(044) 391-51-90 (92)
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары :
Все семинары ...         
(полный план-график) : загальний по сайтуКурсы валют на PROext
Межбанковские курсы валют

Школа бухгалтера № 3 (12.2.2007)
Практика

Субсидії, дотації, субвенції

Основні визначення

3гідно міжнародно визнаної термінології бюджетні дотації, субсидії та субвенції — це три види прямих бюджетних трансфертів. Трансфертні платежі — невідплатні та безповоротні платежі, які не є придбанням товарів чи послуг, наданням кредиту або виплатою непогашеного боргу. Таке визначення дають Роз’яснення щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затверджені наказом Держказначейства України від 04.11.2004 р. № 194 (далі — Роз’яснення № 194).

Там же під субсидіями розуміють невідплатні поточні виплати підприємствам, які не передбачають компенсації у вигляді спеціально обумовлених виплат або товарів і послуг в обмін на проведені платежі, а також видатки, пов’язані з відшкодуванням збитків державних підприємств. Визначення дотації в цьому Роз’ясненні немає. Автором було знайдено таке визначення дотації (лат. dotatio — дар, пожертвування, від лат. doto — наділяю) — асигнування з державного бюджету на покриття збитків, доплати на безповоротній основі. Розрізняють бюджетні дотації та дотації окремим організаціям.

Субвенція — це певна сума коштів, що видається з бюджету нижчого рівня з чітко обумовленим цільовим призначенням, як допомога на програми і заходи соціального розвитку. Розміри та умови надання і використання дотацій і субвенцій з Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів затверджуються законом про Держбюджет на поточний рік, а також відповідними постановами КМУ. Розрізняють поточні та капітальні трансферти підприємствам.

Поточні трансферти можуть спрямовуватися на будь-які поточні витрати отримувача бюджетних коштів. Поточні трансферти виділяються отримувачу бюджетних коштів за КЕКВ (код економічної класифікації видатків) 1300. Капітальні трансферти спрямовуються на придбання необоротних активів, оплату будівництва та капітального ремонту, сплату внесків до статутного капіталу підприємств. Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) виділяються за КЕКВ 2410.

Але в будь-якому випадку гроші, що виділяються з бюджету, — це цільові кошти, і спрямовуються вони тільки на цілі, передбачені планом використання бюджетних коштів1. При складанні цього документа слід керуватися Порядком складання, розгляду і затвердження кошторисів бюджетних установ, затвердженим постановою КМУ від 28.02.2002 р. № 228 (далі — Порядок № 228), а саму форму вищезазначеного плану затверджено наказом Мінфіну від 28.01.2002 р. № 57. Підприємства, які одержують кошти за бюджетними трансфертами, будуть рахуватися одержувачами бюджетних коштів.

Такі одержувачі будуть підпадати під відповідний контроль з боку держави щодо витрачання бюджетних коштів, а також на них покладається обов’язок звітуватися за одержані бюджетні кошти. Такими підприємствами є підприємства і госпрозрахункові організації, громадські та інші організації, що не мають статусу бюджетної установи, які одержують безпосередньо через розпорядників кошти з бюджету як фінансову підтримку, або уповноважені органами державної влади на виконання державних цільових програм та надання послуг (п. 8 Порядок № 228). Держава може надавати дотації суб’єктам господарювання, незалежно від форм власності.

За ст. 16 ГКУ такі дотації можуть бути: на підтримку виробництва життєво важливих продуктів харчування; на виробництво життєво важливих лікарських препаратів та засобів реабілітації інвалідів; на імпортні закупівлі окремих товарів; послуги транспорту, що забезпечують соціально важливі перевезення; суб’єктам господарювання, що опинилися у критичній соціально-економічній або екологічній ситуації, з метою фінансування капітальних вкладень на рівні, необхідному для підтримання їх діяльності, на цілі технічного розвитку, що дають значний економічний ефект; в інших випадках, передбачених законом.

У випадку надання державою всіляких пільг та субсидій населенню з оплати житлово-комунальних послуг (надалі — ЖКП) або регулювання цін та тарифів на ці послуги з боку держави, підприємства, які надають ЖКП, мають отримувати від держави виплати на покриття таких витрат. Тобто на таких підприємствах чітко слід розрізняти надання послуг з пільгами, з субсидіями, одержання дотації на покриття від’ємної різниці, яка склалася між витратами на виготовлення (придбання) комунальних послуг, і доходами від їх продажу населенню за встановленими тарифами. Це можливо з допомогою відкриття додаткових субрахунків з обліку надання вищезазначених послуг.

Підприємства, що надають послуги з перевезення пасажирів, можуть одержувати відповідні суми бюджетних коштів у вигляді дотацій (субсидій) за перевезення пільгових пасажирів. Як передбачено ст. 7 Закону України «Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001 р. № 2344-III, на органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування покладено обов’язок компенсувати втрати автомобільному перевізнику внаслідок перевезення пільгових категорій пасажирів та регулювання тарифів. Для таких підприємств затверджена спеціальна методика розрахунку кількості тих, хто користуються правом безплатного проїзду у громадському транспорті2. Адже від кількості перевезених таких «безплатних» пасажирів залежить розмір дотацій, які можуть отримати транспортні підприємства з бюджету.

Ми поговоримо в цій статті про облік таких бюджетних субсидій, дотацій, які класифікуються як поточні, і які можуть отримувати підприємства, що мають на це право, в світлі податкового та бухгалтерського законодавства.

Податковий облік

В Законі України «Про оподаткування прибутку підприємств (в редакції Закону України № 283/97-ВР від 22.05.97)» від 28.12.1994 р. № 334/94-ВР (далі — Закон про прибуток) після 01.07.2004 р. до пп. 4.1.6 було внесено зміни. Згідно цих змін до складу валового доходу платника податку включаються доходи з інших джерел у вигляді сум дотацій і субсидій з фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або бюджетів, отриманих платником податку.

Тобто отримання субсидій та дотацій для підприємства-отримувача буде валовим доходом. Датою зарахування до валових доходів сум дотацій, субсидій є дата отримання цих сум на рахунок підприємства (пп. 11.3.5 Закону про прибуток). У декларації з податку на прибуток суми дотацій та субсидій одержувачі бюджетних коштів відображають по рядку 01.6 «Інші доходи». Правда, не всі підприємства, які отримують бюджетні кошти у вигляді дотацій та субсидій, включають їх до валових доходів. Винятком є неприбуткові установи та організації, визначені в абзацах «а», «б», «в», «г», «д» пп. 7.11.1 Закону про прибуток.

Для таких підприємств звільняються від оподаткування доходи, отримані у вигляді дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної чи технічної, допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх отримувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін.

Чи оподатковуються суми отриманих дотацій, субсидій, субвенцій податком на додану вартість? Це досить непросте запитання. Важливу роль у правильній відповіді на нього буде відігравати КЕКВ, за яким підприємство отримає вказані суми. Звернемося до Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР (далі — Закон про ПДВ). В пп. 3.2.7 згаданого Закону записано, що не є об’єктом оподаткування операції з виплат у грошовій формі заробітної плати (іншим прирівняним до неї виплатам), а також пенсій, стипендій, субсидій, дотацій за рахунок бюджетів або Пенсійного фонду України чи фондів загальнообов’язкового соціального страхування (крім тих, що надаються у майновій формі). Хто може скористатися цим підпунктом в частині виплат субсидій, дотацій за рахунок бюджетів? Незрозуміло. Підприємство отримує, а не виплачує зазначені суми, тобто ця норма, на думку автора, не для підприємства.

Якщо підприємство отримує дотації (субвенції) на покриття від’ємної різниці, яка склалася між витратами на виготовлення (придбання) комунальних послуг і доходами від їх продажу населенню за встановленими тарифами за КЕКВ 1310, то така сума не буде оподатковуватися ПДВ, бо відсутній об’єкт оподаткування. Нема факту поставки товарів (робіт, послуг) на митній території Украї­ни, а є просто передача (безоплатна) коштів підприємству.

Такої ж думки дотримується і ДПАУ, і цю думку вона виклала у листі від 07.09.2006 р. № 16715/7/16-1517. Щодо сум вхідного ПДВ з придбаних товарів (робіт, послуг), які підприємство придбало за рахунок таких трансфертів, то воно має право на податковий кредит за пп. 7.4.1 Закону про ПДВ. Підпункт 7.4.2 та 7.4.3 зазначеного Закону тут не можна застосувати, бо все-таки підприємства ЖКГ надають послуги населенню, які оподатковуються ПДВ за ставкою 20 %, (тобто не займаються пільгованою і непільгованою діяльністю), а отримання дотації (субвенцій) на покриття різниці в тарифах не можна рахувати як надання пільгованої послуги.

По-іншому з ПДВ у випадку одержання підприємством трансфертів за КЕКВ 1343 - інші поточні трансферти населенню. Виникає логічне запитання, а при чому тут підприємство, адже трансферт називається «інші поточні трансферти населенню». Все в тому, що трансферти населенню можуть надаватись як у готівковій формі, так і через оплату рахунків.

Якщо фізична особа (надалі — ФО) має пільгу (право на житлову субсидію), яку їй надала держава, і забезпечує бюджет відповідного рівня, а підприємство надає такій ФО послугу, то, звичайно, вся вартість послуги буде базою для оподаткування ПДВ. Просто оплату за цю послугу підприємство отримає з двох джерел.

Частково — від ФО - пільговика чи того, хто має право на житлову субсидію, а частково — від бюджету. Тобто трансферти за КЕКВ 1343 містять в собі ПДВ. До речі, коли казначейство перераховує такі кошти підприємству, то воно так і вказує в призначенні платежу «… в т.ч. ПДВ стільки-то». Такої ж думки дотримуються і податкові органи. Про це свідчить їхній лист від 23.03.2006 р. № 5485/7/16-1517-13. Щодо сум вхідного ПДВ у складі придбаних товарів (робіт, послуг) за кошти такого трансферту, то тут ні в кого не виникає сумніву — підприємство має право на податковий кредит за пп. 7.4.1 Закону про ПДВ.

Слід пам’ятати також про норму із Закону про ПДВ, прописану у пп. 5.1.13, яка говорить, що надання послуг з перевезення осіб пасажирським транспортом (крім таксомоторів) у межах населеного пункту, тарифи на які регулюються органом місцевого самоврядування, ПДВ не оподатковуються. Тому ПДВ не виділяється ні при одержанні виручки від наданих послуг, ні при отриманні дотації з бюджету. А отже, при обчисленні сум податкового кредиту слід не забувати про пп. 7.4.2 та 7.4.3 того ж Закону. Це означає, що вхідне ПДВ (податковий кредит) має розподілятися пропорційно до оподатковуваних та пільгованих (неоподатковуваних) операцій, які здійснює підприємство.

1 «ДК» писав про облік коштів цільового фінансування в № 41/2006

2 Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження Інструкції про порядок обліку пасажирів, що перевозяться громадським транспортом на маршрутах» від 27.05.1996 р. № 150.

Далі буде

Галина БеднарчукНаступна стаття:  На початок статті Фіксований податок Частковий перегляд статті (тільки початок)
Практика
Закінчення. Початок див. у «ШБ» №№ 20, 21, 22, 23/2006 р., № 01, 02/2007 р. Виправлення помилок у декларації про доходи Форми уточнюючої «Декларації про доходи», наведеної в додатку 1 до «Інструкції про оподаткування доходів фізичних осіб від занят...

В рубриці: 


Не у відпустку — у відрядження — на конференцію за кордон Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (2.6.2008) :: Практика
З роками популярність фірмових виїздів за кордон для проведення нарад, семінарів, корпоративних заходів зростає.
Розглянемо, яким чином оформити зв’язок витрат на подібні заходи, забезпечивши їх «валововитратність».
Службове відрядження – це поїздк...

Доставка товару покупцям Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (2.6.2008) :: Практика
Товар, придбаний покупцем, може бути вивезений ним самостійно або доставлений постачальником. Доставка товару покупцеві може здійснюватися як власним транспортом постачальника, так і за допомогою сторонніх транспортних організацій. При цьому вартість...

0.009454