(044) 391-51-92
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары,
тренинги, вебинары ...

Все семинары ...
(полный план-график)

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Документи для роботи № 36 (9.9.2013)
Оподаткування

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Наказ Інші від 19.7.2013 № 288

Про затвердження форм звітності з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами та порядку їх заповнення

Чинний з 20.08.2013

Дивись коментар

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 19.07.2013 р. №288

Зареєстрований у Мін’юсті 09.08.2013 р. за №1372/23904
Опублікований в «ОВУ» 20.08.2013 р.

Суттєво. Звітність з «ціннопаперового» акцизу складається за квартал, без наростаючого підсумку. Додатки до декларації заповнюються за кожним договором/контрактом окремо в хронологічному порядку відповідно до дати його підписання.

! Учасникам ринку ЦП

Відповідно до статті 46 глави 2 розділу II та пункту 219.4 статті 219 розділу VI Податкового кодексу України, підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року №141, наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму Декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами (далі — Декларація)1;

1 Форми Декларації та додатки до неї ви можете знайти на нашому сайті www.dtkt.ua у розділі «Бланки».

форму Уточнюючої декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами (далі — Уточнююча декларація);

Порядок заповнення граф звітності з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами.

2. Департаменту оподаткування та контролю об’єктів і операцій (Павелко Л. Г.) у триденний строк від дня реєстрації наказу у Міністерстві юстиції України забезпечити надання Департаменту розвитку IТ, електронних сервісів та обліку платників алгоритмів контролю для приймання та автоматизованої обробки Декларації та Уточнюючої декларації.

3. Департаменту розвитку IТ, електронних сервісів та обліку платників (Теньков О. В.) доопрацювати програмне забезпечення для приймання та автоматизації обробки Декларації та Уточнюючої декларації у порядку та терміни, визначені для створення інформаційних систем.

4. Департаменту координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування (Привалова Н. Є.) забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника міністра Iгнатова А. П.

Затверджений наказом Міндоходів України від 19.07.2013 р. №288
Зареєстрований у Мін’юсті України 09.08.2013 р. за №1372/23904

Порядок заповнення граф звітності з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами

I. Порядок заповнення граф Декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами

1. Порядок заповнення показників у Декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами

1. У Декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами (далі — Декларація) зазначаються всі передбачені формою показники, а у разі їх відсутності графи не заповнюються.

2. Заповнення цифрових показників, зокрема день, місяць, квартал, рік, суми, здійснюється арабськими цифрами.

3. Додатки до Декларації заповнюються за кожним договором/контрактом окремо у хронологічному порядку відповідно до дати укладання договору/контракту.

4. Вибір типу поданого документа та наявність додатків зазначаються шляхом проставляння позначки.

5. Суми операцій з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами, у тому числі за ставками, розраховуються як підсумок за операціями у відповідному підрозділі додатків.

6. Показник «Операції з відчуження цінних паперів» відображає суми операцій та особливого податку за біржовими та позабіржовими операціями з відчуження цінних паперів на звітну дату відповідно до додатків Д1 та Д2.

7. Показник «Операції з деривативами» відображає суми операцій та особливого податку за біржовими та позабіржовими операціями з деривативами на звітну дату відповідно до додатків Д1 та Д2.

8. Показник «Коригування операцій з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами» відображає суми зменшення/збільшення за біржовими та позабіржовими операціями з відчуження цінних паперів та операціями з деривативами та суми зменшення/збільшення за ставками особливого податку, які визначаються на підставі різниці, яка розраховується шляхом віднімання від уточнюючої суми (тип розрахунку 013 графи 2 додатків Д3, Д4) раніше задекларованої суми (тип розрахунку 011 (012) графи 2 додатків Д3, Д4).

9. Показники «Сума за операціями з підакцизними цінними паперами та деривативами, які не підлягають оподаткуванню» та «Коригування сум за операціями з підакцизними цінними паперами та деривативами, які не підлягають оподаткуванню» відображають загальну суму операцій та коригування за операціями з відчуження цінних паперів та операціями з деривативами, які відповідно до підпунктів 213.2.3 — 213.2.7 пункту 213.2 статті 213 розділу VI Податкового кодексу України (далі — Кодекс) не підлягають оподаткуванню.

10. Показник «Сума, яка підлягає сплаті до бюджету за операціями» відображає загальну суму особливого податку, яка підлягає сплаті до бюджету, відповідні суми особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами окремо, з урахуванням сум коригування.

2. Порядок заповнення додатка Д1 «Розрахунок суми особливого податку за біржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами»

1. У розділі 1 додатка «Операції на користь платника» зазначаються операції з відчуження цінних паперів та операції з деривативами, що проводяться платником від свого імені та за свій рахунок.

2. У розділі 2 додатка «Операції платника на підставі договору» зазначаються операції з відчуження цінних паперів та операції з деривативами, що проводяться платником від імені (від свого імені) та за рахунок клієнта.

3. У графі 2 «Вид цінного папера/деривативу» зазначається код показника цінного папера/деривативу відповідно до довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 травня 2012 року №646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за №831/21143 (далі — Система довідників).

4. У графі 3 «Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера» зазначається відповідний номер цінних паперів.

5. У графі 4 «Вид договору/контракту» зазначається код показника договору/контракту відповідно до довідника 15 «Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами» Системи довідників.

6. У графі 5 «Сума, грн» зазначається вартість цінних паперів згідно з умовами договору.

7. У графах 6 та 7 щодо реквізитів біржового контракту (договору) зазначаються номер та дата біржового контракту (договору), зареєстрованого в торговельній системі фондової біржі, для цінних паперів.

8. У графах 8 та 9 зазначаються найменування контрагента (покупця) (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) та відповідно код за ЄДРПОУ, код ЄДРIСI, реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта фізичної особи (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (далі — серія та номер паспорта).

Якщо контрагентом виступає нерезидент, у графі 8 зазначається найменування нерезидента, у графі 9 — код нерезидента у країні реєстрації.

9. У графах 10 та 11 щодо третьої сторони (клієнта контрагента) зазначаються найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи та відповідно код за ЄДРПОУ, код ЄДРIСI, реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта.

Якщо третьою стороною виступає нерезидент, у графі 10 зазначається найменування нерезидента, у графі 11 — код нерезидента у країні реєстрації.

10. У графі 12 «Вид операції» зазначається код операції згідно з таблицею «Види операцій».

Таблиця

Види операцій

Код операції
Зміст операції
01
Продаж
02
Обмін (міна)
03
Зворотний викуп
04
Погашення
05
Повернення платнику коштів або майна (майнових прав), попередньо внесених ним до статутного капіталу емітента
06
Дарування/успадкування
07
Передача об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва
08
Викуп
09
Повторний продаж
10
Розміщення
11
Конвертація
12
Здійснення внеску до статутного капіталу
13
Видача ордерного цінного папера
14
Видача боргового цінного папера

11. У графі 13 «Дата переходу прав власності/дата виконання деривативу (контракту)» зазначається дата переходу прав власності на цінні папери/дата виконання контракту відповідно до форми проведення розрахунку, код якої визначено у таблиці «Форми проведення розрахунку» пункту 21 цієї глави.

12. У графі 14 «Дата зарахування коштів» зазначається дата зарахування грошових коштів на баланс платника, у тому числі у разі здійснення часткового зарахування грошових коштів (передплата) відповідно до форми проведення розрахунку, код якої визначено у таблиці «Форми проведення розрахунку» пункту 21 цієї глави.

13. У графі 15 «Сума за операцією з відчуження цінних паперів/операцією з деривативами за ставкою 0 відсотків від суми, грн» згідно з умовами договору/контракту зазначається сума за операцією з відчуження цінних паперів/операцією з деривативами, що є базою оподаткування, за ставкою оподаткування 0 відсотків.

14. У графі 16 «Сума особливого податку за ставкою 0 відсотків від суми, грн» зазначається 0 (нуль).

15. У графі 17 «Біржовий курс» зазначається біржовий курс, розрахований на фондовій біржі, на якій відбулась операція з відчуження цінних паперів.

16. У графі 18 «Перебування в біржовому реєстрі («1» — так, «2» — ні)» зазначається наявність або відсутність цінних паперів в біржовому реєстрі фондової біржі, на якій відбулась операція з відчуження цінних паперів, на дату операції.

17. У графі 19 «Код за ЄДРПОУ фондової біржі» зазначається код за ЄДРПОУ фондової біржі, на якій відбулась операція з відчуження цінних паперів або операція з деривативами.

18. У графі 20 «Кількість цінних паперів/деривативів» зазначаються загальна кількість цінних паперів за біржовим контрактом (договором) та загальна кількість деривативів за біржовим(и) контрактом(ами) відповідно до кожної дати виконання деривативу/контракту.

19. У графах 21 та 22 «Емітент» зазначаються код за ЄДРПОУ / код ЄДРIСI та найменування емітента цінного(их) папера(ів), що відчужується(ються) відповідно до біржового контракту (договору).

20. У графах 23 та 24 «Особа, від імені якої сплачується особливий податок» зазначаються найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи та відповідно код за ЄДРПОУ, код ЄДРIСI, реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта.

Якщо особою, від імені якої сплачується особливий податок, виступає нерезидент, у графі 23 зазначається код нерезидента у країні реєстрації, у графі 24 — найменування нерезидента.

21. У графі 25 «Форма проведення розрахунку» зазначається форма проведення розрахунку відповідно до коду у таблиці «Форми проведення розрахунку».

Таблиця

Форми проведення розрахунку

Код
Зміст розрахунку
01
Грошова
02
Обмін (міна)
03
Корпоративні права
04
Заставна
05
Вексель
06
Iнші цінні папери (крім векселів, заставних)

22. Платник у додатку Д1 відображає операції з відчуження (продаж, інші способи відчуження) ним цінних паперів та операцій з деривативами.

3. Порядок заповнення додатка Д2 «Розрахунок суми особливого податку за позабіржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами»

1. У розділі 1 додатка «Операції на користь платника» зазначаються операції з відчуження цінних паперів та операції з деривативами, що проводяться платником від свого імені та за свій рахунок.

2. У розділі 2 додатка «Операції платника на підставі договору» зазначаються операції з відчуження цінних паперів та операції з деривативами, що проводяться платником від імені (від свого імені) та за рахунок клієнта.

3. У графі 2 «Вид цінного папера/деривативу» зазначається код показника цінного папера/деривативу відповідно до довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників.

4. У графі 3 «Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера/серія та номер векселя, заставної/код (визначення) деривативу» зазначаються відповідний номер цінних паперів, реквізити векселя/заставної; код (визначення) деривативу.

5. У графі 4 «Вид договору/контракту» зазначається код показника договору/контракту згідно з журналом обліку платника відповідно до довідника 15 «Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами» Системи довідників.

6. У графі 5 «Сума, грн» зазначається вартість цінних паперів або деривативів згідно з умовами договору/контракту. У разі якщо вартість цінних паперів/деривативів згідно з умовами договору/контракту відображена в іншій валюті, ніж гривня, відображається вартість цінних паперів/деривативів у гривні відповідно до даних бухгалтерського обліку.

7. У графах 6 та 7 щодо реквізитів договору/контракту зазначаються номер та дата договору/контракту згідно з внутрішнім обліком платника (журналом обліку).

8. У графах 8 та 9 зазначаються найменування контрагента (покупця) (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) та відповідно код за ЄДРПОУ, код ЄДРIСI, реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта.

Якщо контрагентом виступає нерезидент, у графі 8 зазначається найменування нерезидента, у графі 9 — код нерезидента у країні реєстрації.

9. У графах 10 та 11 щодо третьої сторони (клієнта контрагента) зазначаються найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи та відповідно код за ЄДРПОУ, код ЄДРIСI, реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта.

Якщо третьою стороною виступає нерезидент, у графі 10 зазначається найменування нерезидента, у графі 11 — код нерезидента у країні реєстрації.

10. У графі 12 «Вид операції» зазначається код операції згідно з таблицею «Види операцій» пункту 10 глави 2 цього розділу.

11. У графі 13 «Дата переходу прав власності/дата виконання деривативу (контракту)» зазначається дата переходу прав власності на цінні папери/дата виконання контракту відповідно до форми проведення розрахунку, код якої визначено у таблиці «Форми проведення розрахунку» пункту 21 глави 2 цього розділу.

12. У графі 14 «Дата зарахування коштів» зазначається дата зарахування грошових коштів на баланс платника, у тому числі у разі здійснення часткового зарахування грошових коштів (передплата) відповідно до форми проведення розрахунку, код якої визначено у таблиці «Форми проведення розрахунку» пункту 21 глави 2 цього розділу.

13. У графах 15 — 17 «Сума за операцією з відчуження цінних паперів/операцією з деривативами, грн» зазначається сума згідно з умовами договору/контракту за операцією з відчуження цінних паперів/деривативів, що є базою оподаткування, у розрізі сум за ставками оподаткування (0,1 відсотка, 1,5 відсотка, 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

14. Сума особливого податку у гривнях зазначається у графах 18 — 20 згідно зі встановленими ставками податку відповідно до кожної операції з відчуження цінних паперів, операцій з деривативами поза фондовою біржею.

15. У графі 21 «Перебування в біржовому реєстрі («1» — так, «2» — ні)» зазначається наявність або відсутність у біржовому реєстрі цінних паперів на дату операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами.

16. У графі 22 «Код за ЄДРПОУ фондової біржі» зазначається код за ЄДРПОУ фондової біржі, у біржовому реєстрі якої знаходяться цінні папери, що відчужуються.

17. У графах 23 та 24 «Особа, що розмістила (видала) фінансовий інструмент» зазначаються найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи та відповідно код за ЄДРПОУ, код ЄДРIСI, реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта.

Якщо особою, що розмістила (видала) фінансовий інструмент, виступає нерезидент, у графі 23 зазначається код нерезидента у країні реєстрації, у графі 24 — найменування нерезидента.

18. У графах 25 та 26 «Особа, від імені якої сплачується особливий податок» зазначаються найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи та відповідно код за ЄДРПОУ, код ЄДРIСI, реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта.

Якщо особою, від імені якої сплачується особливий податок, виступає нерезидент, у графі 25 зазначається код нерезидента у країні реєстрації, у графі 26 — найменування нерезидента.

19. У графі 27 «Форма проведення розрахунку» зазначається код розрахунку відповідно до таблиці «Форми проведення розрахунку» пункту 21 глави 2 цього розділу.

20. Платник у додатку Д2 зазначає операції з відчуження ним (продаж, інші способи відчуження) цінних паперів та операцій з деривативами.

4. Порядок заповнення додатків Д3 «Уточнюючі розрахунки суми особливого податку за біржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами», Д4 «Уточнюючі розрахунки суми особливого податку за позабіржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами»

1. Додатки Д3, Д4 заповнюються з урахуванням порядку заповнення, визначеного главами 2, 3 цього розділу відповідно. Графи у додатках Д3, Д4 заповнюються для операцій з цінними паперами та операцій з деривативами, які потребують уточнення.

2. У графі 2 «Тип розрахунку» зазначається код типу розрахунку суми особливого податку за біржовими та позабіржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами відповідно до таблиці «Типи розрахунку».

Таблиця

Типи розрахунку

Код типу
Зміст типу
011
Звітний
012
Звітний новий
013
Уточнюючий

3. Щодо кожної операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами при складанні додатків Д3, Д4 відображаються два рядки: перший — це розрахунки суми особливого податку відповідно до звітної (звітної нової) Декларації (код типу розрахунку — 011 або 012), другий — це уточнюючі суми розрахунку (код типу розрахунку — 013).

Для необхідності складання уточнюючого розрахунку за базовий тип розрахунку береться звітний — 011 або тип розрахунку звітний новий — 012, у разі, якщо була подана звітна нова Декларація.

Зазначені два рядки повинні мати один порядковий номер, що відображається у графі 1 «№ з/п».

II. Порядок заповнення граф Уточнюючої декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами

1. Порядок заповнення показників в Уточнюючій декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами

1. В Уточнюючій декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами (далі — Уточнююча декларація) зазначаються всі передбачені формою показники, а у разі їх відсутності графи не заповнюються.

2. Заповнення цифрових показників, зокрема день, місяць, квартал, рік, суми, здійснюється арабськими цифрами.

3. Додатки до Уточнюючої декларації заповнюються за кожним договором/контрактом окремо у хронологічному порядку відповідно до дати укладання договору/контракту.

4. Вибір типу поданого документа та наявність додатків зазначаються шляхом проставляння позначки.

5. Суми операцій з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами, у тому числі за ставками, а також уточнюючі суми розраховуються як підсумок за операціями у відповідному підрозділі додатків.

6. Показник «Операції з відчуження цінних паперів» відображає раніше задекларовану (відповідно до додатків Д1, Д2 раніше поданої Декларації), уточнюючу (відповідно до графи 2 додатків УД1, УД2 за типом розрахунку — 013) суму біржових та позабіржових операцій з відчуження цінних паперів, а також різницю, яка розраховується шляхом віднімання від уточнюючої суми раніше задекларованої суми.

7. Показник «Операції з деривативами» відображає раніше задекларовану (відповідно до додатків Д1, Д2 раніше поданої Декларації), уточнюючу (відповідно до графи 2 додатків УД1, УД2 за типом розрахунку — 013) суму біржових та позабіржових операцій з деривативами, а також різницю, яка розраховується шляхом віднімання від уточнюючої суми раніше задекларованої суми.

8. Показник «Коригування операцій з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами» відображає суми зменшення/збільшення особливого податку за біржовими та позабіржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами. Задекларована сума особливого податку визначається відповідно до додатків Д1, Д2 за попередньо поданою Декларацією, уточнююча сума особливого податку — відповідно до графи 2 додатків УД1, УД2 за типом розрахунку 013, а також відображається різниця, яка розраховується шляхом віднімання від уточнюючої суми раніше задекларованої суми.

9. Показник «Уточнююча сума за операціями з підакцизними товарами (цінними паперами та деривативами), які не підлягають оподаткуванню» відображає задекларовану та уточнюючу суму операцій з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами, які відповідно до підпунктів 213.2.3 — 213.2.7 пункту 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу не підлягають оподаткуванню.

10. Показник «Сума, яка підлягає сплаті до бюджету за операціями» відображає уточнюючу загальну суму, яка підлягає сплаті до бюджету, а також відповідні суми особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами окремо.

11. Задекларована сума показників Уточнюючої декларації заповнюється за операціями, які потребують уточнення, із додатків Д1, Д2 попередньо поданої Декларації (звітної або звітної нової) звітного (податкового) періоду, за який подається Уточнююча декларація.

12. Суми та дані за типом розрахунку 011 (012) додатків УД1, УД2, що подаються у складі Уточнюючої декларації, заповнюються відповідно до сум та даних додатків Д1, Д2 попередньо поданої Декларації (звітної або звітної нової) звітного (податкового) періоду, за який подається Уточнююча декларація.

2. Порядок заповнення додатків УД1 «Уточнюючі розрахунки суми особливого податку за біржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами», УД2 «Уточнюючі розрахунки суми особливого податку за позабіржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами»

1. Додатки УД1, УД2 заповнюються з урахуванням порядку заповнення, визначеного главами 2, 3 розділу I цього Порядку відповідно. Графи у додатках УД1, УД2 заповнюються для операції з цінними паперами та операції з деривативами, які потребують уточнення.

2. Щодо кожної операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами при заповненні додатків УД1, УД2 відображаються два рядки: перший — це розрахунки суми особливого податку відповідно до звітної (звітної нової) Декларації (код типу розрахунку — 011 або 012), другий — це уточнюючі суми розрахунку (код типу розрахунку — 013).

Для необхідності складання уточнюючого розрахунку за базовий тип розрахунку береться звітний — 011 або тип розрахунку звітний новий — 012, у разі, якщо була подана звітна нова Декларація.

Зазначені два рядки повинні мати один порядковий номер, що відображається у графі 1 «№ з/п».

3. У графі 2 «Тип розрахунку» зазначається код типу розрахунку суми особливого податку за біржовими та позабіржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами відповідно до таблиці «Типи розрахунку» пункту 2 глави 4 розділу I цього Порядку.

Директор Департаменту податкового та митного аудиту С. КРУХМАЛЬОВ

Міністр О. КЛИМЕНКОНаступна стаття:  Коментар ДК...  На початок статті 

Індекси Частковий перегляд статті (тільки початок)
Індекси
Oфіційні курси, індекcи інфляції, облікова ставка...

В рубриці: 


Щодо обкладення податком на додану вартість операцій з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Інші от 30.3.2015 № 6490/6/99-99-19-03-0275
№ 20 (18.5.2015) :: Оподаткування
Постачання ліків, не дозволених для виробництва і застосування в Україні або
не внесених до Держреєстру лікарських засобів, оподатковується ПДВ за
ставкою 20%. ...

Про оподаткування екологічним податком скидів забруднюючих речовин Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Інші от 20.3.2015 № 9485/7/99-99-15-04-01-17
№ 20 (18.5.2015) :: Оподаткування
ПЗ з екоподатку обчислюється як алгебраїчний добуток загального у звітному
періоді обсягу зворотних вод на величину «мінералізації» та встановленої у
п. 245.2 ПКУ ставки екоподатку для забруднюючих речовин відповідної групи. ...

0.046435