(044) 391-51-90 (92)
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары :
Все семинары ...         
(полный план-график) : загальний по сайтуКурсы валют на PROext
Межбанковские курсы валют

Школа бухгалтера № 1 (16.1.2006)
Бухгалтерський облік

Розрахунки з оплати праці

Продовження. Початок див. у «ШБ» № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/2005 р.

Економіка підприємства — це економіка країни в мініатюрі та у спрощеному варіанті. Тому вона також вимагає суворого систематичного підходу і довго не витримує «ручного» управління. Все має бути розписано, регламентовано і документально оформлено.

Документальне підтвердження суми нарахованої основної заробітної плати

В попередній публікації (див. «ШБ» № 23/2005 стор. 14-16) ми приступили до розгляду порядку документального підтвердження сум нарахованої основної заробітної плати. Нами було визначено, що в питанні документування таких нарахувань необхідно:

1) визначитися з базою для розрахунку нарахованої заробітної плати;

2) оформити документ, що підтверджує фактичний обсяг бази для розрахунку за відповідний період (суму, тривалість, кількість й ін.) у цілому по підприємству і конкретно по кожному окремому працівнику або групі працівників;

3) установити і документально оформити «коефіцієнт перерахунку» базового обсягу в суму нарахованої заробітної плати по кожному окремому працівнику або групі працівників;

4) здійснити і документально оформити розрахунок суми нарахованої заробітної плати шляхом співвідношення бази для розрахунку до «коефіцієнта перерахунку».

Як вирішити перше і друге завдання, ми розглянули в попередній публікації (див. «ШБ» № 23/2005 стор. 14-16).

Варіант 1

Що стосується вирішення третього завдання, то його ми розглянули, коли говорили про систему тарифікації та відрядних розцінок з оплати праці (див. «ШБ» № 19/2005 стор. 16-18, № 20/2005 стор. 14-16). Оскільки під «коефіцієнтом перерахунку» базового обсягу в суму нарахованої заробітної плати по кожному окремому працівнику або групі працівників розуміється ніщо інше як тарифна ставка (годинні (ГТС), денні і т.д. тарифні ставки), коли базовий об’єм для розрахунку заробітної плати виражається в годинах, днях і т.д., і відрядні розцінки, коли базовий об’єм виражається в виробленій продукції, виконаних роботах, наданих послугах, зданій виручці і т.д. А от розв’язання останнього, четвертого, завдання вимагає детального розгляду.

Варіант 2

Документальне оформлення розрахунку суми нарахованої заробітної плати

Почнемо з найпростішої (в плані розрахунку), нарахованої, заробітної плати та її документального оформлення, категорії працівника — тих, що працюють погодинно.

Насамперед необхідно відзначити, що як для тих, хто працює погодинно, так і для відрядників, розрахунок суми основної заробітної плати здійснюється, як правило1, однією дією, множенням базового об’єму для розрахунку заробітної плати (для тих, хто працює погодинно, це відпрацьований час) на «коефіцієнт перерахунку» базового об’єму в суму нарахованої заробітної плати (для тих, хто працює погодинно, це годинні, денні і т.д. тарифні ставки). Причому і множене (базовий обсяг), і множник (коефіцієнт перерахунку) мають відносно кожного окремого працівника документальне підтвердження їхнього розміру (дивися вище). Множене (базовий об’єм) підтверджується табелем обліку робочого часу, а множник (коефіцієнт перерахунку) — встановленою наказом (договором, штатним розкладом і т.д.) тарифною ставкою або посадовим окладом.

В такій ситуації сам розрахунок суми нарахованої заробітної плати перетворюється на просту формальність, що не обов’язково оформляється документально. Така необов’язковість і породила наступну практику. Розрахунок суми нарахованої заробітної плати не оформляється окремим документом, а здійснюється безпосередньо в обліковому регістрі, в якому відображаються нарахування, утримання з заробітної плати і її видача. Такими обліковими регістрами, що дісталися нам у спадщину від журнально-ордерної та меморіально-ордерної форм обліку, є Книга (або журнал) з обліку заробітної плати (далі — Книга) або Особова картка з обліку заробітної плати (далі — Картка). Повністю порядок оформлення і Книги, і Картки ми розглянемо пізніше, а в цьому випадку зазначимо тільки те, що обидва цих облікових регістра мають реквізити, в яких на підставі зазначених вище первинних документів вказуються окремо розмір і множеного, і множника й отриманий результат — сума нарахованої основної заробітної плати.

Як бачимо, з тими, хто працює погодинно, ніяких серйозних проблем з документальним оформленням розрахунку суми нарахованої основної заробітної плати в бухгалтера не виникає, а от з відрядниками інакше.

Розрахунок і документальне оформлення оплати по праці

Для тих, хто працює погодинно, як ми вже зазначали, також можлива ситуація, коли розрахунок суми основної заробітної плати може бути здійснений однією дією — множенням базового об’єму для розрахунку заробітної плати (для відрядників — це об’єм виробленої продукції, виконаних робіт і т.д.) на «коефіцієнт перерахунку» базового об’єму в суму нарахованої заробітної плати (для відрядників — це відрядні розцінки). В результаті за наявності документів, що підтверджують базовий об’єм для розрахунку заробітної плати і «коефіцієнт перерахунку», так само, як і з тими, хто працює погодинно, розрахунок суми нарахованої заробітної плати не оформляється документально і здійснюється безпосередньо в Книзі або Картці. Але для відрядної форми оплати праці така ситуація скоріше виключення, ніж правило. Ми в цьому переконалися, коли розглядали дану форму оплати праці.

Відрядна система оплати праці характеризується більшою розмаїтістю баз для розрахунку заробітної плати. Це може бути і кількість виготовлених деталей, здійснених рейсів, реалізованих квитків, перевірених документів тощо.

Більшою розмаїтістю характеризуються і «коефіцієнти перерахунку», які можуть бути прямого перерахунку всього базового об’єму або тільки його частини, багатоступінчастого прогресуючого або регресуючого, комбінованого, диференційованого й іншого, іншого, іншого.

На тлі такої розмаїтості важко запропонувати якийсь єдиний і простий підхід у документуванні розрахунків основної заробітної плати при відрядній системі оплати праці. Спробуємо визначити хоча б загальні принципи і послідовність здійснення такого документування.

Отже, в тій ситуації, коли розрахунок суми нарахованої основної заробітної плати робочому-відрядникові не можна здійснити однією дією, необхідно:

1. Визначити службу, що буде здійснювати збір необхідної документації для здійснення розрахунку нарахованої заробітної плати, здійснювати сам розрахунок, оформляти його документально і затверджувати в керівника. Не обов’язково це повинна бути бухгалтерія. Буде правильнішим, якщо ці обов’язки будуть покладені на економічну службу, що має можливість не тільки збирати, але і перевіряти вірогідність інформації, особливо тієї, яка стосується об’ємів виконаних робіт, як окремими працівниками, так і бригадами, колективами і т.д.

2. Виходячи з систем відрядної форми оплати праці, застосовуваної на підприємстві, визначити перелік необхідних даних для здійснення розрахунку суми нарахованої заробітної плати робітникам-відрядникам і необхідний перелік первинної документації, які підтверджують всі ці дані. Окремо необхідно визначити порядок оформлення таких первинних документів і порядок передачі їх службі, на яку покладений обов’язок здійснювати розрахунок суми нарахованої заробітної плати (див. вище п. 1).

3. Виходячи з систем відрядної форми оплати праці, визначити й оформити документально із занесенням до колективного договору положень про порядок розрахунку нарахованої суми основної заробітної плати робітникам-відрядникам. З обов’язковим зазначенням форми документа, яким буде оформлятися такий розрахунок.

За наявності переліченого все інше лишається «справою техніки». Наведемо для прикладу зразки деяких перелічених вище документів, які необхідно розробити і затвердити підприємству для налагодження стрункої системи розрахунку нарахованої основної заробітної плати і її документального забезпечення. Здійснимо це на прикладі вже відомої нам колективно-відрядної системи оплати праці з використанням коефіцієнта трудової участі.

Колективний договір


12.2. Установити по відрядній формі оплати праці, що застосовується на підприємстві, наступні системи оплати праці:

12.2.5. Колективно-відрядну систему оплати праці:
а) з використанням коефіцієнту трудової участі (КТУ) для розподілу тільки приробітку колективу;
б) з використанням коефіцієнту трудової участі (КТУ) для розподілу всього заробітку колективу;
в) без використання коефіцієнту трудової участі (КТУ).

13.2. Установити застосування наступних систем оплати праці по відділах, службах, цехах та інших структурних підрозділах підприємства:

13.2.21. По будівельній бригаді — колективно-відрядну з використанням КТУ для розподілу тільки приробітку бригади.

Україна
Мале підприємство «Дункан»
20700 м. Київ, вул. Декабристів, 174/7, оф. 14. Тел. (044) 975-65-75
Код ЄДРПОУ__123456789___

Наказ №_1
про облікову політику


Розділ 3. Документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку.

34. Визначити наступний порядок документального забезпечення розрахунку нарахованої заробітної плати:

34.11. По колективно-відрядній оплаті праці із застосуванням КТУ:
34.11.1. Для забезпечення розрахунку заробітної плати робітникам-відрядникам, що перебувають на даній системі оплати праці, необхідна наявність наступних первинних документів:
а) для підтвердження об’єму виконаних робіт і суми нарахованої заробітної плати за виконані роботи — «Наряд на виконані роботи» за формою відповідно до Додатка 37 даного наказу;
б) для підтвердження відпрацьованого часу кожним членом бригади — «Табель обліку робочого часу» типової форми П-12 за відповідний період;
в) для підтвердження встановлених годинних тарифних ставок тих, хто працює погодинно2, — копія Наказу про встановлення годинних тарифних ставок, що діють на момент здійснення розрахунку;
г) для підтвердження встановленого розряду по кожному члену бригади — копія Наказу про прийняття на роботу із зазначенням розряду прийнятого працівника або наказ про зміну розряду працівника, що діє на момент здійснення розрахунку;
д) для підтвердження визначеного для кожного члена бригади КТУ — Протокол зборів членів бригади за формою відповідно до Додатка 38 даного наказу.
34.11.2. Документи, необхідні для здійснення розрахунку заробітної плати робітникам-відрядникам, що перебувають на даній системі оплати праці, належним чином оформляються (відповідно до вимог типових інструкцій і даного наказу) і здаються в економічний відділ наступними посадовими особами і в наступний термін:
а) «Наряд на виконані роботи» — начальником цеху (а за його відсутності — головним інженером) до 5 числа місяця, наступного за звітним;
б) Табель обліку робочого часу — табельником (а за його відсутності — начальником відділу кадрів) до 5 числа місяця, наступного за звітним;
в) Накази про встановлення розряду, ГТС — начальником відділу кадрів (а за його відсутності — його заступником) не пізніше, ніж наступного дня після їхнього видання;
г) Протокол загальних зборів членів бригади — бригадиром (а за його відсутності — його заступником) до 5 числа місяця, наступного за звітним.
34.14.3. Розрахунок заробітної плати робітникам-відрядникам, що перебувають на даній системі оплати праці, здійснюється економічним відділом, оформляється відповідно до Додатка 39 цього наказу і передається до бухгалтерії не пізніше 7 числа місяця, наступного за звітним.

1 Винятком, наприклад, є застосування бригадно-відрядної системи оплати праці (див. «ШБ» № 22/2005 р. стор. 16-17).

2 За відсутності в бригади за підсумками роботи за місяць приробітку, фактичний заробіток кожного члена бригади визначається пропорційно розрахунковій суми заробітку, що визначається виходячи з відпрацьованого часу і годинних тарифних ставок тих, хто працює погодинно, відповідного розряду (дивися «ШБ» № 22/2006 стор. 16-17). От чому в цьому випадку необхідно знати ГТС тих, хто працює погодинно.


Приклад 1

Мале підприємство «Дункан» використовує для обліку даних з нарахованої заробітної плати, зроблених з неї утримань і виданої заробітної плати окремо по кожному працівнику підприємства:

Варіант 1. Журнал обліку заробітної плати;

Варіант 2. Особову картку обліку заробітної плати.

В грудні робітник, що працює погодинно, Крикальов Сергій Петрович відпрацював відповідно до оформленого належним чином Табелю обліку робочого часу двадцять один робочий день. Що відповідно до графіка роботи МП «Дункан» і Крикальова С.П. становить 168 годин.

Відповідно до наказу про прийняття на роботу Крикальова С.П., колективного договору і штатного розкладу МП «Дункан» йому встановлена годинна тарифна ставка в розмірі 5,00 грн.

Виходячи із зазначених даних Крикальову С.П. здійснено нарахування основної заробітної плати:

168,0 годин х 5,00 грн. = 840,00 грн.

Продемонструємо, як ця інформація відобразиться при першому і другому варіанті обліку даних про нарахування, утримання і видачу заробітної плати.


Нормативна база

  1. Методичні рекомендації № 186 – «Методичні рекомендації щодо оплати праці працівників малих підприємств» схвалені Міністерством праці та соціальної політики 13.08.2004 р. № 186.
  2. Інструкція № 5 – Наказ державного комітету статистики України «Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати» від 13.01.2004 р. № 5.
  3. Наказ № 253 – Наказ Мінстату України «Про затвердження типових форм бухгалтерського обліку» від 09.10.1995 р. № 253.
  4. Наказ № 157 – Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в сфері громадського харчування і побутових послуг, гармонізованих з міжнародними стандартами» від 17.06.2003 р. за № 157.
  5. Наказ № 193 – Наказ Мінстату України «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини і матеріалів» від 21.06.1993 р. за № 193.
  6. Положення про забезпечення записів у бухгалтерському обліку – Наказ Мінфіну України «Про затвердження Положення про забезпечення записів у бухгалтерському обліку» від 24.05.1995 р. № 88.

Далі буде

Роман ГаркавінНаступна стаття:  На початок статті Облік витрат на дослідження та розробки Частковий перегляд статті (тільки початок)
Податковий облік
Закінчення. Початок див. у «ШБ» № 22, 23/2005 р. Я пишаюся нашим митним законодавством, читаючи яке переконуєшся, що «обійти» його неможливо. Але, купуючи та споживаючи неякісні продукти в яскравих іноземних упаковках, я розумію, що я чогось не...

В рубриці: 


Відпускні в бухгалтерському обліку Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 24 (16.6.2008) :: Бухгалтерський облік
Тема відображення в обліку операцій з надання відпустки працівникам особливо актуальна у літній період. Тому, як правильно відправити працівника у відпустку, присвячена ця стаття....

Поступка вимоги — цесія і факторинг Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (2.6.2008) :: Бухгалтерський облік
У бухгалтерській практиці все частіше зустрічаються договори переведення боргу і відносно нові для вітчизняного законодавства терміни «цесія» і «факторинг». Про те, що це таке і як операції в межах переведення зобов’язань на третю особу відображаються в б...

0.008199