(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим. Актуально!
Ближайшие семинары,
тренинги, вебинары ...

Все семинары ...
(полный план-график)

 : общий по сайтуКурсы валют на PROext

Документы для работы № 17-18 (25.4.2011)
Приложения к печатному ДК

Внимание! Архивная публикация 

 


Эта страница содержит давнюю архивную публикацию бухгалтерского еженедельника "Дебет-Кредит", которая в настоящее время, вполне возможно, утратила актуальность и может не соответствовать действующим нормам бухгалтерского и налогового учета.
Для работы с актуальными материалами журнала перейдите к ONLINE.dtkt.ua

либо выберите нужный вам раздел ДК-портала в верхней строке навигации.

Постанова Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності от 22.12.2010 № 30

Про затвердження Порядку проведення перевірок отримувачів коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності цільового призначення, оформлення, реалізації та оскарження їх результатів (витяг)

Суттєво. Встановлено механізм проведення перевірок отримувачів коштів ФСС з ТВП цільового призначення, оформлення, реалізації та оскарження їх результатів.

! Страхувальникам у ФСС з ТВП

Відповідно до статей 11, 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення перевірок отримувачів коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності цільового призначення, оформлення, реалізації та оскарження їх результатів (додається).

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 06.07.2006 № 84 «Про затвердження Порядку зменшення планових асигнувань та повернення коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у разі їх нецільового використання отримувачами у поточному чи минулому роках».

3. Виконавчим дирекціям відділень Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності довести цю постанову до відома районних, міжрайонних, міських виконавчих дирекцій Фонду.

4. Уповноважити заступників Голови правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Українця С. Я. та Третьякова Д. Ю. підписати цю постанову.

5. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Заступник Голови правління С. УКРАЇНЕЦЬ

Затверджено Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 22.12.2010 р. № 30
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 березня 2011 р. за № 394/19132

Порядок проведення перевірок отримувачів коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності цільового призначення, оформлення, реалізації та оскарження їх результатів

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює механізм проведення перевірок підприємств, установ, організацій (у тому числі громадських об’єднань), дитячо-юнацьких спортивних шкіл, дитячих закладів оздоровлення, санаторіїв-профілакторіїв, які є структурними підрозділами підприємств, установ, організацій, та навчальних закладів щодо використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) цільового призначення їх отримувачами відповідно до статті 48 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» (далі — Закон), а також перевірок страхових коштів цільового призначення, які виділяються одноразово на підставі рішень правління Фонду, прийняття рішень про повернення страхових коштів до бюджету Фонду у разі їх неправомірного (нецільового) використання та їх оскарження.

1.2. Перевірки здійснюються з метою забезпечення дотримання отримувачами страхових коштів вимог чинного законодавства з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, ефективного контролю за використанням страхових коштів, своєчасного і повного повернення до Фонду страхових коштів, витрачених з порушеннями або не за цільовим призначенням.

II. Визначення термінів

У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

акт перевірки — документ, який складається в установленому порядку посадовими особами органу Фонду, що проводили перевірку, фіксує факт її проведення та результати;

неправомірне (нецільове) використання коштів Фонду — витрачання страхових коштів їх отримувачами з порушенням встановленого законодавством порядку та/або на цілі, що не відповідають цільовому призначенню, визначеному нормативно-правовими актами;

отримувачі страхових коштів — об’єкти контролю (санаторії-профілакторії, які є структурними підрозділами підприємств, установ, організацій та навчальних закладів (власників), дитячо-юнацькі спортивні школи, дитячі заклади оздоровлення, страхувальники, організації професійних спілок), які відповідно до порядку, визначеного правлінням Фонду, отримують часткове фінансування з бюджету Фонду;

перевірка — форма документального контролю діяльності отримувача страхових коштів у частині дотримання ним вимог законодавства щодо використання коштів Фонду цільового призначення, достовірності ведення бухгалтерського обліку та звітності по цих коштах, дотримання посадовими особами отримувача страхових коштів вимог нормативно-правових актів;

планова перевірка — перевірка, яка передбачена у плані контрольно-ревізійної роботи органу Фонду;

позапланова перевірка — перевірка, яка не передбачена у плані контрольно-ревізійної роботи органу Фонду і проводиться за наявності підстав, визначених законом;

посадова особа органу Фонду — представник органу Фонду, який уповноважений (направлений) здійснювати перевірку отримувача страхових коштів;

рішення про застосування фінансових санкцій за несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності — обов’язковий для виконання письмовий документ за підписом керівника органу Фонду (заступника керівника), що фіксує факт несвоєчасного повернення страхових коштів і фінансових санкцій або повернення їх не в повному обсязі, із відповідним розрахунком;

рішення про повернення коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, використаних неправомірно (не за цільовим призначенням), та застосування фінансових санкцій — обов’язковий для виконання письмовий документ за підписом керівника органу Фонду (заступника керівника), підготовлений на підставі акта перевірки.

III. Організація і порядок проведення перевірок отримувачів коштів Фонду цільового призначення

3.1. Органи Фонду здійснюють планові та позапланові перевірки.

3.2. Планові перевірки отримувачів страхових коштів проводяться за підсумками звітного періоду, у якому здійснювалося фінансування отримувачів страхових коштів, згідно з планом, який затверджується керівником органу Фонду. Перевірці підлягають документи за звітні періоди поточного та попереднього років, за які не здійснювалася перевірка.

3.3. Перевірки здійснюються посадовими особами органів Фонду за місцезнаходженням отримувача страхових коштів.

Посадовим особам органу Фонду на об’єкті контролю, що перевіряється, надається місце для роботи, можливість користуватися зв’язком, комп’ютерною та копіювальною технікою (за наявності).

Під час здійснення перевірок можуть залучатись експерти і фахівці з окремих питань інших установ, організацій (за згодою).

3.4. Планові та позапланові перевірки здійснюються в робочий час отримувача страхових коштів, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку, у присутності керівника чи його заступника або уповноваженої керівником особи, головного бухгалтера (бухгалтера) отримувача страхових коштів.

3.5. Про проведення планової перевірки отримувачі страхових коштів Фонду повідомляються не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня її проведення. Таке повідомлення надсилається поштовим відправленням з повідомленням про вручення, телефонограмою або надається під розписку керівнику, головному бухгалтеру або іншій уповноваженій особі об’єкта контролю.

3.6. На проведення кожної перевірки посадовій особі органу Фонду видається направлення на право її проведення, копія якого надається отримувачу страхових коштів з відміткою про отримання на примірнику, що залишається в органі Фонду і долучається до матеріалів перевірки.

Якщо у перевірці беруть участь декілька осіб, то направлення видається керівнику групи із зазначенням посад, прізвищ, імен, по батькові всіх посадових осіб органу Фонду, що беруть участь у цій перевірці.

3.7. Позапланові перевірки проводяться без попереднього повідомлення отримувача страхових коштів та за наявності хоча б однієї з таких підстав:

а) подання отримувачем страхових коштів письмової заяви до відповідного органу Фонду про здійснення перевірки за його бажанням;

б) виявлення недостовірності даних, заявлених у документах обов’язкової звітності, поданих отримувачем страхових коштів до органу Фонду;

в) звернення фізичних та юридичних осіб про порушення отримувачем страхових коштів законодавства з питань, що належать до компетенції органів Фонду;

г) неподання отримувачем страхових коштів звітності до органу Фонду у встановлений термін без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню такої звітності.

Під час проведення позапланових перевірок з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цієї перевірки, із зазначенням підстави у направленні на проведення такої перевірки.

3.8. На проведення позапланової перевірки видається наказ, у якому зазначаються підстави для її проведення.

3.9. Тривалість проведення перевірки встановлюється з урахуванням обсягу робіт, які належить виконати під час її проведення, та кількісного складу посадових осіб органу Фонду. При цьому строк проведення планової перевірки не може перевищувати 15 робочих днів, а суб’єктів малого підприємництва — 5 робочих днів.

Строк проведення позапланової перевірки не може перевищувати 10 робочих днів, а суб’єктів малого підприємництва — 2 робочих дні.

3.10. Перед початком перевірки посадова особа органу Фонду вносить запис до відповідного журналу реєстрації перевірок об’єкта контролю (за його наявності). Факт ненадання об’єктом контролю журналу реєстрації перевірок фіксується в акті перевірки.

3.11. Посадова особа органу Фонду знайомиться з відомостями, що є комерційною таємницею та конфіденційною інформацією, у разі якщо вони належать до переліку питань, що підлягають перевірці.

IV. Перелік питань для перевірки використання страхових коштів Фонду цільового призначення

4.1. Дотримання вимог нормативно-правових актів Фонду щодо часткового фінансування отримувачів страхових коштів.

4.2. Наявність документів, необхідних для провадження діяльності отримувача страхових коштів, відкриття та відновлення часткового фінансування.

4.3. Обґрунтованість складання кошторису по коштах Фонду та дотримання кошторисної дисципліни.

4.4. Здійснення заходів щодо усунення порушень, виявлених попередніми перевірками.

4.5. Дотримання договірних умов при здійсненні фінансування за рахунок страхових коштів Фонду.

4.6. Дотримання порядку бухгалтерського обліку щодо надходження і використання коштів Фонду цільового призначення, у тому числі дотримання порядку ведення касових операцій по цих коштах.

4.7. Наявність документів, які підтверджують правомірне витрачання страхових коштів та їх використання за цільовим призначенням.

4.8. Відповідність наданого звіту про використання страхових коштів фактичним витратам.

4.9. Підстави для перерахування страхових коштів іншим підприємствам, установам та організаціям за придбані товарно-матеріальні цінності і надані послуги (угоди, рахунки-фактури тощо).

V. Оформлення та реалізація результатів перевірки

5.1. Результати перевірки оформляються актом, який підписується посадовою особою органу Фонду, керівником і головним бухгалтером об’єкта контролю.

В акті перевірки зазначаються: дата складання акта (останній день перевірки), тип перевірки (планова або позапланова), найменування органу Фонду, а також посада, прізвище, ім’я, по батькові посадової особи органу Фонду, яка здійснила перевірку, повне найменування отримувача страхових коштів, період, за який проведено перевірку, інформація про повідомлення отримувача страхових коштів про проведення перевірки, предмет (питання) перевірки, стан виконання вимог законодавства отримувачем страхових коштів, а в разі невиконання — детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну норму законодавства.

5.2. У разі виявлення фактів порушень нормативно-правових актів посадові особи отримувача страхових коштів надають письмові пояснення. При відмові посадових осіб отримувача страхових коштів у наданні письмових пояснень посадові особи органу Фонду фіксують цей факт в акті перевірки. За необхідності підтвердження фактів порушень, виявлених під час перевірки, на вимогу посадової особи органу Фонду отримувачем страхових коштів надаються завірені ксерокопії документів.

5.3. Один примірник акта перевірки вручається посадовій особі об’єкта контролю, а другий з відміткою про вручення зберігається в органі Фонду, який здійснив перевірку.

Акти перевірок отримувачів страхових коштів реєструються у журналі обліку актів перевірок отримувачів коштів Фонду за встановленою формою (додаток 1).

5.4. У разі відмови посадової особи отримувача страхових коштів підписати таотримати акт перевірки посадова особа органу Фонду вносить до нього відповідний запис зіскладанням акта відмови від підпису та його отримання в двох примірниках (удовільній формі). Протягом трьох робочих днів один примірник акта відмови від підпису та його отримання разом з актом перевірки надсилається отримувачу страхових коштів поштовим відправленням з відміткою про вручення.

5.5. У разі підписання акта перевірки із запереченнями отримувач страхових коштів надає їх у письмовій формі як додаток до акта перевірки.

5.6. За матеріалами акта перевірки, якою встановлено неправомірне (нецільове) використання страхових коштів та/або неповне, несвоєчасне повернення страхових коштів до бюджету Фонду, керівником органу Фонду або його заступником з урахуванням заперечень (за їх наявності) протягом п’яти робочих днів з дня підписання акта перевірки приймається рішення про повернення коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, використаних неправомірно (не за цільовим призначенням), та застосування фінансових санкцій (далі — Рішення про повернення коштів Фонду) відповідно до вимог статей 22 та 30 Закону за встановленою формою (додаток 2).

5.7. Рішення про повернення коштів Фонду вручається під розписку або надсилається об’єкту перевірки поштовим відправленням з повідомленням про вручення.

5.8. Отримувачі страхових коштів зобов’язані у десятиденний строк після отримання Рішення про повернення коштів Фонду перерахувати кошти Фонду, використані з порушенням встановленого порядку використання, а також фінансові санкції, визначені статтею 30 Закону, за рахунок власних коштів до бюджету Фонду з одночасним обов’язковим письмовим повідомленням про це відповідного органу Фонду.

5.9. У разі несвоєчасного повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів до бюджету Фонду отримувачі страхових коштів сплачують штраф та пеню відповідно до вимог статті 30 Закону. Суми цих санкцій сплачуються отримувачами страхових коштів за рахунок власних коштів.

На підставі акта перевірки отримувача страхових коштів та/або копій платіжних документів про перерахування страхових коштів та надходження коштів на рахунки органів Фонду приймається рішення про застосування фінансових санкцій за несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі коштів Фонду, передбачених статтею 30 Закону, за встановленою формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

5.10. Рішення про застосування фінансових санкцій за несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі коштів Фонду приймається протягом двадцяти календарних днів з дня закінчення строку, встановленого для виконання Рішення про повернення коштів Фонду. У разі оскарження отримувачем страхових коштів у встановленому порядку Рішення про повернення коштів Фонду виконання цього рішення призупиняється.

Рішення про застосування фінансових санкцій за несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі коштів Фонду вручається під розписку або надсилається об’єкту контролю поштою з повідомленням про вручення.

5.11. Облік рішень про повернення коштів Фонду та рішень про застосування фінансових санкцій за несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі коштів Фонду ведеться в журналі за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.

5.12. Отримувач страхових коштів може оскаржити рішення органу Фонду відповідно до статті 22 Закону.

VI. Оскарження рішень за матеріалами перевірок

6.1. У разі якщо отримувач страхових коштів вважає, що орган Фонду неправильно визначив суми страхових коштів, використаних з порушенням встановленого порядку та фінансових санкцій, чи прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, або виходить за межі його компетенції, такий отримувач страхових коштів протягом десяти календарних днів з дня отримання такого рішення має право в письмовій формі звернутися до зазначеного органу Фонду із скаргою про перегляд цього рішення.

6.2. Керівник (заступник керівника) органу Фонду за результатами розгляду скарги приймає вмотивоване рішення, яке надсилається протягом двадцяти календарних днів після отримання скарги отримувача страхових коштів на його адресу поштою з повідомленням про вручення або надається під розписку.

6.3. У разі якщо орган Фонду надсилає рішення про повну або часткову відмову у задоволенні скарги, отримувач страхових коштів протягом десяти календарних днів з дня отримання відповіді має право звернутися з повторною скаргою до органу Фонду вищого рівня з дотриманням зазначеного десятиденного строку для кожного випадку оскарження та зазначеного двадцятиденного строку для відповіді на нього або до суду.

6.4. Якщо вмотивоване рішення за скаргою отримувача страхових коштів Фонду не надсилається протягом двадцятиденного строку, така скарга вважається повністю задоволеною на користь скаржника з дня, наступного за останнім днем зазначеного строку.

6.5. У разі коли останній день строків, зазначених у пунктах 6.2, 6.3 цього розділу, припадає на вихідний або святковий день, останнім днем закінчення таких строків вважається перший робочий день після вихідних або святкових днів.

6.6. У разі недотримання отримувачем страхових коштів строку направлення оскарження на рішення органу Фонду, визначеного в пунктах 6.2, 6.3 цього розділу, розгляд скарги органом Фонду не здійснюється, про що скаржник повідомляється письмово.

6.7. У разі збільшення органом Фонду суми страховихкоштів, які підлягають поверненню, суми належних до сплати фінансових санкцій раніше надіслані рішення про повернення страховихкоштів та застосування фінансових санкцій не відкликаються, а на суму такого збільшення органом Фонду надсилається окреме рішення.

Збільшена сума страховихкоштів, які підлягають поверненню, сума належних до сплати фінансових санкцій повинні бути сплачені або можуть бути оскаржені отримувачем страхових коштів за процедурою, визначеною цим Порядком, із застосуванням строків, установлених для сплати або оскарження рішення органу Фонду.

6.8. Не розглядаються повторні скарги одним і тим самим органом Фонду з одного і того самого питання, якщо перше вирішено по суті.

6.9. Рішення про розгляд скарги оформляється відповідно до вимог законодавства. Зміст рішення складається зі вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин.

У вступній частині рішення про розгляд скарги зазначається повне найменування отримувача страхових коштів, який подав скаргу, і відомості про предмет оскарження.

Описова частина рішення про розгляд скарги повинна містити перелік документів, які були взяті до уваги при розгляді скарги, посилання на рішення органу Фонду, який його видав, та стисле викладення вимог скаржника, що подав скаргу.

У мотивувальній частині рішення про розгляд скарги мають бути наведені результати дослідження матеріалів скарги та докази, на яких ґрунтуються висновки органу Фонду, який розглядає скаргу, а також посилання на конкретні статті та пункти нормативно-правових актів, якими обґрунтовано рішення на скаргу.

Резолютивна частина рішення про розгляд скарги повинна містити висновок про задоволення чи часткове задоволення скарги або про відмову в задоволенні вимог, викладених у скарзі.

Рішення про розгляд скарги оформляється на бланку органу Фонду, який розглядав скаргу, і скріплюється печаткою.

У разі повного або часткового задоволення скарги на рішення орган Фонду вищого рівня повністю або частково скасовує таке рішення.

У рішенні про результати розглядускарги також зазначається, що в разі незгоди отримувача страхових коштів, який подав скаргу, з прийнятим рішенням він може подати повторну скаргу до органу Фонду вищого рівня або в судовому порядку.

Оригінал рішення про результати розглядускарги після зазначення реєстраційного номера вихідної кореспонденції надсилається (вручається) отримувачу страхових коштів.

Рішення про розгляд скарги вважається надісланим (врученим) скаржнику, якщо його вручено керівнику або уповноваженій особі скаржника під розписку або надіслано поштовим відправленням з повідомленням про вручення за адресою, що зазначена безпосередньо у скарзі як адреса, на яку необхідно надіслати рішення на скаргу. Якщо у скарзі безпосередньо не зазначено адресу, на яку необхідно надіслати рішення на скаргу, то рішення на скаргу надсилається на адресу, зазначену в реквізитах бланка, на якому надіслано скаргу.

<...>

Начальник контрольно-ревізійного управління  К. СЛОБОДЯНЮК

Заступник Голови правління С. УКРАЇНЕЦЬСледующая статья:  В начало статьи Об утверждении Изменений к некоторым положениям (стандартам) бухгалтерского учета Фрагмент статьи (только начало)
Наказ Мінфін від 18.3.2011 № 372
Приложения к печатному ДК
Внесены изменения в П(С)БУ, в первую очередь они касаются определения себестоимости по прямым расходам....
Комментарий ДК...

В рубрике: 


Рекомендації щодо ознак ризикових операцій Фрагмент статьи (только начало)
Лист Національний банк від 6.4.2015 № 25-04001/22852
№ 14-15 (6.4.2015) :: Приложения к печатному ДК
Нацбанк визначив ознаки ризикових операцій з готівкою...

Проблемні питання щодо застосування податкового компромісу Фрагмент статьи (только начало)
Лист Інші від 23.2.2015 № 5996/7/99-99-20-07-03-17
№ 14-15 (6.4.2015) :: Приложения к печатному ДК
Податківці розяснили понад 50 проблемних питань щодо застосування податкового
компромісу....

0.014767