(044) 391-51-90 (92)
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары :
Все семинары ...         
(полный план-график) : загальний по сайтуКурсы валют на PROext
Межбанковские курсы валют

Школа бухгалтера № 12 (25.6.2007)
Практика

Облік макулатури як відходів виробництва

Види відходів

В ст. 1 Закону України від 05.03.98 р. № 187/98-ВР «Про відходи» відходи визначені як будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються в процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення. При цьому утилізацією відходів є використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів.

До переліку окремих видів відходів як вторинної сировини, збирання та заготівля яких підлягають ліцензуванню, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2001 р. № 183, включені макулатура та ін.

Оскільки суб’єкти господарювання зобов’язані здійснювати збирання та заготівлю макулатури згідно з ТУ 13-0281041-207-93 «Макулатура паперова та картонна необроблена» та ДСТУ 3500-97 «Макулатура паперова та картонна», то виробництва, на яких утворюються відходи у вигляді макулатури, під час її утилізації мають також дотримуватись зазначених технічних умов.

Проблеми обліку

Виконуючи норми п. 4.1 Закону про ПДВ, підприємства, які повинні утилізувати макулатуру, що утворилася в процесі виробництва, мають визначати базу оподаткування ПДВ операцій з поставки товарів (послуг) виходячи з їхньої договірної (контракт­ної) вартості, визначеної за вільними цінами, але не нижче за звичайні ціни. Постає запитання, чим повинні керуватися виробники при визначені звичайної ціни операції. Наприклад, підприємство, яке виготовляє гофротару з картону та паперу, купує зазначену сировину за однією ціною, а готову продукцію реалізує за більшою. Якщо макулатуру, що утворюється під час виробництва цієї гофротари, вивозити на звалище, то доведеться ще і заплатити за послуги вивезення. Заготівельні підприємства також багато не дадуть за прийняту макулатуру.

Ще більшої невизначеності у питанні обліку відходів виробництва у податковому обліку додало часте згадування терміну «господарська діяльність», визначення якого наведене в п. 1.32 Закону про прибуток. Наприклад, у листі від 08.09.2003 р. № 860/7/11-1117 ДПАУ, зазначивши, що господарська діяльність — це будь-яка діяльність підприємства, направлена на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, роз’яснює таке.

Витрати, здійснені на придбання товарів, які використано не на потреби власної господарської діяльності, не повинні відображатися у складі валових витрат та податкового кредиту з ПДВ. Тому вартість таких товарів за попереднього включення до складу валових витрат вказується у гр. 4 «Запаси, використані не у господарській діяльності» додатка К1/1 декларації на прибуток. Тому у кожному конкретному випадку виявлення операцій з реалізації товарів за цінами, нижчими від ціни їхнього придбання, ДПАУ радить аналізувати ці операції на предмет дотримання платником податків правил ведення податкового обліку в частині відображення приросту (убутку) запасів, а також відповідності таких операцій підприємницькій та господарській діяльності.

З часом думка працівників ДПАУ не змінилася («Податковий, банківський, митний консультант», № 22/2007 р., с. 15), бо вони надалі наполягають на зазначенні вартості частини сировини, списаної як відходи, в гр. 4 табл. 1 додатку К1/1 до декларації з прибутку як запаси, використані не у господарській діяльності.

Податковий облік

Згідно з п. 5.1 та пп. 5.2.1 Закону про прибуток витрати, пов’язані з придбанням паперово-картонної сировини, включаються до складу валових витрат в повному обсязі як компенсація вартості товарів, які придбаваються для подальшого їх використання у власній господарській діяльності платника податку, що пов’язана з веденням виробництва.

Щодо господарської діяльності, то діяльність підприємства пов’язана з виготовленням готової продукції (тієї ж гофротари), бо ніхто не ставить собі за мету перероблення картону та паперу на макулатуру. Тому їхні обрізки (макулатура) є неминучими технологічними відходами.

У питанні відображення у складі валових витрат вартості сировини, що припадає на втрати від технічно неминучого браку та відходи, то краще керуватися іншим роз’ясненням, наведеним у листі ДПАУ від 08.12.2005 р. № 12060/6/15-0316. В ньому ДПАУ також, посилаючись на п. 1.32, пп. 5.2.1 та п. 11.2 Закону про прибуток, дійшла висновку, що витрати, не пов’язані з веденням господарської діяльності, до валових витрат не включаються. Але при цьому ДПАУ припускає, що у випадку, коли нормативними актами встановлені нормативи втрат матеріалів або запасів при виробництві продукції, то вартість таких запасів в межах встановлених норм залишається в складі валових витрат підприємства.

Тому в податковому обліку вартість макулатури за ціною можливої реалізації буде відображатися тільки в складі валового доходу при її передаванні відповідній спеціалізованій організації, що зай­мається заготівлею вторсировини.

Бухгалтерський облік

У бухгалтерському обліку відповідно до п. 12 П(С)БО 16 вартість сировини та основних матеріа­лів, що складають основу вироблюваної продукції та які безпосередньо можуть бути віднесені до конкретного об’єкта витрат, включається до складу прямих матеріальних витрат виробничої собівартості продукції. При цьому прямі матеріальні витрати зменшуються на вартість відходів, отриманих у процесі виробництва та які оцінюються за ціною можливого використання.

В п. 2.13 Методичних рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом МФУ від 10.01.2007 р. № 2, зазначено, що первісна вартість відходів виробництва (зворотних відходів) визначається за чистою вартістю реалізації, якщо такі запаси призначені для реалізації, або в оцінці їх можливого використання. Зворотними відходами виробництва у цих Методичних рекомендаціях вважаються залишки сировини, матеріалів, напівфаб­рикатів та інших видів матеріальних цінностей, що утворилися в процесі виробництва продукції (робіт, послуг), втратили повністю або частково споживчі властивості початкового матеріалу (хімічні та фізичні) і через це використовуються з підвищеними витратами (зниженням виходу продукції) або зовсім не використовуються за прямим призначенням. В даному випадку це обрізки картону та паперу, що не можуть бути використані за прямим призначенням.

Відходи, реалізація та/або використання яких у виробничому процесі не передбачається, активом не визнаються. Витрати на утилізацію цих відходів включаються до інших операційних витрат. При виготовленні гофротари такими відходами вважаються дуже дрібні обрізки, з яких неможливо сформувати тюк макулатури та пил. Ці відходи в бухгалтерському обліку не оприбутковуються, а вивозяться як сміття. Детальніша інформація щодо оцінки зворотних відходів міститься в п. 197 Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджених наказом Державного комітету промислової політики України від 02.02.2001 р. № 47.

Відповідно до зазначеного пункту зворотні відходи при виготовленні гофротари оцінюються за зниженою ціною вихідного матеріального ресурсу (ціною можливого використання), тому що відходи у вигляді макулатури можливо реалізувати (здати) тільки спеціалізованим підприємствам, які зай­маються збиранням та утилізацією вторсировини. Реалізація (здавання) відходів оформляється як відпуск матеріалів стороннім організаціям.

Вартість списаних з витрат на виробництво і зданих на склад відходів відноситься на відповідний балансовий рахунок з обліку матеріальних цінностей. Тобто вартість зворотних відходів, виключених з виробничих витрат, відображається в складі інших матеріалів на субрахунку 209. При цьому їхня вартість списується з витрат окремо за нормою та різницею між фактичною кількістю та їхньою кількістю за нормою (відхиленням від норм).

На відміну від зворотних відходів, безповоротні відходи відображаються в обліку лише в кількісному вираженні. В зв’язку з тим, що кількість відходів безпосередньо впливає на розмір собівартості продукції, облік загальної величини одержаних відходів ведеться як на місцях їх виникнення, так і за конкретними виробами. Якщо пряме віднесення одержаних відходів на собівартість окремих виробів і замовлень ускладнено, безповоротні відходи враховуються загальною масою по всій продукції, а розподіл їх на окремі вироби здійснюється пропорційно до випущеної кількості продукції.

Податковий та бухгалтерський облік операцій оприбуткування та здавання макулатури буде виглядати так.

Таблиця 1
№ з/п
Зміст операцій
Бухгалтерський облік
Сума, грн
Податковий облік
Дт
Кт
ВД
ВВ
1
Передано на виробництво картон та папір
23
201
5000,00
-
-*
2
Відображено інші прямі виробничі витрати
23
661, 65, 131
3000,00
-
3000,00
3
Зменшено виробничу собівартість гофротари на вартість можливої реалізації макулатури
209
23
30,00
-
-*
6
Здано макулатуру спеціалізованому підприємству
377
712
36,00
30,00
-
7
Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ
712
641
6,00
-
-
8
Списано собівартість реалізованої макулатури
943
209
30,00
-
-*
9
Відображено фінансовий результат
712

793
793

943
30,00

30,00
-
-

Примітка до таблиці. * Податковий облік приросту (убутку) балансової вартості запасів ведеться відповідно до п. 5.9 Закону про прибуток.

Олена БондаренкоНаступна стаття:  На початок статті ІНДЕКСАЦІЯ за допомогою Excel Частковий перегляд статті (тільки початок)
Практика
Продовження. Початок див. у «ШБ» № 11/2007 р. У попередньому номері ви познайомилися з основними інструментами електронної таблиці, які дозволять нам автоматизувати розрахунок індексації зарплати. Універсальні формули Наше завдання полягає...

В рубриці: 


Не у відпустку — у відрядження — на конференцію за кордон Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (2.6.2008) :: Практика
З роками популярність фірмових виїздів за кордон для проведення нарад, семінарів, корпоративних заходів зростає.
Розглянемо, яким чином оформити зв’язок витрат на подібні заходи, забезпечивши їх «валововитратність».
Службове відрядження – це поїздк...

Доставка товару покупцям Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (2.6.2008) :: Практика
Товар, придбаний покупцем, може бути вивезений ним самостійно або доставлений постачальником. Доставка товару покупцеві може здійснюватися як власним транспортом постачальника, так і за допомогою сторонніх транспортних організацій. При цьому вартість...

0.00929