Відображення результатів дооцінки основних засобів на суму:    
а)
дооцінки залишкової вартості 10 "Основні засоби" 423 "Дооцінка активів"
б)
дооцінки зношення 423 "Дооцінка активів" 131 "Зношення основних засобів"
29
Відображення результатів уцінки основних засобів, раніше не дооцінюваних, на суму:    
а)
уцінки зношення 131 "Зношення основних засобів" 10 "Основні засоби"
б)
уцінки залишкової вартості 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" 10 "Основні засоби"
30
Відображення результатів уцінки основних засобів, раніше дооцінених, на суму:    
а)
уцінки зношення 131 "Зношення основних засобів" 10 "Основні засоби"
б)
уцінки залишкової вартості в межах суми попередніх дооцінок 423 "Дооцінка активів" 10 "Основні засоби"
в)
перевищення уцінки залишкової вартості об’єкта над попередніми дооцінками цього об’єкта 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" 10 "Основні засоби"
31
Відображення результатів дооцінки основних засобів, раніше уцінених:    
а)
на суму дооцінки зношення основних засобів 10 "Основні засоби" 131 "Зношення основних засобів"
б)
на суму дооцінки залишкової вартості в межах попередніх уцінок, що були включені до складу витрат 10 "Основні засоби" 746 "Інші доходи від звичайної діяльності"
в)
на суму перевищення дооцінки залишкової вартості над сумою попередніх уцінок, що були включені до складу витрат 10 "Основні засоби" 423 "Дооцінка активів"
32
Дооцінка об’єкта незавершеного будівництва, який раніше не уцінювався 15 "Капітальні інвестиції" 423 "Дооцінка активів"
33
Уцінка об’єкта незавершеного будівництва, який раніше не дооцінювався 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" 15 "Капітальні інвестиції"
34
Дооцінка раніше уціненого об’єкта незавершеного будівництва:    
а)
на суму дооцінки в межах попередніх уцінок 15 "Капітальні інвестиції" 746 "Інші доходи від звичайної діяльності"
б)
на суму перевищення дооцінки над сумою попередніх уцінок 15 "Капітальні інвестиції" 423 "Дооцінка активів"
35
Уцінка незавершеного будівництва раніше дооціненого:    
а)
на суму уцінки в межах попередніх дооцінок 423 "Дооцінка активів" 10 "Основні засоби"
б)
на суму перевищення уцінки над попередніми дооцінками 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" 10 "Основні засоби"
36
При введенні дооціненого об’єкта незавершеного будівництва в експлуатацію сальдована сума дооцінки заноситься до інвентарної картки (іншого регістру) аналітичного обліку основних засобів (буде списана на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" при його вибутті)    
37
Втрати від зменшення корисності об’єктів основних засобів 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" 131 "Зношення основних засобів"
38
Відновлення корисності об’єктів основних засобів після усунення причин попереднього зменшення їх корисності 131 "Зношення основних засобів" 746 "Інші доходи від звичайної діяльності"
6. Облік вибуття основних засобів
39
Ліквідація основних засобів:    
а)
первісна вартість ліквідованого об’єкта   10 "Основні засоби"
б)
сума зношення об’єкта 131 "Зношення основних засобів"  
в)
залишкова вартість 976 "Списання необоротних активів"  
40
Демонтаж об’єкта основних засобів:    
а)
оплата праці 976 "Списання необоротних активів" 66 "Розрахунки з оплати праці"
б)
відрахування на соціальні заходи 976 "Списання необоротних активів" 65 "Розрахунки за страхуванням"
в)
послуги підрядника, інших сторонніх організацій 976 "Списання необоротних активів" 68 "Розрахунки за іншими операціями"
г)
одержані товарно-матеріальні цінності від ліквідації об’єкта 20 "Виробничі запаси" 746 "Інші доходи від звичайної діяльності"
41
Відображення сум дооцінки об’єкта основних засобів при їх вибутті (на дату вибуття об’єкта субрахунок 423 "Дооцінка активів" має кредитове сальдо по конкретному об’єкту (ідентифіковано сальдо) на основі записів з початку експлуатації об’єкта про зміну (індексацію) балансової вартості основних засобів в картках інвентарного обліку (інших регістрах аналітичного обліку) об’єктів основних засобів) 423 "Дооцінка активів" 441 "Прибуток нерозподілений"
42
Списання сальдо дооцінки об’єкта незавершеного будівництва при його вибутті 423 "Дооцінка активів" 441 "Прибуток нерозподілений"
7. Облік основних засобів в оренді
43
Отримані основні (транспортні) засоби в оренду:    
а)
операційну   На позабалансовому рахунку

01 "Орендовані необоротні активи" здійснюється запис про одержання в операційну оренду із зазначенням вартості та інших характеристик

б)
фінансову 15 "Капітальні інвестиції" 531 "Зобов’язання з фінансової оренди"
в)
зарахування до складу основних засобів об’єкта фінансової оренди 105 "Транспортні засоби" 15 "Капітальні інвестиції"
44
Передано устаткування в оренду:    
а)
операційну   В аналітичному обліку на рахунку

10 "Основні засоби" зазначається факт знаходження об’єкта в операційній оренді

б)
фінансову 161 "Заборгованість за майно, що передане у фінансову оренду" 742 "Дохід від реалізації необоротних активів"
в)
первісна вартість переданого у фінансову оренду об’єкта   10 "Основні засоби"
г)
сума зношення переданого у фінансову оренду об’єкта 131 "Зношення основних засобів"  
д)
залишкова вартість переданого у фінансову оренду об’єкта 972 "Собівартість реалізованих необоротних активів"  
Наступна стаття:  На початок статті Щодо авансового звіту Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Мінфін от 6.10.2003 № 31-03173-07-25/3222
Бухоблік
Замість типових форм №807 і №286, які діють з часів СРСР, з 1 січня 2004 року застосовується нова форма авансового звіту - Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, від ДПА України....
Коментар ДК...

В рубриці: 


Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи Частковий перегляд статті (тільки початок)
Закон України от 21.5.2015 № 475-VІІІ
№ 22 (1.6.2015) :: Бухоблік
Строк подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)
юридичної особи продовжено на 4 місяці — до 25 вересня 2015 року. ...
Коментар ДК...

Про надання інформації Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Інші от 23.2.2015 № 565/10/10-36-11-01-10
№ 22 (1.6.2015) :: Бухоблік
Вичерпний перелік вимог щодо анулювання реєстрації платника податку на додану
вартість та вимог до подання та прийняття податкової звітності наведено в ПКУ. ...
Коментар ДК...

0.028312