Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Школа бухгалтера № 11 (21.7.2003)
Податковий облік

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Податок із власників транспортних засобів

Продовження (Початок див. "ШБ" № 27).

Порядок заповнення розрахунку транспортного податку

Платник податків подає Розрахунок до ДПІ по місцезнаходженню і по місцю постійного базування транспортних засобів на паперовому носії чи в електронній формі 1 . Якщо юрособою делеговані повноваження по нарахуванню і сплаті податку своїм відособленим структурним підрозділам (філіям), які використовують транспортні засоби (далі - ТЗ), то податок сплачується цими філіями по місцю постійного базування транспорту самостійно. При цьому про факт сплати повідомляється головній конторі 2 . В свою чергу головна контора при подачі звітності зобов’язана вказати загальну суму платежів по даному виду податку, сплачених як власне конторою, так і її філіями. У випадку, якщо головна контора сплачує транспортний податок як за себе, так і за усі свої філії, вона подає розрахунок податку в ДПІ за місцем свого перебування на всі ТЗ, зареєстровані за нею, з розподілом цих ТЗ по місцю їх постійного базування і відповідно, сплачує за них податок. ДПІ, яким філії надали розрахунок, пересилають копії таких розрахунків до ДПІ по місцезнаходженню головної контори. Розрахунок пересилається поштою з повідомленням про вручення не пізніше чим за 10 днів (дата відправлення на поштовому штемпелі) до закінчення граничного терміну, установленого для подання Розрахунку, тобто, остаточна дата -19 березня поточного року.


1 Форма Розрахунку затверджена наказом ДПАУ № 373.

2 Відповідальність за складання розрахунку податку і його сплату несе юридична особа, їй подається копія розрахунку (для складання ним розрахунку).


У Розрахунку платник податків повинен вказати назву підприємства, і його місцезнаходження, телефон, поточний рахунок, ідентифікаційний код ЕДРПОУ, код ЗКГНГУ і назву ДПІ, у яку надається Розрахунок. У спеціальному полі позначкою "Х" відзначається тип Розрахунку (загальний чи уточнений 3 ). В іншому спеціальному полі Розрахунку вказується ознака Розрахунку (за відповідний період чи за придбані транспортні засоби протягом поточного року).


3 Якщо платником податків самостійно виявлено помилки, що містяться в раніш представленому їм Розрахунку, то такий платник зобов’язаний подати уточнений Розрахунок, що містить виправлені показники.

Також у Розрахунку вказується:

- код ТЗ, відповідно до Гармонізованої системи опису і кодування товарів (гр. 2);

- назва марки і моделі ТЗ (гр. 3 і 4);

- обсяг циліндрів двигуна в розрізі кожної марки і моделі ТЗ, потужність електродвигуна і довжина плавзасобу (гр. 5);

- дані про кількість однорідних ТЗ у розрізі марок і моделей (гр. 6);

- ставка податку в розрізі кожної моделі і марки ТЗ (гр. 7);

- сума нарахованого податку окремо за кожним наземним і водним ТЗ (гр. 8).

- код пільги 4 (гр. 9);

- сума пільг, наданих для ТЗ (гр. 10);

- загальна сума податку (гр. 11= гр. 8 - гр. 10);


4 Згідно із довідником пільк, які частково або повністю звільняються від сплати податку

Сума податку обчислюється по формулі:

Сума податку 5 (гр. 8) =Обсяг циліндрів/довжина плавзасобу(гр. 5) х Кількість ТЗ по марках і моделям (гр. 6)/100 х ставка податку (гр. 7).


5 Сума податку (гр. 11) округляється (менше 50 копійок - "складається" (прирівнюється до нуля), а 50 коп. і більше - округляється до 1 гривні і розбивається платником на чотири рівних частини, кожна по 25 % від загальної суми податку) і відображається платником податків у Розрахунку поквартально.

Розрахунок підписується керівником підприємства і головним бухгалтером, також проставляється дата складання Розрахунку. Даний Розрахунок повинен бути скріплений печаткою.

Подання уточненого Розрахунку

Уточнений Розрахунок подається в наступних випадках:

1. зміна власника ТЗ (у результаті придбання чи продажу ТЗ);

2. уточнення суми податку, у тому числі самостійне виявлення помилки, допущеної в раніше поданому Розрахунку (зміна величини податкового зобов’язання).

Якщо, у зв’язку з виправленням помилки, визначено заниження податкового зобов’язання, то платник протягом 10 календарних днів від дня подачі уточненого розрахунку зобов’язаний:

1. сплатити суму недоплати;

2. самостійно нарахувати і сплатити штраф у розмірі 10 % від суми такої недоплати 6 .


6 Необхідно мати на увазі, що штрафні санкції, передбачені Законом № 2181, до такого платника не застосовуються.

Якщо визначено завищення податкових зобов’язань, то платник подає заяву про повернення різниці сум зайво сплаченого податку чи про зарахування цієї різниці на рахунок 7 . ДПІ повинна зменшити такі податкові зобов’язання по даті подання уточненого розрахунку. Якщо термін подання такої заяви закінчився, то уточнений Розрахунок не подається. Повернення сум зайво сплаченого податку проводиться в терміни, установлені пп. 15.3.1 п. 15.3 ст. 15 Закону № 2181 8 . До уточненого Розрахунку додається Довідка про суму податку на власників транспортних засобів і інших самохідних машин і механізмів, що зменшують чи збільшують податкові зобов’язання в результаті виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітніх періодах 9 . Така Довідка подається до кожного уточненого Розрахунку окремо. У Довідку ДПІ вносять відповідний реєстраційний номер уточненого Розрахунку, з яким подана Довідка.


7 Перерахування неправильне сплаченого податку допускається не більш ніж за три попередні роки

8 Заява про повернення зайво сплачених податків або їх відшкодування може бути подане не пізніше 1095-го дня, що слідує після дня здійснення такої переплати або одержання права на таке відшкодування.

9 Ця Довідка завовнюється аналогічно Довідці про суму податку, яка зменшує чи збільшує податкові зобов’язання в результаті виправлення самостійног виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах. Вона подається до Розрахунку заемельного податку (див. "ШБ" 25/2003).


Відповідальність платників податків за порушення законодавства щодо податку з власників тран-спортних засобів і інших самохідних машин і механізмів

За порушення податкового законодавства щодо податку з власників транспортних засобів, платники несуть відповідальність відповідно до Законів № 2181, № 509. (Див. табл. 1).

Таблиця 1

Вид порушення

Розмір штрафу

Приховування (заниження) об’єктів оподатковування. Стягується вся сума приховуваного (заниженого) податку і штраф у двократному розмірі цієї суми.
Відсутність обліку об’єктів оподатковування чи ведення цього обліку з порушенням установленого порядку, а також за ненадання, несвоєчасне поданого ДПІ розрахунків і інших документів, нобхідних для нарахування і сплати податку. 50 % належних сум податку.
Несвоєчасна сплата податку. Пеня - 120 % річних від облікової ставки НБУ (яка діяла в період існування недоїмки) від суми недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, включаючи день сплати. 10
Ненадання розрахунку щодо податку з власників ТЗ у терміни, визначені законодавством. Штраф у розмірі 10 н.м.д.г.
Затримка надання розрахунку. Штраф - 10 % суми податку за кожний (повний чи неповний) місяць затримки розрахунку, але не більш 50 % суми податку і не менше 10 н.м.д.г.
Несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належного до сплати податку. Адміністративний штраф - 85 грн. на керівника і головного бухгалтера.
Недоплата суми податку. Штраф - 5 % суми недоплати за кожен податковий період, починаючи з року, на який припадає така недоплата, і закінчуючи роком, на який припадає одержання платником податків податкового повідомлення, але не більш 25 % донарахованої суми і не менше 10 н.м.д.г.
Заниження суми податку внаслідок арифметичних чи методологічних помилок у розрахунку. Штраф - 5 % донарахованого податку, але не менше 1 н.м.д.г.
Відсутність податкового обліку чи ведення його з порушенням установленого порядку, ненадання чи несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належного до сплати податку. Адміністративний штраф на керівника і головного бухгалтера
5-10 н.м.д.г. При повторному порушенні 10-15 н.м.д.г.

10 Пеня у випадку несплати податку в зазначений термін нараховується, починаючи з дня реєстрації, перереєстрації чи останнього дня проведення технічного огляду транспортних засобів, а якщо технічний огляд транспортних засобів у поточному році не проводився, - починаючи з 1 січня року, що наступаає за звітним, по день фактичної сплати.

Якщо встановлено, що з вини платника, податок зарахований на інший рахунок, включаючи інші установи, платник повинен звернутися в ДПІ по місцю реєстрації з відповідною заявою і докумен-тами, що підтверджують сплату податку по призначенню, який через помилку був зарахований на інший рахунок. При простроченні платежу це зможе позитивно вплинути на прийняття керівництвом ДПІ рішення про незастосування штрафних санкцій, у випадку, якщо не постраждав бюджет (податок усе-таки був сплачений). При цьому платник повинен перерахувати непра-вильно зараховані суми податку на відповідний рахунок.

Олексій Сліпачук, головний спеціаліст "ДК"


Нормативна база.

1. Закон № 1963 - Закон України "Про податок із власників транспортних засобів і інших машин і механізмів" від 11.12.91 р. № 1963-ХІІ.

2. Закон № 2181 - Закон України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами" від 21.12.2000 р. № 2181-III.

3. Порядок № 373 - Наказ ГНАУ "Про затвердження форм Розрахунку суми податку з власників транспортних засобів і інших самохідних машин і механізмів, Довідки до уточненого Розрахунку і Порядку їх заповнення і подання до органа державної податкової служби" від 17.09.2001 р. № 373.

Наступна стаття:  На початок статті Нове в оподаткуванні цінних паперів Частковий перегляд статті (тільки початок)
Податковий облік
Зміни в Закон про прибуток комусь "принесли" полегшення, комусь ще одну головну біль. У даній статті ми спробуємо розібратися зі змінами, що стосуються оподатковування цінних паперів, і вирішити, що ж вони нам (вам) дали....

В рубриці: 


Відпускні в Податковому обліку Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 24 (16.6.2008) :: Податковий облік
Відпустка може бути різною: щорічною, додатковою, соціальною, оплачуваною чи ні. Як її надати, ви вже знаєте. Тепер розглянемо, як розрахувати з відпускних податки....

Інтернет-магазин Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (2.6.2008) :: Податковий облік
У минулому номері ми розглянули загальні вимоги до дистанційної торгівлі та один з її видів, а саме торгівлю за каталогами. У цій публікації розглянемо «удосконалений» метод торгівлі на відстані — торгівлю через Інтернет-магазин....

0.010383