Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Документи для роботи № 25 (19.6.2006)
Регуляторна політика

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження організації діяльності з проведення азартних ігор

Чинний з 10.06.2006
Затверджений наказом Держпідприємництва, Мінфіну України від 18.04.2006 р. №40/374 Зареєстрований у Мін’юсті України 30.05.2006 р. за №623/12497

Суттєво. Орган контролю не менше як за п’ять робочих днів повідомляє ліцензіата про проведення планової перевірки. Про проведення позапланової перевірки ліцензіат заздалегідь не попереджається.

Цей Порядок розроблено відповідно до статей 5, 6, 20 та 21 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» і Постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року №1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування».

Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження організації діяльності з проведення азартних ігор (далі — Ліцензійні умови) у межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок здійснюють такі органи контролю:

Міністерство фінансів України як орган ліцензування, визначений Постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року №1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування»;

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва як спеціально уповноважений орган з питань ліцензування, визначений Указом Президента України від 25 травня 2000 року №721 «Питання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва», та територіальні органи Держпідприємництва України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі — територіальні органи Держпідприємництва України).

1. Організація перевірок

1.1. Планові перевірки додержання ліцензіатами Ліцензійних умов проводяться Міністерством фінансів України із залученням, у разі потреби, фінансових управлінь місцевих державних адміністрацій, Держпідприємництвом України і територіальними органами Держпідприємництва України — не частіше ніж один раз на рік згідно з річним планом-графіком перевірок, який затверджується наказом відповідного органу контролю.

План перевірок органу ліцензування погоджується Держпідприємництвом України.

1.2. Позапланові перевірки проводяться Міністерством фінансів України із залученням, у разі потреби, фінансових управлінь місцевих державних адміністрацій, Держпідприємництвом України і територіальними органами Держпідприємництва України на підставі надходження до них у письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення ліцензіатом Ліцензійних умов або з метою перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов.

1.3. Для проведення перевірки орган контролю видає розпорядчий документ (наказ, розпорядження) про створення комісії з перевірки (складається щонайменше з двох осіб) та посвідчення про право перевірки ліцензіата (додаток 1), яке підписується керівником органу контролю (його заступником) та засвідчується печаткою.

1.4. Посвідчення реєструється в журналі обліку посвідчень про право на здійснення перевірки, сторінки якого мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою (додаток 2).

1.5. Перевірки можуть проводитися із залученням фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

1.6. Орган контролю не менше як за п’ять робочих днів письмово або телефонограмою, оформленою в установленому законодавством порядку, повідомляє ліцензіата про проведення планової перевірки. Про проведення позапланової перевірки ліцензіат заздалегідь не попереджається.

1.7. Строк проведення перевірки становить не більше п’яти робочих днів.

За рішенням керівника відповідного органу контролю, у разі великого обсягу робіт, строк проведення перевірки може бути подовжено до 10 робочих днів, про що в посвідченні робиться відповідний запис.

2. Права та обов’язки комісії з перевірки ліцензіата

2.1. Голова та члени комісії мають право:

ознайомлюватися з необхідними для проведення перевірки документами (кадрові, бухгалтерські та інші), що стосуються організації діяльності з проведення азартних ігор;

доступу на територію, до будівель, споруд та інших приміщень ліцензіата для їх обстеження і з’ясування питань, безпосередньо пов’язаних з перевіркою;

отримувати копії (ксерокопії) необхідних для проведення перевірки документів;

одержувати від посадових осіб ліцензіата письмові пояснення з питань, що виникають під час перевірки.

2.2. Голова та члени комісії зобов’язані:

керуватись у своїй роботі виключно вимогами нормативно-правових актів;

об’єктивно відображати стан справ щодо додержання ліцензіатом Ліцензійних умов;

забезпечувати додержання державної та інших передбачених законодавством таємниць.

3. Порядок проведення перевірки

3.1. Для проведення перевірки голова комісії повинен пред’явити керівнику (уповноваженому представнику) ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіату (фізичній особі — суб’єкту підприємницької діяльності) посвідчення про право перевірки та документи, які засвідчують особи голови та членів комісії.

3.2. Ліцензіат може вести журнал відвідання представниками органів контролю із зазначенням у ньому строків та мети відвідання, посади, прізвища голови та членів комісії органу контролю тощо.

Зазначені відомості засвідчуються підписом посадової особи (голови комісії) органу контролю.

3.3. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити умови для проведення перевірки та надавати всі необхідні документи, що підтверджують додержання ним вимог Ліцензійних умов.

3.4. Комісія перевіряє:

3.4.1. Дотримання Ліцензійних умов.

3.4.2. Виконання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов, у разі їх наявності.

3.4.3. Відповідність відомостей, наведених у ліцензії, відомостям, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію суб’єкта господарювання та в його установчих документах.

3.4.4. Наявність рішень про створення філій, інших структурних підрозділів ліцензіата.

3.4.5. Достовірність даних у документах, поданих ліцензіатом для отримання ліцензії та за час провадження діяльності з організації і проведення азартних ігор.

3.4.6. Своєчасність повідомлення Міністерства фінансів України про зміни в документах, що подавалися для отримання ліцензії (за наявності).

3.4.7. Своєчасність переоформлення ліцензії (за потреби).

3.4.8. Наявність довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор або про прийняття заяви про видачу дубліката ліцензії (за потреби) тощо.

4. Порядок оформлення результатів перевірки

4.1. За результатами перевірки складається акт перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов (далі — акт перевірки) (додаток 3) у двох примірниках. Один примірник акта перевірки видається керівникові (уповноваженому представнику) ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіату (фізичній особі — суб’єкту підприємницької діяльності), який перевірявся, другий — зберігається в органі контролю, який здійснив перевірку.

4.2. Керівник (уповноважений представник) ліцензіата (юридичної особи) особисто засвідчує, що ознайомлений з актом перевірки й отримав один примірник, ставить свій підпис, дату та печатку.

Ліцензіат (фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності) засвідчує, що ознайомлений з актом перевірки й отримав один примірник, ставить свій підпис, дату та печатку (за наявності).

Для філій та інших відокремлених структурних підрозділів уповноважений представник ліцензіата ставить свій підпис, дату та печатку (за наявності).

4.3. У разі відмови керівника (уповноваженого представника) ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіата (фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності) від ознайомлення та/або підписання акта перевірки голова комісії в акті робить запис про те, що ця особа від підпису відмовилась, та залишає їй один примірник акта.

4.4. Порушення, які були виявлені при перевірці додержання ліцензіатом Ліцензійних умов, мають бути викладені в акті перевірки з посиланням на конкретні пункти, статті, розділи нормативно-правових актів, які були порушені ліцензіатом. Довільне викладення або трактування вимог нормативно-правових актів не допускається.

4.5. Керівник (уповноважений представник) ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіат (фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності) має право під час складання акта перевірки дати письмові пояснення та викласти зауваження щодо змісту акта і проведення перевірки. Вони оформляються у письмовій формі та є невід’ємною частиною акта перевірки. При цьому на всіх примірниках акта перевірки перед підписом керівника ліцензіата або його уповноваженого представника робиться запис «Із зауваженнями».

4.6. Датою складання акта перевірки є дата підписання акта перевірки головою, членами комісії та керівником (уповноваженим представником) ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіатом (фізичною особою — суб’єктом підприємницької діяльності).

4.7. У разі виявлення порушень Ліцензійних умов орган контролю не пізніше ніж через десять робочих днів від дати складання акта перевірки видає розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов (додаток 4), яке надсилається ліцензіату з повідомленням про вручення.

4.8. У разі усунення ліцензіатом зазначених в акті перевірки порушень Ліцензійних умов до прийняття розпорядження про їх усунення та надання органу контролю документів, які це підтверджують і не потребують додаткової перевірки, розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов не видається.

4.9. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, зобов’язаний у тридцятиденний строк у письмовій формі подати органу контролю, який видав це розпорядження, документальне підтвердження усунення порушень.

4.10. Якщо ліцензіатом документально підтверджене усунення порушень Ліцензійних умов, то перевірка виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов може не проводитись.

4.11. Позапланова перевірка додержання ліцензіатом Ліцензійних умов проводиться після закінчення установленого строку, протягом якого ліцензіат зобов’язаний усунути порушення та подати до органу контролю відповідну інформацію.

У разі неподання ліцензіатом інформації про усунення порушень до органу контролю протягом установленого строку, проводиться позапланова перевірка додержання ліцензіатом Ліцензійних умов.

Позапланова перевірка ліцензіата може бути проведена з метою перевірки інформації про усунення порушень Ліцензійних умов, яка подається ліцензіатом до органу контролю.

4.12. Територіальні органи Держпідприємництва України направляють копію акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов до Держпідприємництва України.

4.13. Держпідприємництво України направляє до органу ліцензування копію акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов з пропозицією щодо анулювання ліцензії.

4.14. Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, який і підставою для анулювання ліцензії, складається на підставі акта перевірки.

4.15. Якщо органом контролю в ході перевірки виявлено:

повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;

недостовірні відомості у документах, поданих ліцензіатом для одержання ліцензії;

факт передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;

факт неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії,

протягом трьох робочих днів з дати складання акта перевірки орган контролю, який здійснював перевірку, складає відповідний акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов та/або акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії, та/або акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, та/або акт про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії (додаток 5), у двох примірниках.

Усі примірники актів підписуються особами, які проводили перевірку. Один примірник акта зберігається в органі контролю, а другий у дводенний строк вручається або надсилається ліцензіату листом з повідомленням про вручення.

5. Рішення про анулювання ліцензії

5.1. Підставами для анулювання ліцензії і:

заява ліцензіата про анулювання ліцензії;

акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;

рішення про скасування державної реєстрації суб’єкта господарювання;

нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності;

акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії;

акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній особі або фізичній особі для провадження господарської діяльності;

акт про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;

акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов;

неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов;

акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом контролю.

Акти, зазначені в цьому пункті, складаються у двох примірниках. Керівник (уповноважений представник) ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіат (фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності) письмово підтверджує, що ознайомлений з актом і отримав один його примірник, ставить свій підпис, дату та печатку (у разі наявності).

У разі відмови керівника (уповноваженого представника) ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіата (фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності) від ознайомлення та/або підписання акта голова комісії в акті робить запис про те, що ця особа від підпису відмовилась, та залишає їй один примірник акта.

5.2. У разі складання актів, які зазначені в пункті 5.1 цієї глави, Держпідприємництвом України, воно подає до органу ліцензування копії зазначених актів з пропозицією щодо необхідності анулювання ліцензії.

У разі складання актів, які зазначені в пункті 5.1 цієї глави, територіальними органами Держпідприємництва України копії цих актів подаються до Держпідприємництва України, яке звертається до органу ліцензування з пропозицією щодо необхідності анулювання ліцензії.

5.3. Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання. Рішення вручається (надсилається) ліцензіату із зазначенням підстав анулювання ліцензії не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати його прийняття.

5.4. Рішення про анулювання ліцензії реєструється у відповідному журналі обліку, сторінки якого повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.

5.5. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через десять днів з дати його прийняття.

5.6. Запис про підставу, дату та номер рішення про анулювання ліцензії вноситься до ліцензійного реєстру органу ліцензування не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.

5.7. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній особі або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов здійснюється органом ліцензування з обов’язковим запрошенням ліцензіата або його представника.

До переліку порушень Ліцензійних умов, учинення яких і підставою для складання акта про повторне порушення, належать порушення вимог, передбачених пунктом 3.7 глави 3 Ліцензійних умов.

5.8. Орган ліцензування повинен мати підтвердження щодо повідомлення ліцензіата про час та місце розгляду питання про анулювання ліцензії.

5.9. У разі неявки ліцензіата або його уповноважених представників розгляд питань про анулювання ліцензії здійснюється без їх участі.

5.10. У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов, акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній особі або фізичній особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов — ліцензіат може одержати нову ліцензію на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.

6. Оскарження рішення про анулювання ліцензії

6.1. У разі подання ліцензіатом протягом десяти днів з дня прийняття рішення про анулювання ліцензії скарги до Експертно-апеляційної ради при Державному комітеті України з питань регуляторної політики та підприємництва дія зазначеного рішення органу ліцензування зупиняється до прийняття відповідного рішення Держпідприємництвом України.

6.2. Рішення Експертно-апеляційної ради щодо скарги ліцензіата є підставою для видання Держпідприємництвом України розпорядження про усунення виявлених порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених органом ліцензування.

6.3. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.

Директор Департаменту реєстрації і ліцензування Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва О. БАРБЕЛЮК, начальник Управління державного контролю за здійсненням лотерейної діяльності та азартних ігор Міністерства фінансів України Л. МАКСИМЕНКОНаступна стаття:  На початок статті Індекси Частковий перегляд статті (тільки початок)
Індекси
Oфіційні курси, індекcи інфляції, облікова ставка...

В рубриці: 


Про розрахунок виплат Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Інші от 6.10.2014 № 493/18/99-14
№ 20 (18.5.2015) :: Регуляторна політика
Якщо перші робочі дні місяця були вихідними, а особа приступила до роботи в
перший робочий день місяця, при розрахунку середньої зарплати такий місяць
враховується повністю....

Про службові відрядження Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Мінфін от 19.3.2014 № 31-07230-16-29/5660
№ 20 (18.5.2015) :: Регуляторна політика
Якщо працівник самостійно вирішив достроково повернутися з відрядження, він
має подати керівнику доповідну записку, а керівник може прийняти рішення про
скорочення строку відрядження з оформленням відповідного наказу. ...

0.030844